Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah mezi kognitivními a emočními procesy v rámci exekutivních funkcí
Novák, Ondřej ; Stehlík, Luděk (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
Tato práce poskytuje stručný přehled klíčových výzkumů a teorií v oblasti vlivu emocionálních procesů na vybrané exekutivní funkce (rozhodování a posuzování). Rozebírá danou problematiku v rámci teorie dvou kognitivních systémů (CEST) a klade důraz na aktuální poznatky a experimentální přístupy. Popisuje různorodé přístupy v chápání emocí a jejich vlivu, jako jsou teorie zkoumající emocionální valenci, fyziologické projevy emocí nebo jejich motivační funkci. Součástí práce je návrh kvalitativního výzkumu ohledně emocionálních cílů specifických základních emocí (strach, hněv, smutek a radost). Výsledky tohoto výzkumu poskytnou teoretický podklad pro empirické testování přístupu "pocit je pro konání", který je zaměřen na behaviorálně motivační složku emocí.
Vazby informační společnosti k psychologii. Pokus o syntézu problematiky symbolických operaci a informačních procesů, a nastínění implikací v současné informační společnosti
Teichman, Viktor ; Uhlář, Pavel (vedoucí práce) ; Slaměník, Ivan (oponent)
V dnešní době se neustale hovoří o "informačním věku," "informační společnosti" či "nových technologiích". Jedná se o populistické propagační slogany, či o skutečné revoluční změny, kterých v historii lidstvo již prožilo několik? Jsme vůbec schopni ohodnotit podstatu těchto změn, máme dostatečný odstup? Mají tyto změny, pokud existuji, signifikantní vliv na dnešního člověka? Obecné téma této práce by se mohlo projevit například v konkrétní otázce: jsou nějaké signifikantní dopady nedávného (z realizačního pohledu sporného, přesto však úspěšně zakončeného) českého projektu Internet do škol (INDOŠ) na školní generaci, a tím potenciálně celou českou Republiku? A co v zemích, které zmíněným již prošly (např. Velká Británie, jejíž model byl inspirací pro českou variantu INDOŠ). V centru zájmu této práce stojí několik pojmů a vzájemné vztahy mezi nimi. Jsou jimi zejména ,,informace," "technologie," "kognice," "znaky," "symboly" a "společnost". Uvedeno ve vztah, rádi bychom se zaměřili na propracování možných podob vlivů dnešní informační společnosti na lidský druh, skrz její působení na každodenní život jednotlivce. Domníváme se totiž, že dnešní tzv. informační společnost s sebou nese takové závažné charakteristiky, které výrazným způsobem kladou určité specifické nároky na fungování lidské psychiky, odlišné od...
Konekcionistické modelování vývoje některých kognitivních procesů spojených s osvojováním jazykové kompetence v českém jazyce
Stehlík, Luděk ; Uhlář, Pavel (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Diplomová práce diskutuje otázky spojené s povahou lidské mysli, procesu osvojování jazyka a kognitivního vývoje a prezentuje výsledky konekcionistického modelování jednoho z klí ových vývojov psycholingvistických jev - segmentace spojitého toku e i na jednotlivá slova za využití fonotaktických a prozodických vodítek. V obecné ásti práce je nejd íve uvedeno filozofické téma psychofyzického problému a následn je popsáno myšlenkové, historické a kognitivn -antropologické pozadí v sou asné kognitivní v d zcela p evládajícího komputa n -reprezenta ního paradigmatu, v rámci kterého je lidská mysl pojímána jako druh výpo tu ve smyslu manipulace a transformace syntaktických struktur. Podrobn jsou p edstaveny dv soupe ící interpretace tohoto tvrzení v podob hypotézy fyzikálního symbolového systému a konekcionismu, které se liší zejména v názoru na to, jak blízko (nebo daleko) b žným myšlenkám a pojm m by se m la hledat formální pravidla specifikující mentální výpo et.
Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů po poranění mozku
Umlaufová, Veronika ; Kulišťák, Petr (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
V poslední době se múžeme setkat s "boomem" nejrúznějších adrenalinových sporttl. Mnozí však za požitek například ze superrychlé jízdy. ať už v autě, na motorce či na kole po strmé sjezdovce, zaplatí velmi krutou daií. Počet pacientú s poraněním mozku se následkem takového zahrávání si se životem svým i druhých každoročně zvyšuje. Péče o tyto pacienty se tak stává stále více aktuální. Rehabilitační proces u pacientú po poranění mozku představuje "běh na dlouhou traf" a jeho výsledky závisí na mnoha faktorech. Následky poranění mozku se promítají do oblasti biologické. psychické i sociální. Kvalitní rehabilitační plán je zaměřen na všechny zmíněné oblasti a klade si za cíl reintegraci pacienta do běžného prostředí. do kterého se po propuštění z nemocnice či rehabilitačních zařízení vrátí. Rehabilitace pacienttl po poranění mozku je tedy téma rozsáhlé. Autorka této práce se danou problematiku pokusila uchopit především z praktického hlediska a podat přehled podstatných komponent které při samotné práci s pacienty po poranění mozku hrají v)iZnamnou roli. Praxe se bez teorie samozřejmě neobejde. proto jsme se snažili zaměřit se pi·evážně na ty teorie. které se praxe dotýkají.
Tvorba jako jedna ze základních lidských potřeb
Melicharová, Julie ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi tvorbou, lidskými potřebami (se zaměřením na potřebu sebeaktualizace) a kreativitou. V teoretické části je popsána tvorba obecná i umělecká, dále je tvorba rozdělená na profesionální a neprofesionální. Práce stručně pojednává o lidských potřebách, konkrétně se zaměřuje na teorii základních lidských potřeb podle Maslowa. Důraz klade na potřebu sebeaktualizace. V závěru teoretické části se věnuje kreativitě, současnému vnímání tohoto fenoménu, primárně se však zaměřuje na souvislosti mezi sebeaktualizací a kreativitou, jak byly definovány Maslowem. V empirické části je popsán návrh výzkumu, který zkoumá korelaci mezi sebeaktualizací a tvorbou, a zároveň srovnává sebeaktualizaci a kreativitu u tří skupin: (1) lidé tvořící profesionálně, (2) lidé tvořící neprofesionálně a (3) lidé netvořící. Klíčová slova: Tvorba, lidské potřeby, sebeaktualizace, kreativita
Řešení problémů v týmech - kreativní techniky
Bumbálková, Markéta ; Uhlář, Pavel (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Práce vymezuje základní pojmy a přístupy vztahující se k termínům "skupina" a "tým" a jejich užití v řízení organizací. Podává metodický přehled, jakým způsobem týmy vytvářet a jak je následně vést. Stěžejní část práce tvoří přehled základních technik používaných týmy pro řešení problémů a jejich charakteristik.
Engagement v organizačním kontextu
Sedloň, Tomáš ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
1 Abstrakt: Tato práce se soustředí na identifikaci prediktorů a podmínek angažovanosti zaměstnanců v organizačním kontextu. Teoretická část této práce se zaměřuje na různé přístupy ke zjišťování a měření angažovanosti zaměstnanců, včetně moderních přístupů a metodik. Pro identifikaci prediktorů angažovanosti jsou představeny i teoretické koncepce zabývající se genderem a diverzitou na pracovišti. Empirická část představuje výzkum identifikující prediktory a podmínky angažovanosti v konkrétní organizaci. Na základě sebraných dat jsou dále prováděny statistické analýzy a interpretace. Tato práce si klade za cíl především rozšířit českou odbornou literaturu na toto téma o praktické poznatky a data z výrobní společnosti.
Study of the application of yoga in daily life for the psychic development of the human
Galovičová, Anna ; Uhlář, Pavel (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Predkládaná rigorózna práca je pokusom prebádať vývoj tradičnej jogy v našom regióne v dnešnej dobe konzumného štýlu života a jej využitie pre duševný vývoj človeka. Pre tento účel je vytvorený model tradičného štrukturovaného učenia, postavený na nedualitnom fundamente sveta. V empirickej časti predstavuje psychologickú mapujúcu sondu vplyvu praktického osvojenia si tradičnej jogy na integritu JA cvičencov, na dlhodobé väzby, potrebné pre vývoj ľudských vzťahov a rast. Pozitívne účinky jogy sú viditeľné na telesnom, duševnom, sociálnom a duchovnom zdraví. Psychosociálny výskum respondentov vo vzťahu k multikultúrnemu prostrediu, v ktorom sa jogové semináre realizujú, pomáha chápať paradigmu tradičnej jogy " jeden svet - jedna spoločnosť", poukazuje, že tradičná joga prispieva k sebaúcte, k prekonaniu predsudkov, predsudočných postojov. Aj jogou získané sebauvedomenie a sebadisciplína hrajú doležitú rolu v každodennom živote. Joga može byť pomocou pri riešení pálčivých problémov modernej multikultúrnej spoločnosti, ako aj zdravotnej reformy. V tejto časti sú uvedené aj výsledky praktickej aplikácii Hospital joga modelu v detskej liečebni Zelený strom v Piešťanoch.
Systemické myšlení
Tomková, Markéta ; Uhlář, Pavel (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Systemické myšleni a práce teoretická. Proč právě toto pojeti a tato oblast zaměření? Výběr tématu mé diplomové práce byl ovlivněn mým celkovým vývojem a směřováním v oblasti psychologie. Jako téma první písemné práce v průběhu studia jsem si vybrala Psycholingvistiku a komunikaci, kde jsem vycházela především z autorů, jako je Noam Chomsky, Iva Nebeská nebo Ferdinand de Saussure. Oblastí, kterou jsem se zabývala v druhé písemné práci, byla Rodina jako příklad malé sociální skupiny. V době svých studií na universitě Le Mirail v Toulouse ve Francii jsem se věnovala oblasti systému "Studenta Erasmu a jeho rodiny" (a vlivu tohoto systému na adaptaci studenta v cizím prostředí). Již tady mě velice zaujaly teoretické koncepty, jako je mentální reprezentace nebo sociální konstruování. Právě za dob svých studií ve Francii jsme se také poprvé setkala s francouzským svérázným psychoanalytikem Jacquesem Lacanem, který se mimo jiné věnoval psycholingvistice. Tato doba mě zbavila "nedůvěry" k autorům jako je Lacan, Derrida nebo Foucault, přiblížila mi je a otevřela mi cestu k jejich dílům.
Hodnotové orientace u adolescentů a v rané dospělosti
Morávková, Kateřina ; Uhlář, Pavel (vedoucí práce) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem hodnot a hodnotových orientací. Hodnoty jsou zde zpracovány jako jedno z dílčích témat širšího obsahového celku motivace. V této souvislosti jsou hodnoty zařazeny do struktury spolu s dalšími motivačními systémy. V podobě účelné pro pochopení problematiky hodnot se práce zabývá obecnějšími charakteristikami motivace. Hodnoty a hodnotové orientace jsou rozpracovány pomocí nástinu některých vybraných teorií. Pozornost je věnována také vývojové komponentě hodnot, a to se zvláštním zřetelem na vývojová období adolescence a mladé dospělosti Z tohoto teoretického základu přímo vychází empirická část, která obsahuje návrh kombinovaného výzkumného projektu. Tento projekt se zaměřuje na získání základního vhledu do problematiky hodnotových orientací adolescentů a mladých dospělých a v tomto kontextu nastiňuje téma morální motivace. Klíčová slova: hodnoty, hodnotové orientace, adolescence, raná dospělost

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.