Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytápění základní školy
Holiš, Martin ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh vytápění stávajícího objektu Základní školy v Polešovicích. Práce se skládá ze třech částí, první teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech se zaměřením na plynová absorpční tepelná čerpadla. Druhá část řeší návrh rekonstrukce vytápění školního objektu, včetně návrhu nového ekologického zdroje tepla. Výpočtová část zahrnuje výpočet tepelných ztrát, optimální volbu teplotního spádu, návrh otopných ploch, návrh zdrojů tepla včetně bivalentního zdroje, způsob přípravy teplé vody, dimenzování, zabezpečovací zařízení a další výpočty. Třetí část řeší výkresovou dokumentaci spolu s technickou zprávou a ekonomickou návratnost investice založenou na měření skutečné účinnosti zdroje tepla.
Vytápění bytového domu
Jára, Marek ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Téma této diplomové práce je návrh vytápění bytového domu. Teoretická část diplomové práce pojednává o spalinových cestách. Výpočtová část diplomové práce obsahuje návrh vytápění pomocí otopných deskových těles, podlahových konvektorů a systému podlahového vytápění. Zdroj tepla bude zhotoven pomocí kaskádově zapojených plynových kondenzačních kotlů. Součást výpočtů je příprava teplé vody, návrh zásobníku teplé vody a dalších potřebných zařízení soustavy. Část Projekt obsahuje technickou zprávu a modelaci chování podlahového vytápění za různých okrajových podmínek.
Vytápění bytového domu
Dvořáková, Simona ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody v novostavbě bytového domu ležícího ve Slavkově u Brna. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt. Objekt se skládá ze dvou provizorních částí. První částí jsou kancelářské prostory, druhá část se skládá z bytových jednotek. Zdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel, který splňuje požadavky pro potřebu tepla na vytápění. V bytovém domě jsou navržena desková a trubková tělesa.
Úprava otopné soustavy objektu
Balíková, Anna ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ohřev teplé vody výchovného ústavu pro problémovou mládež v obci Střílky. Objekt se skládá z jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Zdrojem tepla jsou navrhovány plynové kondenzační kotle. Jako otopné plochy v celé budově jsou navrhovány článková otopná tělesa, vzhledem k typu objektu je kladen důraz na fyzickou a mechanickou odolnost jednotlivých prvků otopných těles. V závěru je obsažena výsledná technická zpráva a výkresová dokumentace.
Vytápění bytového domu
Zajíček, Václav ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala plynule a spolehlivě. Jako zdroj tepla jsou navrženy tři plynová kondenzační kotle. Ohřev teplé vody je řešen jako zásobníkový, který má svůj zdroj tepla a to jeden plynový kondenzační kotel. Projektová část obsahuje technickou zprávu a projektovou dokumentaci na stupni prováděcí dokumentace.
Vytápění objektu se vzduchotechnikou
Toboláková, Andrea ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného hotelu s wellness zónou. Objekt se nachází na pláži Vranovské nádrže. Teoretická část je zaměřena na vytápění tuhými palivy, a to zejména peletami. Ve výpočtové části je zpracován návrh otopné soustavy, zdroje tepla, ohřívače teplé vody a dalších zařízení. Poslední, projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci ve stupni prováděcího projektu.
Vytápění bytového domu
Toboláková, Andrea ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného bytového domu v Praze. Teoretická část je zaměřena na oběhová čerpadla a jejich návrh. Ve výpočtové části je zpracován návrh otopné soustavy, zdrojů tepla, ohřívače teplé vody a dalších zařízení. Poslední, projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci na úrovni prováděcího projektu.
Zdravotně technické instalace bytového domu
Ivan, Aleš ; Wierzbická, Helena (oponent) ; Vendlová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynovodu v zadaném objektu.
Vytápění polyfunkčního objektu
Štěpánek, Marek ; Wierzbická, Helena (oponent) ; Vendlová, Lucie (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce na téma „Vytápění polyfunkčního objektu“ je správné navrhnutí vytápění a funkčnost. Objekt má pět samostatných pater. Je zde navržen dvouokruhový kotel s napojením na otopná tělesa a podlahové vytápění. Dále teplovzdušné vytápění v komerčních částech.
Využití šedých vod v hotelu
Výstupová, Eliška ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Wierzbická, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a kuchyňské zázemí. V druhém a třetím patře jsou pokoje pro hosty. V suterénu se nachází sklady, prádelna, strojovna a další místnosti, které jsou důležité pro provoz. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s tématem šedé vody, jejich dělením a možnostmi využití. V praktické části jsou aplikovány získané znalosti na objekt hotelu. Součástí práce je i výpočet návratnosti tohoto technologického systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.