Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 619 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení receptorů pro opioidy v kůře mozku potkanů vystavených multifunkčním opioidním peptidům
Kusová, Pavla ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Předmětem této bakalářské práce bylo studium vlivu multifunkčních peptidů LYS739 a LYS744 na množství µ-, δ-, ĸ-opioidních receptorů (µ-OR, δ-OR, ĸ-OR) v kortexu potkanů. Peptidy byly podávány v dávce 10 mg/kg po dobu sedmi dnů. Referenční skupině byla po stejnou dobu podávána dávka 10mg/kg morfinu. Účinek morfinu působí hlavně prostřednictvím µ-OR. Následkem dlouhodobého působení morfinu je snížení funkčnosti a množství těchto receptorů v rámci vzniku tolerance a závislosti. Multifunkční opioidní peptidy se začaly zkoumat pro svůj terapeutický potenciál za účelem snížení nežádoucích účinků a zvýšení účinnosti opioidů. Jejich potenciál spočívá v tom, že jsou schopny interagovat s více opioidními receptory. Peptidy LYS739 a LYS744 působí jako agonisté µ-OR, δ-OR a současně jako antagonisté ĸ-OR. Množství opioidních receptorů bylo stanoveno metodou SDS-PAGE a následně Western blot. Výsledky byly porovnávány s kontrolní skupinou, které byl podáván fyziologický roztok a referenční skupinou, které byl podáván morfin. V případě receptorů δ-OR, ĸ-OR nedošlo k téměř žádné změně. V případě µ-OR došlo u morfinu a LYS739 k poklesu, tato změna však nebyla vyhodnocena jako statisticky významná.
Bioinformatic analysis of RNA dynamics during mammalian oocyte-to-embryo transition
Horvat, Filip ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Bruce, Alexander (oponent) ; Vioristo, Sanna (oponent)
Přeměna oocytu na emryo (oocyte-to-embryo transition, OET) je složitý biologický proces, při kterém terminálně diferencovaný oocyt podstupuje řadu koordinovaných změn, aby dal vznik souboru totipotentních buněk - blastoméře předimplantačního embrya. U savců je tento proces kontrolován převážně mechanismy posttranskripční regulace. Technologické pokroky v metodách sekvenování nové generace během poslední dekády umožnily studovat OET pomocí bioinformatických analýz transkriptomických a genomických datových sad. Práce předložená v této disertaci zkoumá mechanismy posttranskripční regulace a dynamiku různých RNA během OET pomocí podrobných výpočetních analýz. Práce je rozdělena do tří témat, která pokrývají různé aspekty regulace OET u savců a ilustrují role různých druhů RNA. První téma, které je v této práci popsáno, se zabývá složením a dynamikou maternálního transkriptomu u myší. Ve svém výzkumu jsme zkoumali roli deadenylázy CNOT6L při odbourávání maternálních mRNA u myší. Poskytli jsme důkazy, že subfertilita zvířat s defektem Cnot6l pravděpodobně souvisí s narušením deadenylace a degradace maternálních mRNA uložených v oocytu. V další studii jsme pomocí výpočetní analýzy zkoumali evoluční historii a funkci Sirena1, nejhojněji zastoupené lncRNA v myším oocytu. Analýza diferenciální exprese myších...
Postavení obce při realizaci developerského projektu
Vlk, Vojtěch ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Korbel, František (oponent)
Postavení obce při realizaci developerského projektu Abstrakt Tato práce se věnuje právnímu rozboru různého postavení obce v jednotlivých fázích realizace rezidenčního developerského projektu a z něho plynoucích možností developerský projekt ze strany obce ovlivňovat. Text je rozdělen do pěti kapitol, které jsou řazeny chronologicky tak, aby kopírovaly proces přípravy výstavbového projektu. V první kapitole autor vymezuje základní teoretická východiska a pojmy podstatné pro rozebírané téma, sice samostatnou a přenesenou působnost obce, která se v procesu přípravy developerského projektu v řadě případů prolíná. Další kapitoly se již věnují procesu realizace stavebního záměru jako takovému. V druhé kapitole autor rozebírá, jaké nástroje svěřuje právní řád obcím pro regulaci výstavby na jejich území, a jakým způsobem může obec ovlivňovat realizaci výstavbového projektu z pozice vlastníka dopravní nebo technické infrastruktury, resp. nemovitých věcí s ní související. Autor se věnuje rozboru jednotlivých nástrojů územního plánování a konkrétních situací, s nimiž se obec z pozice vlastníka dopravní nebo technické infrastruktury setkává v praxi nejčastěji. Závěr druhé kapitoly je věnován smlouvám o rozvoji území jakožto nástroji, který pro úpravu vztahů mezi obcí a investorem v procesu přípravy stavebního záměru...
Podjatost úředních osob
Nová, Anna ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Podjatost úředních osob Předmětem této diplomové práce je analýza institutu podjatosti úředních osob, který je upraven v § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to především se zaměřením na praktické vláštní důraz je široké veřejnosti věnována nemalá pozornost. Práce rovněž mapuje vývoj postoje judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího s předmětné problematice v Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly, přičemž vybrané podkapitoly se dále člení na oddíly. Kapitola první analyzuje základní východiska nstitutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci a rekapituluje nejzásadnější kodifikace správního řízení se zaměřením na úpravu institutu podjatosti. představuje účinnou právní úpravu podjatosti ve správním řádu, jakož i ve zvláštních zákonech, a pokládá teoretické základy nezbytné pro hlubší vhled do problematiky. Kapitola třetí se věnuje tzv. systémové podjatosti, a to zejména z odborné veřejnosti. Kapitola čtvrtá je věnována detailnímu rozboru základních fází uplatnění - prostředky obrany. Klíčová slova: podjatost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, námitka podjatosti, úřední osoba
Jiné ústřední správní úřady
Seidel, Antonín ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Jiné ústřední správní úřady Abstrakt Diplomová práce se věnuje části správních úřadů České republiky, které nemají nadřízený správní úřad, a v jejichž čele nestojí jako v případě ministerstev člen vlády, a které jsou terminologií kompetenčního zákona označovány za "jiné ústřední orgány státní správy". V úvodu práce jsou tyto úřady blíže definovány a zřízení části z nich je dáno do souvislosti s požadavkem nezávislosti jejich fungování. Následuje část věnovaná jejich historii od počátku samostatného Československa vč. období po komunistickém převratu v roce 1948 až do současnosti. Pozornost se následně zaměřuje na prameny již zmiňovaného požadavku nezávislosti a v souvislosti s ní také na mezinárodní přehled existence těchto úřadů, a především na konformitu jejich postavení s ústavním pořádkem České republiky a s principem parlamentní demokracie obecně. Část těchto úřadů je totiž cíleně vyčleňována z vázanosti usneseními vlády a jejich existence "mimo hierarchickou strukturu státní správy" zakládá dělbu v rámci samotné moci výkonné, která je však v rámci parlamentní republiky založena na kontrole vlády přímo voleným parlamentem. Obdobně však již v minulosti došlo k zakotvení nezávislosti České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu, a to přímo v Ústavě. Práce se na tomto místě věnuje mj. judikatuře...
Výroba úchytky
Svoboda, Petr ; Forejt, Milan (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh technologie výroby úchytky ve společnosti FERRUM s.r.o. Slouží ke spojení podlahových roštů k nosné konstrukci. Je vyráběna z plechu z materiálu DC01 tloušťky 2 mm v sérii 3 500 ks měsíčně s následnou povrchovou úpravou ve formě žárového zinkování. Z navrhovaných možností výroby byla zvolena technologie stříhání a ohýbání v postupovém sdruženém nástroji. Výroba proběhne ve čtyřech krocích, v prvním se obstřihne vnější obrys, během druhého dojde k ohybu krátkých ramen, ve třetím je vystřihnut otvor pro šroub, v posledním je vytvořen ohyb dlouhého ramene a dílec je oddělen od zbytku polotovaru. Návrh nástroje byl vypracován s ohledem na výrobní možnosti obráběcího centra společnosti. Jsou jimi soustružení, frézování, vrtání a broušení. K výrobě je zapotřebí tvářecí síla 387 kN a bude probíhat na výstředníkovém stroji LEN 63 C, nacházejícím se ve strojovém parku společnosti.
Aplikace bezvýkresové dokumentace při konstrukci frézovacího přípravku
Schneider, David ; Michalec, Michal (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
V práci je popsána konstrukce frézovacího přípravku pro upínání součásti na obráběcím stroji s využitím bezvýkresové dokumentace. Jsou zde popsány dostupné metody upínání obrobků pro obrábění a dále je vysvětlena tvorba bezvýkresové dokumentace. Dnes se v naprosté většině případů využívá klasická výkresová dokumentace, která je v mnoha pohledech zdlouhavější než zpracování popsaných 3D digitálních dat o modelu. V práci je popsána tvorba bezvýkresové dokumentace na konkrétním konstrukčním řešení přípravku pro obrábění zadané součásti chladiče. Toto řešení je zpracováno na základě tří návrhů možných koncepčních řešení upínacího přípravku. Vznikla kompletní bezvýkresová dokumentace všech jednotlivých dílů přípravku i její sestavy. Z bakalářské práce vyplývá, jaké jsou výhody bezvýkresové dokumentace oproti 2D výkresům součástí, ale jsou také zmíněny nedostatky, které celkový dojem snižují. Je navrhnuto možné vylepšení, které by mohlo prezentování digitálních dat modelu zjednodušit.
Analýza opotřebení materiálů kluzných povrchů velkorozměrných hydrostatických ložisek
Daněk, Lukáš ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na experimentální studium opotřebení materiálů kluzných povrchů velkorozměrných hydrostatických ložisek během selhání dodávky tlakového oleje. Cílem bylo objasnit vliv materiálů a povrchových úprav na tření a opotřebení pomocí univerzálního tribometru. Za tímto účelem byla navržená metodika testování v laboratorních podmínkách. Pro tribometr byl vyvinut experimentální modul pro simulaci kritického stavu a nové postupy vyhodnocení pro získání informací o chování kontaktu. Pomocí profilometru, přesné váhy a mikroskopu byly pozorovány výsledky opotřebení. Práce obsahuje soubor vhodných potenciálních materiálů pro kluzné povrchy kapes, které byly otestovány za kritických podmínek. Jednalo se o zástupce konstrukčních ocelí a antikorozních úprav (pozinkování), měkkých i tvrdých (hliníkových) bronzů, kompozitních ložiskových výstelek (stanit), polymerů (UHMWPE) a kompozitních materiálů (PTFE). Výsledkem experimentů je závislost tření na kluzné rychlosti, míra opotřebení materiálů a další jevy naměřené pro statistický soubor vzorků pro vybrané materiály. Vznikl tak seznam charakteristik, omezení a doporučení pro testované kluzné materiály, který lze použít k efektivnějšímu návrhu a provozu velkorozměrných hydrostatických ložisek.
Konstrukce kuželočelní převodovky pro těžké průmyslové aplikace
Škopec, Filip ; Vlašic, František (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Práce pojednává o problému kuželočelních převodovek na českém a zahraničním trhu, kde není nabídka v širším spektru požadovaných vlastností a specifikací. Hlavním cílem práce bylo navrhnout konstrukční řešení dvoustupňové kuželočelní převodovky pro důlní provoz pásového dopravníku s parametry: P=37 kW, n=1450 ot/min, i=20 a provoz v prašném prostředí. Na základě provedené analýzy současného stavu poznání, která se zabývala hlavními součástmi kuželočelních převodovek, vznikla čtyři koncepční řešení z hlediska uspořádání jednotlivých ozubených soukolí. Z jednotlivých porovnávání vhodnosti použití daných koncepčních návrhů byl vybrán návrh s tvarově upravenou skříní, který byl zpracován pomocí návrhových výpočtů a následně zkontrolován pevnostními výpočty. Výstupem této práce jsou zpracované výrobní výkresy hřídelí, kuželového a čelního kola a následně výkres sestavy kuželočelní převodovky. Součástí práce je i sepsaný obecný postup pro návrh kuželočelních převodovek, který může sloužit čtenářům jako návod. Vzniklý konstrukční návrh může tvořit základ pro finální produkt firem, které by se potenciální zakázkou zabývaly.
Bezvýkresová dokumentace ve strojírenství
Ronďoš, Radim ; Pouzar, Josef (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší využití bezvýkresové dokumentace ve strojírenství. Bezvýkresová dokumentace, anglicky Model Based Definition (MBD), umožňuje přechod od 2D technických výkresů ke 3D CAD modelům kótovaným pomocí strojově čitelných poznámek, tzv. PMI dat. Práce se zabývá jak jejím využitím v průmyslových aplikacích, tak jejím uchováním pomocí vhodných CAD formátů. Pozitivní výsledky aplikace MBD v průmyslu vykazují studie zejména v oblasti kontroly. Pro správnou funkci PMI je klíčové, aby byla tato data spolehlivě přenositelná. V rámci práce byla proto zjišťována přenositelnost PMI dat do programu GOM Inspect z testovací součásti v podobě ložiskového stojanu. Bezvýkresová dokumentace ve formátu STEP AP242 byla porovnána s naskenovanou sítí součásti vyrobené 3D tiskem. Úspěšně se povedlo naimportovat a vyhodnotit 47 % vytvořených PMI. Pro přenesení všech dat by bylo potřeba zásahu lidského faktoru, který by mohl vnést do přenosu chybovost, a proto musí být tyto nedostatky u firem používajících MBD minimalizovány. Získané poznatky byly na konci práce prezentovány a diskutovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 619 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 SVOBODA, Pavel
90 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
43 Svoboda, Pavel
10 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.