Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Membrane microdomains in regulation of lipid metabolism
Veselá, Petra ; Malínský, Jan (vedoucí práce) ; Hašek, Jiří (oponent) ; Zimmermannová, Olga (oponent)
Model fluidní mozaiky popsaný Singerem a Nicolsonem v roce 1972 byl nadčasový, a i po více než 50 letech zůstává relevantní pro pochopení struktury, funkce a dynamiky biologických membrán. Jeho autoři od samého začátku připouštěli existenci laterálních oblastí membrány, které se svým složením a biologickou funkcí liší od bezprostředního okolí, proto ani soudobé studie prokazující existenci mnoha různých membránových mikrodomén nepředstavují pro platnost tohoto modelu zásadní výzvu. Výzkum zejména v posledních dvaceti letech prokázal, že celá řada buněčných procesů (transport živin, signalizace, regulace metabolismu nukleových kyselin, lipofágie a mnoho dalších) je vázána na membránové mikrodomény. Molekulární detaily těchto vazeb však v mnohých případech zůstávají skryty. Cílem této práce je nalézt konkrétní spojitost mezi membránovými mikrodoménami a metabolismem vybraných lipidů. Na modelu kvasinky S. cerevisiae dokumentujeme napojení specializované mikrodomény plasmatické membrány, membránového kompartmentu argininové permeázy Can1 (MCC), na metabolismus sfingolipidů a mitochondriálních anionických fosfolipidů, fosfatidylglycerolu (PG) a kardiolipinu (CL). Úvodní dvě kapitoly se zabývají objasněním úlohy transmembránového proteinu Nce102 v regulaci biosyntézy sfingolipidů. Ukázali jsme, že v...
Generation of high harmonic frequencies in crystalline materials
Gindl, Adam ; Kozák, Martin (vedoucí práce) ; Veselá, Petra (oponent)
Interakce intenzivních ultrakrátkých laserových pulzů s materiálem v režimu silného pole nelineární optiky umožňuje zkoumání elektronových excitací v materiálu s vysokým časovým rozlišením. V této práci se věnujeme experimentálnímu výzkumu generace vy- sokých harmonických frekvencí v krystalickém křemíku. Cílem naši studie je dosáhnout modulace amplitudy a fáze generovaného pole použitím koherentní kontroly superpozicí optických polí na základní a její třetí harmonické frekvenci. K modulaci generovaného pole následně dochází vlivem změny relativního fázového posunu mezi budícími poli. Výsledné změny amplitudy a fáze generovaného pole jsou zkoumány pro různé poměry mezi budí- cími poli pomocí metod spektroskopie a spektrální interferometrie. Nově uvedená technika spektrální interferometrie umožňuje měření zpoždění emise vysokoenergetických fotonů na attosekundové časové škále. 1
Volnočasový artefiletický program setkávání pro děti mladšího školního věku
VESELÁ, Petra
Tato bakalářská práce pojednává o vzniku a průběhu volnočasového artefiletického programu pro děti mladšího školního věku. Konkrétně se jednalo o sourozence, bratra a sestru, z rozvedené rodiny. Program probíhal formou akčního výzkumu, jehož finální výstup měl vést k celkovému obohacení všech zúčastněných. Program sestával ze čtrnácti jednotlivých setkání, která byla uskutečněna v průběhu sedmi měsíců. Na každém setkání děti výtvarně zpracovávaly zadaná témata, ke konci setkání pak probíhal reflektivní dialog nad výslednými díly. Za celé období trvání programu byl sledován a následně popsán výtvarný posun, ke kterému v tvorbě sourozenců došlo, jakož i posun z hlediska změn v jejich prožívání a chování. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých setkání, včetně vyslovení hypotéz, ke kterým autorka během aktivit s dětmi dospěla. V práci rovněž nechybí sebereflexe autorky a reflexe tvorby a práce s oběma dětmi. V závěru byla navržena některá doporučení pro další možnou práci s těmito dětmi.
Rickettsiózy přenášené klíšťaty: nově vznikající riziko v Evropě
Veselá, Petra ; Janovská, Daniela (vedoucí práce)
Rickettsie jsou malé, gram negativní, bakterie vyvolávající řadu lidských i zvířecích onemocnění s různě těžkým průběhem. Bakterie jsou přenášeny členovci, infikovaným prachem, mlékem a sekrety nemocných jedinců. Díky zlepšení hygienických podmínek se některé rickettsiózy vyskytují jen v zemích třetího světa. Jiné rickettsiózy se z důvodu globálního oteplování značně rozšiřují do nových oblastí i atypických ekosystémů. Všem infekcím je společná důležitost včasné diagnostiky a na ní navazující správně vedené antibiotické terapie
Didaktika profesního vzdělávání
Veselá, Petra ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Havlínová, Ivana (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickým pohledem nejprve na vzdělávání dospělých, na jeho vývoj a specifika. V další části jsou uvedeny rozdíly mezi vzděláváním dospělých a dětí. Poté je práce zaměřena na osobnost lektora a na didaktický process, jeho cíle, metody, formy a prostředky. Na závěr teoretické části je shrnuta podstata zpětné vazby. Druhá část je shrunutím provedeného výzkumu, kde respondenty jsou sami lektoři. Z výzkumu se dozvíme, do jaké míry jsou kompetentní k výkonu lektorského povolání z hlediska pedagogického, resp. didaktického. Při výzkumu je použita metoda dotazníkového šetření s uzavřenými i otevřenými otázkami.
Měření účinnosti generace třetí harmonické frekvence v polovodičových nanokrystalech
Sedláčková, Eva ; Kozák, Martin (vedoucí práce) ; Veselá, Petra (oponent)
Cílem této práce bylo pozorovat generaci třetí harmonické frekvence v polovodičových nanokrystalech různých materiálů a pomocí toho stanovit účinnost tohoto nelineárně-optického jevu. Zkoumané vzorky zahrnovaly nanokrystaly křemíku, oxidu zinečnatého a diamantu. Ze stanovené účinnosti generace třetí harmonické frekvence a parametrů infračervených laserových pulzů, které byly ke generaci použity, se nám podařilo určit přibližnou hodnotu nelineární optické susceptibility třetího řádu pro námi studované materiály. Kromě generace třetí harmonické frekvence jsme ve vzorcích oxidu zinečnatého pozorovali generaci vyšších harmonických frekvencí až do devátého řádu.
Možnosti využití léčivých rostlin v lesních porostech "Na Pískách" na ŠLP Masarykův les Křtiny
Veselá, Petra
Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití léčivých rostlin v lesních porostech „Na Pískách“ na ŠLP Masarykův les Křtiny. Na řešeném území bylo provedeno mapo-vání výskytu léčivých rostlin, byla stanovena zásoba suché drogy a sesychací po-měry pro vybrané druhy léčivých rostlin. Celkem se na řešeném území vyskytovalo 37 druhů léčivých rostlin, přičemž pro vlastní šetření byla vybrána kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.) a bez černý (Sambucus nigra L.). Průměrná produkce suché drogy z metru čtverečního u kopřivy dvoudomé byla 238 g a u bezu černého 19 g. Sesychací poměr u kopřivy byl 6,3 : 1 u bezu černého 5,4 : 1.
Podnikatelský záměr na rozšíření společnosti podnikající v oblasti péče o děti
Veselá, Petra ; Koudelná, Iveta (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro rozšíření podniku o další pobočku zařízení péče o děti. Na základě analýz je jako vlastní návrh řešení popsán konkrétní marketingový, obchodní, organizační a finanční plán včetně ekonomického vyhodnocení. Důležitým východiskem práce je výnosnost podnikatelského záměru a schopnost jeho realizace.
Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinémií
Holásková, Martina ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Nováková, Jitka (oponent) ; Kanioková Veselá, Petra (oponent)
Autor: Martina Holásková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská péče o novorozence s hyperbilirubinémií Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 121 Počet příloh: 15 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: novorozenec, hyperbilirubinémie, krevní skupiny, ošetřovatelská péče, fototerapie, standard ošetřovatelské péče Bakalářská práce je zaměřena na problematiku novorozenecké žloutenky a ošetřovatelské péče o fyziologické novorozence se žloutenkou. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje hlavní pojmy související s novorozeneckou žloutenkou, jako je novorozenecké období, hyperbilirubinémie, krevní skupiny, ošetřovatelská péče. Definuje a popisuje příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu a související faktory vzniku hyperbilirubinémie. Druhá, praktická část, se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o novorozence s hyperbilirubinémií, vytvoření standardu ošetřovatelského postupu a doplňkové zmapování výskytu četnosti hyperbilirubinémie na novorozeneckém oddělení Litomyšlské nemocnice a.s. za rok 2009.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VESELÁ, Pavla
3 Veselá, Pavla
2 Veselá, Pavlína
24 Veselá, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.