Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
NAD+-dependentní histon deacetyláza SIRT1 v procesu oogeneze, oplození a časného embryonálního vývoje
Valentová, Iveta ; Nevoral, Jan (vedoucí práce) ; Drutovič, David (oponent)
SIRT1 je histon deacetyláza ze skupiny sirtuinů ovlivňující své epigenetické a ne- epigenetické cíle. Lze předpokládat, že dosud známé substráty SIRT1 se zapojují do regulace gametogeneze a časného embryonálního vývoje. Byly stanoveny hypotézy, že SIRT1 je přítomen v oocytech a časných embryích a že zde sehrává fyziologickou úlohu v procesech zrání oocytů, oplození a raného embryonálního vývoje. Pro ověření hypotéz byl vytvořen myší model kondicionální knock-out linie produkující Sirt1-deficientní oocyty. Oocyty a embrya byla podrobena analýze SIRT1, jeho vybraných substrátů a adekvátních markerů pomocí imunocytochemie. Zjistili jsme, že se přítomnost SIRT1 podílí na kvalitě oocytů prostřednictvím modulace histonového kódu chromatinu a stabilizace dělícího vřeténka. Dále pak čistě maternální původ SIRT1 přítomného v obou pronukleích zygot. V neposlední řadě jsme odhalili nezanedbatelný vliv SIRT1 na časný embryonální vývoj, a to pravděpodobně především díky podílu na aktivaci embryonálního genomu. Dosažené výsledky potvrzují hypotézu, že SIRT1 je přítomen v oocytech a embryích, převážně v blízkosti chromatinu. Z výsledků vyplývá, že SIRT1 představuje maternální faktor určující kvalitu oocytu a je nezbytný pro aktivaci embryonálního genomu.
Veřejné zakázky a PPP projekty v České republice
Valentová, Iveta ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Witz, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Tento nástroj veřejného financování vychází z mediálně známých veřejných zakázek, přináší však větší kompetence pro soukromý sektor. Cílem práce je popsat a vysvětlit, jak PPP projekty fungují, jaké výhody či nevýhody jsou s nimi spojeny. Práce pracuje s hypotézou, že PPP projekty jsou vhodné pro financování a provoz domovů pro seniory, kterých je v současnosti málo a nedokáží pokrýt aktuální poptávku. Teoretická východiska vychází z teorie New Public Managementu, veřejného zájmu, veřejné správy a veřejné politiky. Zakládá se především na polostrukturovaných rozhovorech s odborníky, kteří jsou s danou problematikou spojeni, sekundární analýzou dat a studiem dokumentů. V závěru práce je vysvětleno, jak mohou být PPP projekty pro provozování domovů pro seniory prospěšné.
Veřejné zakázky a PPP projekty v České republice
Valentová, Iveta ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Witz, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Tento nástroj veřejného financování vychází z mediálně známých veřejných zakázek, přináší však větší kompetence pro soukromý sektor. Cílem práce je popsat a vysvětlit, jak PPP projekty fungují, jaké výhody či nevýhody jsou s nimi spojeny. Práce pracuje s hypotézou, že PPP projekty jsou vhodné pro financování a provoz domovů pro seniory, kterých je v současnosti málo a nedokáží pokrýt aktuální poptávku. Teoretická východiska vychází z teorie New Public Managementu, veřejného zájmu, veřejné správy a veřejné politiky. Zakládá se především na polostrukturovaných rozhovorech s odborníky, kteří jsou s danou problematikou spojeni, sekundární analýzou dat a studiem dokumentů. V závěru práce je vysvětleno, jak mohou být PPP projekty pro provozování domovů pro seniory prospěšné.

Viz též: podobná jména autorů
6 VALENTOVÁ, Iva
2 Valentová, Ilona
2 Valentová, Irena
6 Valentová, Iva
3 Valentová, Ivana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.