Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Teoretické otázky popisu chování krylovovských metod
Strnad, Otto ; Strakoš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zítko, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou konvergence metody GMRES. Vysvětluje základní principy metod CG, MINRES a GMRES. Práce shrnuje některé známé konvergenční výsledky týkající se těchto metod. Shrnu- je také známé charakterizace matic a pravých stran generujících shodné Krylovovské reziduální prostory. Jsou ukázány souvislosti a rozdly mezi různými úhly pohledu na analýzu rychlosti konvergence metody GMRES. Předpokládáme, že pokud se konvergenční křivka metody GMRES apliko- vané na matici , jež není normální, a pravou stranu chová, jako by byla určena vlastními čísly matice , potom existuje téměř normální matice, jež má shodné spektrum, jako matice a pro pravou stranu , shodnou GMRES konvergenční křivku, jako matice (Předpokládáme, že počáteční aproxi- mace 0 = 0). K prozkoumání tohoto předpokladu je provedeno několik nu- merickch experimentů. Předkládaná práce popisuje nepublikovaný výsledek Gérarda Meuranta, vzorec pro normu k-té chyby metody GMRES aplikované na matici a pravou stranu a odvození tohoto vzorce. Dále je odvozen horní odhad -té chyby GMRES. Tento odhad je minimalizován přes spek- trum.
Fázová analýza
Strnad, Otto ; Horáček, Jiří (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Nazev prace; Fazova analyza Autor: Otto Strnad Katedra (ustav): tfstav teorcticke fyziky, Matematicko-fyzikalni fakulta, Univer- zita Karlova v Praze Vedoucf bakalafske prace: prof. RNDr. Jin Horacek, DrSc. e-mail vedouciho: Jiri.Horacek@mff.cuni.cz Abstrakt: V pfedlozene praci studujeme vlastnosti statisticke Fade aproximace (Fade typu III) a pouzfvame Fade aproximaci k vypoctu delky rozptylu, sfrky rezonance a k simulaci analyzy fazoveho posuvu pfi nerelativistickem rozptylu. Provedeni iterativni linearizovane metody vyvinute pro konstrukci Fade aproxi- mace typu III je detailne testovano na simulovanych datech odvozenych pomoci dvou modelovych funkci, Metoda vykazuje vehni ryclilou konvergenci. Metoda je pouzita k vypoctu delky rozptylu, pro nizkoenergeticky elasticky rozptyl elek- tronu na atomech helia, neonu a argonu aje porovnana s publikovanymi vyslcdky. Je vypo6'tana sifka rezonance pro nejnizsf S rezonance pro rozptyl e 4- He+ a po- rovnana s vysledky prezentovanymi v [1], Je provedena analyza fazoveho posuvu pomoci Fade aproximace typu III nerelativistickeho rozptylu na simulovanych datech. Pocftacovy kod vjazyku C realizujici aproximaci Fade III je prezentovan se svym strucnym u^ivatelskym rnanualem a specifikacf vstupu a vystupu. Klicova slova: Pade aproximace, delka rozptylu, ...

Viz též: podobná jména autorů
6 STRNAD, Ondřej
6 Strnad, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.