Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 495 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní ochrana zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech
Fleissnerová, Eliška ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Právní ochrana zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na právní ochranu zvířat proti týrání v zoologických zahradách a cirkusech, a to jak na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Práce se člení na úvod, tři kapitoly a závěr. První úvodní kapitola je členěna do šesti podkapitol a věnuje se týrání zvířat jako takovému. První podkapitola rozebírá práva zvířat, druhá podkapitola Všeobecnou deklaraci práv zvířat, třetí podkapitola přibližuje status zvířat, ve čtvrté podkapitole nalezneme vymezené základní pojmy, jako jsou: "zvíře", "chovatel", "týrání" a "welfare". V páté podkapitole je představena kategorizace zvířat a v šesté podkapitole jsou rozebrány prameny právní úpravy proti týrání zvířat, jak na úrovni mezinárodní, evropské a národní, a to zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání a trestní zákoník. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku týrání a welfare zvířat v zoologických zahradách a je členěna do pěti podkapitol. První podkapitola se zaměřuje na vymezení pojmů v oblasti zoologických zahrad, jako jsou: "zoologický zahrada", "ochrana in site", "ochrana ex site", "biodiverzita" a "volně žijící živočich". Druhá podkapitola přibližuje právní úpravu zoologických zahrad na mezinárodní, evropské a národní úrovni, a to zejména směrnici rady o...
Obecní úřad
Stejskal, Vojtěch ; Utíkal, Aleš (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Projekt řeší novostavbu administrativní budovy, která bude sloužit jako obecní úřad v Postřelmově. Budova je navržena jako zděná konstrukce se stropní konstrukcí z předepjatých panelů Spiroll. Budova je částečně podsklepená a má 2 nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen plochou střechou. V budově jsou řešena dvě krytá parkovací stání.
Rodinný dům s projekční kanceláří
Stejskal, Vojtěch ; Jelínek, Petr (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou projekční kanceláře. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený. Přízemí je rozděleno na část obytnou a část provozní (kancelář). Podkroví má pouze funkci obytnou. Součásti objektu je i garáž. Jedná se o zděný objekt (systém POROTHERM) se sedlovou střechou, případně plochou střechou nad garáží.
Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS
Mekyska, Jiří ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá lineární predikční a kepstrální syntézou řečového signálu v systémech TTS (Text-to-Speech) s možností modelování prozodie. Je zde uveden popis řečového signálu v akustické a fonetické rovině, princip tvorby řeči a způsob znázornění řečového signálu v časové a kmitočtové oblasti. Dále je zde uvedena bloková stavba TTS systémů, přičemž každý blok je zvlášť detailně popsán. V práci je také popsána problematika modelování prozodie pomocí tří nejdůležitějších suprasegmentálních rysů (základní tón, trvání a intenzita řeči). Na konci je proveden návrh a realizace univerzálního českého TTS systému, který je založen na syntéze řeči v kmitočtové oblasti. Tento systém je implementován v programu MATLAB.
Navigační systémy
Jirkovská, Šárka ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Pust, Radim (vedoucí práce)
Práce popisuje funkce a parametry uvedených navigačních systémů, mezi něž patří jednotlivé modulační techniky, používané frekvence, zabezpečení signálů kódováním. Dále jsou uvedeny části navigačních systémů GPS a Galileo, které se dále dělí na pozemní a vesmírné. Je uveden princip vytváření signálů družicemi systému GPS, kde základem pro přenos uživatelských dat je navigační zpráva. V práci je uveden princip vytváření a struktura této navigační zprávy spolu s vlastnostmi používaných C/A a P-kódů. V další části jsou popsány komponenty družic navigačního systému Galileo a stručný přehled plánovaných služeb tohoto systému. Následuje krátký přehled vlastností používaných přijímačů, společně s přehledem vybraných výrobců mapových podkladů pro navigační přístroje. V poslední části je uvedena simulace generování signálů družice GPS. Simulace obsahuje kódování a dekódování navigační zprávy.
Vzdálená správa vloženého zařízení s obvodem FPGA
Král, Jan ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Projekt se zabývá vývojem části konfigurace vložného zařízení Digitizéru. Návrh je zaměřen na využití procesoru přímo v FPGA pro možnosti vzdálené správy a dosažení dostatečného datového toku vysílaných dat do ethernetové sítě. Práce shrnuje používaná řešení a hodnotí jejich použitelnost v navrhovaném systému. Jsou navrženy vyhovující koncepty jednotlivých problémů, zpravidla kompromisně spojující pozitivní vlastnosti používaných řešení. Systém s MicroBlaze procesorem a vybranými moduly byl implementován do cílového zařízení, na kterém bylo ověřeno splnění vytyčených cílů
Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší
Filípek, Zdeněk ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Fabšíková, Tereza (oponent)
Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší Tématem této diplomové práce jsou zvláštní nástroje ochrany ovzduší. V první kapitole se autor věnuje ochraně ovzduší z obecnějšího hlediska. Nejprve zařazuje právní úpravu ochrany ovzduší do systému českého práva a poté zmiňuje historii této právní úpravy na českém území. Tato historie sahá zhruba do padesátých let dvacátého století. Důležitost ochrany ovzduší a její vnímání se ve společnosti v průběhu let podstatně změnilo. Na závěr první kapitoly autor zmiňuje i ochranu ozonové vrstvy Země a ochranu klimatického systému Země, což jsou témata, která s vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší také souvisí. Další kapitola se zaměřuje na Národní program snižování emisí České republiky. Národní program snižování emisí má svůj původ v evropském právu. Je tvořen analýzou úrovní znečištění a znečišťování, scénáři vývoje situace, cíli programu, popisem konkrétních opatření a jejich předpokládaným přínosem, uvedením odpovědných orgánů a indikátorů pro hodnocení plnění programu. Tématem třetí kapitoly jsou programy zlepšování kvality ovzduší. Teoreticky by měly být zpracovány pouze pro zóny a aglomerace, kde došlo k překročení imisního limitu. Prakticky však v minulosti došlo k překročení imisních limitů ve všech zónách a aglomeracích na území České...
Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.
Dub, Ondřej ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Ochrana životního prostředí a vlastnické právo V této diplomové práci se zabývám vztahem ochrany životního prostředí a vlastnického práva. Člením ji do čtyř částí. V první popisuji vlastnické právo, meze vlastnického práva, vyvlastnění pro ochranu životního prostředí, vlastnictví jednotlivých složek životního prostředí, ochranu životního prostředí a střet mezi vlastnickým právem a ochranou životního prostředí. Zabývám se v ní konkrétně vlastnictvím vod, volně žijících živočichů, nerostného bohatství a jeskyň. Druhá část se soustředí na druhy omezení vlastnického práva pro ochranu životního prostředí a jejich typologii. Jedná se o dělení na vnitřní a vnější, podle způsobu vzniku a podle povinností uložených adresátu. Vymezuji v ní také veřejný a obecný zájem. Ve třetí části rozebírám omezení pro ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu lesa, ochranu vod a přírody a krajiny. Zabývám se principy ochrany zemědělského půdního fondu a povinnostmi vlastníka při hospodařením na něm, změnou druhu zemědělské půdy, hospodařením v lese, obecným užíváním lesů, omezeními a zákazy při ochraně lesů a úpravou náhrad v lesním zákoně. V ochraně vod rozebírám plošnou ochranu vod, náhrady v zákonu o vodách, práva a povinnosti vlastníků koryta, ochranu před povodněmi a omezení související s prováděním nápravných...
Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích
Kuncířová, Michala ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou svobody pohybu ve zvláště chráněných územích, zejména jsou tedy zkoumána omezení svobody pohybu zákonem o ochraně přírody a krajiny. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v důsledcích epidemie Covidu-19, médiím zprostředkovávajícím nápady a trendy navštěvovat lákavá území a technologickému pokroku, který dělá těžko dostupná místa snadněji dostupnými pro širší okruh osob. Cílem práce je rozbor aktuální právní úpravy zvláště chráněných území a zhodnocení přiměřenosti a naplňování účelu omezení základní svobody pohybu touto legislativou. Diplomová práce podává výklad o základní svobodě pohybu, právní úpravě práva obecného užívání přírody a krajiny a zvláště chráněných území, organizaci ochrany přírody a krajiny a nástrojích ochrany přírody a krajiny. Práce se zabývá koncepčními nástroji. Blíže jsou rozebrány administrativní nástroje ochrany, omezení svobody pohybu zákonná i správním aktem, také s uvedením konkrétních příkladů chránících zvláště chráněná území před nešetrným pohybem osob, dále ekonomické a sankční nástroje ochrany, zaměřené zejména na vybírání poplatků za vstup a na odpovědnost za spáchaný přestupek. Co do stanovených cílů této diplomové práce bylo dospěno k závěrům, že ochrana zvláště...
Specifika vlastnictví pozemků ve zvláště chráněných územích
Mičková, Jana ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá specifiky vlastnictví pozemků ve zvláště chráněných územích. Cílem bylo zjistit, jaké je postavení vlastníků pozemků ve zvláště chráněných územích. Práce je zaměřena především na podmínky, povinnosti a omezení, které dopadají na vlastníky pozemků ve zvláště chráněných územích, včetně kompenzací, které jim za taková omezení náleží. Práce také představuje některé další instituty, které mohou být při ochraně přírody a krajiny využity. Jsou analyzovány právní předpisy veřejného i soukromého práva, s důrazem na právo veřejné, jehož součástí jsou i právní předpisy upravující ochranu přírody a krajiny. Využita je i judikatura, která řeší oblast ochrany přírody a krajiny a vlastnického práva. Hlavní částí práce je analýza specifických práv a povinností pro vlastníky pozemků ve zvláště chráněných územích. Práce také rozebírá postavení vlastníků při samotném vyhlašování zvláště chráněných území. Zmíněny jsou i kompenzace, které vlastníkům v případě omezení jejich vlastnického práva z důvodu ochrany přírody a krajiny náleží. Záběr tématu je značně široký, proto byla zmíněna ta nejdůležitější specifika. V práci je rovněž nastíněno, jakým způsobem by se v některých případech mohla právní úprava vylepšit. Klíčová slova: vlastnictví, zvláště chráněná území, ochrana přírody a krajiny

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 495 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 STEJSKAL, Vlastimil
1 STEJSKAL, Vít
2 Stejskal, Vilém
2 Stejskal, Vladimír
11 Stejskal, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.