Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 231 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání české a francouzské úpravy pracovního poměru
Nemčoková, Karolína ; Soušková, Milena (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Tématem diplomové práce je srovnání české a francouzské úpravy pracovního poměru. Cílem je komparace české a francouzské úpravy individuálních pracovněprávních vztahů, popis nejzásadnějších shodných a odlišných rysů obou úprav v oblasti sjednávání a rozvazování pracovního poměru a podání návrhů, jakým způsobem by se zvolené země mohli navzájem inspirovat. Úvodní část práce stručně popisuje historický vývoj a definuje základní pojmy pracovního práva, jeho funkce, dělení a základní právní prameny. Dále navazuje vymezení pracovněprávních vztahů se zaměřením na individuální pracovněprávní vztahy a jejich subjekty. Práce analyzuje především dva instituty českého a francouzského pracovního práva, a to vznik a ukončení pracovního poměru. Jádrem práce je komparace zvolených institutů českého a francouzského zákoníku práce s cílem vyzdvihnout jejich nejpodstatnější odlišné a shodné prvky. Závěr obsahuje shrnutí dílčích zjištění a vyhodnocení hypotéz stanovených v úvodu práce.
Pracovněprávní vztahy a agentury práce
Blažková, Jana ; Soušková, Milena (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na pracovní právo a agentury práce. Cílem práce je ověření, zda firmy využívají agenturní zaměstnávání, či nikoliv a zda je jejich přístup efektivní v praxi. Práce je rozdělena na dvě části, z čehož první část poskytuje terminologický podklad a právní terminologii pro zpracování druhé, praktické části. Praktická část se zabývá analyzováním aktivit personálních oddělení několika vybraných společností a systémy oslovování potenciálních zaměstnanců, spolu s jejich pracovními podmínkami a motivačními systémy. Podklady pro analýzu jsou dvojí. Zaprvé, hloubkové rozhovory se zástupci personálních oddělení daných společností pro zjištění přístupu firem. Zadruhé kvantitativní průzkum s cílovou skupinou potenciálních zaměstnanců. Porovnáním získaných informací je posléze vyhodnocena efektivita přístupu firem.
The law enforcement by a different person than the author
Lukáčová, Bianka ; Votava, Tomáš (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována autorskému právo se zaměřením na zaměstnanecké dílo. Zaměstnanecké dílo je vytvořeno autorem při plnění jeho pracovních povinností. Výkon práv spojených se zaměstnaneckým dílem se řídí ustanoveními, které samotný autorský zákon uvádí jako zvláštní ustanovení o některých dílech. Cílem této práce je přinést strukturovaný přehled o dané problematice. Úvod této práce je věnován teoretické interpretaci autorského práva. Následuje výkon autorských práv osobou odlišnou od autora. Jádrem práce je zaměstnanecké dílo, kterému je věnována nejdelší pasáž. Prostřednictvím praktické části se pokusím nahlédnout do praxe a pomocí dotazování lidí, který tvoří zaměstnanecké díla v rámci jejich pracovní činnosti, se pokusím zjistit nakolik se v teorii autorského práva orientují. Praktická část je vytvořena pomocí kvalitativního výzkumu.
Rodinná politika ve Švédsku - komparace s ČR
Výborná, Petra ; Kačírková, Eliška (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komparace švédské a české rodinné politiky a následné vyhodnocení funkčností těchto politik. První kapitola nabízí obecné vysvětlení pojmů spojených se sociální politikou a poskytuje teoretický podklad pro celou práci. Práce se dále věnuje hlavně rodinným dávkám poskytovaným Švédským královstvím a v poslední kapitole je srovnává s dávkami českými. Závěrem vyhodnocuje funkčnost systémů a uvádí některá doporučení pro Českou republiku.
Náhradní rodinná péče
Vyšatová, Markéta ; Spirit, Michal (vedoucí práce) ; Kačírková, Eliška (oponent)
Bakalářská práce na téma Náhradní rodinná péče objasňuje institut náhradní rodinné péče v České republice. Obsahuje jednotlivé kapitoly vztahující se k jednotlivým druhům náhradní rodinné péče, přičemž nejvíce rozvádí adopci a pěstounskou péči. Nechybí ani vysvětlení ústavní výchovy a ukázkový případ z praxe.
Odpovědnost zaměstnance za škodu.
Filipová, Kateřina ; Soušková, Milena (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje odpovědnosti zaměstnance za škodu. V první kapitole je charakterizován systém pracovního práva a jeho hlavní prameny. Následující kapitola pojednává o pracovněprávním vztahu, definuje jeho subjekt, objekt a obsah a stručně popisuje základní druhy pracovněprávního vztahu. Další kapitola se již věnuje odpovědnosti jako takové, následovaná kapitolou zaměřující se na odpovědnost v pracovněprávních vztazích. Významnou část práce představují druhy pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu a problematika náhrady škody vzniklá v souvislosti s výkonem práce. Pro úplnost je zde též stručně popsáno pojištění odpovědnosti a možnost soudu využít moderační právo. Poslední kapitola se zabývá konkrétními příklady z praxe, jež jsou podkladem pro zhodnocení právní úpravy a doporučení pro zaměstnance i zaměstnavatele.
Právní postavení ombudsmana v České republice, Slovenské republice a Švédsku
Krajčinovská, Tereza ; Chvátalová, Iva (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Bakalářská práce s názvem Právní postavení ombudsmana v České republice, ve Slovenské republice a ve Švédském království se zabývá analýzou instituce ombudsmana ve vybraných zemích a následně jejich komparací. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola se věnuje instituci ombudsmana obecně. Vymezuje definice, znaky a důležité charakteristiky ombudsmanských institucí ve světě. Druhá, třetí i čtvrtá kapitola je zaměřena na instituci ombudsmana v konkrétních státech, přičemž v každé zemi se tato instituce nazývá jinak. Pátá kapitola porovnává ombudsmanské instituce v jednotlivých zemích na základě předem zvolených kritérií. Cílem práce je poukázat na odlišnosti a shody právních úprav ve vybraných zemích (Česká republika, Slovenská republika, Švédské království), v závislosti na politických, sociálně-ekonomických, kulturních a jiných podmínkách a provést jejich zhodnocení.
Šikana v pracovněprávních vztazích
Žák, Jakub ; Soušková, Milena (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Problematika šikany v pracovněprávních vztazích je stále velmi aktuálním tématem. Hlavním cílem této práce je prokázat, že výskyt šikany v českých pracovněprávních vztazích stále není na ústupu a navzdory veškeré snaze o jeho vymýcení neustále vzrůstá. V prvních dvou kapitolách jsou nejprve definovány základní pojmy, které jsou s problematikou šikany úzce spjaty a následně je zkoumána její dosavadní právní úprava na rovině mezinárodní, evropské i vnitrostátní. Výsledkem třetí kapitoly je ucelený souhrn dostupných prostředků, kterými se může oběť diskriminace či šikany na pracovišti bránit. Praktická část, která se opírá o průzkum z let 2011, 2013 a 2015, se zabývá výskytem jednotlivých projevů šikany v českých pracovněprávních vztazích, průměrnou frekvencí a délkou trvání těchto projevů a způsoby, jak při řešení šikany na pracovišti její oběti postupují.
Vybrané aspekty přestupkového práva
Myshchenko, Maria ; Chvátalová, Iva (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty přestupkového práva. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována úvodu do správního práva trestního a jeho historickému vývoji. Druhá kapitola se zabývá přestupkovým právem hmotným a charakteristikou jeho základních pojmů. Třetí kapitola je zaměřena na přestupkové právo procesní. Čtvrtá kapitola platnou právní úpravu přestupkového práva zhodnocuje. Pátá kapitola se zabývá novou právní úpravou přestupků. Obsahem poslední šesté kapitoly je zhodnocení nové právní úpravy a její srovnání s dosavadní úpravou přestupkového práva.
Sociální zabezpečení cizinců z pohledu českého práva
Zhigalova, Anastasia ; Chvátalová, Iva (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Tématem bakalářské práce je sociální zabezpečení cizinců z pohledu českého práva. Práce je zaměřená ve velké míře na cizince z třetích zemí, jen okrajově na cizince z členských států Evropské unie. Práce je rozdělená na 5 kapitol. V první kapitole jsou popsány systémy sociálního zabezpečení v České republice. Další kapitola uvádí podrobnosti mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení. Třetí kapitola je věnována pojmu "cizinec" a jeho právnímu postavení podle českého práva. Předposlední kapitola je klíčovou pro danou práci, protože je zacílená na účast cizinců na systémech sociálního zabezpečení z pohledu českého práva. Poslední kapitola zhodnocuje právní postavení cizinců v systémech sociálního zabezpečení v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 231 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Spirit, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.