Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 160 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití jasového analyzátoru pro analýzu přírodních zdrojů světla
Svoboda, Martin ; Baxant, Petr (oponent) ; Novák, Filip (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis fotometrických veličin, představení způsobů měření osvětlenosti a jasu, vysvětlení principu přístrojů učených k měření těchto veličin. Dále se věnuje funkcí oka, jeho citlivostí a změnou vidění vlivem střídání dne a noci. Poslední kapitoly popisují vznik světla v přírodních zdrojích světla, Slunci, Měsíci a ohni, a následně představuje naměřené hodnoty s jejich analýzou.
Projevy fyzikálních vlastností staviv v budovách v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství
Svoboda, Martin ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je studium projevů fyzikálních vlastností různých staviv v budovách v nízkoenergetickém stavitelství. Práce je zaměřena především na vliv tepelně akumulačních vlastností stavebních materiálů užívaných v budovách za účelem dosažení nízké potřeby energie na vytápění. V práci jsou porovnávány energetické charakteristiky u pěti různých konstrukčně materiálových variant domu.
Rychlořezné frézovací nástroje vyráběné práškovou metalurgií
Svoboda, Martin ; Sámelová, Vendula (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rešerší zabývající se frézami z rychlořezných ocelí vyrobenými pomocí práškové metalurgie (HSS PM frézy). První až třetí kapitola se obecně věnuje frézování, rychlořezným ocelím a práškové metalurgii. Ve čtvrté kapitole jsou zpracovány konkrétní HSS PM frézy od několika výrobců. Přehled obsahuje mechanické vlastnosti fréz a jejich možné použití. Je zaměřen na dominantní typ HSS PM fréz, což jsou frézy stopkové.
Diktovací systém - uživatelské rozhraní
Svoboda, Martin ; Fapšo, Michal (oponent) ; Schwarz, Petr (vedoucí práce)
Pod pojmem diktovací systém chápeme software, který se skládá ze dvou hlavních částí. První částí je rozpoznávač pro rozpoznávání mluveného slova, druhou částí je uživatelské rozhraní pro interakci s uživatelem a zpracování výstupu rozpoznávače. Tato práce se zaměřuje na uživatelské rozhraní diktovacího systému, popis komunikace mezi rozpoznávačem a uživatelským rozhraním, opravou slov přicházejících od rozpoznávače a převodem čísel ze slovní podoby na číselnou.
Výzkum texturovaných kluzných ložisek pro automobilové motory
Svoboda, Martin ; Hartl, Martin (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je popis vlivu textur povrchu radiálních kluzných ložisek s polymerním povlakem na tření a rozvoj poškození s využitím experimentálních testů. Byly provedeny testy opotřebení a tření reálných ložisek s různou geometrií textur a materiálem povrchu. Bylo zjištěno zhoršení opotřebení texturovaného hliníkového kluzného povrchu ložiska a neutrální nebo pozitivní účinky na opotřebení texturovaného ložiska s polymerním povlakem. Důvodem zlepšení je dobrá odolnost proti vysokým tlakům polymerního povlaku a zachování rozměrů textur během celého chodu ložiska. Testem tření bylo prokázáno zlepšení třecích vlastností texturovaných povrchů při nedostatečném množství maziva v kontaktu. Zároveň byl prokázán pozitivní vliv na tribologické vlastnosti redukcí bočního výtoku maziva.
Návrh LED osvětlení pro průmyslové kamerové systémy
Svoboda, Martin ; Honec, Peter (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem, návrhem a zkonstruováním multispektrálního osvětlení pro průmyslové kamerové systémy. Osvětlení je koncipováno jako modulární zařízení skládající se ze dvou částí – řídící jednotky, se kterou je možné komunikovat primárně pomocí Modbus TCP/IP protokolu a která napájí, ovládá a sbírá informace o připojené jednotce osvětlení. Jednotka osvětlení je vybavena 64 inteligentními RGBW svítivými diodami rozmístěnými v matici 8x8 a jednou kontrolní diodou naproti níž jsou umístěny snímače intenzity osvětlení pro získání zpětné vazby o barvě a intenzitě osvětlení. Mezi svítivými diodami jsou rozmístěné dva teplotní snímače pro kontrolu teploty jednotky osvětlení. Obě jednotky jsou umístěné v robustním hliníkovém šasí. Řídící jednotka obsahuje mikropočítač naprogramovaný v jazyce C.
Hasičská zbrojnice a tělocvična
Svoboda, Martin ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je návrh hasičské zbrojnice a tělocvičny na ulici Pavelkova v Olomouci. Práce je rozdělena na 3 části. Část pozemního stavitelství, část technického zařízení budovy a volitelná část modelování a posouzení detailů stavebních konstrukcí. Samotná hasičská zbrojnice je rozdělena na 3 části. První část je garáž pro 3 speciální vozidla, druhá část je zázemí pro hasiče a administrativa. A poslední část je tělocvična, posilovna a tréninková věž která bude sloužit i jako věž pro sušení hadic. Stěnový systém je navržen z keramických tvárnice tl.300 mm kterou budou založeny na betonových pasech s kombinací prolévaných betonových tvárnic a pod nosnými železobetonovými sloupy 400x400 mm jsou navrženy železobetonové patky. Garáž a administrativní část jsou zastřešeny jednoplášťovou zelenou extenzivní plochou střechou. Na zastřešení tělocvičny jsou navrženy střešní izolační sendvičové panely. V diplomové práci je takové navržen koncept technického zařízení budov – koncepce umělého osvětlení, vzduchotechniky, návrh zdroje tepla, chlazení, hospodaření s vodou a návrh fotovoltaiky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů.
Rodinný dům s provozovnou
Svoboda, Martin ; Adamová, Monika (oponent) ; Fuciman, Ondřej (vedoucí práce)
Hlavním cílem je zhotovení projektu podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, popis konstrukcí a požadovaných informací o stavbě, výkresy pro provádění. Úkolem bakalářská práce je řešení projektové dokumentace pro provedení stavby na téma rodinný dům s provozovnou. Výkresová dokumentace byla zrealizována v programu AutoCAD. Stavba je určena k celoročnímu bydlení. Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlaží. Provozovna bude využívána jako specializovaná prodejna jízdních kol. Objekt je ze systému Porotherm, zastřešen pultovou střechou a plochou střechou.
Studium vlivu materiálových vlastností použitých staviv a konstrukčních systémů na tepelné chování budov
Svoboda, Martin ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je studium vlivu materiálových vlastností použitých staviv na tepelné chování objektu rodinného domu. V práci jsou porovnávány teplotní a energetické projevy u dvou různých materiálových verzí konstrukčního řešení domu.
Marketingová strategie podniku
Kocourková, Jana ; Svoboda, Martin (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nového produktu ve společnosti Provident Financial. Základem pro vytvoření nového produktu a vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených marketingových metod. Výstupem diplomové práce je nový produkt a konkrétní návrhy dílčích prvků marketingové strategie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 160 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
40 SVOBODA, Marek
131 SVOBODA, Martin
33 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
40 Svoboda, Marek
3 Svoboda, Marian
1 Svoboda, Marius
1 Svoboda, Matouš
10 Svoboda, Matěj
6 Svoboda, Michael
1 Svoboda, Michaela
33 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
30 Svoboda, Milan
4 Svoboda, Miloslav
2 Svoboda, Miloš
13 Svoboda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.