Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení
Smugala, Ondrej ; Paar, Martin (oponent) ; Vrána, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna elektráreň je riadený systém decentralizovaných zdrojov, akumulačných systémov a regulovateľných záťaží vzájomne previazaných komunikačnou infraštruktúrou, ktorý sa navonok javí ako konvenčný zdroj. Súčasťou teoretickej časti diplomovej práce je prehľad topológií riadiaceho systému virtuálnej elektrárne, prieskum možných komunikačných infraštruktúr a aktuálnych štandardov riadenia. Druhá časť práce sa zameriava na popis chodu a riadenia hybridného systému, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť virtuálnej elektrárne. Pre tieto účely bol vytvorený model v prostredí Matlab Simulink. Pre overenie chodu hybridného systému je vytvorená simulácia sledujúca reakciu hybridného invertoru na skokovú zmenu záťaže, ktorej výstup je porovnaný s meraním v laboratórnych podmienkach. Súčasťou práce je porovnanie možností regulácie hybridného systému realizované na základe meraní, ktoré bolo ťažiskom publikovaného vedeckého článku.
Simulace ustáleného stavu a dynamického chování nízkoteplotního palivového článku
Smugala, Ondrej ; Radil, Lukáš (oponent) ; Ptáček, Michal (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou matematického modelovania nízkoteplotného palivového článku typu PEMFC. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na objasnenie podstaty výroby elektrickej energie prostredníctvom palivových článkov ako aj na poukázanie výhod a nevýhod tohto typu zdroja. V tejto časti je prevedené rozdelenie palivových článkov podľa použitého elektrolytu a u každého druhu sú uvedené základné technologické informácie. Ďalej je už práca zameraná na PEMFC články, popis ich konštrukcie a prevedenie rešerše súčasného stavu tejto technológie využívanej v energetike. Druhá časť práce zahŕňa matematický popis článku a statický i dynamický popis jeho správania sa, na základe definovaných vzťahov medzi základnými parametrami a veličinami. V ďalšej časti sú uvedené samotné výsledky simulácie prevedenej na vytvorenom statickom a dynamickom modeli v programe Matlab Simulink. Nominálne hodnoty článku vychádzajú z katalógového listu reálneho palivového článku. Poslednú časť práce tvorí porovnanie merania na skutočnom palivovom článku s výsledkami simulácie, ktorá bola prevedená na upravenom modeli. Výsledné nasimulované charakteristiky sú porovnávané s nameranými charakteristikami na skutočnom palivovom článku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.