Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energeticky efektivní rodinný dům
Halama, Daniel ; Vajkay, František (oponent) ; Vlach, František (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh energeticky efektivního rodinného domu. Dům se nachází v městské části Nová Ves města Frýdlant and Ostravicí. Objekt má 2 nadzemní podlaží a přistavěnou garáž. Střecha objektu je koncipována do 3 různých výškových úrovní. Všechny střechy jsou ploché. Hlavní fasáda domu je otočena jižním směrem. Hlavní vstup do domu je situován na jižní stranu. Přízemní patro obsahuje objemný obývací prostor s kuchyní, která je se zbytkem domu spojena chodbou. V přízemí se také nachází pracovna, technická místnost, koupelna a garáž. V patře se nachází ložnice, 2 dětské pokoje, koupelna a galerie nacházející se v prostoru schodiště. Budova je založena na základových pasech. Stěny jsou navrženy z vápenopískových tvarovek, zatepleny systémem ETICS. Stropy navrženy z železobetonu. Objekt bude připojen k elektrické síti, vodovodnímu řadu a kanalizační stoce. K vytápění domu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Distribuce tepla je zajištěna primárně pomocí podlahového vytápění, místy doplněné konvektory. Budova je řízeně větrána vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Vzduchotechnické potrubí je vedeno v podhledech. Srážková voda ze střech je sbírána a uskladňována v podzemní dešťové nádrži o objemu 8,3 m3. Srážková voda je poté použita primárně na účely splachování toalet a zavlažování zahrady. Na střeše objektu je instalována fotovoltaická elektrárna. Předpokládaná výroba elektrické energie činí 7,55 MWh.
Rodinný dům v Otmarově
Ondráčková, Anna ; Vlach, František (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh nízkoenergetického rodinného domu. Projektová dokumentace je tvořena z architektonicko-stavebního řešení pro stavební povolení a návrhu technických zařízení budovy včetně zpracování energetického průkazu budovy. Novostavba rodinného domu se nachází na rovinatém pozemku v obci Otmarov u Brna. Rodinný dům je napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a elektrické vedení. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Obvodové nosné konstrukce dvoupodlažní části objektu jsou z keramických tvárnic se zateplením ETICS, obvodové stěny jednopodlažní části jsou z keramických tvárnic vyplněných minerální vatou, zatepleny minerální vatou v kombinaci s provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako prefa-monolitická konstrukce. Dvoupodlažní část objektu je zastřešena sedlovou střechou, jejíž konstrukce je navržena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Jednopodlažní část je zastřešena plochou pochozí střechou. Zastřešení samostatně stojícího skladu vytváří kryté parkovací stání. V rámci části zaměřené na návrh technických zařízení budov byl zpracován prováděcí projekt vytápění a koncepční návrhy vzduchotechniky, vnitřního vodovodu a kanalizace a nakládání s dešťovými vodami. Vytápění objektu bude zajištěno prostřednictvím podlahového vytápění. Jako hlavní zdroj pro vytápění je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení monoblok. Větrání objektu o celkovém objemu vzduchu 400 m3/h je zajištěno pomocí rekuperační jednotky.
Energeticky efektivní rodinný dům
Krumpolcová, Lenka ; Brzoň, Roman (oponent) ; Vlach, František (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie. Dům má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová. Základoví pásy jsou navrženy z prostého betonu. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic. Obvodový plášť je zateplený ETICS. V prvním nadzemním podlažím se nachází předsíň, šatna s prádelnou, technická místnost, koupelna, pokoj pro hosty, spíž, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Ve druhém nadzemním podlaží je ložnice, dva dětské pokoje, koupelna, samostatné WC, šatna a pracovna. Vytápění objektu a ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda. Objekt je vytápěný podlahovým vytápěním. Větrání je zprostředkováno nuceným větráním s rekuperací tepla. Dešťová voda je zachycována ze střechy a následně odváděna do akumulační nádrže. Voda z akumulační nádrže je následně využívána k závlaze zeleně a splachování toalet. Nevyužitá voda bude odvedena do vsakovacích bloků. Na ploché střeše jsou umístěny fotovoltaické panely. Na základě hodinového výpočtu spadá navržený rodinný dům do klasifikační třídy „A – mimořádně energeticky úsporný“.
Energeticky efektivní rodinný dům
Netopilová, Denisa ; Brzoň, Roman (oponent) ; Vlach, František (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu, který bude splňovat požadavky budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí, a to na část architektonicko-stavební řešení ve stupni pro vydání stavebního povolení, jejichž součástí je i stavebně fyzikální posouzení budovy i jednotlivých konstrukcí a požárně bezpečnostní řešení, a na část technika prostředí staveb. Navržený rodinný dům je situován do města Lipník nad Bečvou na rovinatý pozemek. Rodinný dům je dvoupodlažní samostatně stojící s přistavěnou jednopodlažní garáží. Střešní konstrukci rodinného domu a garáže tvoří plochá vegetační střecha v provedení bez atiky. Rodinný dům i garáž jsou založeny na železobetonové desce s podsypem z pěnového skla. Obvodové stěny jsou z vápenopískových tvárnic. Hlavní vstup je orientován na sever, dále následuje zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna a obývací pokoj s kuchyní a spíží. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová část, která zahrnuje dva dětské pokoje, ložnici s šatnou, koupelnu, samostatné WC a prádelnu. Rodinný dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Tepelné čerpadlo spolu s dvěma solárními panely zajišťuje ohřev teplé vody. Větrání zajišťuje rekuperační jednotka. Systém vzduchotechniky je zpracován na úrovni prováděcího projektu. Část technika prostředí staveb dále obsahuje Průkaz energetické náročnosti budovy, koncepční řešení rozvodů kanalizace, vodovodu a návrh hospodaření s dešťovou vodou. Dešťová voda bude akumulována a dále využívána na závlahu a splachování WC.
Energeticky efektivní rodinný dům
Honek, Jan ; Brzoň, Roman (oponent) ; Vlach, František (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení energeticky efektivního rodinného domu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na návrh stavební části rodinného domu, zahrnující architektonické, konstrukční, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku budovy (světelné, akustické a tepelně technické posouzení). Rodinný dům je navržen na svažitém pozemku v Předklášteří. Jedná se o třípodlažní rodinný dům se sedlovou střešní konstrukcí určený pro pětičlennou rodinu. Půdorys objektu je jednoduchý obdélník s neobvyklou dispozicí. V prvním nadzemním podlaží je společenská část a v prvním podzemním podlaží se nachází soukromá část, rozdělená na technické zázemí a ložnice s výstupem na zahradu. Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, svislé nosné stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých prefabrikovaných panelů. Střešní konstrukce je řešena jako novodobá hambálková soustava s dřevěným krovem. Druhá část práce se zaměřuje na návrh technického zařízení budovy a posudek energetického průkazu. Tato část zahrnuje koncepce vodovodu, nakládání s odpadními vodami a s dešťovými vodami, elektroinstalace a vytápění objektu. Dešťová voda bude akumulována v podzemních nádržích umístěných mimo dům a bude využívána ke splachování toalet a zavlažování zahrady. Hlavním zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda s doplňkovým zdrojem tepla, krbovou vložkou na pevná paliva, dodávající teplo do celoplošného podlahového systému vytápění. Pro využití obnovitelných zdrojů jsou navrženy fotovoltaické panely pro pokrytí spotřeby elektrické energie během letního období. V celém objektu je navrženo nucené větrání s využitím rekuperace tepla pro snížení tepelných ztrát větráním. Dům je podle energetického průkazu zařazen do klasifikační třídy A .
Bytový dům
Bednár, Zdenko ; Vlach, František (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby bytového domu s takmer nulovou spotrebou elektrickej energie. Cieľom práce bolo vyriešenie dispozície s vhodne zvoleným konštrukčným a materiálovým riešením. Bytový dom je navrhnutý na pozemku, ktorý sa nachádza v severnej mestskej časti Líšeň, v meste Brno. Je charakteristický svojím miernym svahovitým terénom. Bytový dom je samostatne stojaca budova s obdĺžnikovým pôdorysným tvarom. Objekt disponuje 5-timi podlažiami, kde jedno podlažie tvorí hromadná garáž s technickým vybavením a ostatné štyri nadzemné podlažia obsahujú bytové jednotky so skladovacími priestormi. Nadzemné podlažia pozostávajú z celkom devätnástich bytových jednotiek. Parkovacie miesta s celkovým počtom 32 sa nachádzajú v priestoroch hromadnej garáže a súčasne pred objektom. Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako priečny skeletový, doplnený stenovým systémom v nadzemných podlažiach. Obvodové steny sú tvorené z akustických vápenno-pieskových tvárnic, ktoré sú doplnené minerálnou vatou. Objekt bude zastrešený jednoplášťovou plochou vegetačnou strechou s extenzívnou zeleňou. Vzhľad objektu bude tvorený neutrálnou bielou omietkou, ktorá bude doplnená o prvky antracitovej omietky v oblastí balkónov. Vzhľad bude doplnený o antracitové rámy okien, dverí a klampiarske výrobky. V rámci práce boli vyhotovené posúdenia tepelnej techniky, akustiky, osvetlenia a požiarnej bezpečnosti. Všetky normou stanovené požiadavky boli splnené.
Newly built detached house in Hodonín
Bellayová, Natália ; Vlach, František (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is to design a two-storey house for a family of four. The first part of the thesis is focused on the architectural and structural design, which also includes the design of the layout, fire-safety of the building and a building physics assessment. The building is designed as a detached house with an extensive green roof. The entrance to the building will be from the east side. On the ground floor there will be an open space layout consisting of a kitchen, a dining room and a living room. The master bedroom with a private bathroom will be located in the central part of the ground floor and will be oriented to the west. The ground floor will also include storage and sanitary areas. Furthermore, there will be a utility room with a garage, which will be oriented to the north. On the first floor there will be two children's bedrooms with a separate bathroom. The building will be constructed on plain concrete strip foundation. The vertical structures are designed of ceramic blocks. The floor slabs will consist of ceramic-concrete panels and ceramic blocks. The second part of the thesis focuses on the building services. In the building, an air-to-water heat pump is proposed as a heat source, which will be used for water heating and for the floor heating system. The air exchange will be provided by mechanical ventilation system with heat recovery. The thesis also includes a conceptual design for rainwater management and the Building's Energy Performance Certificate.
Detached house Sadová
Balog, Diana ; Vlach, František (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
The aim of my bachelor thesis is to design a two-story detached house. The project is divided into two parts. The first part contains the architectural and construction solutions for the project documentation required for building permission, while the second part contains building environment engineering. The project also includes a fire safety solution, Building Energy Performance Certificate, daylighting assessment and an assessment of acoustics. The building is located in the cadastral unit Sadová in Brno. It is situated on a flat plot. The building´s architectural appearance blends into the surrounding development. Building is based on reinforced concrete strip foundations. The building is designed in the masonry construction system consisting of ceramic blocks and it has a flat roof. The house is insulated by the ETICS system. The load-bearing walls in the garage are made of ceramic blocks filled with mineral wool insulation. The garage has a flat green roof. The floor slab structure is designed as a prefabricated system with ceramic blocks and reinforced concrete. The main entrance is oriented to the north. On the first floor is situated a social zone that consists of living room with kitchen, office, entrance, walk-in closet, bathroom and WC. On the second floor is located a private zone consisting of master bedroom with two walk-in closets, two children´s bedrooms and a bathroom. The building is connected to the sanitary and stormwater sewer, water supply system and electricity. Rainwater management on the property is designed with stormwater tank. The building is heated by an air-to-water heat pump that distributes heat throughout the house using floor heating. In the bathrooms, there is electrical heating system by ladder radiator. Air exchange in the house is provided by a mechanical ventilation system with heat recovery.
Bytový dům
Sojčák, Patrik ; Vlach, František (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Bytový dom, projektová dokumentácie pre realizáciu stavby, stenový konštrukčný systém, budova s takmer nulovou spotrebou energie
Rodinný dům
Ent, Michal ; Vlach, František (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout energeticky úsporný dům pro jednu rodinu situovaný ve Zlíně, který bude mít dvě podlaží a plochou střechu. Architektonické řešení rozděluje prostor na obdélníky, přičemž přízemí slouží jako denní část, která zahrnuje obývací pokoj propojený s kuchyní, koupelnu, pracovnu, garáž, šatnu a technickou místnost. První patro je řešeno jako noční část, kde je navržena ložnice, šatnu, dva samostatné pokoje pro děti, samostatné WC a koupelnu. Základová konstrukce jsou navrženy z železobetonových pasů, svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic a vodorovné nosné konstrukce jsou z polomontované železobetonové. Druhá část práce se zaměřuje na návrh systémů vytápění, ohřevu teplé vody, výroby elektřiny a nuceného větrání. Systém vytápění je navržen s použitím tepelného čerpadla vzduch-voda, které slouží jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody v zásobníku. Aby se minimalizovala závislost na elektřině z veřejné sítě, je pro dům navržena fotovoltaická hybridní elektrárna. V závěrečné části se bakalářská práce zabývá detailním návrhem mechanického větrání s rekuperací tepla. Tato technologie umožňuje efektivní větrání budovy a zároveň minimalizuje tepelné ztráty díky zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu. Tento komplexní přístup k návrhu budovy zvyšuje energetickou účinnost domu a snižuje jeho ekologickou stopu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.