Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj metody pro stanovení kvalitativních ukazatelů kakaového prášku
Vránová, Petra ; Vítová, Eva (oponent) ; Vespalcová, Milena (vedoucí práce)
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na stručnou botanickou charakterizaci kakaovníku pravého a jsou také uvedeny jeho nejznámější odrůdy. Dále je popsáno chemické složení kakaových bobů s důrazem na theobromin a kofein. Je zmíněna i technologie zpracování kakaových bobů na kakaovou hmotu a kakaový prášek, které jsou pak dále využívány potravinářském průmyslu. Součástí je také krátký popis legislativních požadavků vztahujících se ke kakau. V této části práce jsou také uvedeny dvě kapitoly věnované popisu instrumentace vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Experimentální část se zabývá analýzami kakaového prášku, kakaových bobů, kakaové hmoty a odpadní drti z kakaových bobů prodávané jako „čajová směs“. V uvedených surovinách bylo stanoveno celkem 10 legislativou doporučených parametrů, např. obsah kofeinu, theobrominu a sacharózy, obsah těžkých kovů a draslíku, obsah tuku a další. Nejvyšší obsah theobrominu byl stanoven v kakaovém prášku 178,363 mgl-1, kofeinu v kakaových bobech 16,096 mgl-1. Všechny analyzované vzorky obsahovaly dle očekávání malé množství sacharózy, nejvíce jí bylo nalezeno ve vzorcích čajové směsi jak u stanovení vzorku ve směsi voda:ethanol 84,069 mgl-1, tak v roztoku vzorku ve vodě 65,897 mgl-1.
Metody detekce antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení
Vránová, Petra ; Němcová, Andrea (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
Bakterie mléčného kvašení jsou řazeny mezi probiotika produkující látky, které působí proti mikroorganismům. Mezi tyto antimikrobiální látky patří organické kyseliny, oxid uhličitý, peroxid vodíku a bakteriociny. V současné době jsou hlavním předmětem zájmu právě bakteriociny, které nacházejí uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Práce je zaměřena na vypracování přehledu antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení, metody jejich stanovení a využití v potravinářství. Experimentální část se zabývá identifikací bakterií mléčného kvašení přítomných ve vybraných vzorcích bakteriální DNA a jejím zařazením do domény, rodů a druhů. Dále byla zjišťována přítomnost genu kódujících produkci bakteriocin Gassericin K7A. K rozlišení bakteriální DNA i bakteriocinu byly použity molekulárně diagnostické metody jako polymerázová řetězová reakce v reálném čase (qPCR) a konvenční polymerázová řetězová reakce.
Optimální výběr finančních zdrojů pro realizaci stavební investice
Vránová, Petra ; Tichá, Alena (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem optimálních finančních zdrojů pro realizaci stavební investice ve veřejném sektoru. V úvodu práce jsou klasifikovány investice podle různých kritérií a následně jsou popsány různé formy finančních zdrojů, které jsou využitelné pro stavební investice, včetně představení dotačních programů EU a ČR. Poté je představena organizační struktura obce se zaměřením na obecní rozpočet a proces jeho tvorby. Pro účely praktické části je představena obec Jaroměřice a Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná. V praktické části je popsána plánovaná stavební investice obce Jaroměřice a jsou navrženy a analyzovány možnosti jejího financování.
Rozhodovací kriteria při pořizování rezidenčních nemovitostí
Vránová, Petra ; Bejšovec, Jaroslav (oponent) ; Staněk, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce ve svém úvodu představuje problematiku vlastnictví a pořízení rezidenční nemovitosti z pohledu právního systému, realitního trhu, ocenění nemovitosti a možností financování. Hlavní část této práce se zaměřuje na identifikaci a analýzu rozhodovacích kritérií, které ovlivňují výběr rezidenční nemovitosti. Součástí této práce je praktické vyhodnocení nabídky rezidenčních nemovitostí vzhledem k dříve definovaným kritériím.
Kulturní standardy Norska
Vránová, Petra ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Cílem práce je identifikovat kulturní standardy Norska z českého pohledu. Tyto standardy jsou definovány jak na základě vlastních zkušeností s touto kulturou, tak díky realizovaným rozhovorům s těmi, kteří delší dobu v Norsku pobývali. Vytvořené kulturní standardy srozumitelně a přehledně poukazují na zásadní odlišnosti norské a české kultury. Součástí práce jsou i rady a doporučení pro efektivnější komunikaci s Nory. Tato práce by tak mohla posloužit především tomu, kdo má v úmyslu komunikovat či jinak spolupracovat s norskými obchodními partnery. Teoretická část práce se věnuje procesům sociální interakce a interkulturní komunikace a dále koncepcím kulturních standardů a dimenzí.
Obchodní a kulturní zvláštnosti Norska
Vránová, Petra ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Sztogrynová, Miroslava (oponent)
Bakalářská práce analyzuje kulturní zvláštnosti a zvyklosti, které jsou spojené s obchodním jednáním v Norsku. V první části se zaměřuje na základní geografické, demografické, ekonomické údaje i důležité historické souvislosti. Dále se věnuje kulturním odlišnostem Norska, zejména norské společnosti. Poslední část se zabývá specifiky obchodního jednání v Norsku. Součástí práce je také přiblížení firemní kultury norského podniku a pracovního prostředí v Norsku. Práce se rovněž zmiňuje o zkušenostech některých českých firem s obchodováním v Norsku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.