Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sport a pracovní právo
Pavlík, David ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Název práce: Sport a pracovní právo Abstrakt Předmětem této práce je zpracovat analýzu právní úpravy v České republice v oblasti sportu a zhodnotit její stav. V České republice stále dochází k tomu, že právní postavení profesionálních sportovců se odlišuje od praxe uplatňované ve většině ostatních zemí Evropské unie. V České republice jsou profesionální sportovci v kolektivních sportech stále v postavení samostatně výdělečných osob, ačkoliv je těmto sportovcům napříč Evropou garantováno postavení zaměstnanců. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů, které souvisí se sportovním odvětvím. Mezi tyto pojmy patří především vymezení samotného pojmu sport a jeho možné členění. Druhá kapitola představuje subjekty, které se v rámci sportovního sektoru vyskytují. Jedná se zejména o sportovní organizace, které fungují v tzv. pyramidové struktuře. Dále se jedná o sportovní kluby, trenéry a agenty. Třetí kapitola se zabývá Národní sportovní agenturou, důvody jejího vzniku, její právní úpravou a orgány. Autor popisuje vývoj agentury za posledních téměř 5 let a kriticky hodnotí její činnost. Čtvrtá kapitola se zabývá funkcí Evropské unie ve vztahu k regulaci sportovního odvětví. Dále autor představuje recentní rozsudek Soudního dvora Evropské unie ohledně právního postavení nadnárodních organizací FIFA a UEFA...
Whistleblower Protection
Andraš, Jozef ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Whistlebloweři nebo oznamovatelé protiprávní činnosti hrají klíčovou roli při poukazování na korupci a další nezákonné činnosti v soukromém i veřejném sektoru, proto je důležité přiznat jim přiměřenou právní ochranu. Předkládaná rigorózní práce poskytuje komplexní analýzu současné právní úpravy ochrany oznamovatelů v České republice, která reflektuje závazky vyplývající z práva Evropské unie a z práva mezinárodního. Úvodní část představuje teoretické aspekty whistleblowingu, včetně historie, definic a charakteristických znaků tohoto pojmu. Rovněž popisuje subjekty whistleblowingu a vysvětluje rozdíly mezi interním a externím whistleblowingem. Autor nezapomíná ani na související evropské a mezinárodní aspekty ochrany oznamovatelů, s důrazem na klíčová rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Pozornost je také věnována dílčí úpravě v jednotlivých odvětvích práva a legislativním pokusům o přijetí komplexní právní úpravy v dané oblasti. Klíčová část práce se zabývá platnou a účinnou právní úpravou v České republice, a to zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Autor se soustředí na analýzu pojmu oznamovatel, na jeho ochranu před odvetnými opatřeními a na...
Povaha práce profesionálních sportovců se zaměřením na fotbal
Jonas, Jiří ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Interní informace Abstrakt Název práce: Povaha práce profesionálních sportovců se zaměřením na fotbal Tato diplomová práce se zabývá problematikou postavení profesionálního sportovce z pohledu pracovního práva s detailním zaměřením na profesionální sportovce kolektivních sportů, zejména na fotbalisty. Hlavní zkoumanou otázkou je, zda povaha práce sportovců v kolektivních sportech naplňuje znaky závislé práce dle Zákoníku práce, nebo zda se jedná o činnost nezávislou. První část práce je teoretická a uvádí do problematiky sportu a práva. V druhé části autor zkoumal kompatibilitu sportu a pracovního práva a následně se věnoval postavení profesionálního sportovce z pohledu českého právního řádu a judikatury Nejvyššího správního soudu. Autor došel k závěru, že profesionální sportovci mohou působit jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné a vysvětlil výhody těchto odlišných statutů. V otázce závislosti došel k závěru, že povaha činnosti profesionálního sportovce v kolektivních sportech takové znaky naplňuje, avšak Zákoník práce na tyto vztahy použít nelze z důvodu některých jeho institutů, které jsou autorem v práci popsané. Třetí část páce je pak zaměřena na daňové aspekty postavení profesionálního sportovce. Autor v ní poukázal na rozdíly u zdaňování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně...
Nelegální zaměstnávání a jeho postih
Liškařová, Zuzana ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Nelegální zaměstnávání a jeho postih Abstrakt Tématem této rigorózní práce je nelegální zaměstnávání a jeho postih. Práce se zaměřuje na analýzu situací, kdy dochází k umožnění nelegálního zaměstnávání a k samotnému výkonu nelegální práce a dále se věnuje komplexnímu pohledu na postih nelegálního zaměstnávání a nelegální práce. Cílem práce je poskytnout komplexní analýzu různých druhů nelegální práce, jako je nelegální zaměstnávání cizinců, bezesmluvní práce a švarcsystém. Práce se dále zaměřuje na identifikaci příčin a důsledků tohoto jevu a analýzu možností, jak tomuto negativnímu fenoménu čelit. Pozornost je rovněž věnována sankcím, které jsou spojeny s nelegálním zaměstnáváním a nelegální prací. Rigorózní práce je strukturována do devíti věcných kapitol, přičemž tematicky je možné ji rozdělit do čtyř hlavních oblastí. První část se věnuje závislé práci, zkoumá její charakteristiku, znaky a podmínky, za kterých je vykonávána. Druhá část pojednává o nelegální práci samotné, přičemž je zde vysvětlen pojem nelegální práce a jeho vývoj v rámci právního řádu České republiky. Dále se tato část zabývá druhy nelegální práce, mezi které se řadí nelegální zaměstnávání cizinců, bezesmluvní práce a švarcsystém. Klade se zde důraz na analýzu jejich právních aspektů a rovněž se zabývá příčinami. Třetí část je věnována...
Nelegální práce - výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah
Benešová, Romana ; Tomšej, Jakub (oponent)
Nelegální práce - výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah Abstrakt Tématem této diplomové práce je nelegální zaměstnávání dle ust. § 5 písm. e) bodu 1 zákona č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Práce se zabývá výlučně naplňováním definice nelegální práce výkonem práce mimo pracovněprávní vztah, tedy situacemi, kdy dochází buď k zastírání výkonu závislé práce, k jejímu výkonu bez platně uzavřené pracovní smlouvy či k výkonu práce na zkoušku. Hlavním cílem této práce je propojit oblast zaměstnanosti s oblastí správního trestání a získat tak ucelené poznatky ohledně nelegální práce a jejího trestání. Práce přináší detailní analýzu současné právní úpravy nelegální práce a propojuje její znění s vybranou judikaturou, čímž vytváří komplexní přehled v řešené problematice. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první části se diplomantka zaměřuje na definici pojmů závislá činnost a závislá práce, jež jsou nezbytné pro pochopení problematiky výkonu práce mimo pracovněprávní vztah. Ve druhé části této práce jsou podrobně popsány možnosti naplnění definice nelegální práce, přičemž její významná pasáž je věnována fenoménu tzv. švarcsystému, tedy označení pro zastírání pravé povahy vztahů na pracovišti účelovým předstíráním výkonu samostatného povolání. Práce se...
Důchodová reforma
Šuchma, Petr ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Důchodová reforma Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje důchodový systém v České republice, dále obsahuje jeho srovnání s důchodovými systémy ve vybraných zemích a popis historických a současných návrhů důchodové reformy, v závěru pak mé vlastní hodnocení této problematiky. V úvodu této diplomové práce je obsažen popis teoretických koncepcí důchodového systému, dále pak tato práce obsahuje detailní analýzu platné právní úpravy českého důchodového systému (včetně jeho ústavního základu), jeho hlavního, průběžně financovaného, prvního pilíře, který představuje důchodové pojištění, rovněž doplňkového penzijního spoření coby pilíře s dobrovolnou účastí. Rovněž se tato práce okrajově věnuje procesně právní úpravě, tedy organizaci a řízení ve věcech důchodového pojištění. Popisuje vztahy mezi orgány veřejné moci, které jsou nadány pravomocí na úseku důchodového pojištění, i popis samotného řízení. Dále pak tato diplomová práce obsahuje analýzu slovenského, švédského a nizozemského důchodového systému. Tyto země byly vybrány proto, že slovenský důchodový systém je velmi podobný tomu českému, švédský a nizozemský důchodový systém pak představují systémy, které jsou tradičně hodnoceny jako jedny z nejlepších na světě, přičemž každý z nich stojí na jiných základech. Tato práce také zkoumá důvody, proč je zapotřebí...
Trendy a změny ve výkonu práce z domova v posledních letech
Černohorská, Eliška ; Matějka Řehořová, Lucie (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, první část je pojatá jako teoretická, která se zabývá trendy ve vývoji legislativní úpravy práce z domova a legislativním procesem návrhu novel zákoníku práce z roku 2016 a z roku 2022. Pro kontext celého institut práce z domova je v první části diplomové práce zmíněn i historický vývoj práce z domova. Novela zákoníku práce z roku 2022 je podrobněji rozebrána a je popsán i její legislativní proces. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit původní právní úpravu práce z domova a navrhované novely. Jako pramen původní právní úpravy práce z domova je v diplomové práci označován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který byl planý a účinný do 30. 9. 2023. V rámci práce z domova se diplomová práce věnuje podrobněji náhradám nákladů a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci z domova. Jelikož práci z domova nelze uchopit odděleně od jiné problematiky, tak se okrajově diplomová práce dotýká i institutů související s prací z domova a to: daním v souvislosti s jiným místem výkonu práce a práci z domova ve vztahu k životnímu prostředí. V druhé části se diplomová práce věnuje praktickému výzkumu práce z domova z období před celosvětovou pandemií Covid-19, v průběhu pandemie a po pandemii. Dotazníkový průzkum probíhal ve dvou separátních obdobích. V rámci prvního období...
Postavení zaměstnance v měnícím se světě závislé práce
Tkadlec, Matěj ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent) ; Šimečková, Eva (oponent)
POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCE V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ ZÁVISLÉ PRÁCE ABSTRAKT Tato disertační práce se věnuje problematice závislé práce s ohledem na fenomén tzv. ekonomiky sdílení, resp. ekonomiky platforem. V její první části se proto nejprve zevrubně věnuji tomu, co se vlastně rozumí závislou prací, jaký byl její historický vývoj na našem území a jak jsou vykládány její jednotlivé definiční znaky, jak jsou vymezeny v § 2 odst. 1 zákoníku práce, jakož i další znaky dovozeny judikaturou, kterými jsou soustavnost práce a její výkon za odměnu. Docházím přitom k tomu, že definice závislé práce tak, jak je momentálně v zákoníku práce napsaná, může v řadě případů spíše než zachovat právní jistotu způsobovat erozi pracovního trhu. Důvodem k tomu je, že zejména ve 21. století dochází na trhu práce k významným změnám, které mají mj. také za následek nová očekávání, přístup a také požadavky na vzájemné smluvní vztahy jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Definice závislé práce přitom striktně vzato stále odpovídá tzv. továrnímu výkonu práce, ale při aplikaci na modernější a více flexibilní formy zaměstnání, jako se objevují např. v sektoru IT nebo právě ve sdílené ekonomice, je velice kostrbatá. Z toho důvodu v další části práce provádím komplexní právní komparaci právní úpravy závislé práce v České republice...
Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy
Matějka Řehořová, Lucie ; Tomšej, Jakub (oponent)
Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá tématem povinnosti zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy. Komplexním způsobem představuje problematiku povinnosti zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy, a to od ústavněprávních a teoretických východisek ochrany lidského života a zdraví, přes poukázání na odraz základních zásad pracovněprávních vztahů v oblasti náhrady nemajetkové újmy, až po vymezení konkrétních aplikačních problémů při uplatňování nároků z nemajetkové újmy, včetně návrhu jejich řešení. Práce neopomíjí relevantní judikaturu nejvyšších soudů národních i mezinárodních, včetně analýzy jejích dopadů na výklad vybraných právních institutů oblasti náhrady nemajetkové újmy. Patřičná pozornost je věnována obecným principiálním východiskům institutu nemajetkové újmy a v návaznosti na ně je učiněn komplexní výklad vybraných institutů v oblasti platné právní úpravy nahrazování nemajetkové újmy v rámci občanského a pracovního práva, včetně legislativních návrhů de lege ferenda. V disertační práci je, jako jedna z výzkumných otázek, vyhodnocena možná subsidiární aplikace občanského zákoníku na odpovědnostní pracovněprávní vztahy. Detailní pozornost je rovněž věnována analýze a následné komparaci způsobu náhrady nemajetkové újmy vzniklé při výkonu...
Pracovní doba a doby odpočinku
Bednářová, Tereza ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Pracovní doba a doby odpočinku Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématikou pracovní doby a doby odpočinku. Tyto právní instituty jsou představeny nejen z pohledu vnitrostátní právní úpravy de lege lata, ale nastiňují rovněž jejich historický vývoj od doby středověku až po současnost, včetně jejich značné provázanosti jak s unijním, tak mezinárodním právem. Významná část práce je dále věnována flexibilním formám pracovní doby jako je například práce na dálku, jejíž popularita v posledních letech vzrostla především v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19. Tento alternativní způsob v té době představoval ideální variantu, jak minimalizovat riziko šíření nemoci a zároveň umožnil zaměstnancům i zaměstnavatelům pokračovat ve výkonu jejich pracovních činností. Vzhledem k tomu, že se jak pracovní doba, tak doby odpočinku dotýkají téměř každého ekonomicky aktivního člověka pohybujícího se na trhu práce, jsou v závěrečné práci rovněž v krátkosti zmíněny související psychologické dopady, které mohou v životě jednotlivce ve spojitosti s nastavením pracovní doby a s dobami odpočinku nastat. Technologický vývoj v posledních dekádách nabírá stále na rychlosti a přináší s sebou mnoho změn snad ve všech životních etapách člověka. To klade nemalé nároky nejen na nás samotné, ale také na zákonnou úpravu, neboť je dnes...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tomšej, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.