Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Československo-arabské vztahy v meziválečném období. Politické a hospodářské vztahy meziválečného Československa k arabským zemím Blízkého východu
Klusoň, Tomáš ; Tumis, Stanislav (oponent)
Práce se zabývá politickými a hospodářskými vztahy meziválečného Československa k Egyptu, Palestině, Iráku, Sýrii a Libanonu. Podrobně rozebírá organizační vývoj diplomatického a konzulárního zastoupení ČSR v uvedených zemích. Sleduje průběh vzájemných politických vztahů a hledá odpověď na otázku, jakým způsobem byly zaujímány československé pozice k jednotlivým otázkám a které části státní správy měly na formulaci československých stanovisek klíčový vliv. Jádro práce představuje podrobná analýza vzájemných obchodních styků. Autor si všímá hlavních vlivů, které utvářely charakter československého obchodu s arabskými zeměmi. Zvláštní pozornost je věnována zejména podpoře státních a státem podporovaných institucí směřující ke zvýšení československého exportu do arabských zemí. V poslední části je podán podrobný výklad způsobu zapojení jednotlivých zastupitelských úřadů do druhého československého odboje po likvidaci československého státu v březnu 1939. Autor zde dochází k závěru, že způsob jednání, který vedoucí zastupitelských úřadů v arabských zemích zvolili v prvních dnech a týdnech po okupaci Československa, měl rozhodující vliv na trvale špatné vztahy tamních zastupitelských úřadů s československými krajanskými komunitami, které byly charakteristické po celou dobu trvání druhé světové války.
Anti-religous propaganda in the pages of the Bezbozhnik magazine
Kishkina, Aleksandra ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent)
Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru.
Anti-religous propaganda in the pages of the Bezbozhnik magazine
Kishkina, Aleksandra ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent)
Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru.
Ohlas filmu Matilda v ruské společnosti
Musil, Vilém ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Mokryk, Radomyr (oponent)
ato bakalářská práce se zabývá filmem Matilda zroku 2017, který ještě před svým uvedením do kin vyvolal nespokojenost vruské společnosti. Teoretickáčást bakalářské práce pojednává o pravoslaví a současné pravoslavné identitě vRusku, dále pak o postavení církve i společnosti ve vztahu kposlednímu carovi Mikuláši II., který byl se svou rodinou popraven a po smrti vyhlášen Pravoslavnou církví za svatého. Podrobněji je vpráci nahlíženo zejména na jeho skutečný vztah sMatyldou Krzesiňkou. Vaplikačníčásti práce je analyzován trailer kfilmu Matilda a jsou hledány důvody, proč vyvolal nelibost církve. Dále je analyzován i samotný film Matilda a na základě faktůzískaných vteoretické části práce je dokazováno, zda kritika společnosti byla oprávněná či nikoliv. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ryszard Siwiec a jeho protest na Stadionu Desetiletí
Nicielniková, Naděžda ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Pavlíček, Tomáš (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá protestem Ryszarda Siwiece. Jejím hlavním cílem je analyzovat vliv této události jak na diváky na Stadionu Desetiletí, tak na současnou polskou společnost. Na začátku se práce zaměřuje na důlěžité historické mezníky v Polsku během roku 1968, následně se věnuje okupaci Československa a reakci Poláků na ni. Dále nastiňuje život a průběh protestu Ryzsarda Siwiece. Ve zbylých kapitolách je jeho oběť zasazena do kontextu tzv. živých pochodní Východního bloku. Na závěr zkoumá s ohledem na dostupné články, jak bylo Siwiecovo sebeupálení vnímáno v době protestu, a jaký význam má jeho oběť v dnešním Polsku.
Umělecká tvorba Jegora Letova a činnost skupiny Graždanskaja oborona
Chalupník, Jan ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Nykl, Hanuš (oponent)
(česky) Bakalářská práce je zaměřena na osobnost punkového hudebníka Jegora Letova, lídra a zakladatele hudební skupiny Graždanskaja oborona a významného představitele sovětské, později ruské rockové scény. Práce v jednotlivých oddílech podává stručný obraz vývoje rockového hnutí v Sovětském svazu, životní osudy Letova se zvláštním zaměřením na jeho konflikt s komunistickým režimem a rozbor vybraných textů písní, reflektujících sovětskou společnost a Letovův vztah k ní. Klíčová slova: Letov, SSSR, Graždanskaja oborona, hudba, punk, rock.
The Image of Russian and American Participation in Syrian Civil War in Periodics Российская газета and Независимая газета (after the Year 2014)
Semianová, Annamária ; Příhoda, Marek (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent)
Diplomová práca sa zameriava na mediálny diskurz účasti ruských a amerických ozbrojených síl v sýrskej občianskej vojne od roku 2014 až po koniec roka 2018. Cieľom práce je diskurzívnou analýzou zistiť, akým spôsobom informujú čitateľa oficiálny denník Российская газета a nezávislý denník Независимая газета. Základnou úlohou analýzy diskurzu je poukázať na kontrast v rozličnom a stereotypnom zobrazení participácie Ruska a USA v tomto konflikte. Základnými prameňmi práce sú textové príspevky ruských denníkov publikované v tlačenej a elektronickej podobe. V rámci metódy výskumu sa bude čerpať z teoretických prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vplyvu médií na tvorbu verejnej mienky, procesu tvorby mediálneho obrazu, mediálnych stereotypov a iných prostriedkov, ktoré sa podieľajú na tvorbe tohto obrazu. Kľúčové slova: Rusko, USA, sýrska občianska vojna, Rossijskaja gazeta, Nezavisimaja gazeta, mediálny diskurz
Sergej Witte a jeho vize reforem Ruského impéria
Šnajdrová, Michaela ; Příhoda, Marek (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent)
Cílem bakalářské práce je přiblížit vize reforem Sergeje Witteho, ministra financí v letech 1892-1903 a následně předsedy vlády (do roku 1906), jenž vstoupil do dějin jako reformátor a podporovatel industrializace v Ruském impériu. Za vlády Mikuláše II. (1894-1917) se Rusko potýkalo s řadou problémů, zapříčiněných především hospodářskou krizí a způsobem vlády. Witte jako vlivný politik formuloval rozsáhlý plán modernizace země. Klíčová slova Sergej Witte, Ruské impérium, Mikuláš II., reformy, industrializace, ministr financí, předseda vlády
Sovětská invaze v Afghánistánu a její dopady na formování zahraniční politiky SSSR vůči státům Střední Asie
Papuláková, Kateřina ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Kolenovská, Daniela (oponent)
Hlavním předmětem diplomové práce je interpretace a zhodnocení sovětské invaze do Afghánistánu a její dopady na formování politiky Sovětského Svazu vůči státům Střední Asie. Stěžejními tématy práce budou dvě první kapitoly. První z nich se věnuje vnitřní politice a situaci v 70. a 80. letech 20. století v Afghánistánu. Druhá kapitola popisuje region Střední Asie, věnuje se klíčovým momentům Studené války probíhajících na tomto území, které měly dopad na samotný vznik a průběh sovětské intervence v Afghánistánu. Poslední dvě kapitoly přinášejí náhled na interpretaci sovětské invaze prostřednictvím západních medií, zejména postoj Spojených států amerických k intervenci a jejich postavení a vliv v regionu Střední Asie. V neposlední řadě nástin současného vývoje v Afghánistánu a středoasijských zemích po rozpadu SSSR představuje poslední, čtvrtá kapitola. V diplomové práci budou také povrchově zmíněny informace ohledně vzniku organizace al- Kaída a Tálibánu. Popsány budou i dopady na Afghánistán a země Střední Asie po 11. září 2001. V závěru je shrnutí dané problematiky. Klíčová slova: Afghánistán, Sovětská invaze, mezinárodní politika, Střední Asie
The historical and archaeological importance of travel accounts made by Russian pilgrims to the Near East from the 12th to 19th centuries.
Ježek, Václav ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma, které se z hlediska badatelského zájmu těší čím dále tím většímu zájmu. Jedná se o Ruské poutníky nebo cestovatele, kteří navštěvovali oblasti Blízkého Východu zejména takové místa, jakými jsou Svatá země, Konstantinopol, Svatá Hora Athos a další. Pod pojmem Ruské poutníky v práci rozumíme jedince, které souvisely s kontextem Ruského státu jako politickým subjektem. Necharakterizujeme je na základě etnické příslušnosti. Kontakty mezi jihem a Ruskem mají důležitý význam pro rozvoj samotné Rusi, její kultury, identity a dějin. To samé platí i pro oblasti Blízkého Východu, kde kontakty s Ruskem souviseli významným způsobem s dějinným rozvojem a povahou této oblasti. Ruské kontakty s jihem je nutné zpočátku vnímat hlavně v kontextu Byzantsko- Ruského kontextu. Byzantsko-Ruské vztahy byly určeny vztahem založeném na kulturním vlivu a na sdílené víře. Pro rozvoj těchto vztahů a kulturního vývoje sehráli klíčovou roli jedinci ať už cestovatelé nebo lidé vyslaní s jasným cílem či úkolem. V rámci těchto kontaktů byla velmi důležitá náboženská motivace, kdy pouť do takových míst jakými byli Konstantinopol, Svatá země, Svatá Hora Athos souvisela s budováním náboženské a tím pádem kulturní identity Ruského prostředí, neboť kultura a náboženství v Rusku intimně souviseli v době...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.