Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané regiony laténského osídlení v Čechách a jejich možný vztah ke zdrojům zlata
Smola, Adam ; Frank Danielisová, Alžběta (vedoucí práce) ; Mangel, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá možným vztahem mezi osídlením mladší doby železné a ložisky zlata. Jejím prvním cílem je ur ení míry pravd podobnosti, ve kterém ze t í vybraných region ech ( áslavsko, Jílovsko a P íbramsko) mohla probíhat t žba zlata v dob laténské, a kde je zvýšená pravd podobnost získání p ímého dokladu této t žby. Druhým cílem je vytvo ení modelu získávání zlata a následného nakládání s ním v dob laténské a rámcové navržení postupu budoucího výzkumu, který bypotvrdil nebo vyvrátil správnost tohoto modelu. Práce se celkov skládá ze t í ástí. První ást (kapitoly 1-4) obsahuje obecné uvedení do problematiky zlata v dob laténské na území ech, shrnutí sou asného stavu poznání o jeho možné t žb a porovnání možností a limit , jak toto poznání prohloubit. D raz je kladen zejména na metody a postupy, a to v etn aplikace velice slibných chemicko-fyzikálních analýz. Druhá ást práce (kapitola 5) je v nována samotnému podrobnému rozboru ložiskové situace zlata a laténského osídlení ve vybraných regionech áslavska, Jílovska a P íbramska, kde se laténská t žba zlata p edpokládá. V podkapitolách o geologii jsou popsána primární a sekundární ložiska zlata, v etn geochemických anomálií a relikt historické t žby. Podkapitoly o osídlení obsahují informace o stavu poznání, rozsahu osídlení a jeho...
Zlato v mladší době železné v Čechách
Smola, Adam ; Salač, Vladimír (vedoucí práce) ; Frank Danielisová, Alžběta (oponent)
Bakalářské práce se zabývá zlatem v mladší době železné. Cílem práce je komplexní popis dosavadních přírodovědných a archeologických poznatků o těžbě, zpracování a využití zlata v mladší době železné s důrazem na území Čech. Práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na geologii zlata. Druhá část je potom věnována montánní archeologii a třetí část se týká zlata v kontextu laténských Čech. V závěru jsou navrženy oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, pokud chceme hledat přímý doklad těžby drahého kovu v mladší době železné. Důležitou částí práce je seznámení české odborné veřejnosti s nepříliš známými, ale o to víc unikátními úspěchy francouzské montánní archeologie při prokazování těžby zlata v podobném kulturním prostředí a časovém horizontu. Práce by měla posloužit jako podklad pro další bádání, a teorii uvést v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA: mladší doba železná, zlato, těžba, osídlení, montánní archeologie

Viz též: podobná jména autorů
1 Smola, Albert
3 Smola, Alfonz
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.