Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení antibakteriální aktivity fotoaktivních povrchů dynamickou metodou
Smelik, Adam ; Veselá, Mária (oponent) ; Králová, Marcela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením antibakteriální aktivity fotoaktivních povrchů dynamickou metodou za využití modifikovaného resazurinového testu. Resazurinový test využívá nevratné konverze resazurinu na resorufin při metabolizování bakteriemi, která se při sledování projeví změnou v barvě a intenzitě fluorescence. V této práci je resazurinový test využit k vyhodnocení antibakteriálního účinku fólií s fotoaktivní vrstvou, na které je nanesena suspenze obsahující bakterie druhu Escherichia coli. Prostřednictvím zhotovené kalibrační křivky pro tento druh byla posouzena antibakteriální aktivita fólií a byly určeny způsoby optimalizace námi zvolené metody.
Konzervační systémy pro přírodní kosmetiku
Koblasová, Dana ; Veselá, Mária (oponent) ; Zemanová, Jana (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je ověření antimikrobiální aktivity přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřená na rozdělení a popis používaných konzervačních látek přírodních, přírodně identických a syntetických, na bezpečnost syntetických konzervačních látek a na závěr na problematiku kontaminace kosmetických přípravků mikroorganismy. V experimentální části byla ověřena antimikrobiální aktivita 4 přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům, kterými byly bakterie Micrococcus luteus, Kocuria rosea, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Serratia marcescens a kvasinka Candida vini. Testovány byly konzervanty firmy MinaSolve, a to přípravky E-LEEN Green A, který je složen z pentylenglykolu a fenylpropanolu, E-LEEN Green OR, který je směsí citrusových extraktů, kyseliny citronové, askorbové a pentylenglykolu, Green B, složen z kyseliny benzoové, benzoátu sodného a pentylenglykolu a Hexam+, který obsahuje hexamidin diisethionát a pentylenglykol. Antimikrobiální aktivita byla testována jamkovou difuzní metodou. Nejvyšší antimikrobiální aktivitu vykazoval přípravek Hexam+, nejnižší přípravek E-LEEN Green OR. E-LEEN Green A a Green B nevykazovaly při testované koncentraci 1 % aktivitu vůči žádnému z testovaných mikroorganismů. Z naměřených hodnot inhibičích zón vyplývá, že ze všech mikroorganismů, testovaných v této práci, jsou nejodolnější proti všem přípravkům mikroorganismy Bacillus cereus a Bacillus subtilis, nejméně odolnými jsou Micrococcus luteus a Kocuria rosea.
Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné
Tilšarová, Kamila ; Veselá, Mária (oponent) ; Skoumalová, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci nanočástic a nanovláken s obsahem aktivních látek z vybraných bylin s cílem aplikovat tyto materiály v přípravcích proti akné. Testovány byly různé typy extraktů, u kterých byl sledován obsah polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivita. Extrakty byly dále enkapsulovány do liposomů a vláken z polyhydroxybutyrátu. U připravených liposomů a vláken byla sledována především antioxidační aktivita a antimikrobiální aktivita vůči kmenu Propionibacterium acnes. Liposomové částice byly následně aplikovány i do kosmetických emulzí. Tyto krémy vykazovaly vysokou antioxidační aktivitu a vynikající stabilitu stanovenou pomocí analytické centrifugace. Také připravená nanovlákna vykazovala vysokou antioxidační aktivitu a rovněž byl prokázán jejich antimikrobiální účinek. Připravené částice i vlákna byly na závěr otestovány z hlediska jejich bezpečnosti při kontaktu s humánními buňkami. Při vhodné koncentraci nebyl prokázán žádný cytotoxický účinek a testované materiály lze tak využít při aplikacích při problémech s akné.
Studium procesu elektrofotokatalytické dezinfekce vody
Cisáriková, Barbora ; Zita, Jiří (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca bola zameraná na fotokatalytickú dezinfekciu vody pomocou oxidu titaničitého aplikovaného na pracovnú elektródu. Experiment prebiehal za normálnych podmienok, s aplikáciou UV-žiarenia s intenzitou 40 W/m2 a s UV-žiarením a elektrickým napätím 1 V súčasne. Každá časť experimentu prebiehala po dobu 60 a 120 minút. Mikrobiocídny účinok bol sledovaný na baktérii Escherichia coli.
Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika
Valkus, Martin ; Veselá, Mária (oponent) ; Vránová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé infekce, léčbu a dietní doporučení. Rozebírá zdroje salmonelózy. Statisticky zpracovává počet případů infekcí na území ČR. Věnuje se prevenci vzniku infekcí na školách, informovanosti obyvatelstva a klimatickým vlivům. V experimentální části byla optimalizovaná metoda identifikace Enterobakterií úpravou pH připravovaného média MIU.
Charakterizace jedlých obalů pro potenciální použití při balení potravin
Jančíková, Simona ; Vítová, Eva (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Jedlé obaly jsou v posledních letech velmi rozvijící se skupinou a možnou potenciální náhradou syntetických materiálů pro balení potravin. Také mohou potravinu pozitivně ovlivňovat pomocí svých aktivních vlastností, popřípadě může pomáhat spotřebitelům díky svým inteligentním vlastnostem, které mohou monitorovat změny v potravině. V teoretické části byla zpracována legislativa týkající se obecně balení potravin, ale i se zaměřením na jedlé obaly. Dále byly popsány látky, ze kterých se jedlé obaly vyrábí a také přídatné látky, které mohou zlepšit vlastnosti jedlých obalů. V této části byly také shrnuty nežádoucí druhy mikroorganismů vyskytující se v potravinách a také kapitoly týkající se aktivních a inteligentních vlastností jedlých obalů. Předmětem práce byla především praktická výroba jedlých obalů/filmů z furcellaranu a hydrolyzované želatiny s přídavkem vodného extraktu z čerstvého a sušeného rozmarýnu v koncentraci 5 %, 10 % a 20 %. V praktické části byla u obalů provedena fyzikální charakteristika – texturální vlastnosti jako je pružnost a pevnost v tahu, také obsah vody a tloušťka filmů. V rámci chemických charakteristik byla provedena analýza celkového počtu polyfenolů i analýza polyfenolů na HPLC, antioxidační aktivita, optické vlastnosti filmů a antimikrobiální aktivita filmů. Bylo zjištěno, že celkový počet polyfenolů a antioxidační aktivita byla nejvyšší u 20%DR (TPC: 6,79 ± 0,06 mg kys.galové/g; DPPH: 87,84 ± 0,07 %). Také u vzorků 20%DR a 20%FR byla zaznamenána změna barvy v prostředí o různém pH (3 a 12). Antimikrobiální aktivita byla negativní. Práce ukázala, že je vhodné do jedlých obalů přidávat rostlinné extrakty, díky kterým obsahují jedlé obaly více polyfenolů a mohou dokonce fungovat i jako bariéra proti UV záření.
Mikrobiální profil modelových sýrů vybraného typu
Lavičková, Ivana ; Veselá, Mária (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroorganismů ve vzorcích experimentálně vyrobených sýrů. Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny ve spolupráci se soukromým výrobcem. Jako surovina bylo použito nepasterované mléko v „bio“ kvalitě. V teoretické části je uveden přehled dané problematiky obsahující charakteristiku sýrů, jejich vlastností a složek. Zvláštní kapitola je věnována molekulárně diagnostickým metodám sloužícím k identifikaci mikroorganismů. V experimentální části této práce byly ve vzorcích sýra pomocí polymerázové řetězové reakce identifikovány vybrané mikroorganismy. DNA byla izolována z připravených hrubých lyzátů buněk metodou fenolové extrakce, amplifikována pomocí specifických primerů a prokazována gelovou elektroforézou. V sýrech byla prokázána DNA bakterií mléčného kvašení (Lactobacillus spp., Lactococcus spp.) a kvasinek. Vzorky neobsahují DNA patogenních rodů Bacillus a Salmonella.
Jednorázový sensor amoniaku pro inteligentní obaly
Nentvichová, Aneta ; Kořínková, Radka (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou jednorázových senzorů/indikátorů amoniaku v rámci problematiky inteligentních obalů a následnému měření barevnosti takto připravených senzorů/indikátorů pomocí barvového prostoru CIE L* a* b*. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na aktivní a inteligentní obaly, v rámci inteligentních obalů je zde zaměření na senzory/indikátory amoniaku. Důraz je kladen na hlavní komponenty senzoru/indikátoru, tedy na chitosan, jako polymer a na barvivo kurkumin. Součástí teoretické části je také problematika znehodnocení masa, která hraje v této práci vcelku důležitou roli. Experimentální část byla rozdělena do dvou částí. První částí bylo připravit vrstvy, které budou barevně reagovat na různé koncentrace amoniaku. Připravené vrstvy byly citlivé na amoniak napříč všemi koncentracemi a na základě toho byla do kompozic aplikována kyselina askorbová pro docílení kalibrační zádrže zvoleného množství amoniaku. Druhou, minoritní částí experimentu, byla aplikace vybraných vrstev do balení s reálným masem.
Srovnání aromatického profilu ovocných destilátů
Koubek, Miroslav ; Veselá, Mária (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatických látek v ovocných destilátech. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný produkt. Dále jsou charakterizovány aromaticky aktivní látky a stručně je popsána metoda jejich stanovení pomocí mikroextrakce pevnou fází a plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. Cílem experimentální části byla identifikace a srovnání profilu těkavých látek v destilátech z různých druhů ovoce. Aromatické látky byly identifikovány pomocí metody SPME-GC-MS. Jako modelové vzorky byly použity domácí ovocné destiláty získané od soukromých pěstitelů. Mezi vzorky byly nalezeny rozdíly v počtu a druhu těkavých sloučenin. Celkem bylo ve vzorcích identifikováno 53 těkavých látek, z toho 25 esterů, 9 alkoholů, 5 aldehydů, 4 alkeny, 2 ketony, 1 kyselina a 7 ostatních sloučenin.
Studium biologicky aktivních látek fenyklu
Mierna, Jana ; Skoumalová, Petra (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biologicky aktívnych látok feniklu. Teoretická časť popisuje základné charakteristiky feniklu a jeho chemické zloženie, bližšie špecifikuje rastlinné biologicky aktívne látky a antioxidanty, taktiež popisuje extrakčné techniky získania týchto bioaktívnych látok, metódy ich stanovenia a overenia antimikrobiálneho účinku. V experimentálnej časti bol spektrofotometricky stanovený obsah polyfenolov a flavonoidov v pripravených extraktoch čaju, celého a drveného korenia feniklu. Na základe extrakčných kriviek bola u vzoriek s najvyššími hodnotami daných bioaktívnych látok zistená antioxidačná aktivita a sledovaný bol ich antimikrobiálny účinok voči vybraným mikroorganizmom Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Serratia marcescens a Micrococcus luteus. Spomedzi sledovaných extraktov vykazoval inhibičný účinok len vodný výluh čaju, a to voči bakteriálnemu kmeňu Micrococcus luteus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VESELÁ, Marcela
20 VESELÁ, Markéta
2 VESELÁ, Marta
21 VESELÁ, Martina
28 VESELÁ, Michaela
2 VESELÁ, Miluše
18 VESELÁ, Monika
2 Veselá, Magdalena
3 Veselá, Marcela
12 Veselá, Marie
1 Veselá, Marika
20 Veselá, Markéta
2 Veselá, Marta
21 Veselá, Martina
28 Veselá, Michaela
1 Veselá, Milada
3 Veselá, Miroslava
2 Veselá, Miroslava,
18 Veselá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.