Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A structural and thematic comparison of Harper Lee's novels To Kill a Mockingbird and Go Set a Watchman
Friedlová, Michaela ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat a srovnat kanonický bildungsromán spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka s jeho původním předchůdcem románem Postav hlídku, který byl však publikován o mnoho let později. Teoretická část práce poskytne stručnou synopsi obou děl a nastíní život autorky spolu s hlavními aspekty historicko-sociálního pozadí doby, ve které se příběhy odehrávají, a to velká hospodářská krize, zákony Jima Crowa, a Scottsboroský případ. Praktická část práce poté zkoumá a srovnává dané romány z hlediska tematického a strukturálního a nahlíží na ně zejména z pohledu psychologického, sociologického a stylistického. Tato část také srovnává rozdíly v dějové lince a v postavách, které jsou často založeny na blízkých osobách z autorčina života. Celkové srovnání ukazuje, jak se jemně laděný román Jako zabít ptáčka pojednávající o dospívání dětí a dalších rozmanitých tématech vyvinul ze spletitého díla Postav hlídku, které se zabývá obtížným úkolem individuace a uvědomění si, že vlastní otec je také pouze člověkem. Román Jako zabít ptáčka je zasazen do třicátých let dvacátého století a odehrává se během několika let. Naproti tomu příběh románu Postav hlídku je situován o přibližně dvacet let později a jeho děj vrcholí v průběhu několika málo dní. V neposlední řadě se díla liší ve...
Zobrazení japonské kultury v románu The Narrow Road to the Deep North od Richarda Flanagana
Novotná, Markéta ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Chalupský, Petr (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit způsob, jakým Richard Flanagan zachytil vybrané aspekty japonské kultury ve svém románu z roku 2013, The Narrow Road to the Deep North. Jelikož je hlavním motivem románu život australského válečného vězně, což je téma významné pro tvorbu australské národní identity, je dílo nejdříve nahlédnuto z hlediska jeho pozice v širším kontextu australské literatury. Richard Flanagan ovšem čtenářům nabídl komplexní dílo, které danou tematiku zpracovává z perspektivy nejen australských vězňů, ale i jejich převážně japonských věznitelů. Zahrnutí pohledu Japonců román zařazuje mezi obdobná současná zpracování dané tématiky poskytující ucelenější vhled do událostí druhé světové války. Z toho důvodu se nabízí otázka zhodnotit, jakým způsobem jsou vybrané a zpracované jednotlivé stránky japonské kultury a zdali je zobrazení této kultury komplexní a věrné, či je možné vysledovat v románu schematizované pojetí a tedy i projevy tzv. "orientalismu," jak jej popsal Edward Said. Diplomová práce si dále klade za cíl prozkoumat, zdali a do jaké míry se Flanaganův román liší od ostatních příkladů australské literatury pojednávající o událostech druhé světové války a o Japonsku. V rámci analýzy je věnována pozornost třem vybraným oblastem: zápisu japonského jazyka, popisu...
Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God: Folksy escapism or a feminist novel?
Abenova, Ramina ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá románem Zory Neale Hurstonové Their Eyes Were Watching God. Cílem a hlavním zaměřením práce je rozpoznat, zda se jedná o apolitické nebo feministické dílo. K dosažení tohoto cíle se tato práce zaměří na zkoumání hlavního tématu románu, kterým je vnímání manželského svazku v afroamerické komunitě, a následně na zjištění významu lokací v románu. Teoretická část této práce začíná stručným seznámením s uměleckým hnutím tzv. Harlemské renesance, pokračuje biografií Zory Neale Hurstonové a jejími politickými názory, a končí tématem rasové a genderové problematiky v rámci afroamerické komunity. Analýza biografie Hurstonové poskytuje důležitý vhled do jejího života a kariéry antropoložky a folkloristky. Tento kontext je nezbytný pro komplexní interpretaci díla. Praktická část této práce se zabývá analýzou samotného díla, založenou na objevech v teoretické části. Prvním zaměřením analýzy je hlavní hrdinka románu, která je představena a často interpretována jako příklad emancipované černošské ženy. Druhým zaměřením analýzy jsou dvě hlavní lokace a jejich obyvatelé, které vytváří atmosféru románu a poskytují náhled do života běžných Afroameričanů na počátku 20. století. Posledním zaměřením je znázornění bělochů v románu, které odhaluje politické inklinace díla.
The role of women in the world of Margaret Atwood's The Handmaid's Tale & The Testaments
Beránková, Anna ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Chalupský, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá světem, jež je předmětem Příběhu služebnice (1985) a Svědectví (2019) autorky Margaret Atwood. Dystopický theokraticko-totalitní režim dominující těmto novelám vybízí k socio-historické a antropologické analýze a interpretaci z perspektivy podmaněných ženských charakterů. Teoretická část, uvedená přehledem práce Margaret Atwood, poskytuje čtenáři zásadní informace týkající se historických paralel, které vyprávění inspirovaly, a zároveň obsahuje vymezení relevantních antropologických konceptů, jako například liminalita, či převrácení statusu. V první sekci části praktické vysvětluje tato práce, za využití informací shromážděných v průběhu teoretické části a těch vyvozených z obou knih od Atwood, vzestup fundamentalistického kultu Synů Jákobových a úspěch jejich projektu, Republiky Gileád. Zároveň je prozkoumána jejich ideologie s ohledem na ženy. Následující část interpretace se zabývá pozicí žen uvnitř tohoto systému, který si je podmaňuje a utlačuje je. Tato analýza je vykonána využitím vybraných charakterů metodou srovnání a kontrastu ideálních modelů pozic žen v podobě, ve které je navrhli architekti systému, a jejich skutečné realizace. Tato práce má následující cíle; prokázat, že Gileádská theokracie je inherentně sexistická a misogynní, najít vysvětlení pro její...
The Role of small town in To Kill a Mockingbird by Harper Lee
Šilhavá, Adéla ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Higgins, Bernadette (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rolí maloměstského prostředí a jeho hodnot v díle americké autorky Harper Lee Jako zabít ptáčka a jejich vlivem na příběh, osobnosti a činy jednotlivých postav. Teoretická část této práce popisuje důležitost maloměsta pro americkou společnost a zakotvení a vývoj maloměstské literatury v Americe. Dále definuje charakteristické rysy amerického maloměsta a zabývá se především vymezením otázky spravedlnosti, rovnoprávnosti, stereotypního jednání a předsudků v rámci amerického jihu, který je pro pochopení prostředí jižanského maloměsta zásadní. Praktická část této práce se soustředí na uchopení jednotlivých charakterických maloměstských rysů vnímání spravedlnosti a rovnosti popsaných v teoretické části v příběhu a jednání jak jednotlivých postav, tak maloměstské komunity jako celku. Kromě toho se tato práce pokouší poskytnou také vhled do podstaty maloměstské jižanské spravedlnosti.
A structural and thematic comparison of Harper Lee's novels To Kill a Mockingbird and Go Set a Watchman
Friedlová, Michaela ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat a srovnat kanonický bildungsromán spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka s jeho původním předchůdcem románem Postav hlídku, který byl však publikován o mnoho let později. Teoretická část práce poskytne stručnou synopsi obou děl a nastíní život autorky spolu s hlavními aspekty historicko-sociálního pozadí doby, ve které se příběhy odehrávají, a to velká hospodářská krize, zákony Jima Crowa, a Scottsboroský případ. Praktická část práce poté zkoumá a srovnává dané romány z hlediska tematického a strukturálního a nahlíží na ně zejména z pohledu psychologického, sociologického a stylistického. Tato část také srovnává rozdíly v dějové lince a v postavách, které jsou často založeny na blízkých osobách z autorčina života. Celkové srovnání ukazuje, jak se jemně laděný román Jako zabít ptáčka pojednávající o dospívání dětí a dalších rozmanitých tématech vyvinul ze spletitého díla Postav hlídku, které se zabývá obtížným úkolem individuace a uvědomění si, že vlastní otec je také pouze člověkem. Román Jako zabít ptáčka je zasazen do třicátých let dvacátého století a odehrává se během několika let. Naproti tomu příběh románu Postav hlídku je situován o přibližně dvacet let později a jeho děj vrcholí v průběhu několika málo dní. V neposlední řadě se díla liší ve...
Female Gothic in Sarah Waters' Fingersmith and The Little Stranger
Gajdošíková, Veronika ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Higgins, Bernadette (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma romány autorky Sarah Waters, Zlodějkou (2002) a Malým vetřelcem (2009), které zkoumá z pohledu dvou rozdílných teorií ženské gotiky, subžánru gotické literatury. V obou knihách se u ženských postav hojně vyskytuje pocit uvěznění v domě, ve kterém žijí, temno a nadpřirozeno. Všechny tyto prvky jsou pro definování ženské gotiky zásadní. Na romány budou postupně aplikované dvě teorie. Autorkou první je Anne Williams, která ženskou gotiku staví do opozice k mužské. Tyto módy rozlišuje podle formy vypravěče, přístupu k nadpřirozeným elementům a závěru děje. Druhým konceptem bude pohled Ellen Moers, která do ženské gotiky řadí všechny gotické knihy napsané ženami, avšak klade také důraz na prostředí, ve kterém se příběh odehrává, a na pocity, které v ženských postavách vzbuzuje. Předmětem následné interpretace budou vypravěč, nadpřirozené prvky a zakončení každého z románů Pozornost bude dále soustředěna na domy a blázince, které se ve Zlodějce a Malém vetřelci vyskytují, a pocity uvěznění, beznaděje, pochmurna a temna, které v ženských postavách vyvolávají. Cílem této práce je zjistit, zda podle Williams Zlodějka a Malý vetřelec spadají spíše do ženské nebo do mužské gotické literatury, a ověřit, zda je možné obě díla zařadit do ženské gotické literatury tak, jak ji...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.