Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porodní plán z pohledu porodních asistentek
TOMÁŠKOVÁ, Barbora
Bakalářská práce pojednává o porodním plánu z pohledu porodních asistentek. Byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit postoje porodních asistentek k porodnímu plánu a druhým cílem bylo zjistit, jaký je přístup porodních asistentek k rodičkám s porodním plánem. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá seznámením s profesí porodní asistentky a jejími kompetencemi. Dále je v teoretické části popsán význam porodního plánu a některá přání, která si ženy mohou uvést ve svém porodním plánu. V jedné z kapitol je obecně popsán porod a všechny jeho doby porodní (první, druhá, třetí a čtvrtá). Závěr teoretické části tvoří charakteristika období šestinedělí. Praktická část bakalářské práce byla provedena kvalitativním výzkumným šetřením. Vznikl jeden výzkumný soubor na základě individuálních polostrukturovaných rozhovorů, který byl uskutečněn s porodními asistentkami pracujícími na porodním sále v Nemocnici Český Krumlov, a.s. a v Nemocnici České Budějovice, a.s. Porodních asistentek bylo celkem jedenáct. Hlavními kritérii pro výběr výzkumného šetření bylo, aby porodní asistentky pracovaly na porodním sále, měly zkušenost s porodním plánem a souhlasily s poskytnutím rozhovoru. Před realizací rozhovorů byly všechny porodní asistentky obeznámeny s tématem bakalářské práce a zároveň byly upozorněny na to, že získané informace zůstanou v anonymitě. Jednotlivý rozhovor byl nahráván na diktafon a následně byl doslovně přepsán. Následovala analýza a zpracování dat, které proběhlo formou otevřeného kódování, metodou "tužka a papír" (Švaříček et al., 2014). Pro vyhodnocení dat, byly stanoveny dvě hlavní kategorie a k nim deset podkategorií.
The American Notion of Freedom: Freedom as a Central Element of American History and its Reflection in Literature.
Tomášková, Barbora ; Robbins, David Lee (vedoucí práce) ; Roraback, Erik Sherman (oponent)
Tato práce se zabývá americkým pojetím svobody a jejím výkladem v jednotlivých obdobích americké historie. Pojetí svobody je zde popisováno na základě historického kontextu daných období a její význam demonstrován na konkrétních ukázkách literárních děl a dokumentů příslušné doby. Práce analyzuje období od roku 1776, tedy období vzniku Spojených států amerických, až do padesátých let 20. století. Pro tuto práci bylo konkrétně vybráno šest období charakteristických významnými historickými událostmi, ale také vznikem společenských hnutí, či nových filozofických a literárních směrů. V práci jsou chronologicky popisována období od příchodu prvních evropských osadníků na severoamerický kontinent, v návaznosti se pak zaměřuje na nová hnutí a filozofie 19. století, konkrétně transcendentalismus a abolicionismus, dále pak postupuje k anarchismu a pragmatismu. Práce je posléze zakončena obdobím generace bítníků. Cílem práce je prokázat, že v průběhu americké historie byla svoboda vždy nejdůležitější hodnotou, a to hodnotou, která zformovala americkou mentalitu tak, jak ji známe dnes. Záměrem je demonstrovat, že tato mentalita vychází z původního amerického pojetí svobody, jakožto božského daru a nezcizitelného práva, kterým byl lid obdařen. Podstata takovéto svobody se v tomto americkém pojetí zdá být...
Návrh databázového modelu pro Československý autoslalom
Rocheva, Arina ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového modelu pro organizaci Československý autoslalom z. s., která pořádá automobilové závody. Hlavním cílem práce je vytvoření komplexního databázového modelu odpovídajícího současnému stavu společnosti. V teoretické části je popsána metodologie návrhu použitá v této práci. Praktická část pojednává o samotném procesu tvorby databáze. Nejdříve jsou definovány požadavky potřebné pro navržení databázového systému. Poté následují konceptuální a fyzické návrhy. Vytvořená databáze je realizovaná v databázovém systému MySQL a následně otestovaná zadavatelem v aplikaci Microsoft Access. Přínosem práce je usnadnění a zefektivnění správy dat v organizaci po zavedení databáze.
Rozvoj IS pro studentskou organizaci
Dao, Ha My ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou již existující databáze a jejím rozvojem pro budoucí použití. Databáze náleží informačnímu systému zvanému BuddyIS, který je využíván studentskou neziskovou organizací ESN VŠE Praha - Buddy System. Cílem práce je konsolidace stávající databázové struktury, čehož lze dosáhnout pomocí refaktoringu a návrhu nových prvků. Práce je zpracována na základě znalosti fungování organizace a jejího operačního systému, které autorka získala svým působením v organizaci. Aktuální požadavky jsou vydedukovány z konzultací se zainteresovanými osobami. Přínosem práce je položený základ pro další rozvoj celého informačního systému a dále vzniklá dokumentace, která poslouží další generaci členů ve spolku.
Hadoop NoSQL databáze
Švagr, Lukáš ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tématem práce je databázové úložiště Hadoop Hbase. Cílem je ukázat, na jakých principech funguje a kde nachází své využití. Celý text předpokládá, že je již čtenář seznámen se základními principy NoSQL databází. Teoretická část stručně popisuje základní pojmy z databází, dále převážně Hadoop a jeho vlastnosti. Součástí práce je praktická část, ve které je popsána instalace databázového úložiště a ve dvou jednoduchých programech ukázány základní operace s databází. Dále jsou v praktické části případové studie, které se zabývají aktuálním využitím Hadoopu v celosvětově známých firmách.
Grafové databáze - představení a ukázka užití
Hřivna, Jan ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Cílem této bakalářské práce je představit koncepci a použití grafových databází. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popsání nejdůležitějších principů grafových databází s důrazem na jejich detailní a přesné vysvětlení. V praktické části jsou ukázány v praxi použitelné operace a konkrétní řešení jednotlivých dotazů nad grafovou databází Neo4j, ke které je přistupováno prostřednictvím jazyka Cypher. Při psaní práce byly použity odborné primární a sekundární zdroje. Navíc byla pro účely praktické části nainstalována na lokální server databáze Neo4j. K databázi bylo nainstalováno rovněž grafické uživatelské rozhraní, ve kterém byly prováděny veškeré příkazy.
Možnosti využití databáze Neo4j
Konoshenko, Evgeny ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tématem bakalářské práce je grafová NoSQL databáze Neo4J. Hlavním cílem této práce je charakterizovat klíčové vlastnosti Neo4J a ukázat na praktickém příkladu jak pracovat s tímto systémem. Pro dosažení této cíle byly prostudovány knihy, internetové zdroje, které se tykají dané problematiky, a oficiální dokumentace k databázovému systému. Přínos této práce spočívá v rozebrání práce s Neo4J pomocí různých prostředků a vymezení případů užití této databáze. Po přečtení praktické části dané práce čtenář by byl schopen porozumět základům práce s databázovým systémem Neo4J. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na detailní analýzu databázového systému Neo4J, specifikuje pojmy NoSQL a grafová databáze, vymezuje místo Neo4J v rámci NoSQL databází, stanovuje možnosti využití Neo4J v praxi. V praktické části práce jsou předvedeny ukázky práce se systémem Neo4J, je ukázáno využití jazyka Cypher, REST API rozhraní a webového rozhraní Webadmin.
Oracle NoSQL databáze
Chlomek, Lukáš ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem NoSQL databází. Teoretická část popisuje důvody vzniku tohoto směru databází, základní vlastnosti NoSQL a nejpoužívanější NoSQL datové modely. Praktická část seznamuje čtenáře s jedním zástupcem NoSQL databáze typu klíč-hodnota a to Oracle NoSQL, poté následuje ukázka práce se záznami této databáze, pomocí vytvořené testovací aplikace. Konec práce obsahuje krátkou praktickou ukázku manipulace s tabulkami v úložišti.
Návrh databáze pro kurýrní firmu
Kolman, Michal ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje analýze požadavků a návrhu databáze pro potřeby kurýrní firmy zabývající se rozvozy jídel. Cílem této práce je vytvořit návrh databáze, která by sloužila pro aplikaci umožňující zpra-cování objednávek a evidenci subjektů, jež k nim mají přístup. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována teoretickému základu, vysvětlení důležitých databázových pojmů a postupu při návrhu databáze. Druhá část se zabývá samotným návrhem databáze. Postupoval jsem od analýzy kurýrní firmy přes konceptuální a fyzický návrh databáze až k otestování databáze jednoduchými příkazy na školním databázovém serveru Oracle. Předpokládaným přínosem by měla být možnost pro zaměstnance sledovat, v jakém stavu se zrovna nachází objednávky. Vedení firmy bude mít k dispozici veškeré informace o zakázkách a peněžních transakcích evidovaných přehledně na jednom místě a bude schopné je analyzovat. Zákazníci by měli mít snadný přehled o jejich benefit programu, eventuálně také o jejich kreditovém systému. Kurýři i operátoři by měli mít snadný přehled o hotovostních transakcích a aktuálním stavu peněz kurýrů. Na základě toho by měli být schopni rychle přidělovat zakázky.
NoSQL databáze - IndexedDB
Vršek, David ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Cílem práce je seznámit s databází IndexedDB, ukázat její specifičnost a analyzovat ji z hlediska bezpečnosti. Součástí je dále praktická ukázka práce s databází a bezpečnostní analýza spolu s doporučením jakým způsobem postupovat bezpečně při využívání IndexedDB. Hlavním přínosem práce je rozšíření povědomí o konceptech IndexedDB spojením teoretických poznatků v širším pojetí a následné aplikaci na praktické ukázce. Zobrazení IndexedDB v širším pojetí umožňuje čtenáři nahlížet na IndexedDB z jiného úhlu pohledu při jejím používání z hlediska bezpečnosti i vývoje. Práce dále v teoretické i praktické části zdůrazňuje odlišnosti IndexedDB od ostatních produktů. V úvodu práce je stručně popsán obecný koncept NoSQL databází se stručným popisem odchylek od standardu, které nastávají v případě IndexedDB. S těmito odlišnostmi jsou spjaty technologie HTML ve verzi 5 a JavaScript vycházející ze standardu ECMAScript v aktuální verzi 5. Tyto technologie tedy budou s dalšími koncepty rozvedeny v kontextu IndexedDB. V následující části jsou na testovacím prostředí zobrazeny konkrétní bezpečnostní problémy IndexedDB a návrh na jejich řešení na konceptuální úrovni. Na tuto práci je možné navázat hlubší technickou analýzou některých chyb

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 TOMÁŠKOVÁ, Barbora
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.