Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků
Váňová, Kateřina ; Macurová, Jana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. Poskytuje teoretické poznatky týkající se oblasti marketingového výzkumu včetně jejich praktické aplikace v konkrétním podniku a prezentuje výsledky analýzy získaných dat. Současně předkládá návrhy na zlepšení stávajícího stavu.
Hodnocení výkonnosti podniku
Zachovalová, Lenka ; Váňová, Kateřina (oponent) ; Mašterová, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. V závěrečné části práce jsou uvedeny vhodné návrhy vedoucí k zabezpečení trvalé výkonnosti podniku.
Profesionální image lékárníka a jeho vliv na spokojenost zákazníků
Váňová, Kateřina ; Macurová, Jana (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Cílem předkládané bakalářské práce je uvést základní principy formování image profesionálního pracovníka a podat obraz o tom, jaký má vliv na úspěšnost podnikání a na zákazníky. Zaměřuje se na identifikaci osobnostního profilu úspěšného lékárníka včetně doporučení kvalifikovaných firem v oblasti školení, zabývajících se touto problematikou.
Katabolická dráha hemu v patogenezi jaterních onemocnění.
Váňová, Kateřina ; Muchová, Lucie (vedoucí práce) ; Brůha, Radan (oponent) ; Neužil, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se zabývá rolí katabolické dráhy hemu v patogenezi vybraných jaterních onemocnění. Cílem bylo objasnit, zda může modulace enzymu hemoxygenázy (Hmox) a vznikajících produktů- zvláště oxidu uhelnatého (CO) a bilirubinu- ovlivnit vznik a průběh zánětlivých a cholestatických pochodů v játrech. U modelu zánětu vyvolaného podáním endotoxinu se nám podařilo prokázat, že indukce hmox1 chrání jaterní tkáň před hepatocelulárním poškozením. Podávání CO potkanům s cholestázou indukovanou endotoxinem mělo za následek snížení exprese zánětlivých cytokinů v jaterní tkáni a zároveň zabránilo snížení exprese jaterních transportérů, což vedlo k významným hepatoprotektivním účinkům. Dále jsme jako první popsali in vivo distribuci a eliminaci inhalovaného CO ve tkáních potkana. V in vitro experimentech a u modelu extrahepatální cholestázy jsme sledovali roli bilirubinu v ochraně hepatocytů před oxidačním poškozením. Rovněž jsme prokázali, že indukce hmox1 zvyšuje expresi jaterních transportérů u modelu cholestázy ...
Žena a tělo
Váňová, Kateřina ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
v češtině Tato diplomová práce je zaměřena na ženu a její tělo. Aby byla žena zdravá a spokojená, měla by být její duše s tělem v harmonii. Toho lze dosáhnout díky následování své vlastní cesty, harmonie s okolím, času na odpočinek, péči o duši. Dnešní společnost odděluje tělo od duše a duše není tak důležitá. Ale právě díky bloudění se můžeme vrátit k pravdě a sobě samým. Pečovat o svou duši lze různými způsoby: odpočinkem, meditací, pohybem, poslouchání své intuice. Při pohybu je duše s tělem v souladu. Každá žena má tělo po svých předcích a měla by si ho stále vážit.
Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce
Váňová, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Cíl magisterské práce spočívá v popsání situace ohledně uplatnění absolventů vysokoškolského studia na trhu práce v České republice. Sleduji především pozici vysokoškolsky vzdělaných osob z hlediska zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Vzhledem k rychlému navyšování jejich počtu, považuji téma za aktuální. Pro zhodnocení celé situace nejdříve charakterizuji vzdělanostní poměry v ČR. Zaměřuji se na vzdělanostní strukturu obyvatel a to dle věku, pohlaví a krajů. Vycházím především z údajů Výběrového šetření pracovních sil a to za průměr roku 2014. Dále stručně charakterizuji vysokoškolské studenty a čerstvé absolventy. Nakonec se snažím o propojení těchto dvou částí s částí o uplatnění na trhu práce. Ke sledování pozice takto vzdělaných osob využívám kromě popisných metod i metod analytických. Zabývám se vlivem vzdělání na dobu strávenou na trhu práce. Na základě tabulek ekonomické aktivity odhaduji střední délku ekonomicky aktivního života dle vzdělání, přičemž propojuji vzdělanostní strukturu obyvatel z Výběrového šetření pracovních sil s daty o počtech zemřelých. V závěrečné analytické části mé práce za pomoci logistické regrese a statistického programu SAS sleduji poměry šancí na nezaměstnanost v rozlišení dle vzdělání, věku, pohlaví, kraje a tříd povolání. Klíčová slova: Vysokoškolské vzdělávání,...
Katabolická dráha hemu v patogenezi jaterních onemocnění.
Váňová, Kateřina ; Muchová, Lucie (vedoucí práce) ; Brůha, Radan (oponent) ; Neužil, Jiří (oponent)
This thesis focuses on the role of heme catabolic pathway in the pathogenesis of selected liver diseases. The aim was to clarify if the modulation of heme oxygenase (Hmox) and its catabolic products - especially carbon monoxide (CO) and bilirubin - affected the development and progression of liver diseases, focusing on inflammatory and cholestatic pathways. Firstly, we discovered that the induction of hmox1 prevented hepatocellular damage in endotoxin-induced inflammation. Furthermore, administration of CO in vivo in early-phase of endotoxin-induced cholestasis decreased the inflammatory cytokine production in the liver and simultaneously prevented downregulatory effect of cytokines on hepatocyte transporters resulting in hepatoprotection. For the first time, we characterized in vivo tissue distribution and elimination of inhaled CO in rats. In vitro experiments and the model of extrahepatic cholestasis revealed the significant role of intracellular bilirubin in hepatocellular protection against oxidative damage which accompanies cholestatic disorders. Last but not least, hmox1 induction by heme increased hepatocyte transporters expression and subsequently stimulated bile flow participating in conferring protection against estrogen-induced cholestasis. Presented results demonstrate that the heme...
Profesionální image lékárníka a jeho vliv na spokojenost zákazníků
Váňová, Kateřina ; Macurová, Jana (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Cílem předkládané bakalářské práce je uvést základní principy formování image profesionálního pracovníka a podat obraz o tom, jaký má vliv na úspěšnost podnikání a na zákazníky. Zaměřuje se na identifikaci osobnostního profilu úspěšného lékárníka včetně doporučení kvalifikovaných firem v oblasti školení, zabývajících se touto problematikou.
Hodnocení výkonnosti podniku
Zachovalová, Lenka ; Váňová, Kateřina (oponent) ; Mašterová, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. V závěrečné části práce jsou uvedeny vhodné návrhy vedoucí k zabezpečení trvalé výkonnosti podniku.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků
Váňová, Kateřina ; Macurová, Jana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. Poskytuje teoretické poznatky týkající se oblasti marketingového výzkumu včetně jejich praktické aplikace v konkrétním podniku a prezentuje výsledky analýzy získaných dat. Současně předkládá návrhy na zlepšení stávajícího stavu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VÁŇOVÁ, Kateřina
4 VÁŇOVÁ, Kristýna
1 Váňová, Kamila
3 Váňová, Karolína
2 Váňová, Klára
4 Váňová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.