Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Model zplyňování biomasy
Studený, Vojtěch ; Baláš, Marek (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Matematické modely zplyňování jsou vhodné pro predikci složení plynu a jeho vlastnosti. Cílem diplomové práce je sestavit matematický model pro zplyňování biomasy. První část práce se věnuje popisu zplyňování a užívaným technologiím. Součástí teoretické části je rešerše způsobů modelování. Další část se věnuje popisu modelu a rovnic, které jsou jeho součástí. Součást zadání je parametrická studie, která znázorňuje změny produkce plynu a jeho vlastnosti při změně daných parametrů. Na závěr je model porovnán s daty získanými při experimentu na fluidním reaktoru biofluid 2.
Potenciál termického využití odpadu v ČR
Studený, Vojtěch ; Baláš, Marek (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se podrobněji věnuje metodám termického využití. Dále jsou popsány základy teplárenství a vliv termického využití na životní prostředí. Poslední část se zabývá teoretickým návrhem energetického celku pro energetické využití odpadu. Samotný návrh je založen na výpočtu potenciálu energie v odpadu.
Marketing firmy Mobil Gas Centrum, s.r.o.
Studený, Vojtěch ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Votava, Libor (oponent)
V bakalářské práci je zkoumána firma MOBIL GAS CENTRUM, spol. s.r.o., poskytující montáž, servis a prodej zařízení LPG, CNG do osobních a užitkových automobilů. Cí- lem je pomoci firmě lépe pochopit její postavení na trhu, specifikovat její zákazníky a cílovou skupinu, konkurenty a popřípadě navrhnout lepší způsob komunikace se zákazníky. Dále je v práci popsán marketingový mix, marketingové cíle a strategie studované firmy, posouzena konkurence pomocí Porterova modelu pěti konkurenč- ních sil a proveden marketingový výzkum pomocí dotazníkového šetření. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky a formulována příslušná doporučení.

Viz též: podobná jména autorů
1 Studený, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.