Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektrodepozice tenkých tantalových vrstev z iontových roztoků a měření jejich elektrických vlastností
Svobodová, Ivana ; Boušek, Jaroslav (oponent) ; Šimůnková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na elektrodepozici tantalu z iontového roztoku 1-butyl-1- methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide, ([BMP]Tf2N) při 200°C a popis souvisejících přenosových a kinetických jevů na fázovém rozhraní iontového roztoku a pracovní elektrody. Práce obsahuje literární rešerši týkající se elektrodepozice tantalových vrstev z různých iontových roztoků s obsahem tantalových solí a zejména využití iontového roztoku ([BMP]Tf2N). Výsledky cyklické voltametrie, povrchové analýzy SEM a prvkové analýzy EDX jsou uvedeny včetně diskuze k získaným výsledkům. V práci byla prokázána existence MIS (kov-izolant-polovodič) struktury, tvořené izolantem z porézní aluminy a polovodivou vrstvou TaxOy. Elektrická vodivost a kapacita dané MIS struktury byly detailně studovány s využitím ampér-voltových IV a CV charakteristik. Výsledky cyklické voltametrie, impedančního měření a chronoamperometrie jsou podrobně diskutovány.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Vobecký, Jan ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření společnosti RACCOON s.r.o., a to v období od roku 2014 do roku 2018. V první části je zpracován teoretický základ pro analýzy okolí podniku, finanční analýzu a její metody výpočtu. V druhé části se nachází seznámení se společností a finanční analýza. V závěru práce jsou uvedena případná doporučení pro zlepšení finanční situace.
Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku
Svobodová, Ivana ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se především týká neinvazivní metody měření krevního tlaku. V bakalářské práci je téţ navrhnutý program v prostředí Matlab, který slouţí pro zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku krve pro detekce SBP a DBP a MAP tep po tepu. Pro ověření funkčnosti programu je další realizace provedena v GUI. V závěru práce jsou získaná data statisticky vyhodnocena.
Návrh na zvýšení efektivity personální práce
Fialová, Kateřina ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá personálním managementem v malé firmě EKON international, s.r.o.: shrnutí teoretických poznatků k dané problematice, analýza podmínek, návrh řešení pro současný stav personalistiky ve firmě. Cílem návrhu je zvýšit efektivitu pracovníků. Text je určen i pro čtenáře mimo danou firmu.
Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice
Svobodová, Ivana ; Vaněčková, Petra (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje teoretické vysvětlení pojmů spojených s tématem daní a forem podnikání. Dále jsou zde výpočty zdanění akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. A výpočty odvodů fyzických osob na sociální a zdravotní pojištění. Na konci autorka zhodnotí, která z uvedených forem podnikání je nejvýhodnější z pohledu daní v České republice.
Daňové ztráty z hazardního průmyslu v ČR
Skládaná, Simona ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku daňových rájů v oblasti hazardního průmyslu, mezinárodní daňové plánování a tím spojené daňové úniky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, boj proti daňovému plánování a popsané systémy vybraných států konkrétních offshore jurisdikcí a jejich charakteristické prvky. Praktická část kvantifikuje důležitost a vliv těchto jednotlivých prvků na příliv a odliv daňových rezidentů daného území užitím statistických metod. Jejím výstupem jsou i možná doporučení Ministerstvu financí ČR pro zefektivnění současného daňového systému a loterijního zákona.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Dostálová, Linda ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vnitropodnikové směrnice akciové společnosti. První část se zaměřuje na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic a problematikou dlouhodobého majetku. Druhá část se věnuje popisu společnost a zhodnocením současných vnitropodnikových směrnic. Poslední část obsahuje komplexní návrh vnitropodnikové směrnice na téma dlouhodobý majetek.
Analýza pořízení a využití osobního automobilu pro podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
Terschová, Kateřina ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá pořízením a využitím osobního automobilu v podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a zaobírá se vlivem pořízení a provozu osobního automobilu na daňové zatížení. Obsahuje modelové příklady na probranou problematiku v teoretické části.
Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice
Svobodová, Ivana ; MBA, Marek Chadil, (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti IVEP, a.s., při uskutečnění investiční akce v České republice a Slovenské republice. Následně je zhodnocena výhodnost investiční akce ve vybraných zemích.
Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti
Brothánková, Eliška ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální daňovou optimalizaci, avšak pro zajímavost je zmíněna také optimalizace hraniční či nelegální. Cílem diplomové práce je zoptimalizovat daňovou povinnost vybrané společnosti s ručením omezeným a doporučit jí i ostatním společníkům těchto korporací, jakým způsobem dosáhnout co nejefektivnější daňové povinnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 SVOBODOVÁ, Ilona
6 SVOBODOVÁ, Iva
34 SVOBODOVÁ, Ivana
17 SVOBODOVÁ, Iveta
10 Svobodová, Ilona
2 Svobodová, Ingrid
5 Svobodová, Irena
6 Svobodová, Iva
17 Svobodová, Iveta
1 Svobodová, Ivona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.