Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 729 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mammalian proteins carrying zinc finger arrays
Vobruba, Adam ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Mašek, Jan (oponent)
Zinkový prst je malý peptidový motiv stabilizovaný jedním zinečnatým iontem, známý zejména pro svou schopnost specificky vázat třínukleotidovou sekvenci DNA v závislosti na konkrétních aminokyselinách přítomných v DNA-vazebných pozicích. Zinkové prsty jsou unikátní svou schopností spojovat se do delších tandemově uspořádaných sad, které mohou vázat DNA cíle o libovolné délce a sekvenci, určené kombinací jednotlivých prstů. Tyto sady mohou jednoduše měnit vazebnou specificitu díky mutacím a přestavbám, což jim dodává velkou flexibilitu a pomohlo zinkovým prstům rozšířit se do mnoha endogenních proteinů o rozličných funkcích. Tato vlastnost sad zinkových prstů je také činí vhodnými pro tvorbu DNA-vazebných domén na míru pro využití v genovém inženýrství. Tato práce podává přehled o objevu těchto domén, jejich struktuře a funkci a poté shrnuje a diskutuje vybrané přirozeně se vyskytující savčí proteiny se zinkovými prsty a jejich vlastnosti, představujíc různé funkce pro něž byly sady zinkových prstů v průběhu evoluce adaptovány. Diskutována je také minulost a budoucnost zinkových prstů v umělých proteinech vytvořených pro genovou terapii a výzkum. Klíčová slova: zinkový prst, ZnF, KRAB, KZFP, CTCF, PRDM9, ZFN, savci
Výroba krytu elektromotoru
Kolář, Zdeněk ; Svoboda, Petr (oponent) ; Císařová, Michaela (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby krytu elektromotoru z nízkouhlíkové oceli 11 305 o tloušťce 1,5 mm. Pro výrobní sérii 100 000 kusů za rok je vybrána technologie hlubokého tažení bez ztenčení stěny. V praktické části je zjištěno, že tělo krytu lze zhotovit jedinou tažnou operací. Průměr přístřihu po zvětšení o přídavek na ostřižení nabývá 212 mm, který bude vyráběn stříháním ze svitků o šířce 222 mm a vnějšího průměru 1200 mm. Celková síla, o velikosti 249,18 kN, zahrnuje kromě tažné složky ještě přidržovač a vyhazovač. Výroba je realizována na hydraulickém lise CUPJ 63 DEU od firmy HŠV Polička, jenž je doplněn o spodní hydraulické zařízení. Pro stroj je navrhnuto tažidlo, umožňující výrobu těla krytu v jedné tažné operaci. Návrh je doplněn o podrobný montážní postup. Pro optimální podmínky procesu je využito maziva MORLAUB KFP 61 V.
Konstrukce jednoúčelového frézovacího přípravku pro sériovou výrobu
Okénka, Jan ; Michalec, Michal (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou upínání tvarově složitého odlitku na čtyřosém CNC stroji v sériové výrobě. Cílem bylo navrhnout upínací přípravek tak, aby byl snížen celkový počet nutných upnutí. Celkem byly představeny 4 koncepty, z nichž byl dle stanovených kritérií vybrán nejlepší návrh. Navrženým řešením je hydraulický středící svěrák, vybavený středovým dílcem k ustavení dvou obrobků a dvěma otočnými čelistmi, které umožňují přizpůsobení obrobku. Sérii 250 000 kusů za rok lze s tímto přípravkem splnit. Přípravek je možné lehce přestavit na jiný druh výroby výměnou čelistí a středového dorazu. Byla také vypočtena potřebná upínací síla pro bezpečné upnutí a pomocí konečnoprvkové analýzy bylo ověřeno, že nedojde k trvalé deformaci obrobku při upnutí. Práce dále obsahuje přehled komerčně dostupných přípravků, hliníkových slitin pro tlakové lití a vybraných CNC frézek.
Konstrukce řešiče Rubikovy kostky
Palán, Petr ; Šperka, Petr (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Rubikova kostka je jedním z nejznámějších hlavolamů světa, rozvinula se do nespočetně variant a v jejím skládání se soutěží po celém světě. Rekordní čas jejího složení již však už dávno nedrží člověk, ale robot. Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací mechanické části řešiče pro Rubikovu kostku. Je provedena rešerše existujících řešičů na jejíž základě jsou pak navrženy jednotlivé koncepční návrhy. Zvolená varianta je následně rozvedena v konstrukčním návrhu. Ta ovládá individuálně 5 stěn kostky a tím zajišťuje možnost jejího složení bez nutnosti jejího dalšího polohování a zároveň zde vzniká prostor pro pohodlné vložení kostky. Konstrukce je následně zrealizována pomocí 3D tisku. Ke vzniklé konstrukci je poté připojena elektronická část a užitím mikropočítače je proveden jednoduchý program napsaný za účelem testování konstrukce. Výsledkem testování je, že konstrukce je funkční, ale je zde prostor ke zdokonalení.
Konstrukce přípravku pro obrábění součásti autoklimatizace
Šetek, Tomáš ; Jeniš, Filip (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu upínacího přípravku. Upínací přípravky umožňují rychlou a kvalitní výrobu komponent při stále zvyšující se poptávce obráběných polotovarů na CNC obráběcích center. Cílem této práce bylo navrhnout frézovací přípravek pro součást automobilního kompresoru s ohledem na minimální výrobní náklady, jednoduchost konstrukce a snížení strojních časů. Výstupem práce je vybraný návrh zpracovaný v podobě výkresové dokumentace. Součástí práce je přehled konstrukčních zásad při návrhu přípravků, komerčně dostupné upínače, CNC frézky a otočné či sklopné stoly, které slouží jako přídavné osy CNC frézek.
Possibilities of Forming Limits Determination
Gímeš, Martin ; Svoboda, Petr (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
The bachelor thesis describes selected technological tests for evaluating formability. The thesis is divided into two main parts, which deals with the evaluation of sheet and bulk formability of materials. Based on a literature review, the thesis presents the factors influencing the formability and material plasticity. Furthermore, it discusses the principles of selected tests. Subsequently, it addresses the conditions and procedures set by standards and the necessity to adhere to them. Possible test specimens and their modifications are considered. The number of repeated tests, and possibly the evaluation of suitability or unsuitability of deformed samples for formability assessment, are discussed. Methods of evaluation for individual tests are outlined. The thesis presents experimental results for each test with descriptions of the test specimens and materials used, obtained from practical sources.
Optimalizace volby infillu s důrazem na maximální dynamickou odolnost
Konvalina, Michal ; Svoboda, Petr (oponent) ; Jopek, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá studií vlivu rozdílné tloušťky stěn vnitřní výplně 3D tištěných dílců při konstantní ploše průřezu na jejich výsledné vlastnosti při statickém nebo dynamickém zatížení. Na základě literární studie jsou zvoleny dvě experimentální metody. Kvazistatická zkouška a Taylorův test. Pro testy jsou vytištěny vzorky čtvercové a hexagonální mřížky pomocí metody FDM z materiálu PLA. Kvazistatická zkouška je použita k měření statických vlastností, jako je maximální pevnost v tlaku, mez kluzu, modul pružnosti a odvození materiálového modelu podle Johnson – Cooka. Dynamický rázový test TAT slouží k vyhodnocení různých typů výplní při vysokých dopadových rychlostech. V programu ANSYS jsou simulovány vzorky, které v Taylorově testu odolaly nejvyšším rázovým rychlostem a následně je optimalizován parametr citlivosti na rychlosti deformace pro konkrétní dopadovou rychlost. Nejvyšší maximální dynamické odolnosti dosáhla čtvercová výplň o tloušťce stěny 0,4 mm při rázové rychlosti 37 ms-1.
Modifikace geometrie vícebuňkové kapsy hydrostatického uložení
Šimara, Vít ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Při návrhu hydrostatického uložení lze využít základní analytické vztahy předpokládající rovnoběžnost kluzných povrchů a jednoduchý tvar geometrie. V této práci jsou nově studovány vlastnosti konkrétního tvaru kapsy i za podmínek nerovnoběžnosti kluzných povrchů, které mohou nastat například chybou ustavení kapsy nebo asymetrickým zatěžováním. Na základě experimentálních dat byl vytvořen a validován numerický CFD model hydrostatického mazaní. Uvažován byl konstantní průtok všemi buňkami a nulová rychlost kluzných povrchů. Model byl následně upraven na variantu s vybíjecími drážkami, oddělujícími jednotlivé buňky a variantu s proměnnou vzdáleností buňky vůči středu kapsy. Výsledky parametrické studie jsou vyjádřeny ve formě relativních změn vůči výchozí geometrii. Z výsledků vyplynulo, že schopnost kapsy snášet asymetrická zařízení, roste především s rostoucí vzdáleností buněk vůči středu, dále pak s jejich velikostí. Tato schopnost je však vykompenzována vyššími výkonnostními ztrátami hydrostatického mazání. Výsledky práce mohou nalézt uplatnění při návrhu kapsy s různými způsoby jejího uložení, resp. ustavování.
Oprávnění a povolení stavět
Charvátová, Veronika ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem Oprávnění a povolení stavět se zabývá dvěma základními přístupy, oprávněním a povolením stavět. Cílem této práce je zejména analyzovat právní úpravu oprávnění a povolení stavět, a to s ohledem na rekodifikaci stavebního práva. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice aktuální téma, je proto možné v důsledku vývoje právní úpravy přinést nový vhled do této oblasti. Práce je členěna do čtyřech samostatných logicky navazujících částí. Nejprve jsou představeny základní pojmy, které jsou pro téma práce relevantní. Jedná se zejména o pojmy pozemek a stavba, které jsou vyjádřeny v kontextu různé právní úpravy. Jedná se většinou o vymezení podle občanského zákoníku, katastrálního zákona a stavebního zákona. Druhá část se zabývá právním vymezením soukromoprávního oprávnění stavět. V této části jsou zejména vymezeny soukromoprávní tituly a je zde snaha o posouzení vhodnosti pro realizování záměru. Řešena je také otázka vlastnického práva, jakožto opravňujícího titulu ke stavbě. Zmíněno je nabývání vlastnického práva i jeho možné omezení. Na problematiku oprávnění stavět navazuje další část, která je již veřejnoprávní a věnuje se otázce povolení stavět. Této problematiky se dotkla zejména rekodifikace stavebního práva, a proto jsou zde shrnuty její východiska a nejdůležitější změny v...
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
Kolářová, Karolína ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je vytvořit ucelený a komplexní přehled nejvýznamnějších dobrovolných nástrojů, charakterizovat je, demonstrovat způsoby jejich využití v praxi a také analyzovat jejich právní regulaci na národní, evropské anebo mezinárodní úrovni. Pro adekvátní představení tématu je úvodní část této práce věnována obecně nástrojům ochrany životního prostředí. Druhá část se detailněji zabývá již jen skupinou dobrovolných nástrojů, přičemž popisuje také historický kontext jejich vzniku v rámci environmentální politiky. Další části této práce se zaměřují na konkrétní dobrovolné nástroje, jež byly vybrány jako objekt bližšího zkoumání. Tyto nástroje jsou seřazeny podle jejich vyhodnocené právní a praktické relevance. V třetí části je proto nejprve věnována pozornost dobrovolným environmentálním dohodám (známým též jako dohody o ochranných podmínkách), které představují relativně známý právní institut v národním kontextu a jsou v různé míře upraveny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů. Čtvrtá část následně analyzuje dva formalizované systémy environmentálního managementu, konkrétně EMS zaváděný dle mezinárodní normy ISO 14001 a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 729 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
55 SVOBODA, Pavel
117 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
55 Svoboda, Pavel
10 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.