Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
NEZAMĚSTNANOST U OSOB VYŠŠÍHO VĚKU NA PRACOVNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY
Vaňatková, Hana ; Kapinusová, Jana (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Práce mapuje nezaměstnanost u osob předdůchodového věku (50 -- 60 let) na trhu práce České republiky. Hlavním cílem bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že osoby vyššího věku jsou hůře zaměstnatelné kvůli tomu, že nedisponují takovou mobilitou na trhu práce jako mladí lidé a jsou méně adaptabilní. Tato hypotéza se potvrdila i díky dotazníkovému šetření, které bylo uskutečněno mezi zaměstnavateli a má pro tuto práci největší přínos. V teoretické části jsou kapitoly věnované trhu práce, nezaměstnanosti, politice zaměstnanosti v ČR a diskriminaci. Další části zkoumají nezaměstnanost od 90. let do současnosti jak v celé ČR, tak i u osob předdůchodového věku. Práce se zabývá i vlivy, které na nezaměstnanost u těchto osob působí, mezi něž patří vzdělání, zdravotní stav nebo regionální rozdíly. Popisuje faktory, které působí na rozhodování zaměstnanců, zda na trhu práce zůstat, nebo odejít. V závěru jsou popsána možná řešení této nezaměstnanosti.
Dualismus v Itálii
Báčová, Pavla ; Písař, Pavel (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Hlavním cílem mé práce bude pomocí makroekonomických ukazatelů, které jsou zveřejněné především úřadem ISTAT a dalšími organizacemi, potvrdit zaostalost jihu Itálie v porovnání se severem Itálie. Dále se budu snažit potvrdit fakt, že zaostalost jihu Itálie je z velké části způsobena vlivem mafie -- byla by jižní Itálie rovnocenným partnerem pro sever nebo by snad za nepřítomnosti mafie prosperovala mnohem více? Tato analýza bude doplněna o faktické kroky, které italská vláda a jednotlivé jihoitalské regiony provádějí pro zlepšení současné situace. Dále navrhnu svoje vlastní postupy, jak s tímto neobyčejným fenoménem bojovat nebo nalézt cestu, jak ho alespoň snížit. V další části se budu věnovat postupnému vývoji a příčinám dualismu na severu a jihu Itálie, prostřednictvím čehož se budu snažit dokreslit představu o tom, proč je Itálie, i když jednotná, po hlubším prozkoumání neustále rozpolcená na dva úplně odlišné celky.
Vliv sociálního kapitálu na sociální systém - švédský model
Stavjaňa, Aleš ; Ryvolová, Ivana (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Práce se snaží poukázat na roli vzájemné interakce lidí na výstup v podobě oraganizace státu. Konkrétně mapuje vývoj švédského státu, kde, díky původně silně homogenní populace, lze poměrně dobře vidět vliv kultury ba způsob, jakým se stát prezentuje vůči svým občanům. Zejména se věnuje období druhé poloviny minulého století. Práce se snaží najít odůvodnění pro nastavení systému, konkrétně veřejného sektoru poskytujícího relativně velké sociální benefity. Výrazem sociální systém jsou v práci míněny právě služby pro občany, a tento pojem je zde chápán více jako společenský systém. Práce se pokouší nastínit vysvětlení pro volbu míry spolupráce občan - stát mezi jednotlivými národy a kulturami.
Czech POINT: Sledováni potřeb občanů nebo zájmová skupina?
Karlík, Pavel ; Minárik, Pavol (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zavádění systému Czech POINT, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, v provoz. Tato aplikace má představovat výrazné zjednodušení všedních administrativních úkonů při komunikaci s institucemi, jako jsou například Živnostenský nebo Katastrální úřad. Práce vychází z teorie zájmových skupin a hledá odpověď na otázku, zda je aplikace Czech POINT natolik převratným uživatelským zjednodušením, jak je představována, anebo jen výsledkem úspěšného lobbyingu tvůrců systému. Cílem je pomocí sledování a porovnání dosavadního provozu Czech POINTů zjistit efektivitu a určit, zda převažuje zájem o fungování systému na straně uživatelů nebo naopak u jeho dodavatelů. Na základě tohoto zkoumání je poukázáno na neexistenci vlivu zájmových skupin, jejichž působení by mohlo podněcovat tvorbu systému. Spokojení uživatelé Czech POINTu představují spokojené voliče, což je nesporně splněným cílem politických autorit, které systém spravují.
Rodinná politika ve Francii
Jindrová, Eliška ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Francouzská rodinná politika zaujímá v mezinárodním měřítku mezi dalšími typy sociálních politik zvláštní postavení. Systém, který se utvářel po dlouhá desetiletí, je postaven na několika charakteristických rysech, které jej odlišují od systémů jiných států. Rodinná politika zaznamenává úspěchy jak na poli porodnosti, tak v oblasti životní úrovně rodin s dětmi. Diplomová práce se věnuje historickým základům francouzské rodinné politiky, obsahuje popis jejích nástrojů a tím podává základní orientaci v systému rodinných dávek a výhod, informuje o principech fungování systému a jeho financování, předkládá demografické výsledky rodinné politiky a výsledky jejího vlivu na život domácností s dětmi. Dále diplomová práce obsahuje srovnání francouzské rodinné politiky s českou, vyznačuje základní odlišnosti obou systémů, srovnává výsledky rodinných politik, poukazuje na jejich možné výhody a nevýhody a naznačuje možnost české rodinné politky přiblížit se té francouzské.
(Ne)účinnost pronatalitní populační politiky v teorii a praxi
Janeček, Stanislav ; Antoš, Ondřej (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Úhrnná plodnost v České republice a ostatních rozvinutých státech Evropy nedosahuje úrovně potřebné pro obnovu populace, na což vlády reagují nastavováním pronatalitní populační politiky. Model rodinnotvorného chování lidí je analyzován skrze učení Garyho S. Beckera. Práce se také snaží přiblížit teorém Thomase Malthuse a jeho následovníků, kteří na populační růst pohlížejí jako na negativní jev. Následně je prováděn empirický a teoretický rozbor účinnosti populační politiky státu. Téma práce se teritoriálně zaměřuje na prostředí České republiky, proto jsou zkoumány historické determinanty plodnosti ve 20. století a v současnosti. Praktickou část práce završuje podrobná analýza provedeného dotazníkového šetření, které tak předkládá aktuální rozbor postojů žen ke svému reprodukčnímu chování.
Komparace deregulace nájemného v ČR a ve světě
Beranová, Lucie ; Antoš, Ondřej (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem deregulace nájemného v ČR s porovnáním vybraných modelů ostatních zemí ve světě. Teoretická část práce charakterizuje základní pojem regulované nájemné z ekonomického hlediska a popisuje regulaci nájemného první a druhé generace. Nastiňuje historický vývoj a současný postoj hlavních politických stran a zájmových skupin k této problematice. Druhá část práce je věnována možnostem deregulace nájemného, nedostatkům nově přijatého zákona o deregulaci nájemného v ČR a studiím, které analyzují možnou deregulaci nájemného. Závěr práce charakterizuje jednotlivé formy regulace a deregulace nájemného v USA, Německu, Švýcarsku a Polsku. Následně vyhodnocuje inspiraci a důsledky pro ČR.
Vliv dosaženého vzdělání na cenu práce
Kramperová, Jana ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzdělanostní strukturou obyvatel v České republice, která ovlivňuje výkon celé domácí ekonomiky. V souladu s Lisabonskou strategií by se měla stát celá Evropa nejkonkurenceschopnější ekonomikou a tomu je zapotřebí zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatel. Na trhu práce převyšuje poptávka po vysoce vzdělaných lidech nad nabídkou, a to zejména v technických oborech a v krajích s vysokým technickým potenciálem. Z toho důvodu vynaložené investice do vzdělání naleznou velmi brzy své zhodnocení a mnohonásobně se vrátí. Mzdové ohodnocení vysokoškolsky vzdělaných lidí je prokazatelně vyšší a jejich nezaměstnanost se na trhu práce snižuje. Trh práce však odráží rigidity, které způsobují jeho nedokonalé fungování a jednou z možností jak tyto strnulosti překonat je zvyšování kvalifikace a znalostí.
ANALÝZA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH SOCIÁLNYCH REFORIEM NA SLOVENSKU OD ROKU 1998 PO SÚČASNOSŤ
Korpeľ, Juraj ; Kapinusová, Jana (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať priebeh najvýznamnejších sociálnych reforiem v Slovenskej republike ? dôchodkovej a zdravotnej reformy. Zameriava sa aj na popis ich vplyvu na štátny rozpočet a obyvateľov Slovenska. Sú tu uvedené nielen názory zástancov, ale aj odporcov jednotlivých reformných krokov. Táto práca poukazuje aj na vývoj verejnej mienky občanov Slovenskej republiky.
Diskriminace na trhu práce v České republice podle pohlaví
Mikešová, Veronika ; Montag, Josef (vedoucí práce) ; Stočková, Olga (oponent)
Tato práce se zabývá diskriminací podle pohlaví na trhu práce a pozici žen českém trhu práce. Příčiny diskriminace žen podle ekonomických teorií jako jsou teorie diskriminačních preferencí, statistická diskriminace a diskriminující monopson jsou diskriminační preference spotřebitelů a zaměstnavatelů, nižší elasticita nabídky práce žen nebo genderové stereotypy. Nižší průměrná mzda žen může být dále vysvětlena menším akumulovaným lidským kapitálem žen, menším zastoupením žen v rizikových profesích, kde je riziko kompenzováno vyšší mzdou a také pracovní segregací podle pohlaví. Hlavní způsoby odstranění nerovného postavení žen na trhu práce jsou překonávání genderových stereotypů, kombinace práce a rodiny, flexibilní formy zaměstnání, státní politiky, ale také konkurenční trhy a ekonomický růst.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.