Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Žák 1. třídy a jeho adaptace v sociální oblasti z pohledu rodičů a učitelů 1. tříd ZŠ
Součková, Jaroslava ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace žáků 1. třídy ZŠ na školní prostředí v sociální oblasti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na proces adaptace žáka na školní prostředí, objasňuje pojem socializace, analyzuje školní zralost, připravenost a podmínky školního vzdělávání. Praktická část je založena na kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření. Metoda dotazníku, rozhovoru a pozorování poskytuje zjištěná data k problematice adaptace žáka 1. třídy ZŠ v sociální oblasti a analyzuje přístup a postoj rodičů a učitelů 1. tříd základní školy k adaptaci žáků na školní prostředí v sociální oblasti Cílem diplomové práce je analyzování názoru na uvedenou problematiku ze strany rodičů a učitelů 1. tříd základní školy.
DPH u divadel
Kolářová, Marie ; POKORNÝ, Jiří (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce částečně navazuje na mou bakalářskou práci - Daně u divadel se zaměřením na DPH a daň z příjmu. Klade si za cíl zjistit, zda je pro nezisková divadla výhodná pozice neplátce DPH v hlavní činnosti (poskytování kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího je ze zákona osvobozeno od daně bez nároku na odpočet), nebo zda by se jim spíše vyplatilo být plátcem DPH. Práce má tři části. První část je čistě teoretická, popisuje pravidla zdanění daní z přidané hodnoty u neziskových divadel. Druhá část se sestává z případových studií vybraných divadel za rok 2013 a zavádí výpočet DPH pro případ takového divadla v roli plátce DPH v hlavní činnosti. Třetí část nahlíží na systém DPH v Evropské unii a navrhuje jeho případnou aplikaci v ČR. Výstupem práce je manuál o DPH pro divadelní subjekty a program na propočet potenciální povinnosti k DPH pro případ, že by subjekt nebyl od této daně osvobozen.
Ekonomika a řízení neziskové organizace
Šimková, Magdalena ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Součková, Jaroslava (oponent)
Práce obsahuje definice základních pojmů z oblasti neziskového sektroru. Na praktickém příkladě konkrétní neziskové organizace je ukázána důležitost volby fungující organizační struktury. Dále je práce zaměřena praktické provázání otázek financování neziskových organizací s teorií, která byla přebrána z dostupné odborné literatury. V neposlední řadě je v práci řešena důležitost strategického plánování pro řádné a dlouhodobé fungování organizace. Toto téma je popsáno na příkladě provedené SWOT analýzy.

Viz též: podobná jména autorů
7 SOUČKOVÁ, Jana
7 Součková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.