Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh provozu sítě 110 kV napájené z transformovny 400/110kV Čebín
Kubizňák, Miroslav ; Vaculík, Petr (oponent) ; Blažek, Vladimír (vedoucí práce)
Znalost výkonů, ztrát a napěťových poměrů v jednotlivých prvcích a uzlech elektrizační soustavy je nutná pro řízení provozu a navrhování dalšího rozvoje elektrizační soustavy. V této práci se budeme zabývat výpočtem ustáleného chodu sítě pomocí programu PAS – DAISY – OFF LINE, řešení různých druhů konfigurací sítě a jejich kontrolou.
Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů
Macháč, Petr ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení zdroje 100MW do uzlu sítě. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV – výpočet ustáleného chodu sítě se provádí pro napájení z jedné nebo z druhé rozvodny 400/110 kV. Výsledkem této práce je posouzení napěťových poměrů v síti a posouzení proudového zatížení vedení.
Obnova napětí v oblasti Prostějova a Zlína
Wasserbauer, Vojtěch ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je popsat krizové stavy, které nastávají v síti a mají za následek její rozpad. Dále se také zabývá možnostmi obnovy napětí a postupy s těmito možnostmi spojenými. Jsou zde dále popsány způsoby regulace elektrizační soustavy a zdrojů k ní připojených. Práce také řeší posouzení možnosti připojení nového iniciačního zdroje do distribuční sítě 110 kV. Nakonec popisuje i podmínky pro připojování nových zdrojů do distribuční soustavy. Výsledkem této práce je popis způsobu obnovy napětí, postupů a pravidel, které je zapotřebí při krizových stavech dodržovat.
Výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV
Jasenský, Filip ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce výpočet chodu sítě a návrh nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV seznamuje s teorií výpočtu ustáleného chodu, zkratových poměrů a návrhem nastavení distanční ochrany. V teoretické části je proveden příklad výpočtu jednoduchého vedení pro ukázku metody výpočtu. V praktické části je proveden výpočet ustáleného chodu a zkratových poměrů. Zkratové poměry jsou vypočítány pro provoz jednoho a paralelní provoz transformátorů v Otrokovicích. Pomocí vypočítaných počátečních souměrných rázových výkonů z výpočtu zkratových poměrů je ověřena zkratová odolnost všech rozvoden. Praktická část seznamuje s nastavením distanční ochrany od firmy ABB REL 316*4 a kompenzací při zemních zkratech. Výpočtem ustáleného stavu a zkratových poměrů byl navržen základní provozní stav sítě, pro který je proveden návrh nastavení distanční ochrany.
Testování distanční ochrany
Holub, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Bakalářská práce testování distanční ochrany nás seznámí s problematikou distanční ochrany a jejím podrobným principem. Zabývá se jejími jednotlivými členy a ukáže nám různé druhy impedančních charakteristik měřicích členů. Je zde popsána situace, která nastává při zkratu na homogenním vedení, dále nás seznámí s kompenzací stejnosměrné složky, probere stupně působení distanční ochrany a její vazby. Mimo jiné se zabývá digitálními distančními ochranami a nastavením jejich charakteristik. Na závěr teoretické části jsou zhodnoceny výhody oproti jiným ochranám a výhody a nevýhody distančních ochran samotných. Práce nás seznámí s digitální distanční ochranou REL 511 od společnosti ABB a charakterizuje její nastavení, parametry a propojení s testovacím zařízením OMICRON CMC 256plus, které při našem měření slouží k ovládání ochrany přes osobní počítač. Následuje popis programů OMICRON Test Universe a CAP 540 a jejich nastavení. Tato část může sloužit jako manuál pro budoucí obsluhu ochrany REL 511. Práce uvádí vhodnou metodiku pro měření vypínací charakteristiky a používá tuto metodu v praxi. Z důvodu omezené verze programu OMICRON Test Universe jsou měřeny vypínací časy polygonálních vypínacích charakteristik v modulu „Distance“ pomocí bodového testu. V závěru je uvedeno zhodnocení měření.
Analýza variant paralelního provozu oblastí 110 kV Čebín a Sokolnice
Reiter, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou paralelního provozu rozvoden Čebín a Sokolnice. Zkoumány jsou různé varianty zapojení sítě mezi těmito rozvodnami. V teoretické části je podrobně popsán výpočet ustáleného chodu sítě pomocí iteračních metod. Dále se v teoretické části nachází výpočet zkratů a dimenzování vodičů na účinky zkratových proudů. V poslední kapitole jsou rozebrány možnosti přetěžování vedení a transformátorů. V praktické části je popsán současný stav situace. Hlavním úkolem praktické části diplomové práce je navrhnout provozuschopné konfigurace sítě pro paralelní provoz a také pro provoz kdy mezi rozvodnami Čebín a Sokolnice není přímé spojení na úrovni 110kV. Tak aby bylo zamezeno přetokům tranzitních výkonů. Jednotlivé konfigurace musí splňovat požadavky na ustálený chod sítě a zkratovou odolnost rozvoden. V rámci praktické části jsou také navržena opatření předcházející a zabraňující přetokům tranzitních výkonů.
Výpočet zkratových poměrů dané sítě
Reiter, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a okolnostmi, které jej zapříčiňují. Dále se pak zabývají výpočtem zkratových proudů. V další části jsou počítány příklady dle normy ČSN EN 60909. První přiklad je jednoduchá síť. Druhý přiklad je reálná distribuční síť 110kV. Pro reálnou síť budou uvažována dvě zapojení a bude určen souměrný a nesouměrný zkrat. V závěru jsou shrnuty základní poznatky o zkratech a jsou zde vyhodnoceny výsledky pro síť 110kV.
Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV
Tauš, Vladimír ; Vaculík, Petr (oponent) ; Topolánek, David (vedoucí práce)
Obsahem této práce je teoretický úvod do problematiky ustáleného chodu sítí, teoretický rozbor metod, které slouží k výpočtu ustáleného chodu sítí, jako je například Gauss Seidlova iterační metoda nebo Newton Raphsonova modifikovaná metoda. Dále se tato práce zabývá ekonomikou v energetice, konkrétně určováním nákladů vedení a výpočtem optimální doby výstavby posilujícího vedení při růstu zatížení. V práci je uveden výpočet ustáleného chodu zadané sítě jak za normálního bezporuchového provozu, tak pro kritérium (n-1). Dále pak její rozbor a návrh posilujících opatření.
Výpočet zkratových poměrů dané sítě
Vyčítal, Václav ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující časový průběh zkratového proudu a samostatné kapitoly jsou věnovány příčinám vzniku zkratů a nebezpečným dějům při zkratech. Hlavní část práce se věnuje odvození vztahu pro výpočet zkratových proudů pomocí složkových soustav a dále metodou výpočtu zkratových proudů podle ČSN EN 60909. Na závěr této části je zde uveden výpočet souměrného i nesouměrného zkratu v jednoduché síti. Poslední část práce se věnuje výpočtu zkratových proudů na přípojnicích v síti 110 kV. Schéma sítě i parametry prvků vychází z reálných hodnot a části distribuční sítě ČR.
Vliv decentrálních zdrojů na provozování distribuční soustavy 110 kV E.ON
Hajdú, Lukáš ; Vaculík, Petr (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou plynoucí z připojování nových decentrálních (rozptýlených) zdrojů elektrické energie do sítě. Díky výhodné legislativní podpoře zejména fotovoltaických zdrojů došlo v letech 2009-2010 k jejich masivní výstavbě a připojení do sítě. Pro teoretické pochopení chodu sítí je v úvodní kapitole rozebrán postup, podle nějž se provádí řešení ustálených stavů sítě. Uvedený postup je aplikován pomocí výpočetní techniky na sítě řešené v práci. Jestliže hovoříme o připojování nových decentrálních zdrojů do sítě, je nutné zmínit i legislativu s tím spojenou. Provozovatelé sítí se spolu s orgánem státního dozoru usnesli na legislativním dokumentu Pravidla provozu distribučních soustav, jež klade požadavky a podmínky na žadatele o výstavbu nového zdroje. Text je zaměřen hlavně na změny provedené v jeho posledním znění. Praktickou částí práce je ověření vlivu nových zdrojů na síť a splnění požadavků kladených legislativou na tyto zdroje. Nejdůležitější podmínky jsou zejména napěťová změna v síti vlivem provozu nového zdroje a její přenos do ostatních napěťových hladin, injekce proudů vyšších harmonických do sítě, kolísání výkonu a v neposlední řadě změny směru toku výkonů. Z výše uvedených důvodů je proveden rozbor těchto parametrů a nastíněna možnost jejich odstranění nebo alespoň zmírnění. K tomuto účelu je využíván software Siemens Sinaut Spectrum a NetCalc.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Vaculík, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.