Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Open Air Museums: Representing Ethnography and History, Interacting with Heritage
Bernardot, Hélène ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Sonkoly, Gábor (oponent) ; Turgeon, Laurier (oponent) ; Gauvin, Jean-François (oponent)
TITLE Reprezentace historie a etnografie ve vztahu ke kulturnímu dědictví. SUBTITLE Analýza muzeologické praxe v Huron-Wendat Museum ABSTRACT Práce analyzuje specifika reprezentací a interakcí v moderních etnografických muzeích. Cílem je ozřejmit muzeologické přístupy k lokálním indigenním kulturám a zjistit, jak se veřejnost zapojuje do utváření specifických diskursů o kulturním dědictví a jak tyto diskursy vnímá. Zvláštní pozornost je věnována transformaci muzeí z autoritativních center vzdělávání v sociálně inkluzivní prostory. Identifikována je role profesionálů v oblasti kulturního dědictví a jejich zpřístupňování tohoto dědictví pro veřejnost, a to ve vzájemné interakci. Případovou studií je Huron-Wendat Museum ve městě Wendake (provincie Québec, Kanada). Skrze tuto studii a s využitím sekundární literatury bude zkoumána problematika identity, kontinuity a jednoty v kontextu nové postkoloniální muzeologie. KEYWORDS etnografická muzea; nová muzeologie; kulturní dědictví; reprezentace; interakce; sociální inkluze; původní obyvatelé; postkolonialismus
Linguistic Identity in the English as a Lingua Franca Communication: Changing Perceptions on English Non-nativeness in the Context of an Erasmus Community of Practice
Klánová, Aneta ; Janáč, Jiří (vedoucí práce) ; Sherman, Tamah (oponent) ; Sonkoly, Gábor (oponent)
Standardní jazyková ideologie, která je zakořeněná v diskurzech tradiční výuky cizích jazyků, může mít negativní vliv na lingvistickou identitu u nerodilých mluvčích angličtiny. Ten se projevuje věnováním přehnané pozornosti jak správné výslovnosti, tak gramatické korektnosti, dále také upínáním pozornosti směrem k nedostatkům a srovnávání s ideálem rodilého mluvčího. To má za následek utváření negativního lingvistického sebepojetí v angličtině. Nedávné studie nicméně poukazují k opačným zjištěním. Ukazuje se, že oslabování ideologického vlivu vychází především ze současné role angličtiny jako globální linguy franky. Hlavním cílem této práce tedy je prozkoumat pohledy mladých nerodilých mluvčích, studentů participujících v programu Erasmus, na jejich angličtinu a její užívání jako hlavní jazykový zdroj pro socializaci v rámci jejich komunity. Na základě toho lze poté zjistit, zda tato decentralizace v kombinaci s praktickým užíváním angličtiny ve značně neformálním prostředí studentské skupiny může mít nějaký vliv na formování jazykové identity mluvčích. Teoretická část práce se skládá ze tří hlavních sekcí. První sekce je vysvětluje koncept angličtiny užívané jako lingua franca (ELF) a jeho vývoj. V druhé části se odkrývá vztah mezi ELF a tématem identity, zatímco třetí část představuje Wengerův...
The Brazilian Agrarian-industrial Towns of Jan Antonín Baťa (1940 - 1965): Bata Shoe Company's Ideal Industrial Town as Transnational Crossings of Urban Planning Ideas
Costa da Silva, Davi ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Sonkoly, Gábor (oponent) ; Jemelka, Martin (oponent)
Tématem mé diplomové práci jsou města, jež v letech 1941-1965 vybudoval v Brazílii český podnikatel Jan Antonín Baťa, a to konrétně Batatuba, Vila CIMA - Indiana, Mariápolis, Bataguassu a Batayporã. Na fenomén těchto brazilských baťovských měst nahlížím optikou tzv. histoire croisée jako na výsledek interakce mezi koncepty městského plánování, politicko- hospodářského kontextu Brazílie a vlastních záměrů a plánů Jana Antonína Bati. Má práce staví na analýze dobových projektů a příslušné dokumentace tzv. ideálního města Baťova koncernu a měst vystavěných tímto továrníkem na území největší jihoamerické země, přičemž posledně zmiňovaná města představuji jako jakousi zvláštní kapitolu transnacionálních dějin továrních měst budovaných koncernem Baťa na různých místech světa. Z dosavadního studia pramenů totiž vše nasvědčuje tomu, že snem Jana Antonína Bati bylo v Brazílii vybudovat jakási smíšená průmyslovo-zemědělská města, jejichž obyvatelé by se se svými rodinami mohli věnovat i zemědělství. Takový model jsem nazval agrárně-industriálním městem a ve své práci ukazuji, že se do něj do různé míry řadí všech pět měst, jež Baťa v Brazílii vybudoval. Klíčová slova: brazilská Baťová města, Jan Antonín Baťa, agrárně-průmyslové město, histoire croisée transnational urban studies
Harmonising British and European Identity in a Technological Project
White, Stephen Washbourn ; Janáč, Jiří (vedoucí práce) ; Sonkoly, Gábor (oponent) ; Koura, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na vztah technologie a integrace v britském kontextu na přelomu 20. a 21. století. V praxi to znamená použití transnacionálního evropského projektu jako čočky pro analýzu politické a sociální debaty za účelem sledování vzájemného vztahu Británie a Evropy ve formulaci britské identity. Technologie, jež se rozebírá v této diplomové práci, je Eurofighter Typhoon, na jehož rozvoji se podílely takové státy jako Španělsko, Francie a Německo. Autor si klade za cíl přispět do diskusí o formování britské identity ve vztahu k Evropě a také k rozvíjející se oblasti kulturních a sociálních dějin technik vedenou pracemi, které spojují technologii a spolubudování národních identit. Klíčová slova: Technologie, Integrace, Podpůrce EU, Euroskeptik, Británie, Evropa, Eurofighter.
Unesco World Heritage Sites: Ways of Presenting & and Interpreting the Pas. As seen in: Kutná Hora, Hiroshima Villa Romana del Casale
Kovářová, Linda ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent) ; Sonkoly, Gábor (oponent)
Tato dizertační práce se zabývá specifickou skupinou historických míst nazývaných světové dědictví, která jsou zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Práce charakterizuje základní prvky myšlenky světového dědictví UNESCO jakožto kulturního a společenského procesu, jehož součástí jsou akty vzpomínání vedoucí k různým možnostem chápání, prezentování a interpretování minulosti v rámci aktuálních společenských rámců. Práce poukazuje na řadu hledisek o povaze památek obecně, jako i konkrétně o povaze světového dědictví UNESCO, které se stalo předmětem zájmu relativně nové mezioborové akademické disciplíny, která se zabývá studiem kulturního dědictví, a pro kterou se vžil v angličtině termín 'heritage studies'. Za účelem prozkoumání různých aspektů fenoménu světového dědictví byla rozpracována tato témata: vzpomínání a veřejné využívání minulosti, UNESCO přístup a způsoby prezentace a interpretace minulosti. Proto, aby bylo možné zachytit jak koncept světového dědictví vypadá v praxi, věnuje se práce popisu určitých aspektů tří různých míst světového dědictví. Pro studium těchto záležitostí ve fyzickém světě byly s využitím metod přímého pozorování a terénního výzkumu vypracovány případové studie tří specifických míst UNESCO. Při bližším pohledu na jednotlivé vybrané památky UNESCO - české...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.