Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 230 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení šíření pulzové vlny z dat celotělové bioimpedance
Soukup, Ladislav ; Tyšler, Milan (oponent) ; Vrba, Jan (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodikou využití celotělové impedanční kardiografie k výpočtu rychlosti šíření pulzové vlny. V prvních třech kapitolách jsou vysvětleny vybrané hemodynamické vlastnosti arteriálního systému související s problematikou šíření pulzové vlny. Dále také metody používané k jejímu získání, včetně jejich hlavních výhod a nedostatků. V další části je rozebrána problematika metodiky výpočtu šíření rychlosti pulzové vlny s využitím celotělové impedanční kardiografie. Na základě analýzy této problematiky zde je stanoven postup k získání korektní metodiky. Zejména stanovení vhodného referenčního proximálního bodu pro odečítání časového zpoždění vůči aortálnímu oblouku, a návrh a realizace metody stanovení transitní vzdálenosti. Na základě získaných poznatků byl realizován výpočet reprezentativních rychlostí šíření pulzové vlny do osmi končetinových lokací.
Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku
Svobodová, Ivana ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se především týká neinvazivní metody měření krevního tlaku. V bakalářské práci je téţ navrhnutý program v prostředí Matlab, který slouţí pro zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku krve pro detekce SBP a DBP a MAP tep po tepu. Pro ověření funkčnosti programu je další realizace provedena v GUI. V závěru práce jsou získaná data statisticky vyhodnocena.
Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem
Soukup, Ladislav ; Cimbálník, Jan (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, která byla měřena u subjektů s implantovanými kardiostimulátory. Těmto subjektům byla pomocí programování kardiostimulátoru měněna tepová frekvence. Měřená data díky tomu nebyla zatížena artefakty spojenými se změnou tepové frekvence způsobenou zátěží organismu, nebo jinými vlivy. Na základě statistického zpracování předloženého souboru naměřených dat byl studován vliv tepové frekvence na velikost srdečního výdeje.
Zpracování bioimpedančního signálu
Valíčková, Vladimíra ; Vondra, Vlastimil (oponent) ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce)
Teoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být využity v různých lékařských aplikacích. Práce srovnává 3 detekční algoritmy. Nejlepších výsledků dosahuje detekce pevným oknem, kde bylo vyloučeno pouze 1,09 % hodnot. Velmi podobných výsledků dosahuje detektor závislý na statické složce bioimpedance, zde bylo vyloučeno 1,18 % detekcí. Algoritmus založený na délce RR intervalu pracoval nejhůře. Dále je zde vypočtena rychlost šíření pulzní vlny v šesti částech lidského těla při horizontální poloze pacienta a při nakloněné rovině. Při nakloněné rovině se pulzní vlna šířila o 38,59 % rychleji, než při poloze v leže.
Měřicí systém pro záznam a zobrazení NF magnetického pole
Dušek, Jiří ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce nejprve popisuje druhy magnetického pole a principy jeho měření. Dále se práce zabývá parametry snímače HMC2003 a akvizicí dat. K akvizici byla vybrána karta od firmy National Instruments s označením USB-6218. Následně je popsáno programovací prostředí LabVIEW, které bylo použito k návrhu akvizičního programu. Další část práce se věnuje komunikaci karty s počítačem, potřebným ovladačům a nastavení karty. Následně byly představeny požadavky na měřicí prostředí. Dále se práce zabývá základními částmi akvizičního programu a je vysvětlena jejich funkce ve spojitosti s uživatelským prostředím. Na závěr bylo prostředí otestováno.
Zpracování bioimpedančního signálu
Soukup, Ladislav ; Kolářová, Jana (oponent) ; Provazník, Ivo (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je prostudování vzniku bioimpedančního signálu a jeho následné využití při určení srdečního výdeje. K výpočtu jsou v této práci využity tři výchozí typy biologických signálů. A to ekg, signál se srdeční ozvami a bioimpedanční signál. Z těchto signálů jsou následně určeny potřebné parametry, především srdeční frekvence, srdeční ozvy (s1, s2) a derivace bioimpedanční signálu. Tato metoda určení srdečního výdeje je neinvazivní a je jak pro lékaře, tak především pro pacienta poměrně nenáročná, což je u rizikových pacientů velmi důležité. Nevýhodou je však nepřesnost, která je v různých metodách výpočtu eliminována modifikací výpočtového algoritmu. Uživatelské prostředí pro zpracování všech potřebných signálů a následný výpočet srdečního výdeje byl realizován v programovacím prostředí MATLAB a je optimalizován pro data naměřená a zpracovávaná v ÚPT AVČR.
Stíhání majetkových trestných činů v Československu 1948-1990
Rohr, Karel ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Stíhání majetkových trestných činů v Československu v letech 1948 až 1990 Abstrakt Tato práce se věnuje zkoumání rozdílné trestně-právní ochrany vlastnictví podle růz- ných druhů vlastnictví v Československu v letech 1948 - 1989. Současně bylo objektem zá- jmu také bližší poznání soudní praxe trestání útoků proti tomu druhu majetku, který požíval v uvedené době zvýšené právní ochrany poskytované prostředky trestního práva. V uvedeném období požíval vyšší právní ochranu majetek v socialistickém vlastnictví oproti majetku soukromému a osobnímu. Majetek soukromý a osobní náležel konkrétním fy- zickým osobám, zpravidla měl původ zejména v jejich pracovní činnosti, případně dědictví, darování a pod., a sloužil ponejvíce k uspokojování osobních, životních a rodinných potřeb vlastníků. Majetek v socialistickém vlastnictví byl nejčastěji majetek státních a družstevních organizací (zemědělských i výrobních), znárodněných a národních podniků, odborových hnutí a pod. Prakticky veškerý majetek, který sloužil k fungování průmyslu nebo nebo měl význam z hlediska ekonomiky a národohospodářství, byl majetkem v socialistickém vlastnictví. Důležitou součástí výzkumu byl popis vývoje právní úpravy, který se v čase měnil a to nejpodstatněji v letech 1950 a 1961, podle dvou trestních zákonů, postupně přijatých, plat- ných a...
Vývoj trestního práva v 18. století v našich zemích
Hübnerová Asadová, Zejneb ; Malý, Karel (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Vývoj trestního práva v 18. století v našich zemích Resumé Ve své práci se zabývám vývojem trestního práva v 18. století v našich zemích. V 18. století došlo v důsledku osvícenské filozofie a beccariánské trestněprávní reformy k významným proměnám trestního práva. Práce se skládá z úvodu, závěru a šesti kapitol. V úvodu je vysvětlena terminologie užívaná v práci a teoretická a filozofická východiska, ze kterých při výkladu vycházím, např.: osvícenství, trestní právo, vliv osvícenství na proměnu společnosti 18. století. Kapitola první podává stručný výklad vývoje trestního práva do 18. století. Kapitola druhá se skládá ze čtyř podkapitol a na rozboru tehdy platných zákoníků ilustruje vývoj trestního práva v první polovině 18. století. Část první se zabývá kodifikací městského práva z roku 1579, jejímž autorem byl Pavel Kristian z Koldína. Část druhá obsahuje stručný popis trestněprávní kodifikace práva šlechtického - Obnovené zřízení zemské z roku 1627. Část třetí pojednává o prvním pokusu o sjednocení trestních norem, převážně však procesní povahy, Constitutio Criminalis Josephina z roku 1707. Část čtvrtá obsahuje rozbor kodexu Marie Terezie z roku 1768, který byl vyvrcholením feudálního pojetí trestního práva. Kapitola třetí se soustředí na vývoj trestního práva ve druhé polovině 18. století, po vydání...
Proces s K. H. Frankem před mimořádným lidovým soudem
Vozdek, Jakub ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se podrobně zabýval historickým procesem s válečným zločincem Karlem Hermannem Frankem. Mužem, který řadu let ovlivňoval praktické dění v českých zemích. Práci jsem rozčlenil na deset kapitol. V první kapitole se věnuji osobnosti K. H. Franka. Snažil jsem se stručně vylíčit veškeré životní milníky muže, který byl za své zločiny proti československému státu odsouzen k spravedlivému trestu smrti. V druhé a třetí kapitole představuji dva muže, kteří sehráli velmi důležitou roli v procesu a při vydání K. H. Franka k potrestání československé spravedlnosti, Kamilla Reslera a Bohuslava Ečera. V dalších kapitolách se plně věnuji procesu samotnému, od zahájení, přes každodenní průběh přelíčení až po vynesení rozsudku. V závěru shrnuji poznatky z procesu a odpovídám na otázku o objektivitě řízení proti obžalovanému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 230 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SOUKUP, Luboš
1 SOUKUP, Lukáš
14 Soukup, Lubomír
3 Soukup, Luboš
4 Soukup, Luděk
4 Soukup, Lumír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.