Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pouliční obtěžování ne-heterosexuálních žen
Fialová, Markéta ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Pavlík, Petr (oponent)
Diplomová práce vychází z konstruktivistického paradigmatu a zabývá se tématem obtěžování ne-heterosexuálních žen ve veřejném prostoru, konkrétně fenoménem zvaným pouliční obtěžování, který analyzuje z pohledu intersekce genderu a sexuality v heteronormativní společnosti. Teoretická část představuje základní terminologické koncepty jako je heteronormativita, homonegativita a misogynie, které jsou následně využívány k představení kontextu, v němž se pouliční obtěžování odehrává. Dále jsou zde popsány dopady, které takové chování na obtěžované ne-heterosexuální ženy a jejich prožívání má, způsoby, jak na něj reagují a jak s takovou zkušeností následně pracují. Výzkumná část práce využívá kvalitativní metodologii a sestává ze semi-strukturovaných hloubkových rozhovorů s osmi ne-heterosexuálními ženami na téma jejich zkušeností s pouličním obtěžováním, zde však již s konkrétním zaměřením na párový kontext ne- heterosexuálních žen. Cílem výzkumu je popsat a zviditelnit téma, jemuž v české ani zahraniční akademické debatě ještě nebylo věnováno příliš pozornosti. Pro vyhodnocení výsledků byla zvolena metoda tematické analýzy, především proto, že umožňuje přehledně vyhledat společná témata jednotlivých rozhovorů, stejně jako analyzovat konkrétní odlišnosti, které jsou pro jednotlivé zúčastněné ženy...
When reproductive rights are criminalized: cross-border abortions and a case study of the Ciocia Collectives
Catalina, Savanah ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Helman, Ivy Ann (oponent)
This research examines qualitative interviews with three informal feminist collectives: Ciocia Basia, Ciocia Wienia, and Ciocia Czesia. The Ciocia collectives are located in Central Europe, specifically Germany, Austria, and the Czech Republic, and work to organize abortions for people mainly living in Poland where abortion access is highly restricted. Every member of the collective is a volunteer and the group does not profit from their activism. While prior research has been conducted on individuals who are forced to travel to receive reproductive care, little current research exists on the abortion organizing groups who assist them in the process. The Ciocia collectives work tirelessly to organize cross-border abortions including arranging accommodation, appointments, funding, translation services, and more. This work poses a unique set of challenges and opportunities which will be further explored. Keywords: abortion, reproductive justice, cross-border abortions, feminist solidarity, borders, boundaries
Analýza (re)produkce kánonu (dějin) architektury 20. století
Brůhová, Klára ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Diplomová práce Analýza (re)produkce kánonu (dějin) architektury 20. století se věnuje tématu architektonickému kánonu a především kritické reflexi principů jeho utváření. Práce představuje teoretická východiska i argumentaci objevující se v zahraničních i tuzemských textech (publikovaných od druhé vlny feminismu po současnost), které na architektonický kánon a výklad dějin architektury nahlíží kriticky - především prizmatem genderu. Analytická část práce se soustředí na kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu sylabů k přehledovým kursům dějin architektury vyučovaným na českých vysokých školách, přičemž cílem je najít odpověď na výzkumnou otázku: Jak se na vysokých školách v České republice učí/vykládají dějiny architektury 20. století - a do jaké míry jde o dějiny zohledňující tvůrčí přínos žen, resp. o dějiny kritické? Klíčová slova Dějiny architektury, gender, feminismus, kánon, architektura 20. století, architektky, vzdělávání
Pregnant in Lima: female body, social stratification and urban space
Přibyláková, Martina ; Brož, Luděk (vedoucí práce) ; Sokolová, Věra (oponent) ; Hrešanová, Ema (oponent)
Jak je zkušenost těhotenství v patriarchální společnosti ovlivněna socioekonomickým statusem těhotných žen? Dosud se kvalitativní studie zaměřovaly především na vliv socioekonomického statusu ve zdravotní péči a nezamýšlené početí u chudých adolescentek. Na základě 17měsíční srovnávací etnografie provedené v Limě, hyper-stratifikovaném hlavním městě Peru, se tato dizertační práce zabývá zkušenostmi žen s různými socioekonomickými dispozicemi, a to včetně početí, potratu a (inter)personální žité zkušenosti těhotenství. Disertace využívá koncept reprodukčního habitu s cílem reflektovat dispozice žen různého socioekonomického statusu. Tyto dispozice, genderované a třídně specifické, jsou chápány jako embodiment institucí: instituce patriarchátu a zdravotnických institucí. Reprodukční dispozice/rozdíly ve formování těhotenství související se statusem jsou v disertaci identifikovány zejména ve čtyřech oblastech: (i) okolnosti početí žen především z hlediska (ne)záměrnosti, jejich reprodukčního věku, partnerské situace (integrity) a (ne)opuštění mužem (desertion). Socioekonomicky odlišné okolnosti početí produkují psycho-fyziologicky odlišné lidské subjekty. (ii) Ženský reprodukční habitus je dán dvojím standardem v přístupu k bezpečnému potratu, který je v katolickém Peru ilegální. Vzhledem k tomu, že...
Porod očima mužů
Zavadilová, Šárka ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývala přítomností mužů u porodu. Cílem práce bylo dát hlas mužům - otcům, aby vyprávěli o své zkušenosti s porodem. Teoretická část poskytuje teoretický rámec pro analýzu konstrukci mužských identit, repertoárů otcovství a genderových vztahů v rodině a představuje feministickou kritiku nahlížení na porody. Empirická část se zabývá metodologickými východisky a metodami mého feministicky orientovaného výzkumu vycházejícího z konstruktivistického paradigmatu a jsou zde prezentovány výsledky výzkumu, který směřovaly tyto předem stanovené otázky: jakým způsobem muži hovoří o zážitku porodu, jak v rámci vyprávění konstruují svou mužskou identitu a jak se během vyprávění o porodu vztahují k otcovství (rodičovství). Zájem byl též směřován k motivaci mužů k účasti u porodu, k jejich rolím u porodu a k významu, jež této události přisuzují. Klíčová slova: přítomnost mužů u porodu, otcovství u porodu, porodní příběhy, mužská identita, hegemonní maskulinita, otcovství
"Nemoc ambiciózních žen" Genderové dimenze diagnostického procesu roztroušené sklerózy
Nejedlá, Adéla ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Diplomová práce skrze polostrukturované rozhovory s ženami diagnostikovanými s roztroušenou sklerózou analyzuje, jaké genderové aspekty vstupují do diagnostického procesu tohoto onemocnění na základě jejich vlastní zkušenosti. Teoretická část uvádí základní koncepty a podklady vyplývající z přechozích výzkumů a z literatury zabývající se tímto a navazujícími tématy. Zaměřila jsem se převážně na medicínský diskurz, a dále jsem popsala gender bias v medicíně, kterým je například téma medikalizace ženského těla. Rovněž jsem popsala oblast pozdní diagnostiky, a uvedla základní informace o roztroušené skleróze. V empirické části práce jsem se zaměřila na kvalitativní výzkum, který jsem zvolila s úmyslem analyzovat výpovědi konkrétních žen a jejich osobní zkušenosti. Skrze techniku polostrukturovaných rozhovorů jsem měla možnost si vyslechnout skutečné příběhy, které mě dovedly k novým zjištěním spojeným s diagnostickým procesem roztroušené sklerózy. Touto prací bych chtěla přispět ke zkvalitnění komplexního diagnostického procesu. Klíčová slova Genderová předpojatost, medicína, diagnostický proces, roztroušená skleróza, genderové stereotypy, polostrukturované rozhovory
"Questioning youth": Strategie a podpora rozvoje dospívajících v kontextu českého vzdělávacího systému
Hrdličková, Agáta ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Pavlík, Petr (oponent)
Diplomová práce "Questioning youth": Strategie a podpora rozvoje dospívajících v kontextu českého vzdělávacího systému analyzuje systém prevence homofobie a transfobie a možnosti podpory questioning youth, tedy dospívajících, kteří zpochybňují či hledají svou sexualitu nebo genderovou identitu. Práce přináší analýzu teoretických konceptů zabývajících se LGBTQ* dospívajícími, genderovou socializací a institucionálním vzděláváním. Následovala jsem tři hlavní výzkumné otázky: 1) Jak lidé působící na školních poradenských pracovištích vnímají questioning youth, respektive LGBTQ* dospívající? 2) Jaké prostředky prevence v oblasti sexuality a genderu mají školy k dispozici, a jaké reálně využívají? 3) Jaká je systémová podpora škol v oblasti prevence homofobie a transfobie? Hlavní metodou jsou polostrukturované rozhovory se školními metodičkami prevence a školními psycholožkami z víceletých gymnázií. Výběr je omezený na Prahu a blízké okolí a zahrnuje státní i soukromá gymnázia. Empirická část zjišťuje, že zásadní témata ovlivňující přístup mých komunikačních partnerek ke questioning youth jsou postoje samotných aktérek, terminologie, kterou používají, jejich nejistoty a nedostatek informací týkající se LGBTQ* tematiky a povědomí o reálných možnostech intervence vůči questioning youth. Dalšími důležitými...
Gay otcovství. Výraz aktivismu v českém kontextu?
Ciprová, Kristýna ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Cílem této práce bylo zmapovat gay otcovství coby málo tematizovaný a diskutovaný fenomén, který nebyl v českém prostředí dosud podroben důkladnému výzkumu. Práce proto prozkoumává názory vybraných gay mužů na rodičovství. Polostrukturované rozhovory s 30 muži umožnily zkoumat, jakým způsobem je v českém kontextu otázka gay otcovství a rodičovství konstruována (jak a kde tyto představy vznikají a jakým způsobem jsou udržovány a transformovány). Důležitým aspektem při zkoumání touhy gay mužů po dětech je uvědomit si důsledky institucionálních bariér a zákazů, které společnost systematicky vytváří. Z tohoto důvodu práce využívá jakožto komparativní rámec zmapování situace ve Skandinávii a Španělsku, které jsou v oblasti úpravy legislativy rodičovských práv gayů a lesbických žen na zcela jiné úrovni než Česká republika. Ze srovnání stavu v těchto zemí s českým prostředím vyplývá teze o klíčových faktorech, které se na institucionalizaci stejnopohlavních partnerství a rodin podílejí. Jedním z těchto faktorů byl aktivismus, jehož propojení s gay otcovstvím se stalo koncepčním rámcem této práce. Teoretická část se proto dále věnuje obecnému utváření nových sociálních hnutí, aktivistickému působení a specifickému chápání (g/l) aktivismu v českém kontextu. Zjevná nechuť (dotazovaných) gay mužů podílet se na...
DVACÁTÉ STOLETÍ VE SVĚTLE ZKUŠENOSTÍ JEDNÉ ŽENY alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie
Svobodová, Jana ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kiczková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jak se konkrétní doba a události odrazily v životě konkrétní ženy, nakolik její jednání ovlivnily genderové normy a stereotypy společnosti, a nakolik se tato žena cítila jimi vázána. Jako metoda zpracování byla zvolena metoda orální historie, která umožňuje zpracování životních příběhů lidí nejrůznějšího postavení a zkušeností. Jejím základem jsou biografická vyprávění narátorky, která badatelka následně zpracuje, analyzuje a interpretuje. V mém případě byla narátorkou moje babička narozená v roce 1922, a pocházející ze zemědělského prostředí, díky čemuž její životní zkušenosti nekorespondují příliš s obrazem doby, ve které žila, jež nám podává mainstreamová historie, zaměřená spíše na střední městské vrstvy. Díky tomu bylo při použití orální historie a analytické kategorie gender možno zpracovat originální pohled na události a dobu dvacátého století tak, jak jej zažila konkrétní žena. Tento pohled, opomíjející často politické události, které mainstreamová historie považuje za klíčové, a akcentující více každodenní život ovlivněný genderovým systémem, je živoucí dokladem o tom, jak rozdílné může být vnímání života v závislosti na kontextu a konkrétní životní zkušenosti.
Ženy v ozbrojených složkách - postavení ženy u Policie ČR
Kučerová, Valerie ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Hašková, Hana (oponent)
Tématem mé diplomové práce je genderová analýza současného postavení žen u Policie České republiky, tak jak jej vnímají samotné ženy policistky - studentky policejních škol. Ptám se, zda z pohledu žen - policistek fungují u Policie České republiky zabudované a neuvědomělé genderové stereotypy, které ženy a muže předurčují do určitých pozic a k určitým úkonům, zdali dochází v rámci služebního poměru (rozhodování, odměňování, profesní postup, přístup ke vzdělání, atd.) k uplatňování rovného zacházení a principu rovnosti příležitostí pro muže a ženy. V teoretické části práce jsem se zaměřila na genderové zpracování policejních odborných pramenů, od historického vývoje postavení žen v ozbrojených složkách ČR, přes právní úpravy služebního poměru až po posouzení zpráv a priorit Ministerstva vnitra ČR při prosazování rovnosti mužů a žen z pohledu genderu. V rámci kvantitativního předvýzkumu jsem provedla v průběhu měsíce dubna a května 2008 dotazníkové šetření se 60 ženami policistkami studujícími na Střední policejní škole MV v Praze a na Policejní akademii České republiky v Praze. Pro analytické zpracování dotazníkového šetření byla zvolena genderová analýza, která byla uplatňována ve všech fázích předvýzkumu - při plánování, realizaci a vyhodnocování. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol - úvod,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Sokolova, Vesela
6 Sokolová, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.