Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teorie situačního vedení a její aplikace v oblasti oční optiky v České republice
Otavová, Petra ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Teorie situačního vedení, ústřední téma rigorózní práce, je v současnosti jednou z oblastí zkoumaných v sociologii organizace a řízení. Primárním cílem práce je zmapovat manažerské styly řízení vedoucích pracovníků prodejen ve specifické oblasti oční optiky v České republice, určit, zdali jsou manažeři efektivní v řízení svých podřízených pracovníků, a to vše s ohledem na teorii situačního leadershipu podle Blancharda a Herseyho. Práce je převážně empirickou studií zabývající se problematikou stylů řízení jednotlivců na vyšších pracovních pozicích v organizacích působících ve vybraném oboru a jejich efektivnosti na podřízenou sociální skupinu nazývanou tým. V metodologické části bude představen výzkumný nástroj kvantitativního charakteru modifikovaný autorkou tak, aby mohl být využit v českém prostředí v konkrétní oblasti a následně aplikovaný na cílové skupiny. Teoretická východiska a poznatky by pak měly vhodně dokreslit výsledky analýz získaných dat. Klíčová slova: Teorie situačního vedení, vedoucí, styl vedení, rozsah stylů, adaptabilita stylů, zralost vedených
Preferenční kritéria výběru mateřské školy rodiči
Bémová, Alena ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaká jsou preferenční kritéria rodičů při výběru mateřské školy. Tato kritéria budou sledována u dvou skupin mateřských škol. Na jednu stranu se jedná o mateřské školy z okrajové části Prahy, konkrétně se jedná o Prahu 11, kde jsou tyto školy umístěny částečně v zástavbě rodinných domů, částečně v panelovém sídlišti. Na druhou stranu se jedná o mateřské školy z centra Prahy, konkrétně z Prahy 2, které jsou umístěny ve staré zástavbě Nového Města. Cílem této bakalářské práce je tedy nejen preferenční kritéria rodičů při výběru mateřské školy zjišťovat, ale také tato kritéria u daných skupin škol porovnat. V teoretické části se práce nejprve zabývá marketingem, dále marketingovým řízením školy a public relations. Školy mohou mít problémy se získáváním žáků a při nedostatku žáků jsou finanční zdroje školy omezeny. Škola, která se bude chtít prosadit v konkurenčním prostředí bude muset volit strategii založenou na marketingovém přístupu. Dále je pozornost věnována mateřské škole a jejímu právnímu vymezení v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a aktuálním problémům (povinné předškolní vzdělávání, přijímání dětí od dvou let věku). Předmětem výzkumné části bakalářské práce je zjištění...
Vize vzdělávací politiky ve volebních programech politických stran
Šímová, Anežka ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat vývoj vzdělávací politiky v České republice od přelomu 20. a 21. století do roku 2017 a zároveň komparovat vize vzdělávací politiky ve volebních programech politických uskupení, které v roce 2017 získaly v parlamentních volbách více než 5% hlasů a překročily tak hranici stanovenou zákonem pro vstup do Poslanecké sněmovny. Část teoretická se zaměřuje na deskripci vývoje vzdělávací politiky od roku 1999 do roku 2017, ve které zohledňuje politickou situaci v zemi a její dopad na vzdělávací politiku. Část výzkumná se za pomoci analýzy a rozhovorů snaží o komparaci vizí vzdělávací politiky politických stran, které jsou v současné době zastoupeny v Poslanecké sněmovně. KLÍČOVÁ SLOVA volební program, vize, vzdělávací politika, politická uskupení
Marketingová komunikace základní školy
Furáková, Jana ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Marketingová komunikace základní školy ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve školství. Cílem práce je komparace marketingové komunikace základních škol v hlavním městě a základních škol v okrese Nymburk z pohledu rodičů. Tato zjištění budou provedena na základě rozeslaných dotazníků v elektronické formě, které budou adresovány rodičům žáků z pěti základních škol v Praze 12 a pěti základních škol v okrese Nymburk. Cílem dotazování bude alespoň 70 % návratnost z celkově rozeslaných 300 dotazníků. Následně bude vyhodnoceno dotazníkové šetření a budou analyzovány rozdíly v marketingové komunikaci v Praze a v okrese Nymburk. Výzkumné šetření se zaměřuje na rozdíly v používaných marketingových nástrojích, komplexnosti poskytovaných informací prostřednictvím webových stránek základních škol a také otázkou, zda je komunikace rozhodujícím faktorem při výběru základní školy. Krátce se také zabývá produktem školy, který úzce souvisí s marketingovou komunikací a mixem. V závěru práce je uveden stav obou srovnávaných okresů základních škol. Srovnání zohledňuje, jak věk, tak i vzdělání respondentů. A navíc informuje rodiče o aktuálním stavu marketingové komunikace mezi školami a rodiči. Tato práce by měla pozitivně přispět jak rodičům, tak ředitelům škol, kteří z výsledků uvidí, zda...
Ředitel v roli manažera, komparace situace v ČR a Bělorusku
Vesela, Elena ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem implementace teoretických poznatků v každodenním rozhodovacím procesu ředitele školy v ČR a Bělorusku na základě studiem získaných informací. Cílem této bakalářské práce je formulace shodných a odlišných charakteristik činnosti ředitele školy v roli manažera v České republice a v Bělorusku. Tato práce má, s ohledem na výzkumné otázky, ukázat detailně rozdíly v přístupu k manažerské práci ředitele školy v podmínkách České republiky a Běloruska s přihlédnutím k legislativě, zvyklostem a zkušenostem. Bakalářská práce zkoumá osobnostní profil ředitele v roli manažera se všemi aspekty manažerské práce a determinuje práci manažera s lidskými zdroji v prostředí základní školy obou zemí. Teoretická část shrnuje poznatky týkající se práce ředitele v českém i běloruském prostředí a ověřuje predikovaný model výzkumem ve školském terénu. Předmětem výzkumného šetření je zmapovat a popsat, jakým způsobem vedoucí pracovníci samostatných škol uplatňují manažerské dovednosti v konkrétních činnostech managementu školy s přihlédnutím k podmínkám uvedených zemí. Metodou srovnání výsledků bude vytvořena tabulka s parametry hodnocení výzkumných otázek. Celkový postup, metodika a analytická část bude ověřena odborným pracovníkem ministerstva školství České republiky. Toto vyjádření...
Kultura školy a školský management
Nechvátalová, Veronika ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Tématem bakalářské práce je kultura školy a školský management. Cílem bakalářské práce je analýza kultury v mateřské škole, identifikace jejích jednotlivých prvků, popis jejích projevů a komparace názorů učitelů a rodičů. Práce je dělena na dvě části. Teoretická část je rešerší dostupných materiálů a odborné literatury a je zaměřena na kulturu školy, její části, funkce, management a komunikaci školy. V závěru práce komparuji názory učitelů mateřských škol a rodičů, jejichž děti mateřskou školu navštěvují. Výstupem je popis rozdílů a možné příčiny těchto rozdílů. Metodou výzkumného šetření je dotazník, který byl rozeslán po internetu. Je zaměřen na skutečnosti, které ve školách rodiče a učitelé oceňují, jak hodnotí svou školu z hlediska inovativnosti, vztahů mezi subjekty vzdělávání, propagace a prezentace, vizuální stránky školy, nabídky akcí a kroužků pro děti i rodiče a podobně. Tyto skutečnosti jsou děleny dle odpovědí rodičů a učitelů zvlášť. Jsou také komentovány z hlediska umístění škol v České republice. Obě zkoumané skupiny se ve výsledcích shodují, ale někdy také rozcházejí. Rozcházejí se zejména ve využívání inovativností ve školách. Shodují se hlavně v důležitosti osoby učitele a v kladení důrazu na program a akce, které jsou připravované pro děti.
Působení zřizovatelů na determinaci vztahů vzdělávání a kultury školy na základních školách
Šagátová, Iva ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá determinací vztahů mezi vzděláváním a kulturou školy. V teoretické části jsou definovány pojmy kultura, vzdělávání a hlavní determinanty jejich vztahů z hlediska národní kultury, globalizace, socioekonomických vlivů, politického prostředí a společenské poptávky. V praktické části je na příkladu pražských základních škol zjišťována míra vlivu zřizovatele, coby klíčového představitele managementu vzdělávání, na tvorbu kultury školy ve vztahu k procesu vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, kultura školy, organizační kultura, zřizovatel, základní škola

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.