Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 378 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení mateřské školy s více odloučenými pracovišti
Pucandlová, Jana ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Lisnerová, Romana (oponent)
Závěrečná práce se zabývá porovnáním řízení mateřských škol, které jsou rozděleny dle daných specifik. Tímto rozčleněním vznikla skutečnost mateřských škol s více odloučenými pracovišti, které se dále staly předmětem výzkumu. V teoretické části jsou definované základní pojmy managementu. Výzkumné šetření je zaměřeno na oblasti manažerských funkcí. Terminologie jednotlivých funkcí poukazuje na důležitost problematiky řízení managementu. V empirické části bylo využito kvantitativního šetření formou dotazníku vytvořeného v Google dokumentech. Výsledky šetření byly přeneseny do přehledných grafů a tabulek pro další využití. Osloveni byli respondenti z regionu Mladá Boleslav, kde je čtyřicet šest mateřských škol. Následné výzkumné šetření bylo zaměřeno na kvalitativní výzkum s orientací na mateřské školy s více odloučenými pracovišti. Respondenti formou osobního setkání odpověděli na formulované otázky. Tyto výsledky šetření byly zaznamenány do tabulkových přehledů a dále zpracovány pro další výzkum. Získané informace s respondenty v oblasti manažerských funkcí odkryly celkový pohled na řízení organizací. Následnou konzultací respondenti potvrdili či upřesnili tvrzení zaznamenané v dotazníkovém šetření. Cílem bakalářské práce je porovnání mateřských škol podle faktografických údajů. Výstupy z šetření a...
Sociální kompetence středního managementu školy
Košťálová, Vlasta ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Resumé Bakalá ská práce Sociální kompetence st edního managementu koly se zabývá kolským managementem. e í smysluplnost jeho len ní do t í úrovní podle vzoru podnikového managementu. Hlavní pozornost je v novaná kompeten ním model m, jejich vyu ití ve kolním prost edí se zam ením na sociální kompetence st edního managementu. Práce vychází z teorie podnikového managementu a ze zku eností anglického kolství. Klí ovým zdrojem je kniha A. Gold ízení sou asné koly. Teoretická ást se zabývá také kompeten ním modelem, definicí pojmu kompetence, sociálními kompetencemi zvlá . Kompeten ní modely ve kolním managementu jsou vyu itelné p edev ím ve výb rových ízeních p i obsazování klí ových mana erských pozic. Kompeten ní model dané pozice je nástrojem i ke zp tné vazb a k hodnocení. Vyhodnocení dotazník potvrdilo tvrzení, e mechanické p enesení len ní podnikového managementu do kolního prost edí není vhodné. Dále se prokázalo, e nejsporn j í pozicí pro za azení do úrovn managementu je zástupce editele. Výsledky dotazníku poukázaly na rozdílné názory na sociální kompetence vysokého a st edního managementu koly. Hlavním p ínosem práce jsou vý e popsaná zji t ní, která jsou vyu itelná pro obsazování mana erských pozic ve kole a pro práci editele se svými kolegy. Zji t ní jsou zárove výzvou k dal ímu studiu a zkoumání.
Kongruence manažerských kompetencí učitele, ředitele školy a podnikového manažera
Šimoňák, Marek ; Voda, Jan (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Ve své práci jsem se zaměřil na manažerské kompetence učitelů a ředitelů škol a hledal jsem styčné plochy kompetencí těchto dvou profesí a kompetencí podnikových manažerů. Mým záměrem bylo zjistit, zda je předpoklad, že úspěšný pedagog bude i úspěšným ředitelem školy, případně zda může podnikový manažer úspěšně vykonávat funkci ředitele školy, aniž by sám jako pedagog pracoval. V teoretické části se zaměřuji nejdříve na vytýčení pojmu "management" a na manažerské funkce, na objasnění pojmu školský management a "classroom management", dále na osobnost manažera, na popis jeho osobnosti, vlastností, schopností, znalostí a dovedností, na vymezení pojmu leadership, poté vysvětluji pojem "kompetence" a v závěru analyzuji manažerské kompetence v práci podnikového manažera, pak i ředitele školy a učitele. V empirické části jsem se pokusil o sondu do subjektivního vnímání náplně práce, potřebných vlastností, schopností a kompetencí u pedagogů, ředitelů škol a manažerů. Použil jsem komparativní výzkum, kdy se pomocí řízeného rozhovoru snažím zmapovat činnosti, které tvoří náplň práce těchto dvou profesí a kompetence, které respondentům pomáhají uspět v jejich profesi. Zobecněné odpovědi uvádím v tabulkách, komentuji a srovnávám. V diskusi se snažím výsledky analyzovat a vyvodit z nich závěry. KLÍČOVÁ SLOVA:...
Integrace žáků s SVP jako šance pro jihočeská gymnázia
Štoudek, Martin ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Resumé Integrace žáků se SVP jako šance pro jihočeská gymnázia? Že se nejedná pouze o zajímavé slovní, potvrzují následující stránky. Autor si záměrně vybral hraniční téma z oboru psychologie a managementu. Téma integrace je v této práci totiž zpracováno právě z pohledu vedoucího pracovníka ve školství. Čtenář se v ní seznámí se základními pojmy z oblasti integrace, nalezne zde i okomentovaný legislativní rámec související s integrací. Zajímavé jsou postřehy z praxe ze škol, kde integrace probíhá. Autor se snaží pojmenovat i obtíže celého procesu a dát tipy na jejich řešení. V druhé praktické části představuje autor integraci jako impuls ke změně strategického plánování, včetně pozitiv i negativ takovéto změny. Autor podává statisticky zpracovaný demografický vývoj a analýzu konkurenčnímu prostředí v Jihočeském kraji, které předchází tak závažnému rozhodnutí, zda integraci chápat jako pozitivní impuls, který školu může v dlouhodobém horizontu posunout dále. Faktem, který má práce potvrdila, zůstává, že stav na jihočeských gymnázií v oblasti integrace je spíše neuspokojivý. Bohužel toto konstatování potvrdilo skepsi mého okolí i mnohých odborníků. Jako bonus pro čtenáře je v práci zpracován program Malostranského gymnázia, které se již dlouhé roky věnuje problematice péče o děti se SVP.
Strategické řízení školy v kontextu šestiletého funkčního období
Nešporová, Blanka ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Matušková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda v praxi ředitelky mateřské školy vznikají limity, které mohou omezovat její práci ve strategickém řízení školy a to ve vztahu k omezenému funkčnímu období. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, jsou nejprve vysvětleny manažerské pojmy jako strategické řízení školy, postavení ředitele mateřské školy a šestileté funkční období ředitele školy. Každá z těchto částí je postavena na odborném teoretickém základě a je podložena fundovanou literaturou. Názory autorů jsou srovnávány. Ve druhé, výzkumné, části jsou deskriptivně popsány procesy na dané škole. Formou metody pozorování, rozhovoru, dotazníku a analýzy dokumentů jsou sbírána data, která jsou poté kódována, kategorizována, a je z nich tvořen příběh. Práce je ukončena závěrem, ve kterém shrnuji cíle práce, teoretická východiska, výzkumné metody a postupy, jakož i výsledky výzkumného šetření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 378 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trunda, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.