Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Advanced Monte Carlo methods in Image Synthesis
Vévoda, Petr ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce)
Integrace metodou Monte Carlo (MC) je základním matematickým nástrojem v mnoha vědních odvětvích. V syntéze obrazu pak umožnila dosažení fotorealistických výsledků skrze fyzikálně věrnou simulaci obrazu. Neodmyslitelným problémem MC integrace však je variance způsobující šum v renderovaných obrázcích. Tato práce představuje tři me- tody, z nichž každá uplatňuje jiný přístup ke snížení variance v renderování. První přístup se zaměřuje na zlepšení vzorkovací techniky. Je navrženo adaptivní řešení pro vzorkování přímého osvětlení, a to za využití Bayesovské regrese a nového sta- tistického modelu přímého osvětlení pro zajištění robustnosti. Tato metoda byla integro- vána v produkčním rendereru, kde demonstrovala svou teoretickou správnost i praktickou použitelnost. Druhý přístup se zabývá kombinací více vzorkovacích technik pomocí vícenásobného vzorkování podle důležitosti. Jsou odvozeny optimální váhové funkce, které prokaza- telně minimalizují varianci těchto kombinovaných estimátoru. Tyto nové váhy překonávají všechny běžně užívané heuristiky a poskytují nové možnosti při výběru vhodných vzor- kovacích technik v integračních problémech. Konečně třetí přístup zahrnuje předvýpočet, který umožňuje efektivní řešení i nároč- ných simulací. Předpočítané referenční obrázky bezmračné oblohy jsou použity k vytvo-...
Advanced Monte Carlo methods in Image Synthesis
Vévoda, Petr ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce) ; Eisemann, Elmar (oponent) ; Schudeiske, Johannes (oponent)
Integrace metodou Monte Carlo (MC) je základním matematickým nástrojem v mnoha vědních odvětvích. V syntéze obrazu pak umožnila dosažení fotorealistických výsledků skrze fyzikálně věrnou simulaci obrazu. Neodmyslitelným problémem MC integrace však je variance způsobující šum v renderovaných obrázcích. Tato práce představuje tři me- tody, z nichž každá uplatňuje jiný přístup ke snížení variance v renderování. První přístup se zaměřuje na zlepšení vzorkovací techniky. Je navrženo adaptivní řešení pro vzorkování přímého osvětlení, a to za využití Bayesovské regrese a nového sta- tistického modelu přímého osvětlení pro zajištění robustnosti. Tato metoda byla integro- vána v produkčním rendereru, kde demonstrovala svou teoretickou správnost i praktickou použitelnost. Druhý přístup se zabývá kombinací více vzorkovacích technik pomocí vícenásobného vzorkování podle důležitosti. Jsou odvozeny optimální váhové funkce, které prokaza- telně minimalizují varianci těchto kombinovaných estimátoru. Tyto nové váhy překonávají všechny běžně užívané heuristiky a poskytují nové možnosti při výběru vhodných vzor- kovacích technik v integračních problémech. Konečně třetí přístup zahrnuje předvýpočet, který umožňuje efektivní řešení i nároč- ných simulací. Předpočítané referenční obrázky bezmračné oblohy jsou použity k vytvo-...
Symetrie trojúhelnikových sítí
Vévoda, Petr ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Krajíček, Václav (oponent)
Trojúhelníkové sítě jsou jedním ze způsobů, jak uložit povrch trojrozměrného tělesa v paměti počítače. Lze takto reprezentovat i lidský obličej. Poznatky o symetrii obličejů jsou cenné pro řadu vědních oborů, jako je antropologie, lékařství, kriminalistika či psychologie. Pro výpočet přibližné roviny symetrie obličeje jsme navrhli algoritmus založený na metodě gradientu, jež na množině všech rovin minimalizuje vzdálenost mezi jeho sítí a jejím symetrickým obrazem. Je ovšem možné jej aplikovat na libovolnou síť a využít při tom i jejích význačných bodů, tzv. landmarků. Implementaci zahrnující i vizualizaci výsledků jsme začlenili do projektu Morphome3cs zaměřeného na výpočty v antropologii.
Integration of the Corona renderer into the ArchiCAD software
Špaček, Jan ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vévoda, Petr (oponent)
Integrace rendereru Corona do software ArchiCAD Bakalářská práce - Jan Špaček, 2018 Představujeme prototyp plug-inu, který integruje Corona Renderer do aplikace ArchiCAD. Cílem je u Corony v ArchiCADu dosáhnout stejné úrovně jednodu- chosti a použitelnosti jako v jiných grafických aplikacích, takže klademe značný důraz na uživatelské rozhraní. Zvláštní pozornost si zaslouží interaktivní ren- derování, které je podle zkušenosti ve všech hostitelských aplikacích poměrně technicky náročné. V práci představujeme stručný přehled používaných API a popisujeme architekturu a implementaci plug-inu. Rovněž prezentujeme rychlost interaktivního renderování na různých scénách. 1
Robust light transport simulation in participating media
Vévoda, Petr ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Wilkie, Alexander (oponent)
Simulace přenosu světla je využívána v realistické syntéze obrazu k vytváření fyzikálně věrných obrazů virtuálních scén. Důležitou součástí scén bývají opticky aktivní média (např. vzduch, voda, kůže). Efektivní výpočet přenosu světla v médiích robustní vůči jejich velké rozmanitosti je dosud otevřený problém. Naimplementovali jsme algoritmus UPBP nově vyvinutý Křivánkem et al. Ten řeší tento problém kombinací několika vzájemně se doplňujících předešlých metod s pomocí vzorkování podle násobné důležitosti a vyniká v zobrazování scén, v nichž tyto metody samotné selhávaly. Tato implementace je dostupná online, soustředili jsme se na její důkladný popis, abychom usnadnili a podpořili další výzkum v této oblasti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Symetrie trojúhelnikových sítí
Vévoda, Petr ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Krajíček, Václav (oponent)
Trojúhelníkové sítě jsou jedním ze způsobů, jak uložit povrch trojrozměrného tělesa v paměti počítače. Lze takto reprezentovat i lidský obličej. Poznatky o symetrii obličejů jsou cenné pro řadu vědních oborů, jako je antropologie, lékařství, kriminalistika či psychologie. Pro výpočet přibližné roviny symetrie obličeje jsme navrhli algoritmus založený na metodě gradientu, jež na množině všech rovin minimalizuje vzdálenost mezi jeho sítí a jejím symetrickým obrazem. Je ovšem možné jej aplikovat na libovolnou síť a využít při tom i jejích význačných bodů, tzv. landmarků. Implementaci zahrnující i vizualizaci výsledků jsme začlenili do projektu Morphome3cs zaměřeného na výpočty v antropologii.
Analýza výluk na železničních tratích
Šmíd, Tomáš ; Vévoda, Petr (oponent) ; Svoboda, Richard (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popsáním, zhodnocením, a navržením případných změn ve věci plánování, umisťování a popisování výlukových činností na železničních tratích za účelem zlepšení propustnosti a kvality poskytovaných služeb ze strany SŽDC. V první kapitole je popsáno prostředí železniční dopravy a to předně ze strany zákona a předpisů. V druhé kapitole je popsán cíl práce, další kategorie se zaměřuje na popsání způsobu zpracování jednotlivých materiálů. Pátá kapitola se zaměřuje na na popsání vybraných tratí a jednotlivých výluk v konkrétních mezistaničních úsecích. Šestá kapitola si klade za cíl porovnání způsobu provádění výlukových činností na zkoumaných tratích. Poslední kapitola má sumarizovat, zhodnotiti výsledky a podat případné doporučení.
Programovací jazyk Lua a jeho možnosti využití v předmětu Programovací techniky
Vévoda, Petr
Bakalářská práce porovnává programovací jazyky Pascal a Lua. Tato práce začíná stručnou historií a popisem obou srovnávaných jazyků. Následuje popis a porovnání klíčových témat programovacích jazyků v rozsahu předmětu Programovací techniky vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně. Mezi tato témata patří konkrétní datové typy, tvorba abstraktních datových typů, tvorba modulů, objektové programování a práce s operačním systémem. Součástí této práce jsou implementace příkladů v obou programovacích jazycích, které jsou následně zhodnoceny z didaktických hledisek. Hlavní přínos této práce spočívá v definici výhod a nevýhod použití konkrétního jazyka ve výuce programování. V textu jsou zdůrazněny kritické principy, na kterých je konkrétní jazyk založen. Práce může být využita při vytváření studijního plánu předmětu nebo jako usnadnění přechodu programátora z jednoho jazyka do druhého.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.