Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Překlad právních předpisů Evropských společenství v České republice a dalších nových členských státech EU (Project management a sociologie jednotlivých subjektů vstupujících do procesu překladu)
Hanzl, Jan ; Abdallaova, Naděžda (vedoucí práce) ; Tomášek, Michal (oponent)
Tato teoreticko-empirická práce zkoumá největší překladatelský projekt v historii - překlad právních předpisů ES/EU do češtiny a jazyků dalších kandidátských zemí před rozšířením EU v roce 2004. Soustřeďuje se především na řízení a organizaci celého projektu a na činnost, úlohu, vliv, zájmy a odpovědnost jednotlivých aktérů, kteří byli do procesu překladu zapojeni nebo jej ovlivňovali.
Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté
Tetourová, Eva ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Grmelová, Nicole (oponent) ; Pítrová, Lenka (oponent)
Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté Abstrakt Přijetí Lisabonské smlouvy znamenalo několik zásadních institucionálních změn ve fungování EU. Došlo například k dalšímu posunu ke spolurozhodování o sekundárních právních aktech Evropským parlamentem, jež se stalo řádným legislativním postupem. Bylo rovněž přistoupeno k rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě, namísto jednomyslnosti, jejíž určení podléhá novým podmínkám. V neposlední řadě došlo k rozčlenění pravomocí EU na výlučné, sdílené a doplňkové a koordinační. Tyto a další související kroky znamenaly zároveň intenzivnější zapojení národních parlamentů, jednak ve smyslu kontroly správného výkonu svěřených pravomocí, ale také ve smyslu určité demokratické pojistky nově nastavených postupů. Cílem předložené práce je podání komplexního obrazu platné právní úpravy v této oblasti, včetně historického shrnutí faktorů, které ovlivnily její současnou podobu. V návaznosti na to přináší bilanční zhodnocení nejčastěji využívaných mechanismů po desetileté zkušenosti s jejich uplatňováním. Na základě něj dochází následně k zamyšlení nad tím, jakým způsobem a zda vůbec by mohlo být potenciálu vnitrostátních parlamentů v tomto ohledu ještě lépe a efektivněji využito, ať už za...
Legalita měnové politiky Evropské centrální banky v průběhu evropské dluhové krize
Matas, Martin ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
Práce v celkovém kontextu analyzuje a kriticky hodnotí právní spory ohledně činnosti ECB během evropské dluhové krize. Vychází přitom z právních norem zakotvujících Evropskou měnovou unii i politických a ekonomických okolností jejich vzniku. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola se zabývá historií vzniku hospodářské a měnové unie. Druhá kapitola vykresluje institucionální postavení, cíle, úkoly a nástroje ECB. Zároveň popisuje složky nezávislosti ECB jako jejího nejdůležitějšího atributu. Třetí kapitola doplňuje některé ekonomické úvahy a teorie spojené s měnovými uniemi. Je představena teorie optimální měnové oblasti a zní vyplývající teoretické výhody a nevýhody členství v měnové unii. Čtvrtá kapitola obsahuje stručný popis počátků evropské dluhové krize a činnosti ECB a členských států v reakci na ni, zejména mechanismy finanční stability EFSF a ESM a nestandardní opatření měnové politiky ECB. Pátá, šestá a sedmá kapitola se věnují konkrétním řízením vedeným před SDEU. Jedná se o případy Pringle, Gauweiler a Weiss, ve kterých SDEU potvrdil, že činnost členských států a ECB byla v souladu s primárním právem. Každý z těchto rozsudků je analyzován v kontextu souběžně probíhajících vnitrostátních řízení, zejména rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu. Klíčová slova: Hospodářská a...
The development of telemedicine in the context of cross-border healthcare services in the European Union: comparative approach France / Czech Republic
Müllerová, Petra ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Berrod, Frédérique (oponent) ; Brosset, Estelle (oponent)
Vývoj telemedicíny jako součást poskytování přeshraniční zdravotní péče v rámci Evropské unie: srovnávací přístup Francie/Česká republika Zavádění informačních a komunikačních technologií (IKT) v medicíně představuje pokrok v poskytování zdravotní péče občanům Evropské unie. IKT umožňují aplikaci telemedicíny jako zdravotní služby, již od počátku 20. století, i když prvopočátky telemedicíny sahají až do 18. století. Telemedicína se stala jedním z možných řešení pro výzvy zdravotnických systémů členských států Evropské Unie (EU). Telemedicína je částečnou reakcí na problém stárnutí evropské populace a dostupnosti zdravotní péče, zejména pro izolované a odlehlé oblasti. Nezanedbatelným dopadem telemedicíny jsou také ekonomické úspory, které přispívají k vyváženému financování zdravotního pojištění v členských státech. Evropská komise zdůrazňuje, že přidaná hodnota telemedicíny spočívá především ve zlepšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče. V zájmu evropských občanů se EU snaží dosáhnout zajištění vysoké kvality zdravotní péče pro všechny evropské občany, i z tohoto důvodu pobízí členské státy k uznání telemedicíny jako součást zdravotní péče. EU je schopna poskytovat zdravotní péči pouze prostřednictvím zdravotnických systémů členských států, které jsou základem Smlouvy o fungování...
Inteligentní hudební přehrávač pro Android
Tomášek, Michal ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Kalmár, Róbert (vedoucí práce)
V dnešní době je na trhu velké množství hudebních přehrávačů. Žádný z nich však neposkytuje funkci predikce, která by pracovala v reálném čase přímo při běžném používání přehrávače. Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hudebního přehrávače s mechanismem predikce. Důraz je kladen jak na vytvoření kvalitní architektury aplikace, tak na zvolení vhodného algoritmu, který bude zajišťovat predikci. Výběru algoritmu předchází výběr kategorie metod strojového učení. Výsledný prediktivní algoritmus je rozdělen do několika sekcí a je tedy nutné zvolit či vymyslet řešení pro všechny jeho části. Výstupem této práce je hudební přehrávač pro OS Android umožňující provádění predikce a učení se z interakce v reálném čase.
Volný pohyb zdravotnických služeb v Evropské unii
Břízová Ratajová, Daniela ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Sovová, Olga (oponent)
1 VOLNÝ POHYB ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V EVROPSKÉ UNII ABSTRAKT: Přeshraniční poskytování zdravotní péče, resp. mobilita pacientů, tj. poskytování zdravotní péče pacientovi v jiném členském státě, než ve kterém je pojištěn, a to jak neplánovaná (tj. akutní), tak plánovaná, představuje zcela nepřehlédnutelný fenomén s dopadem na vnitrostátní zdravotnické systémy. Jakkoli článek 168 odst. 7 SFEU přiznává členským státům výlučnou pravomoc v oblasti organizace a financování zdravotnictví, musí tak činit v mezích právních předpisů EU, včetně pravidel o volném pohybu služeb. I přes velmi limitovanou pravomoc EU v oblasti zdravotnictví tedy nezůstaly vnitrostátní systémy prosty vlivu práva EU. Na formování právní povahy zdravotnických služeb z hlediska práva EU se významně podílel Soudní dvůr, který ve své judikatuře, vedle Nařízení 883/04 (dříve Nařízení 1408/71) upravujícího akutní péči podstoupenou v jiném členském státě a dále přeshraniční péči se souhlasem příslušné instituce, vyvinul paralelní systém právní úpravy přeshraniční zdravotní péče založený na principu volného pohybu služeb, a to přímo na základě článku 56 SFEU (dříve článek 49 SES). Závěry Soudního dvora vyslovené v celé řadě jeho rozhodnutí byly kodifikovány do Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která...
Test oboustranné trestnosti podle evropského zatýkacího rozkazu v kontextu stíhání katalánských politiků.
Khinová, Gabriela ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou testu oboustranné trestnosti dle evropského zatýkacího rozkazu. Cílem diplomové práce je analyzovat způsob uplatňování testu oboustranné trestnosti mezi členskými státy Evropské unie v rámci předávání osob, přičemž se diplomová práce soustředí na evropské zatýkací rozkazy vydané na katalánské politiky v souvislosti s konáním referenda o nezávislosti Katalánska na Španělském království a na ně navazující rozhodnutí belgického a německého soudu. Diplomová práce je rozčleněna do sedmi částí. První část blíže představuje test oboustranné trestnosti, včetně metod interpretace či problematických aspektů. V druhé části je uvedeno shrnutí dlouholeté geneze justiční spolupráce v trestních věcech na evropské úrovni vedoucí až k přijetí úpravy evropského zatýkacího rozkazu, což umožní hlubší pochopení přetrvávající vůle stále aplikovat test oboustranné trestnosti. Následující část rozebírá samotnou úpravu evropského zatýkacího rozkazu. Samozřejmostí je také představení judikatury Soudního dvora Evropské unie týkající se testu oboustranné trestnosti. Jelikož je diplomová práce zasazena do kontextu katalánské krize, čtvrtá část poukazuje na klíčové momenty, přijaté právní akty a jednání hlavních protagonistů celé kauzy, jež vedly nejen k vytvoření katalánské...
Mimosmluvní odpovědnost EU
Navrátil, Petr ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Král, Richard (oponent) ; Sehnálek, David (oponent)
Mimosmluvní odpovědnost EU Abstrakt Cílem této práce je provést systemizaci geneze mimosmluvní odpovědnosti EU; podrobně analyzovat soudobé pojetí mimosmluvní odpovědnosti EU, a to včetně procesně-právních aspektů; představit stručnou komparativní analýzu vybraných národních právních řádů a jejich role při vytváření obecných zásad společných právním řádům členských států (a vice versa zamyslet se nad vlivem mimosmluvní odpovědnosti EU a její možné úlohy v rámci europeizace vnitrostátních právních řádů); kontextualizovat mimosmluvní odpovědnost EU (a to s ohledem na ústavněprávní, mezinárodní a vnitrostátní aspekty) a zamyslet se nad žalobou na náhradu újmy způsobenou EU jakožto nad nástrojem (ne)efektivní soudní ochrany jednotlivců, který má své (ne)pevné místo v rámci systému soudní ochrany poskytované unijním právem. Použitými metodami jsou obsahová analýza a komparace. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je úvodní a vymezuje předmět výzkumu, použité metody, jakož i terminologii. Druhá kapitola se věnuje analýze současného stavu odborné debaty o mimosmluvní odpovědnosti EU. Podstatná část disertační práce se věnuje identifikaci problému a jeho kontextualizaci, a to sice z pohledu historického (kapitola třetí), pohledu hmotně právního (kapitola čtvrtá), pohledu procesněprávního (kapitola...
Comparative analysis of client's protection in banking and insurance services within the EU
Vacková, Markéta ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Kunertová, Tereza (oponent)
Cílem práce je srovnat prostředky ochrany spotřebitele a její úroveň napříč Evropskou unií při poskytovaní pojistných a bankovních služeb. Výchozí tezí práce je předpoklad, že prostředky ochrany jsou v obou sektorech velmi podobné, neboť patří mezi finanční služby, které jsou regulovány podobným způsobem. První část práce se věnuje analýze Směrnice o distribuci pojištění, zkoumá její přínos pro ochranu spotřebitele a také ji z tohoto hlediska porovnává se Směrnicí o zprostředkování pojištění, která je platnou a účinnou v době uzavření manuskriptu práce. Druhá část práce se zabývá analýzou a srovnáním evropského práva týkajícího se spotřebitelských úvěrů, konkrétně Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru a Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Obě směrnice jsou porovnány z hlediska aplikovaných prostředků ochrany spotřebitele a toho, jak ochranu spotřebitele zajišťují celkově. Třetí část práce se věnuje srovnání právní úpravy, která byla zkoumána v předchozích dvou částech, dále také zdůvodňuje rozdíly v přístupech k ochraně spotřebitele zvolených v jednotlivých směrnicích a jejich zaměření na jednotlivé oblasti. Výsledkem provedené analýzy je to, že prostředky ochrany spotřebitele jsou v bankovnictví a pojišťovnictví velmi podobné, vyskytují se ovšem i...
Patient's rights in cross-border health care in the European Union
Čípová, Iva ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Van Beersel Krejčíková, Helena (oponent)
Tématem této diplomové práce je přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii. Popisuje historii a vývoj a především se zaměřuje na stávající právní rámec představovaný Nařízením 883/2004 a Směrnicí 2011/24 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Cílem této práce je komplexně zanalyzovat současnou právní úpravu se zaměřením na práva pacientů, zhodnotit vliv Směrnice, vysvětlit problematiku vztahu mezi Směrnicí a Nařízením a zhodnotit implementaci Směrnice v České republice. K dosažení tohoto cíle je nutné vysvětlit tuto problematiku s ohledem na historický a politický vývoj Evropské unie a na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Tato diplomová práce je po obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol. První z nich se zabývá pravomocemi Evropské unie v oblasti zdravotnictví a vysvětluje historii začlenění ustanovení týkající se zdravotnického práva do Smlouvy o fungování Evropské unie, jak je dnes nazývána. Tento historický vývoj je důležitý pro porozumění problematiky přeshraniční zdravotní péče. Druhá kapitola upravuje vývoj poskytování přeshraniční zdravotní péče. Na začátku kapitoly jsou obecně popsány systémy zdravotnictví v členských státech EU a problematika poskytování přeshraniční zdravotní péče na vnitřním trhu Evropské unie. Zásadní část představuje popis tzv....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 TOMÁŠEK, Martin
11 TOMÁŠEK, Milan
1 TOMÁŠEK, Miroslav
10 Tomášek, Martin
11 Tomášek, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.