Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Price gaps in the stock market
Vosmanský, Jakub ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje cenové mezery na akciov˝ch trzích. Hlavním cílem je pomocí sví kov˝ch graf zjistit, zda se v bezprost edním okolí cenov˝ch mezer vyskytují n jaké opakující se vzorce. Práce se nejprve zab˝vá znám˝mi sví kov˝mi formacemi, literaturou t˝kající se cenov˝ch mezer a konvolu ní neuronovou sítí (KNS) jakoûto vybranou metodou anal˝zy. Práce rozebírá cenové mezery v 5minutovém m ítku na datech akcií tvo ících index S&P 500 v rozmezí let 2015 aû 2021. Zvolen˝ model KNS na základ obrázk sví kov˝ch graf dosahuje p esnosti 74.2% p i predikci, zda budoucí cena bude vyööí nebo niûöí neû cena u mezery. Lze tedy konstatovat, ûe KNS se poda ilo odhalit skryté formace kolem cenov˝ch mezer. Dále bylo zjiöt no, ûe tyto formace se pro jednotlivé akcie liöí. Rovn û bylo zjiöt no, ûe p idání sentimentu zpráv jako dalöího vstupu do anal˝zy schopnost detekovat vzorce nezlepöí. Klasifikace JEL C45, C55, C88, G14, G15, G41 Klí ová slova cenová mezera, konvolu ní neuronová sí , detekce vzorc , sentiment zpráv Název práce Cenové mezery na akciov˝ch trzích
Can Machines Explain Stock Returns?
Chalupová, Karolína ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Mohou stroje vysvětlit akciové výnosy? Abstrakt diplomové práce Karolína Chalupová January 5, 2021 Nedávný výzkum ukazuje, že neuronové sítě dokážou předpovídat akciové výnosy lépe, než kterýkoli jiný model. Metematicky komplikovaná povaha sítí je zároveň jejich výhodou, umožňující odhalovat komplexní vzorce, a jejich prokletím, znesnadňujícím jejich interpretaci, což zamlžuje výhody a nevýhody sítí a komplikuje jejich užití. Tato práce je jedním z prvních pokusů toto prokletí překonat. Za použití nově vyvinutých metod interpretovatelného stro- jového učení objasňuje, jak sítě vytvářejí své vynikající předpovědi výnosů. Poskytuje tak nové odpovědi na starou otázku, které proměnné určují rozdíly v akciových výnosech, a vysvětluje, co stojí za bezkonkurenční schopností neu- ronových sítí identifikovat mezi akciemi na trhu budoucí vítěze a poražené. Tato práce je pravděpodobně první, která zjišťuje, zda neuronové sítě pod- porují ekonomické mechanismy, které během posledních 50 let přinesl výzkum v oblasti oceňování aktiv. Z hlediska aplikace pro finanční praxi práce nabízí transparentnost, kterou přináší dekompozice každé předpovědi na vlivy jed- notlivých vstupních proměnných; zároveň si práce zachovává Sharpe ratio na úrovni současné vědy. Navíc je představena nová metrika, která je zvláště vhodná pro...
Low Interest Rates and Asset Price Fluctuations: Empirical Evidence
Ali, Bano ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Práce se zaměřuje na význam expanzivní měnové politiky související s cenami aktiv, konkrétně cenami nemovitostí a akcií, jako nejdůležitějšími aktivy na finančních trzích. Model strukturální vektorové autoregrese je využit k vy- hodnocení dat zaměřujících se na Eurozónu, Velkou Británii a Spojené státy americké od roku 2007 do 2017. Navíc jsou nominální krátkodobé úrokové sazby nahrazeny stínovými sazbami, které jsou vhodnějším prostředkem na vyhod- nocení jak konvenčních, tak nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Jejich použití je žádoucí v případě, že se hodnota nominální úrokové sazby v eko- nomice blíží nebo je rovna nule, jelikož nulová dolní mez pro úrokové sazby není v tomto případě brána v potaz. Výsledky analyzované pomocí funkcí im- pulzní odezvy spolu s variační dekompozicí naznačují, že vysoké úrokové míry jsou asociovány s nízkými cenami aktiv. Tyto výsledky jsou potvrzeny použitím dvou různých stínových sazeb a dvou různých typů aktiv zahrnutých v modelu. V případě cen nemovitostí je reakce v podstatě okamžitá s největším poklesem cen u Velké Británie. Ceny akcií se téměř vždy nejdříve nepatrně zvýšily a až poté následoval jejich pokles, jehož...
Time-scale analysis of sovereign bonds market co-movement in the EU
Šmolík, Filip ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Práce analyzuje vzájemnou závislost mezi výnosy desetiletých vládních dluhopisů jedenácti zemí EU (Řecka, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, Belgie, Švédska a Dánska) rozdělených do tří skupin (Jádro Eurozóny, Periférie Eurozóny, země mimo Eurozónu). V centru pozornosti jsou změny vzájemné závislosti v období krize, zejména blízko dvou významných událostí - pádu Lehman Brothers a veřejného ohlášení zvýšení řeckého deficitu. Hlavní přínost práce tkví ve využití alternativní techniky - waveletové transformace. Tato metoda dovoluje zkoumat, jak se liší vzájemná závislost výnosů na jednotlivých škálách (frekvencích). Ke zkoumání je použita waveletová koherence a korelace. Práce přináší tři hlavní zjištění: (1) vzájemná závislost se signifikantně snížila v období krize, avšak jsou zde vidět rozdíly mezi Jádrem a Periférií, (2) vzájemnou závislost se signifikantně liší napříč škálami, ale heterogenita výsledků je v období krize menší,(3) u obou zmíněných událostí bylo detekováno signifikatní snížení waveletové korelace napříč nižšími škálami. Klasifikace JEL C32, C49, C58, H63 Klíčová slova Vzájemná Závislost, Waveletová Transfor- mace, Dluhová Krize, Výnosy z Vládních Dluhopisů, Eurozóna E-mail autora phillip.smolik@gmail.com E-mail vedoucího práce vachal@utia.cas.cz
Frequency Connectedness of Financial, Commodity, and Forex Markets
Šoleová, Juliána ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce je věnována přenosu volatility pomocí dekompozice od- chylek z VAR modelu metodou Diebold, Yilmaz (2012) v kombinaci s metodou Baruník, Křehlík (2017) v různých frekvencích v období od 1. 6. 1999 do 29. 6. 2018. Index S&P 500 reprezentuje finanční trhy, EUR/USD a YEN/USD trhy s měnovými kurzy. Ropa, zemní plyn, benzín a propan představovují energet- ické komodity. Kukuřice, káva, pšenici a sójové boby zastupují potravinářské komodity. Tato empirická studie přispívá k pochopení dynamické spojitosti rozdílných frekvencí v případě diferencovaného systému trhů. Hlavním zjištěním je skutečnost nejsilnější krátkodobé reakce na šoky, která byla pozorována v případě všech proměnných. To je v příkrém rozporu s výsledky klasických analýz frekvenční dynamiky v bankovním sektoru, které byly doposud pozorovány. Klasifikace: F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova: finanční trhy, komoditní trhy, provázanost, nejistota, freKVenční analýza E-mail autora: 93414233@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce: barunik@fsv.cuni.cz
Modeling financial markets using heterogenous agent models
Benčík, Daniel ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou představu o aplikacích HAM v oblasti finančních trhů. Dále podáváme popis původního modelu vyvinutého v Brock, Hommes (1998), dále navazujeme popisem jeho rozšíření představeného v Baruník, Vácha, Vošvrda(2009). V analytické části se věnujeme analýze chování rozšířeného modelu včetně jeho schopnosti simulovat stylizovaná fakta typická pro reálné finanční trhy. Práci zakončujeme shrnutím výsledků provedených experimentů a navržením případných témat pro budoucí vývoj modelu.
Financial markets modeling - experimental and agent based approach
Štefanová, Hana ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Korbel, Václav (oponent)
Tato práce se zabývá problémem modelování finančních trhů. K modelování používáme dva přístupy: simultánní a experimentální. Nejprve představíme agentní modelování a experimentální ekonomii. Poté vysvětlíme silné a slabé stránky těchto přístupů a ukážeme jejich společný přínos v oblasti modelování finančních trhů. Aby čtenář získal komplexnější představu o celé problematice, uvedeme několik modelů používajících kombinovanou metodologii. Následně představíme model dvojité aukce, jehož autory jsou Gode a Sunder (1993). Naši práci zakončíme výsledky experimentu, který jsme sami provedli, a jehož základní myšlenkou je právě práce od Goda a Sundera.
European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC-GARCH Model
Jílek, Jiří ; Jandík, Tomáš (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Bibliografický záznam JÍLEK, Jiří. European Real Estate Investment Trusts: Analyzing Correlation with a DCC- GARCH Model. Praha, 2012. 50 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí diplomové práce: Tomáš Jandík MA MSc MRICS. Abstrakt Hlavním cílem této práce je korelační analýza výnosů mezi evropskými realitními investičními trusty (REITs) a dalšími investičními aktivy jakými jsou evropské akcie, státní dluhopisy a komodity. Tato práce je rozdělena na dvě části: v té první popisujeme kontext, v jakém byl umožněn vznik prvních trustů, a zároveň se věnujeme současné podobě těchto struktur v Evropě. Ve druhé části aplikujeme Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) model, který nám umožní zkoumat vývoj korelace v čase u výše uvedených aktiv. Obecně se má za to, že realitní aktiva vylepšují výkonost akciových portfolií díky svým diverzifikačním vlastnostem. Nicméně naše výsledky poukazují na to, že korelace mezi REITs a akciemi je relativně vysoká a navíc roste v čase. Tato zjištění můžou mít poměrně zajímavé důsledky pro investory a portfolio manažery, kteří chtějí ochránit svá portfolia před značnými poklesy, zejména v období propadů na finančních trzích. Naše výsledky dále indikují relativně nízkou a v čase klesající korelaci mezí...
Co-jumping of yield curve
Fišer, Pavel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Hlavní náplní práce je studium vlivu skoků a simultánních skoků na výnosovou křivku futuritních kontraktů amerických dluhopisů. Díky použití vysokofrek- venčních dat jsem schopen kvantifikovat efekt simultánních skoků na korelaci mezi páry futuritních dluhopisů s různou splatností, což v odborné literatuře není běžné. K analýze používám nový estimátor založený na waveletové transformaci, pomocí kterého jsem schopný rozlišit mezi kontinuální a skoky způsobenou diskontinuální částí cenového vývoje dluhopisů a přesně lokalizo- vat signifikantní simultánní skoky. Dále se zabývám chováním simultánních skoků v reakci na zprávy o makroekonomickém vývoji ekonomiky. Empiricky získané výsledky dokazují silný vliv simultánních skoků na korelační struk- turu všech studovaných párů futuritních dluhopisů s rozdílnou splatností a signifikantní dopad zpráv Federální komise pro otevřený trh (Federal Open Market Committee) na pravděpodobnost výskytu simultánního skoku.
Investment horizon in the CAPM: A comparison of a wavelet-based decomposition and the fractal regression
Spousta, Radek ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá dvěma nadějnými metodami pro definování víceškálového CAPM - vlkovou dekompozicí a fraktálovou regresí. Jejich odhady, získané na základě měsíčních nadměrných výnosů deseti portfolií vytvořenými podle bety na americkém trhu, jsou porovnány v období od listopadu 2000 do října 2020, a následně i v období od listopadu 1965 do října 2020. V prvním období není víceškálová beta pro většinu portfolií významně odlišná od původní jednoškálové bety. Naopak ve druhém období odhalí obě metody významné odlišnosti v chování bety na různých škálách. Konkrétně portfolia s vysokou betou mají ještě vyšší víceškálovou betu na delších investičních horizontech, především na vlkové škále 3 a škálách 12-24 fraktálové regrese. Celkově obě metody poskytují konzistentní výsledky a jeví se jako vhodné pro rozšíření CAPM o investiční horizont. Klasifikace JEL Klíčová slova G12, C20 CAPM, oceňování aktiv, víceškálová analýza, vlnky, fraktálová regrese Název práce Investiční horizont v CAPM: Porovnání vlnkové dekompozice a fraktálové regrese

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 VÁCHA, Ladislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.