Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mateřská škola
Líner, Ondrej ; Vlach, František (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú budovu materskej školy s takmer nulovou spotrebou energetií v Brne Holásky. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná budova v tvare L rozdelená na tri časti. Dve zmi na priečky. Nadstavba je podopretá betónovým pásovým základom. Stre nich sú samostatné triedy s potrebným zázemím pre deti a zamestnancov, každá trieda je pre približne 24 detí. Tretia časť budovy je určená pre personál a technické zázemie. Stavba je navrhnutá ako murovaný stenový systém s keramickými tvárnicami na nosné steny a nepálenými tehlami pre priečky. Strecha objektu je navrhnutá ako plochá extenzívna zelená strecha podopretá betónovými prefabrikovanými panelmi. Steny sú zateplené minerálnou vlnou a chránené vláknocementovými doskami, ktoré vytvárajú odvetranú fasádu. Práca obsahuje návrh osvetlenia, využitia dažďovej vody, VZT a ohrevu teplej vody a fotovoltaického systému. Dažďová voda zo zelenej strechy sa využíva na splachovanie WC. Vetranie v objekte zabezpečujú dve vzduchotechnické jednotky so systémom rekuperácie tepla. Vykurovanie a prípravu teplej vody zabezpečujú dve tepelné čerpadlá zem-voda. Elektrina je čiastočne zásobovaná z fotovoltaických panelov umiestnených na streche objektu. Súčasťou práce je aj štúdia prirodzeného osvetlenia denného osvetlenia, zameraná na splnenie štandardných požiadaviek na denné osvetlenie a rovnomernosť osvetlenia.
Mateřská škola
Bíla, Martin ; Vlach, František (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby mateřské školy ve Velké Bíteši. Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní a nepodsklepený. Nachází se na poměrně rovinatém terénu blízko centrální části města. Budova mateřské školy má čtyři oddíly pro děti. Každý oddíl je pro dvacet dětí, celkem je objekt navržen pro osmdesát dětí. Konstrukční systém objektu je stěnový podélný, zděný z keramických tvárnic heluz. Budova je opatřena kontaktním zateplením z EPS (ETICS). Stropní konstrukce je řešena jako sestava předpjatých stropních dílců spiroll. Ve 2. NP se nachází pochozí terasa s vegetační vrstvou. Plochá střecha objektu je jednoplášťová, vegetační s pochozí betonovou vrstvou a fotovoltaickými panely. Součástí práce je i posouzení z hlediska stavební fyziky a požární bezpečnosti.
Bytový dům
Málek, Jiří ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v Jihlavě. Řešená parcela se nachází v klidné části Horní Kosov na západním okraji města. Stavební objekt je samostatně stojící a obsahuje jedno částečně podsklepené podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V nadzemní části se nachází celkem 14 bytových jednotek a v podzemní části jsou sklepní kóje, kotelna, strojovna vzduchotechniky a úklidová místnost. V přízemí je navíc umístěna kolárna/kočárkárna. Dům má nepravidelný půdorys a v nejvyšším podlaží se nachází terasy. Objekt je založen na základových pasech. Svislý nosný systém podzemního podlaží tvoří v obvodové části železobetonové monolitické stěny a vnitřní nosný systém stěny z betonových tvárnic. V nadzemním podlaží jsou obvodové stěny z tepelněizolačních pórobetonových bloků a vnitřní nosné stěny z vápenopískových bloků. Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Na některých místech jsou doplněny železobetonovými průvlaky. Střešní konstrukce objektu je navržena jako plochá jednoplášťová s inverzní skladbou.
Bytový dům
Lojek, Daniel ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu, který bude umístěn v obci Jihlava. Objekt je pětipodlažní, z čehož má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje, prádelna, úklidová místnost a technická místnost. V nadzemních podlažích nalezneme bytové jednotky, jejichž celkový počet je 23. Byty mají odlišné dispoziční uspořádání a rozměry. Bytové jednotky, kromě prvního nadzemní podlaží, jsou obohaceny o balkony, ve čtvrtém podlaží o střešní terasu. Veškerá podlaží jsou propojená schodištěm a výtahem. Do objektu je proveden bezbariérový přístup, a také se zde nachází jedna bytová jednotka pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, která je umístěna v prvním nadzemním podlaží. Před objektem je umístěno parkoviště nabízející 63 parkovacích míst, z čehož je 5 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislý nosný systém nadzemních podlaží je řešen jako zděný z vápenopískových tvárnic. Podzemní podlaží je zhotoveno z železobetonových monolitických stěn. Rovněž vodorovné nosné stropní konstrukce jsou z monolitického železobetonu, doplněny v určitých místech o průvlaky stejného materiálu. Střešní konstrukce je provedena jako plochá jednoplášťová střecha.
Veterinární klinika
Šeps, Daniel ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh samostatně stojícího objektu veterinární kliniky v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt veterinární kliniky se skládá ze 3 obdélníků tvořící tvar Z, kde se ve východní části nachází vstup do objektu veterinární kliniky, její provozní a administrativní části. V západním obdélníku se nachází samostatný a provozně oddělený vstup do bytové jednotky, která je umístěna ve druhém nadzemním podlaží. Vstup do budovy veterinární kliniky i do bytové jednotky je řešen jako bezbariérový. Stavba bude umístěna v mírně svažitém terénu (3,49 %). Hlavní průčelí budovy se vstupem do budovy je orientováno na jihozápad. Samostatný vstup do bytové jednotky je ze severovýchodní strany. Obvodové zdivo je tvořeno systémem Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tloušťce 300 mm zdivo 200 mm ETICS. Vnitřní nosné zdivo je taktéž tvořeno zdicím systémem Porotoherm v tloušťce 250 mm. Vnitřní nenosné zdivo tvořeno systémem Porotherm v tloušťce 115 a 140 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Nad veterinární klinikou je uvažována plocha střecha tvořící terasu bytové jednotky rozdělená na dvě části 1) s vegetační vrstvou a 2) s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na terčích. Hlavní hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Nad 2.NP je uvažována šikmá valbová střecha z lepených dřevěných příhradových vazníků a jako střešní krytina vazníkové střechy je uvažována plechová krytina. Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Atika na ploché střeše je opatřena hliníkovým zábradlím se svislou tyčovou výplní. Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, dále je v objektu navrženo nucené větrání formou vzduchotechniky.
Apartment building
Orolín, Štefan ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
The topic of the bachelor’s thesis is the preparation of project documentation for the construction of a nearly Zero Net Energy apartment block. The building is located in an emerging residential area within the cadastral municipality of Brno-Sadova. The apartment block is a detached building set in slightly sloping terrain. It is composed of 4 above-ground floors, which contain 11 housing units, and an underground floor. The apartment block lies on the south-western side of the plot. Furthermore, there is a parking area on the northern side of the plot, which is associated with the apartment block and provides barrier-free entry to the building. On the underground floor, there is a communal area with shared facilities. On the ground floor, there are 2 barrier-free flats with their own storage space. Additionally, there is communal space designated for the storage of baby strollers and bicycles. Each remaining above-ground floor contains 3 housing units. The vertical load-bearing structural system, which stands on the foundation slab, consists of sand-lime blocks, the ceilings are constructed using filigree panels. The roof of the building consists of warm flat roof with a modified bitumen membrane functioning as a water insulator.
Apartment building
Joof, Wally ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
ABSTRACT The purpose of this bachelor thesis is to design and do project documentation of a residential building in Brno-venkov (Rajhrad). The building has four flat units; 5 for each above ground floor level. The flats on each storey semitrical each other and are identical in disposition. The basement is designed mainly as a storage place; cellars for the flats bicycle and stroller room,storage,cleaners room ,technical room ,washing and dryer room and toilets . The structure of the building is comprised of lime sand blocks as load bearing walls, lime sand blocks partition and monolithic slabs. Basement is design from monolithic structures. The roof is flat. The whole building is proposed with architectorical and functional in relation to the given locality.
Bytový dům
Horváth, Gábor ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v Brně. Navržený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V objektu bytového domu se nachází 11 bytových jenotek a to 2 bytové jednotky na prvním nadzemním podlaží a 3 bytové jednotky na druhém,třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. Jedná se o stěnový, kombinovaný konstrukční systém. Spodní stavbu konstrukce představuje železobetonová základová deska. Horní stavba je řešená pomocí keramických broušených tvárnic, které jsou zateplené izolačním systémem ETICS z minerální vlny a stropní systém je tvořen monolitickou obousměrně vystuženou železobetonovou deskou. Objekt je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, je vybaven rampou a výtahem a celej objekt je navržen jako bezprahový. Pro výplň otvorů jsou použita dřevohliníková okna. Zastřešení bytového domu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.
Apartment building
Hajiyev, Mustafa ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
The subject of this bachelor thesis is to elaborate project documentation for a apartment building. It is located in Brno-venkov, the cadastral area of Hrušovany u Brna. The apartment building lays on a slope land and is oriented to the north side. It has four above ground floors, with a balcony on the each floor around the building. Roof is flat concrete roof having a slope of 5%. The whole construction of the apartment building is from reinforced concrete and masonry with main use on construction materials from the company HELUZ. The insulation materials are all from the company ISOVER. The drawing documentation necessary for the realization of this apartment building was elaborated in AutoCAD computer program. Fire safety solutions for this project are also taken into account.
Analýza denního osvětlení zastíněných budov se zaměřením na světelnou reflektanci a umístění venkovních překážek
Gábrová, Lenka ; Vajkay, František (oponent) ; Vaverka,, Jiří (oponent) ; Čupr, Karel (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou denního osvětlení zastíněných budov z hlediska umístění venkovních překážek a světelné reflektance venkovních povrchů. Pro statické a dynamické simulace denního osvětlení byl použit program Daysim 3.1b. Dizertační práce obsahuje validaci programu Daysim 3.1b z hlediska stanovení činitele denní osvětlenosti při rovnoměrně zatažené obloze. Validace byla provedena pomocí metodiky CIE 171: 2006, měření denního osvětlení na modelu a měření in-situ. Pro analýzu denního osvětlení bylo uvažováno s místností stíněnou řadovou zástavbou, průběžným balkonem nad oknem a stěnami vnitrobloku. Pro venkovní povrchy bylo navrženo šest kombinací činitelů odrazu světla. Analýza denního osvětlení místnosti je provedena pomocí činitele denní osvětlenosti Dw roviny zasklení okna z vnější strany a pomocí kritérií určujících množství denního světla v místnosti. Kvantum denního světla uvnitř místnosti je hodnoceno pomocí činitele denní osvětlenosti při rovnoměrně zatažené obloze a pomocí osvětleností stanovených na základě ročních klimatických dat pro Prahu. V dizertační práci jsou sestaveny diagramy a regresní modely závislosti činitele denní osvětlenosti Dw na kritériu popisujícím stínící překážku (tj. úhel stínění nebo index atria). Pro hodnocenou místnost byly sestaveny také regresní modely závislosti kritérií popisujících kvantum denního osvětlení v místnosti na činiteli denní osvětlenosti Dw. Na základě provedené analýzy denního osvětlení zastíněných budov jsou navrženy tři návrhy na úpravu hodnocení přístupu světla k průčelí budovy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.