Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní aspekty Play-to-Earn (P2E) jako výdělečné činnosti
Vyskočil, Jakub ; Vybíral, Roman (oponent)
PRÁVNÍ ASPEKTY PLAY-TO-EARN (P2E) JAKO VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 4 Anotace Tato diplomová práce je zaměřena na právní kvalifikaci nového obchodního modelu videoher, který na rozdíl od tradičního pojetí videoherní zábavy jako odpočinkové aktivity slibuje hráčům možnost dosahovat stabilně výdělečné činnosti. Pro tento model se v odvětví zažilo označení "play-to-earn" (P2E), neboli hraní za účelem výdělku, jehož výdělečný mechanismus je implemen- tován přímo ve zdrojovém kódu dané videohry. Na rozdíl od profesionálního hraní videoher za finanční odměnu, tzv. e-sportu, je model P2E postaven na odměňování skrze automatické generování kryptoaktiv (kryptoměn či uni- kátních digitálních tokenů známých pod zkratkou NFT). Hráč má následnou možnost s takto nabytými aktivy provádět transakce, včetně výsledné směny do zákonného platidla. Mechanismus hry probíhá automaticky skrze chytré smlouvy vybudované na distribuované účetní knize/síti, známé pod termí- nem "blockchain". V práci je tento fenomén zkoumán z několika právních aspektů, mezi které se řadí především právní problematika hazardu, pláno- vané evropské nařízení o kryptoaktivech (MiCA) a problematika daňová. Za účelem identifikace hazardu jsou poté v druhé části práce podrobeny dů- kladné analýze vybrané P2E hry, s následující kapitolou určenou k diskusi právní úpravy...
Dohled a regulace fondového investování
Šiková, Zuzana ; Vybíral, Roman (oponent)
Tato disertační práce se zabývá dohledem a regulací fondového investování. Práce se zaměřuje na investiční fondy a investiční společnosti, které představují významnou roli v unii kapitálových trhů. Cílem disertační práce je analýza vybrané právní úpravy investičních fondů a investičních společností v pozici obhospodařovatele. V návaznosti na takto vymezený cíl je prováděna analýza jak právního rámce, tak specifik jednotlivých druhů fondů i právní úpravy samotné investiční společnosti. Práce se rovněž soustředí na povolovací řízení investiční společnosti a velkou část práce pokrývá popis dohledu nad fondovým investováním.
Důkazní břemeno při správě daní
Kadleček, Matouš Jan ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Večeř, Miroslava (oponent)
Důkazní břemeno při správě daní Abstrakt Diplomová práce detailně analyzuje jednotlivá ustanovení Daňového řádu věnující se problematice důkazního břemene. První část práce je věnována analýze teoretických východisek problematiky důkazního břemena se zvláštním důrazem na aplikaci základní zásad Daňového řádu v tomto institutu. Práce se zejména snaží přiblížit konkrétní dopady těchto zásad na vztah správce daně a daňového subjektu v průběhu daňového řízení. V druhé části se práce věnuje individuálním skutečnostem, ve vztahu ke kterým nesou daňový subjekt a správce daně důkazní břemeno. Zvláštní pozornost je věnována zejména propojení břemena tvrzení daňového subjektu a břemena důkazního, které je pro daňové řízení specifické. Při pojednání o skutečnostech, ve vztahu ke kterým daňový subjekt nese důkazní břemeno, se zároveň práce dotýká následků jeho neunesení. Poslední část diplomové práce se pak věnuje klíčovému nástroji pro překonaní neunesení důkazního břemena daňovým subjektem. Použití pomůcek je jakožto následek neunesení důkazního břemene daňovým subjektem sekundární způsob stanovení daňové povinnosti. Pro stanovení daně za využití pomůcek je charakteristické použití tzv. kvalifikovaného odhadu a částečná rezignace na stanovení daně ve správné výši. Místo toho se správce daně použitím pomůcek snaží...
Investice penzijních fondů v České republice
Novotný, Ondřej ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Večeř, Miroslava (oponent)
Investice penzijních fondů v ČR Abstrakt a klíčová slova Diplomová práce se zabývá regulací investic penzijních fondů v České republice, konkrétně investic účastnických fondů, transformovaných fondů a panevropského osobního penzijního produktu. V práci jsem postupně popsal každý z posuzovaných systémů a provedl jsem jejich vzájemné srovnání. Cílem mé diplomové práce bylo popsat právní úpravu a rovněž navrhnout případné úpravy regulace tak, aby dokázala vést k lepším výsledkům pro účastníky penzijních produktů. Pro zjištění praktického dopadu jednotlivých právních úprav jsem využil komunikaci s odborníky v oblasti investic a odborné dokumenty, zabývající se danou problematikou. Provedená analýza vedla k vytvoření doporučení, kterými jsem uzavíral části pro jednotlivé penzijní produkty a rovněž jsem je vkládal do oddílů týkajících se jednotlivých aspektů penzijních produktů. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, z níž první je uveden systém, který byl v České republice vytvořen. V následujících třech kapitolách jsou popsány a zhodnoceny právní úpravy jednotlivých penzijních produktů podle data jejich vznik. V druhé kapitole se tak zabývám penzijním připojištěním, kde popisuji jeho vznik a rozhodnutí, která byla přijata během vzniku soukromého penzijního připojištění ovlivňující doplňkový penzijní...
Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice
Novák, Tomáš ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Martiník, Pavel (oponent)
Page 1 Abstrakt Environmentální a sociální aspekty, někdy také zjednodušeně nazývané zkratkou "ESG", se ve spojení s řešením globálních změn klimatu objevují ve všech odvětvích lidské činnosti. Tato práce se zabývá jejich integrací do regulatorních předpisů finančních trhů. Povinnosti plynoucí z těchto regulatorních předpisů pak analyzuje jak z úhlu pohledu jejich plnění na úrovni finančního produktu, tak na úrovni celého regulovaného subjektu. Integrace ESG do finanční regulatoriky probíhá primárně na evropské úrovni, přičemž nejvýznamnějším předpisem, kterým se tato práce zabývá, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen "SFDR"). Autor dále také popisuje doplňující legislativní dokumentaci ve formě technických předpisů, které k SFDR náleží, a dotýká se také integrace environmentálních a sociálních aspektů do sektorových předpisů finančně regulatorního práva Evropské unie. S regulatorikou je bezprostředně spojena i problematika dohledu nad jejím řádným dodržováním. Autor v práci analyzuje vzájemnou synergii dohledu nad dodržováním environmentální a sociální finanční regulace mezi evropskými orgány dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) a českým univerzálním dohledovým orgánem, Českou...
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní s důrazem na zajišťovací příkazy
Bareš, Martin ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Tato rigorózní práce se skládá celkem ze tří kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu správy daní. V kapitole druhé je pojednáno o zajišťovacích příkazech, o podmínkách a důsledcích jejich vydání a o ukončení jejich účinnosti. V třetí kapitole autor v obecné rovině čtenáři přibližuje právní úpravu odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy je pozornost věnována jednotlivým otázkám tohoto institutu. Jde zejména o předpoklady odpovědnosti státu za škodu, otázky promlčení, povinných a oprávněných osob a specifikům uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu. Těžiště práce se nalézá v její čtvrté kapitole, která se věnuje samotné odpovědnosti státu za škodu způsobené při správě daní. V této kapitole autor aplikuje obecné závěry přijaté v předchozích kapitolách na problematiku pochybení správce daně při správě daní. V první podkapitole je v obecné rovině pojednáno o postupu uplatnění náhrady škody způsobené při správě daní, kdy autor shrnuje procesní aspekty uplatnění náhrady škody. V druhé podkapitole je pozornost věnována daňovým úrokům a jejich vztahu k náhradě škody, přičemž...
Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny
Žáček, Ondřej ; Vybíral, Roman (oponent)
Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny Abstrakt Disertační práce odpovídá na řadu otázek, které se týkají vstupu ČR do eurozóny. Základním východiskem je, že vstup do eurozóny nespočívá pouze ve změně národní měny, ale je nutné jej vnímat komplexněji v podobě přechodu státu do třetí etapy hospodářské a měnové unie, která se dynamicky institucionálně vyvíjí. Hlavní závěry disertační práce jsou následující. Za podmínky vstupu do eurozóny nelze považovat pouze tradičně uváděná maastrichtská konvergenční kritéria tak, jak jsou výslovně formulována v primárním právu. Při vyhodnocování plnění těchto kritérií ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky jsou relevantní i mimoprávní aspekty. Zároveň došlo v eurozóně ke vzniku řady nových institucí jako je bankovní unie či Evropský mechanismus stability, které tato kritéria nezohledňují. To zároveň potvrzuje, že vstup do eurozóny nelze zužovat na změnu používané měny. Důležitým závěrem rovněž je, že vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je nezbytný pro splnění jednoho z konvergenčních kritérií, není pouhým formálním úkonem. Z přístupových procesů Bulharska a Chorvatska vyplývá, že i vstup do ERM II je podmíněn splněním řady kritérií, o nichž se však unijní právo nezmiňuje. Ve vztahu k České republice je klíčový další závěr,...
Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním
Pivko, Petr ; Vybíral, Roman (oponent)
Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje analýze právní úpravy fungování minifondů neboli osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o subjekty, které mohou spravovat investiční majetek, aniž by tato činnost vyžadovala příslušné veřejnoprávní oprávnění udělené Českou národní bankou. Podstatou jejich existence je skutečnost, že naplňují některé znaky investičních fondů, ačkoliv investičními fondy nejsou. Obliba použití tohoto institutu v rámci kolektivního investování eskalovala během období pandemie nemoci Covid-19. V diplomové práci se věnuji rozboru práv a povinností spojených s touto správou, právních vztahů vůči investorům a také vůči České národní bance. Práce se skládá z několika částí, a to z představení evropské úpravy, ze které česká právní úprava vychází, ze stěžejní, a to svým rozsahem i významem, části obsahující popis a analýzu české právní úpravy. Práce obsahuje také výzkum tuzemského trhu minifondů, kde jsou představena data reprezentující část trhu a umožňují pohled například do toho, jak velký majetek minifondy v rámci české ekonomiky reprezentují, jaké jsou jejich náklady a do jakých aktiv správci investují. Režim fungování minifondů s sebou přináší množství výzev, a to jak...
Pojištění odpovědnosti z provozu autonomních vozidel
Hořavová, Maria ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Tuláček, Michal (oponent)
Pojištění odpovědnosti z provozu autonomních vozidel Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla jakožto problematice velice aktuální, o čemž svědčí rozsáhlé diskuze napříč odbornou i laickou veřejností. Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat dosavadní právní úpravu na vnitrostátní, unijní i mezinárodní úrovni a objasnit, zda je současně nastavený právní rámec dostatečný pro zavedení autonomní vozidel do reálného silničního provozu. Rozboru je podroben i samotný systém pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a principy jeho fungování, a to s ohledem na jejich vhodnost pro autonomní dopravu. V případě zjištěné nedostatečnosti jsou nastíněny úvahy de lege ferenda, identifikovány očekávané změny, jakož i vhodná řešení. Mimo to práce smysluplně přibližuje i principy fungování autonomních vozidel a pojednává i o dalších oblastech, které jsou s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem autonomního vozidla úzce spjaty. Práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou členěny tak, aby čtenář nejprve získal povědomí o dané problematice a zorientoval se ve složitém systému fungování autonomních vozidel. V první kapitole je čtenář seznámen s pojmem autonomního vozidla, jednotlivými...
Paušální daň - legitimní nástroj nebo nedůvodná nerovnost?
Svobodová, Sára ; Vybíral, Roman (oponent)
Paušální daň - legitimní nástroj či nedůvodná nerovnost? Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou dopadů paušálního režimu tak, jak je upraven v současné platné a účinné právní úpravě. Cílem této práce je provedení srovnání reálné daňové zátěže hrubých zisků jednak poplatníků - osob samostatně výdělečně činných v paušálním režimu, jejichž daňová povinnost je rovna paušální dani, jednak osob samostatně výdělečně činných ve standardním režimu zdanění a jednak zaměstnanců za předpokladu, že vykonávají obdobný druh výdělečné činnosti jako zkoumané osoby samostatně výdělečně činné. Za tím účelem je proveden kvalitativní výzkum modelových situací poplatníků - osob samostatně výdělečně činných s různými skutečnými náklady na dosažení své výše příjmů a zaměstnanců, přičemž výše hrubých zisků těchto poplatníků je stanovena tak, aby odpovídala dolním a horním příjmovým hranicím pro jednotlivá pásma paušálního režimu. První část práce teoreticky popisuje zdanění fyzických osob, druhá část obsahuje konkrétní výpočty a popis dílčích závěrů ke každé zkoumané tržní situaci. Třetí část obsahuje shrnutí těch dílčích závěrů, které jsou buď platné pro paušální režim napříč sledovanými skupinami, případně těch, které jsou tak důležité, že mají význam pro paušální režim jako celek. Čtvrtá část posuzuje zjištěné nerovnosti optikou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.