Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Estetické výkony v ordinaci dentální hygienistky
Svobodová, Kamila ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Leger, Aleš (oponent)
SOUHRN Tato bakalářská práce je zaměřena na estetické výkony, které provádí dentální hygienistka. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se nejčastěji prováděných estetických výkonů (pískování, depurace a polishing, bělení zubů a dentální šperk). V praktické části byla provedena dvě dotazníková šetření, první dotazník byl zaměřen na pacienty dentální hygieny, druhý na dentální hygienistky, jejichž názor reprezentuje odborný názor. Z dotazníkového šetření vyplývá, že valná většina pacientů má zájem o vzhled svých zubů a je ochotna do nich investovat čas i peníze. Zodpovědností dentální hygienistky pak tedy je, aby pacienta individuálně ošetřila i namotivovala k péči o dutinu ústní. 75 % DH uvedlo, že pro odstranění vnějších pigmentací volí častěji airflow než depuraci a přibližně 70 % pacientů DH, kteří airflow znají, proceduru i postoupilo. Více než 80 % z těchto pacientů bylo spokojeno s ošetřením a znovu by jej i podstoupilo. I přes zájem pacientů o bělení zubů zůstává poměrně málo pacientů, kteří jej i reálně podstoupili. Vzhledem k dotazníkovému šetření může být hlavním faktorem cena, kdy rozdíl mezi představou pacientů a reálnou cenou v praxích je značný. Je tedy dobré aktivně nabádat pacienty k adekvátní péči o dutinu ústní a také je informovat o skutečnostech týkajících se některých volně...
Řízení rizik podnikatelského subjektu
Kutálek, Lukáš ; Svobodová, Kamila (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti Restix s.r.o., podnikající v odvětví svatebních služeb. Práce se zaměřuje především na pochopení problematiky řízení rizik. Aplikování metod rizikové analýzy na konkrétní podnik. A na základě této aplikace, stanovení návrhů na minimalizaci hlavních rizik, která ohrožují danou společnou.
Estetické výkony v ordinaci dentální hygienistky
Svobodová, Kamila ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Leger, Aleš (oponent)
SOUHRN Tato bakalářská práce je zaměřena na estetické výkony, které provádí dentální hygienistka. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se nejčastěji prováděných estetických výkonů (pískování, depurace a polishing, bělení zubů a dentální šperk). V praktické části byla provedena dvě dotazníková šetření, první dotazník byl zaměřen na pacienty dentální hygieny, druhý na dentální hygienistky, jejichž názor reprezentuje odborný názor. Z dotazníkového šetření vyplývá, že valná většina pacientů má zájem o vzhled svých zubů a je ochotna do nich investovat čas i peníze. Zodpovědností dentální hygienistky pak tedy je, aby pacienta individuálně ošetřila i namotivovala k péči o dutinu ústní. 75 % DH uvedlo, že pro odstranění vnějších pigmentací volí častěji airflow než depuraci a přibližně 70 % pacientů DH, kteří airflow znají, proceduru i postoupilo. Více než 80 % z těchto pacientů bylo spokojeno s ošetřením a znovu by jej i podstoupilo. I přes zájem pacientů o bělení zubů zůstává poměrně málo pacientů, kteří jej i reálně podstoupili. Vzhledem k dotazníkovému šetření může být hlavním faktorem cena, kdy rozdíl mezi představou pacientů a reálnou cenou v praxích je značný. Je tedy dobré aktivně nabádat pacienty k adekvátní péči o dutinu ústní a také je informovat o skutečnostech týkajících se některých volně...
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Kouřilová, Martina ; Svobodová, Kamila (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část se zabývá analýzou pohledávek vybraného podnikatelského subjektu. V poslední části jsou uvedené návrhy, které zlepší zajištění a vymáhání pohledávek.
Problematika příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví
Svobodová, Kamila ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví. Cílem této práce je podat ucelený výklad, který se týká této problematiky. Práce prezentuje možné přístupy prokazování kauzálního nexu mezi protiprávním jednáním lékaře a poškozením zdraví pacienta, který v medicínskoprávních sporech nese důkazní břemeno. Práce dále provádí srovnání evropských právních úprav ve vztahu k potřebné míře důkazu s hlavním zaměřením na německou právní úpravu a instituty vytvořené judikaturou německých soudů. Rovněž předkládá výklad příčinné souvislosti ve smyslu Principů evropského deliktního práva. V práci je okrajově věnován prostor některým aspektům řízení ve věcech náhrady škody na zdraví a znaleckému posouzení.
Hodnocení finanční situace vybrané společnosti
Kutálek, Lukáš ; Svobodová, Kamila (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na vysvětlení problematiky finanční analýzy, popsání nástrojů finanční analýzy a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení finanční situace této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro zlepšení nynější situace ve firmě.
Slovinská cesta k nezávislosti a její milníky
Svobodová, Kamila ; Králová, Kateřina (vedoucí práce) ; Tejchman, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce "Slovinská cesta k nezávislosti a její milníky" pojednává o procesu demokratizace Slovinska a jeho osamostatnění během let 1986 až 1991. Po shrnutí vývoje země uvnitř Habsburské monarchie a poté v rámci jugoslávského státu se zaměřuje na události po roce 1986 jakožto klíčového milníku slovinské cesty k nezávislosti. Ve Slovinsku zvítězilo roku 1986 v SKS liberální křídlo v čele s Milanem Kučanem, obhajující demokratický politický systém a postupné ekonomické reformy. V Srbsku se o rok později stal předákem srbské komunistické strany Slobodan Miloševič, propagátor velkosrbské myšlenky. Srbsko se jeho zvolením přiklonilo ke koncepci centralizovaného státu, založeného na nacionalismu. Za této situace nebylo možné dohodnout se na elementárním fungování federace, natož na budoucí orientaci Jugoslávie. Poté, co se Jugoslávská lidová armáda přidala na stranu srbských představitelů a začala Slovinsku vojensky vyhrožovat, došlo k postupnému sblížení lublaňské vlády s opozicí, jež vyvrcholilo v lednu 1989, kdy se SKS zřekla svého politického monopolu. Slovinští komunisté se přiklonili k reformnímu kursu, nadále ovšem obhajovali setrvání v jugoslávské federaci. Postupně však i slovinská vládnoucí elita dospěla k závěru, že Jugoslávii nelze v dané konstelaci reformovat a v září 1989 přijala...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 SVOBODOVÁ, Kamila
26 SVOBODOVÁ, Karolína
58 SVOBODOVÁ, Kateřina
17 SVOBODOVÁ, Klára
17 SVOBODOVÁ, Kristýna
10 Svobodová, Kamila
2 Svobodová, Kamila,
2 Svobodová, Karin
1 Svobodová, Karla
26 Svobodová, Karolina
26 Svobodová, Karolína
58 Svobodová, Kateřina
2 Svobodová, Kateřina,
1 Svobodová, Kazi
17 Svobodová, Klára
3 Svobodová, Kristina
17 Svobodová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.