Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Specifika komentáře silniční cyklistiky - komparativní analýza jazykových prostředků v přímých přenosech Tour de France
Tinková, Alexandra ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Cílem práce je analyzovat jazykové prostředky komentátora České televize Tomáše Jílka v přímé sportovní reportáži ze silniční cyklistiky a sledovat změny v jeho komentáři v rozmezí deseti let, během kterých Česká televize pravidelně vysílá cyklistický závod Tour de France v přímém přenosu. Autorka se nejprve zabývá jazykovou teorií, sportovní publicistikou a charakteristikou mluveného projevu. Dále vymezuje lexikální jazykové prostředky, na které se primárně soustředí v jazykové analýze. Jazykový rozbor komentáře v analytické části práce autorka provede u dvou etap z Tour de France, přičemž bude čerpat z poznatků získaných v teoretické části práce a snažit se je uvést na konkrétních příkladech. Závěr práce přinese srovnání jazykové stránky komentářů a další zajímavé poznatky, které z analýzy vyplynou.
Talk show Uvolněte se, prosím a její političtí hosté (kvalitativní a kvantitativní analýza účasti politiků v pořadu)
Svobodová, Ivana ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
Diplomová práce Talk show Uvolněte se, prosím a její političtí hosté pojednává o tématu sbližování politiky a zábavy, potažmo politiky a médií jako takových. Teoretická část práce se zabývá širšími souvislosti této problematiky - věnuje se zobrazování politiků v televizi a spojení politiky a humoru a s ohledem na název práce se obsáhle zabývá i rolí talk shows v politické komunikaci. Teoretická část také představuje téma politických celebrit jako jednoho z prvků, které ovlivňují komunikaci politiků s občany. Praktická část práce se věnuje kvalitativní a kvantitativní analýze účasti politických hostů v české verzi amerických talk shows Uvolněte se, prosím. Kvantitativní analýza zkoumá například to, která politická strana byla v pořadu nejčastěji zastoupena, zda během rozhovorů byla zastoupena více osobní nebo politická témata a která témata byla probírána nejčastěji. Kvalitativní analýza zkoumá průběh vystoupení politických hostů a to, jak byli hosté prezentováni.
Porovnání způsobů vedení smíšených, dívčích a chlapeckých skupin
Svobodová, Ivana ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Valentová, Lidmila (oponent)
Za účelem zmapování a porovnání způsobů vedení smíšených, dívčích a chlapeckých skupin byl proveden výzkum týkající se dětí v mladším školním věku, jejich trenérů a trenérky. Byla pozorována smíšená, dívčí a chlapecká basketbalová skupina. Dále byly provedeny rozhovory s trenérkou a trenéry těchto skupin zaměřené na problematiku vedení dětských sportovních skupin. Výsledky výzkumu ukazují, že rozdíly ve vedení dětských sportovních skupin nejsou výrazné z hlediska struktury sportovní přípravy. Rozdíly ve vedení dětských sportovních skupin vycházejí z názorů trenérů a trenérky na to, jakou roli by měl hrát sport v životě dětí v mladším školním věku. Jako diferencující se jeví rozdílné ambice trenérů a trenérky a cíle, kterých by chtěli v práci se svojí skupinou dosáhnout. Na základě představ o rozdílech ve vlastnostech a schopnostech dívek a chlapců a na základě představ o jejich rozdílné motivaci ke sportu se formují rozdílná očekávání trenérů a trenérky od dívek a od chlapců, která mohou výrazně ovlivnit způsob jejich vedení a podpory. Práce s dětmi v rámci smíšené skupiny je ovlivněna tím, že smíšená skupina nemá na rozdíl od skupiny dívčí a chlapecké před sebou herní perspektivu v rámci basketbalových soutěží.
Komparativní jazyková analýza fotbalového komentáře od 70. let 20. století po současnost
Chramosta, Tomáš ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se věnuje vývoji fotbalového televizního komentáře v průběhu posledních tří dekád 20. století až po současnost. V teoretické části zkoumá genezi tohoto žánru a přibližuje dva historicky nejvýznamnější představitele sportovní žurnalistiky se zaměřením na fotbal na našem území - Víta Holubce a Jaromíra Bosáka. Největší důraz je kladen na jazykovou stránku jejich projevů, především pak na lexikální jednotky, proto je součástí práce i teoretická kapitola, která shrnuje jazyková specifika sportovního komentáře a vysvětluje je na příkladech. Praktická část obsahuje podrobné rozbory čtyř přenosů z vybraných fotbalových utkání. Cílem práce je srovnat dobový komentář s jeho současným pojetím prostřednictvím komparativní jazykové analýzy.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Dostálová, Linda ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vnitropodnikové směrnice akciové společnosti. První část se zaměřuje na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic a problematikou dlouhodobého majetku. Druhá část se věnuje popisu společnost a zhodnocením současných vnitropodnikových směrnic. Poslední část obsahuje komplexní návrh vnitropodnikové směrnice na téma dlouhodobý majetek.
Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice
Svobodová, Ivana ; MBA, Marek Chadil, (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti IVEP, a.s., při uskutečnění investiční akce v České republice a Slovenské republice. Následně je zhodnocena výhodnost investiční akce ve vybraných zemích.
Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti
Brothánková, Eliška ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální daňovou optimalizaci, avšak pro zajímavost je zmíněna také optimalizace hraniční či nelegální. Cílem diplomové práce je zoptimalizovat daňovou povinnost vybrané společnosti s ručením omezeným a doporučit jí i ostatním společníkům těchto korporací, jakým způsobem dosáhnout co nejefektivnější daňové povinnosti.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Vobecký, Jan ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření společnosti RACCOON s.r.o., a to v období od roku 2014 do roku 2018. V první části je zpracován teoretický základ pro analýzy okolí podniku, finanční analýzu a její metody výpočtu. V druhé části se nachází seznámení se společností a finanční analýza. V závěru práce jsou uvedena případná doporučení pro zlepšení finanční situace.
Komparativní analýza jazykových prostředků komentátorů biatlonu České televize a Eurosportu v sezóně 2018/2019
Tinková, Alexandra ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Práce si dává za cíl zanalyzovat jazykové prostředky komentátorů biatlonu na dvou televizních stanicích, ČT sport a Eurosport, srovnat je a poskytnout náhled na lexikální stránku českého sportovního komentáře. Autorka se nejdříve zabývá rozvrstvením českého jazyka, teorií sportovní žurnalistiky a mluveného projevu. Dále vymezuje kategorie nejčastěji používaných jazykových prostředků v biatlonovém komentáři a stručně charakterizuje sportovní odvětví biatlon. Poznatky získané v teoretické části práce následně aplikuje při analýze konkrétního komentáře na obou televizních stanicích. V ní se se autorka práce věnuje především rozborem předem zvolených nejčastěji používaných jazykových prostředků a jejich demonstraci. Vzhledem k charakteru práce jakožto komparativní analýzy se autorka na závěr zabývá srovnáním jazykové stránky komentářů na obou dvou stanicích a okrajově srovnává i obsahovou a zvukovou stránku a celkový dojem z komentáře.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 SVOBODOVÁ, Ilona
6 SVOBODOVÁ, Iva
30 SVOBODOVÁ, Ivana
17 SVOBODOVÁ, Iveta
9 Svobodová, Ilona
1 Svobodová, Ingrid
5 Svobodová, Irena
6 Svobodová, Iva
17 Svobodová, Iveta
1 Svobodová, Ivona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.