Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující objem bytové výstavby v České republice
Tesařová, Veronika
Cílem diplomové práce je identifikovat faktory, které ovlivňují úroveň bytové výstavby v České republice a sestavit ekonometrický model. V první části práce je uveden přehled literatury. V části Metodika jsou popsány metody použité k sestavení ekonometrického modelu a dále popsány jednotlivé charakteristiky, které určují úroveň bytové výstavby. Jejich vliv je ověřován pomocí vícerozměrné regresní analýzy v kapitole Výsledky, kde je také provedena předpověď úrovně bytové výstavby pro rok 2015. V závěru diplomové práce jsou výsledky interpretovány.
Názory dětí staršího školního věku na sociální práci
TESAŘOVÁ, Veronika
V této bakalářské práci se zabývám názory dětí staršího školního věku na sociální práci. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat jaké informace mají děti staršího školního věku o sociální práci, jak ji vnímají a zda je pro ně perspektivní jako možná budoucí profese. Pro zpracování praktické části a dosažení cíle byl využit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly provedeny s 8 dětmi staršího školního věku z Českých Budějovic, které byly vybrány na základě metody sněhové koule. Po zpracování rozhovorů jsem jejich vyhodnocení provedla metodou kategorizace. Z výsledku výzkumu vyplývá, že děti staršího školního věku mají pouze malé až mizivé povědomí o sociální práci, která není ani ve školním ani v rodinném prostředí nijak zvláště představována. Na základě rozhovorů můžeme konstatovat, že děti si dokážou odvodit, co znamená pojem pomáhající profese, avšak sociální práce jako taková je pro ně velkou neznámou. Výsledky této bakalářské práce mohou přispět ke zlepšení informovanosti o sociální práci nejen pro děti staršího školního věku, ale i pro širokou veřejnost. Jde především o to, že sociální práce se vyskytuje v běžném životě, aniž bychom si ji uvědomovali, a proto je dobré o této oblasti informovat již děti na základních školách a nabízet jim to i jako možnost budoucího zaměření.
Dítě se syndromem CAN a možnosti jeho právní ochrany (v kontextu sanace rodiny)
Tesařová, Veronika ; Kodymová, Pavla (vedoucí práce) ; Holda, Dalibor (oponent)
Problematika spadající pod syndrom CAN - zejména je-li pachatelem rodič dítěte - je velmi závažným společenským selháním. Rovněž tento druh násilí má pro dítě, které je na svých rodičích emocionálně i materiálně závislé, důsledky, které si nese dál životem. V práci jsem čerpala ze studia odborné literatury, jež mi pomohla hlouběji proniknout do dané problematiky a pochopit patologické jevy, které ji doprovázejí. Vycházela jsem z potřeby účinné pomoci dětským obětem syndromu CAN, s vyzvednutím faktu, že separace dítěte od rodičů není vždy tím nej lepším řešením. Rovněž jsem se zaměřila na nutnost vzájemně sladěné, interdisciplinární a koordinované spolupráce, jako preventivního faktoru podílejícího se na snížení rizika systémového týrání dítěte. Vše výš uvedené jsem prakticky ukázala na zvolených kasuistikách. Přínos práce spočívá v sumarizaci ( a návrzích možných řešení) závažných nedostatků a problémových oblastí, jenž se na poli ochrany práv a zájmů dítěte vyskytují a v metodickém popsání sociální práce s rodinou metodou sanace, na českém poli relativně nové oblasti, která může být jak cestou prevence výskytu syndromu CAN, tak i cestou následné úspěšné pomoci. V práci jsem dospěla jsem k následujícím základním nedostatkům v péči o děti ohrožené syndromem CAN: je nutná změna (spíše však vybudování nového a...
Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky
Tesařová, Veronika ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Diplomová práce se soustředí na zmapování sémiotiky marketingu a možnostem propojení těchto oborů. V rámci práce se budeme zabývat rozborem jednotlivých modů vizuálního marketingu a celkového dopadu na vnímání a budování značky propojením těchto prvků. V průběhu práce se budeme z větší části věnovat teorii multimodality Gunthera Kresse a v souvislosti s tím se zaměříme i na pravidla grafického designu, která se projevují uvnitř jednotlivých modů, a díky kterým lze docílit kvalitní a konzistentní komunikace. Pozornost bude věnována sémiotické analýze barev, fontů, rozložení obrazů a fotografií a dalším složkám důležitým při vytváření strategie vizuálního marketingu. V empirické části budou představeny dvě si podobné značky, na kterých budou jednotlivé mody demonstrovány. Ačkoliv jsou si obě značky podobné, jedna z nich má jasně rozeznatelný brand, zatímco druhá značka se potýká s neúspěchem. Pomocí analýzy a srovnání vizuálního obsahu obou značek budeme schopni detekovat chyby, které mohou být pro budování značky zásadní a mohou mít negativní dopad na vnímání potenciálních klientů s následkem zániku značky. Ve výsledku práce by se pak měla potvrdit důležitost využití sémiotických postupů v marketingové komunikaci.
Role sémiotiky vizuálního marketingu při budování značky
Tesařová, Veronika ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Diplomová práce se soustředí na zmapování sémiotiky marketingu a možnostem propojení těchto oborů. V rámci práce se budeme zabývat rozborem jednotlivých modů vizuálního marketingu a celkového dopadu na vnímání a budování značky propojením těchto prvků. V průběhu práce se budeme z větší části věnovat teorii multimodality Gunthera Kresse a v souvislosti s tím se zaměříme i na obsah Brand manuálu, který je klíčový při budování značky. Pozornost bude věnována sémiotické analýze loga, využití a rozložení obrazů a fotografií, barev a fontů a dalším složkám důležitým při vytváření strategie vizuálního marketingu. V empirické části budou představeny dvě si podobné značky, na kterých budou jednotlivé mody demonstrovány. Ačkoliv jsou si obě značky podobné, jedna z nich má jasně rozeznatelný brand, zatímco druhá značka se potýká s neúspěchem. Současně má druhá značka viditelně nedodržovaný Brand manuál. Pomocí analýzy a srovnání vizuálního obsahu obou značek budeme schopni detekovat chyby, které mohou být pro budování značky zásadní a mohou mít negativní dopad na vnímání potenciálních klientů s následkem zániku značky. Ve výsledku práce by se pak měla potvrdit důležitost využití sémiotických postupů v marketingové komunikaci.
Vliv diabetické diety v období gestačního diabetu mellitu na stravovací návyky
Tesařová, Veronika ; Anderlová, Kateřina (vedoucí práce) ; Krejčí, Hana (oponent)
1 Abstrakt Cílem mé bakalářské práce, která se zabývá stravovacími návyky v souvislosti s gestačním diabetem, má být zjištění, ovlivní-li dodržování diabetické diety v závislosti na diagnóze GDM stravovací návyky pacientek do budoucna a pokud ano, jakým způsobem. Hlavní hypotéza se vztahuje přímo k tomuto cíli. Další dílčí cíle a hypotézy odráží kromě konkrétnějších změn stravovacích návyků a nejtěžších omezení oproti dřívějšímu stravování také diagnostiku, edukaci a léčbu GDM v daném zařízení, kde probíhalo dotazníkové šetření. Má práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má za cíl shromáždit dostupné aktuální informace o gestačním diabetu - o příčinách vzniku, projevech, rizicích a komplikacích, diagnostice a léčbě se zaměřením na léčbu dietní. Stručně jsou zmíněna také obecná pravidla a zásady zdravé výživy a stravování. V praktické části jsou uvedeny a vyhodnoceny údaje, které jsem získala na základě dotazníkového šetření na Gynekologicko- porodnické klinice VFN v Praze, kde bylo osloveno 30 pacientek diabetické ambulance pro těhotné s gestačním diabetem, které daný dotazník vyplnily. Cílem této části bylo zjistit, zda dodržování diabetické diety v těhotenství a s ním související změna životního stylu nějak ovlivnily dosavadní stravovací návyky dotazovaných žen, jaká omezení...
Dítě se syndromem CAN a možnosti jeho právní ochrany (v kontextu sanace rodiny)
Tesařová, Veronika ; Kodymová, Pavla (vedoucí práce) ; Holda, Dalibor (oponent)
Problematika spadající pod syndrom CAN - zejména je-li pachatelem rodič dítěte - je velmi závažným společenským selháním. Rovněž tento druh násilí má pro dítě, které je na svých rodičích emocionálně i materiálně závislé, důsledky, které si nese dál životem. V práci jsem čerpala ze studia odborné literatury, jež mi pomohla hlouběji proniknout do dané problematiky a pochopit patologické jevy, které ji doprovázejí. Vycházela jsem z potřeby účinné pomoci dětským obětem syndromu CAN, s vyzvednutím faktu, že separace dítěte od rodičů není vždy tím nej lepším řešením. Rovněž jsem se zaměřila na nutnost vzájemně sladěné, interdisciplinární a koordinované spolupráce, jako preventivního faktoru podílejícího se na snížení rizika systémového týrání dítěte. Vše výš uvedené jsem prakticky ukázala na zvolených kasuistikách. Přínos práce spočívá v sumarizaci ( a návrzích možných řešení) závažných nedostatků a problémových oblastí, jenž se na poli ochrany práv a zájmů dítěte vyskytují a v metodickém popsání sociální práce s rodinou metodou sanace, na českém poli relativně nové oblasti, která může být jak cestou prevence výskytu syndromu CAN, tak i cestou následné úspěšné pomoci. V práci jsem dospěla jsem k následujícím základním nedostatkům v péči o děti ohrožené syndromem CAN: je nutná změna (spíše však vybudování nového a...
Faktory ovlivňující objem bytové výstavby v České republice
Tesařová, Veronika
Cílem diplomové práce je identifikovat faktory, které ovlivňují úroveň bytové výstavby v České republice a sestavit ekonometrický model. V první části práce je uveden přehled literatury. V části Metodika jsou popsány metody použité k sestavení ekonometrického modelu a dále popsány jednotlivé charakteristiky, které určují úroveň bytové výstavby. Jejich vliv je ověřován pomocí vícerozměrné regresní analýzy v kapitole Výsledky, kde je také provedena předpověď úrovně bytové výstavby pro rok 2015. V závěru diplomové práce jsou výsledky interpretovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 TESAŘOVÁ, Veronika
2 TESAŘOVÁ, Věra
3 Tesařová, Valentina
2 Tesařová, Vlasta
2 Tesařová, Věra
4 Tesárová, Viktória
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.