Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profese učitele z pohledu žáků, rodičů a učitelů vybrané základní školy
Melenová, Lada ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Tato diplomová práce přináší informace o tom, jaký mají pohled na učitelskou profesi žáci druhého stupně, jejich rodiče a učitelé vybrané základní školy. Cílem práce je za pomoci dotazníků zjistit, jak žáci a jejich rodiče subjektivně vidí a vnímají učitele a jak samotní učitelé, kteří žáky vyučují, vidí svoji profesi učitele. V teoretické části se věnuji historickému vývoji vzdělávání a učitelské profesi na našem území. Dále se věnuji charakteristice profese učitele objasněním samotného pojmu, osobnostním vlastnostem a typologii osobnosti učitele. Tato část rovněž zahrnuje kapitoly věnující se kompetenci učitele, jeho autoritě a motivaci k volbě učitelské profese. V poslední části se zabývám současnou podobou učitelské profese na základní škole, požadavky na profesi a nechybí ani vybrané problémy našeho školství. V praktické části jsem pomocí dotazníkového šetření vyhodnocovala získaná data jednotlivých respondentů z řad žáků, rodičů a učitelů a následně jsem provedla analýzu dat jednotlivých skupin respondentů a učinila závěr. Klíčová slova profese, učitel, základní škola, rodiče, vzdělávání, osobnost učitele, charakteristika, kompetence, autorita, motivace, problémy školství
Životní spokojenost českých dětí: srovnání vybraných výzkumů
Matoušková, Veronika ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem životní spokojenosti dětí. V teoretické části práce je vymezen termín well-being pohledem různých autorů a problematika jeho překladu do českého jazyka. Jsou zde také popsány přístupy k osobní pohodě, její komponenty a zdroje. Dále se práce věnuje objasnění termínu životní spokojenost a faktorům, které ji ovlivňují. V neposlední řadě práce uvádí způsoby měření životní spokojenosti jak u dospělé populace, tak u dětí. Stěžejní částí práce jsou vybrané mezinárodní a české výzkumy životní spokojenosti u nás. Hlavním cílem práce je porovnat tyto výzkumy z hlediska metodologie, s důrazem na popis výzkumného vzorku, metody sběru dat a nástroje měření životní spokojenosti. Práce si rovněž klade za cíl porovnat výsledky daných výzkumů, a zjistit tak, zda jsou české děti spokojené se životem. Výsledky diplomové práce ukazují, že celkově jsou české děti spokojené; potvrzují to všechny vybrané výzkumy. Šetření se liší v tom, zda jsou spokojenější dívky či chlapci. Statisticky významné rozdíly mezi pohlavími ovšem prokázány nebyly. Dalším zjištěním je, že mezinárodní výzkumy se soustředí pouze na zjištění úrovně životní spokojenosti, české výzkumy nadto hledají faktory, které na ní působí. K měření životní spokojenosti v mezinárodních šetřeních jsou využívány jednopoložkové...
Předčasné odchody žáků ze střední školy
Kalašová, Renata ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Tématem diplomové práce je fenomén předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání, který stále častěji končí úplným zanecháním studia. Tento problém nabyl nezvykle velkých rozměrů a jeho dopad je zřejmý nejen pro školství, ale je to společenský problém zasahující do ekonomiky, psychologie, sociologie a dalších oborů. Cílem práce je nejen vymezení předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání, jejich možné příčiny a souvislosti, ale sleduji osobnost žáka z pohledu vývojové psychologie. Součástí práce jsou i zkušenosti a opatření k zamezení předčasných odchodů ze zahraničí. Ve své teoretické části čerpám nejen z odborné literatury, mezi další zdroje patří odborné časopisy, práce Národního ústavu vzdělávání a školský zákon. Praktickou část jsem věnovala empirickému výzkumu, který rozděluji na několik částí. Je zde využit kvantitativní výzkum, který se uskutečnil na základě sběru dat ze školní matriky a je doplněn o dotazníkové šetření pedagogů, vedení školy a nově nastupujících žáků. Z výzkumu vyplynulo, že předčasné odchody se primárně týkají žáků odborných škol. Důvodem ukončení vzdělávání je nejčastěji nezájem o obor a zde jsem provázala své šetření s dotazníkem nově nastoupených žáků, kde jsem se dotazovala co, nebo kdo jim pomohl s výběrem oboru, školy. Nejčastěji žáci uvedli, že se rozhodli...
Portfolio profesního rozvoje - Tomáš Mikule
Mikule, Tomáš ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je prokázat, že mé studium na vysoké škole mi dalo mnoho schopností a dovedností, které jsem nemohl získat v praxi. Práce je rozdělena na několik částí, které se však všechny věnují učitelství odborného výcviku, a to ať z teoretického, tak praktického hlediska. Součástí práce je strukturovaný životopis, odborná esej, konspekt knihy dle vlastního výběru, případová studie školy, písemná příprava na pedagogickou činnost, završená závěrečnou úvahou nad přínosem studia. Klíčová slova: případová studie, příprava, esej, učitel, konspekt
Portfolio profesního rozvoje - Petra Trojanová
Trojanová, Petra ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Obsahem Portfolia profesního rozvoje Petry Trojanové je 10 povinných kapitol, které se věnují otázce osobnosti a práce učitele na střední škole. Portfolio přibližuje profesní rozvoj a sebereflexi pisatelky v průběhu studia bakalářského programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jedna z částí práce je věnovaná případové studii vybrané školy se zaměřením na výuku odborného výcviku v oboru kosmetické služby. Autorka také pomocí profesiogramu mapuje jednotlivé pracovní činnosti učitele a jejich rozvržení v průběhu jednoho měsíce u vybraného učitele na střední škole. Teoretické poznatky jsou čerpány z oborů pedagogiky, sociologie a psychologie. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, žáci, syndrom vyhoření, profesiografický rozbor učitele, případová studie, odborný výcvik

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.