Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ověření vlivu tepelného zpracování na vlastnosti progresivních žárupevných ocelí
Volf, Ondřej ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Daněk, Ladislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zkouška postupu svařování žáropevné oceli T24 metodou TIG. V praxi se jedná o spojování membránových stěn při stavbě parních elektrárenských kotlů. Hlavní výhoda oceli T24 kromě vysoké žáropevnosti je ta, že její svařování nevyžaduje předehřev ani konečné tepelné zpracování. V rámci experimentu byly natupo svařeny trubky z oceli T24 a několika zkouškami byl hodnocen svarový kov. Zadavatelem tématu je ALSTOM Power, s.r.o.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nepřírodních biotopů v České republice, zhodnocení těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmatiostiv kulturní krajině, srovnávací analýza vlivu klasických způsobů a environmentálně šetrných způsobů rekultivací. Byla navržena opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů.
Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů: Program péče pro velké šelmy: rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus) v České republice
Hnutí DUHA, Brno ; Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm ; Správa NP Šumava, Kašperské Hory ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Marhoul, Pavel ; Nová, Petra ; Volf, Ondřej ; Kotecký, Vojtěch ; Bláha, Jaromír ; Bartošová, Dana ; Bufka, Luděk ; Koubek, Petr ; Červený, Jaroslav
Rys, medvěd a vlk patří k původním druhům naší savčí fauny a v historických dobách se vyskytovali na území celé ČR. Všechny tři druhy velkých šelem mohou způsobovat škody na hospodářském zvířectvu a na zvěři, čímž se dostávají do konfliktu s hospodářskými zájmy člověka. Tento problém částečně řeší od roku 2000 zákon č. 115/2000 Sb, o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, není to však řešení dostatečné. Negativní postoj veřejnosti k velkým šelmám a s tím související vysoká míra ilegálního lovu jsou i nadále hlavními příčinami ohrožení existence těchto druhů na našem území. Stěžejním opatřením navrženého programu péče pro velké šelmy v ČR je proto rozsáhlá výchovná a osvětová kampaň, která by měla probíhat současně na třech rozdílných úrovních a jejímž cílem je právě změna veřejného mínění a snížení tlaku ilegálního lovu. Související opatření by měla řešit zefektivnění systému řešení škod způsobených velkými šelmami, zlepšení spolupráce ochrany přírody s Policií ČR při řešení případů ilegálního lovu a rozvoj přeshraniční spolupráce na monitoringu a ochraně velkých šelem se sousedními státy. Nezbytnou součástí programu je rovněž pravidelný monitoring stavu populací a výzkum některých aspektů jejich biologie a role v ekosystému. Program je navrhován na období deseti let.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Zpráva obsahuje vymezení území, základní popis stavu krajiny Kladenska a jejích částí narušených těžbou černého uhlí pro účely zhodnocení ekologických a estetických funkcí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území, kde se významně projevilo narušení krajiny Kladenska těžbou černého uhlí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Klasifikace zranitelnosti a únosnosti krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Návrh strategie obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Strategie je výsledkem snahy o systémový přístup k řešení problémů souvisejících s narušováním ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska. Popis projektu a jeho řešení, vymezení území, role ministerstva životního prostředí a role Středočeského kraje, SWOT analýza, financování Strategie - zdroje finančních prostředků na realizaci opatření, pravidla pro příjemce podpory na realizaci opatření k obnově ekologických a nebo estetických funkcí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Zpráva obsahuje vymezení území, základní popis stavu krajiny Kladenska a jejích částí narušených těžbou černého uhlí pro účely zhodnocení ekologických a estetických funkcí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území, kde se významně projevilo narušení krajiny Kladenska těžbou černého uhlí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Klasifikace zranitelnosti a únosnosti krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Mapa vymezeného území ovlivněného těžbou černého uhlí a jeho vztahy s územními systémy ekologické stability v krajině Kladenska. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce s důrazem na význam hald. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Kategorizace ekologických a estetických vlastností vybraných lokalit krajiny Kladenska narušené dobýváním.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Vrabec, Vladimír ; Volf, Ondřej ; Šafářová, Barbora ; Sádlo, Jiří ; Roglová, Vladimíra ; Přikryl, Ivo ; Přibylová, Martina ; Martiš, Miroslav ; Kružíková, Eva ; Houdek, Karel ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Cílem projektu je vymezit v souvislosti s ukončením těžby černého uhlí na Kladensku rozsah nutných opatření k zajištění obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny v částech Kladenska narušených těžbou černého uhlí. Zpráva obsahuje shrnutí výsledků řešení projektu za období 2003-2005. Přehled čerpání finančních prostředků a prezentaci projektu.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Základními cíli projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti a navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů a podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje. V rámci řešení projektu proběhnou terénní biologické a ekologické průzkumy nepřírodních biotopů v ČR, bude zhodnocena kvalita těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmanitosti v kulturní krajině, bude provedena srovnávací analýza vlivu klasických technických způsobů a environmentálně šetrných způsobů rekultivací. Bude zpracována "Metodika s návrhy nových ekologicky i ekonomicky efektivních a environmentálně šetrných postupů a způsobů rekultivací a managementu nepřírodních biotopů v České republice". Témata řešená v roce 2007: Kritéria pro výběr lokalit. 4. Výsypky, haldy a těžebny z geologického pohledu. Metodiky a stručné rešerše k jednotlivým skupinám zkoumaných organismů vyskytujících se v nepřírodních biotopech. Vyšší houby (Macromycetes). Cévnaté rostliny (Tracheophyta). Metodika výzkumů hmyzu a bezobratlých živočichů. Měkkýši (Mollusca). Pancířníci (Oribatei). Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae). Motýli (Lepidoptera). Blanokřídlí žahadloví (Hymenoptera: Aculeata). Mravenci (Formicidae). Obojživelníci (Amphibia). Plazi (Reptilia). Ptáci (Aves). Savci (Mammalia). Soubor lokalit pro finální výběr nepřírodních biotopů. Analýza typů a rozsahu lokalit poškozených činností člověka. Základní charakteristika vybraných nepřírodních biotopů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.