Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvíjení funkční komunikace u žáků s PAS na ZŠ
Čebišová, Petra ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Valentová, Lidmila (oponent)
V současné době jsou děti s PAS velmi probíraným tématem. Děti s poruchou autistického spektra mají především problémy se sociální interakcí, komunikací a chováním. V této diplomové práci jsme se zaměřili především na problém zvaný komunikace. Diplomová práce pojednává o rozvoji funkční komunikace u dětí s PAS na ZŠ. Práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou PAS, historií, klasifikací forem PAS a triádou postižení. Druhá kapitola se zaměřuje na sociální chování u žáků, na základní vymezení sociálního chování, sociální dovednosti a na žáky s PAS ve vrstevnické skupině. Třetí kapitola nese název rozvíjení komunikace u žáků s PAS. Zaměřuje se na podporu rozvoje komunikace, na alternativní a augmentativní komunikaci a také na role učitele/asistenta pedagoga při rozvíjení komunikace u žáků s PAS. Navazující čtvrtá kapitola se už zaměřuje na empirické šetření, kde nás seznamuje s cíli, metodikou a průběhem empirického šetření. Pátá kapitola obsahuje případovou studii rozdělenou do tří podkapitol, která se zaměřuje na kazuistiky respondentů, rozhovory a pozorování. Kromě toho se v práci nachází i diskuse a doporučení pro praxi. Klíčová slova: Funkční komunikace, žák s PAS, základní škola, intervence
Intenzivní interakce jako terapeutický přístup u dětí s poruchou autistického spektra
Drlíčková, Hana ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Valentová, Lidmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možným využitím Intenzivní interakce u dítěte s autismem. Teoretická část obsahuje charakteristiku poruch autistického spektra, popisuje obtíže, kterým děti s autismem čelí v oblasti sociability a komunikace, nabízí přehled teoretických souvislostí Intenzivní interakce a popisuje způsob, jakým funguje. V praktické části je pak v rámci kazuistické studie popsána možnost využití Intenzivní interakce při rozvoji sociálních a komunikačních schopností u dítěte s autismem. Bylo zjištěno, že během tří měsíců intervence došlo k pokroku v oblasti sociability a komunikace a že se objevily některé nové vzorce chování, jako například oční kontakt, imitace spolužáků, sociální úsměv, sdílená pozornost či upozorňování na předmět nebo činnost. Pozitivním výsledkem bylo také výrazné snížení stereotypního chování.
Stimulační program zaměřený na rozvoj komunikačních kompetencí před nástupem do školy
Görglová, Michala ; Valentová, Lidmila (vedoucí práce) ; Pacnerová, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačních kompetencí v souvislosti s otázkou školní připravenosti. Obsahem teoretické části je objasnění základních pojmů v oblasti komunikace a dalších blízkých termínů, jakými jsou jazyk, řeč, verbální a neverbální komunikace atd. Dále pak otázka vlivu řeči na rozvoj myšlení na uspokojování základních potřeb dítěte. To, jaký vliv má sociální prostředí dítěte na rozvoj jeho komunikačních kompetencí se dočteme v třetí kapitole této práce. V dalších podkapitolách teoretické části čtenář nalezne informace týkající se školní připravenosti dítěte a Rámcového vzdělávacího programu, který definuje cíle a prostředky v oblasti rozvoje jedince v závislosti na institucionální výchově. Empirická část bakalářské práce si kladla za cíl navržení stimulačního programu pro rozvoj komunikačních kompetencí a jeho následnou realizaci při spolupráci s Mateřskou školou Petrklíč. Pro tento cíl byly vybrány děti, které byly na základě zvolených kritérií (věku a obtíží v oblasti komunikace) vhodnými adepty pro uskutečnění programu, a s jejichž pomocí došlo i ke komplexnímu zhodnocení efektivity a smysluplnosti programu.
Hodnocení připravenosti dětí na zahájení povinné školní docházky pedagogickou veřejností a rodinou
Kopecká, Lucie ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Valentová, Lidmila (oponent)
Záměrem diplomové práce bylo odhalit a následně prezentovat komplexní názory odborné pedagogické veřejnosti a rodičů na současnou problematiku školní připravenosti a s ní spojenými otázkami týkajících se vysokého počtu odkladů školní docházky. K získání těchto názorů byla využita metoda semistrukturovaného rozhovoru s rodiči, s učiteli přípravných tříd a učiteli mateřských a základních škol. Po analýze získaných výpovědí byl dále zvolen postup vzájemné konfrontace těchto dat, posléze konfrontace s odbornými publikacemi, články, webovými diskusními fóry a také k tomuto tématu uspořádanou konferencí. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že problém školní připravenosti zasahuje do dalších problematik: vzdělanost a kvalifikovanost učitelů mateřských škol, kvalita spolupráce školy a rodiny, problematika kapacity mateřských škol a řešení počtu dětí na jedné třídě, věkové složení třídy, odpovědnost za školní připravenost dítěte atd. Výsledky diplomové práce poukazují, jaké názory má rodina a pedagogická veřejnost na aktuální stav nedostatků školní připravenosti dětí a rovněž na oblasti školní připravenosti, v nichž děti v dnešní době převážně vynikají. Hlavní přínos této práce spočívá v poukázání na důležitou a značnou propojenost jednotlivých oblastí školní připravenosti.
Respektování vývojových specifik v současné mateřské škole
Štrausová, Jana ; Havlová, Jana (vedoucí práce) ; Valentová, Lidmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojovými specifiky předškolního dítěte z hlediska respektování potřeb dítěte v podmínkách současné mateřské školy. Sleduje vývojové zvláštnosti a individuální potřeby současné generace předškolních dětí. Je zaměřena na zkoumání, hledání rozdílů a odlišností v individuálních potřebách a specifických projevech dětí. Hledá potenciální příčiny možných jevů a zároveň možnosti jak potřeby všech dětí v současné mateřské škole uspokojovat. Snaží se o hlubší proniknutí do podstaty zkoumaných jevů, hledá možná pozadí a souvislosti v době současné i v pramenech minulosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 VALENTOVÁ, Lucie
8 Valentová, Lenka
13 Valentová, Lucie
2 Valentová, Ludmila
4 Valentová, Ľubica
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.