Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kryptografické koprocesory pro zabezpečení komunikace IoT mikrokontrolerů
Český, Michal ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku, jak je možné zabezpečit komunikaci v rámci IoT. Samotný mikrokontroler lze k tomuto účelu také využít nicméně nikdy nebude zajištěna taková bezpečnost, jako to bude při použití hardwarového kryptografického koprocesoru. Pro vygenerování klíčů a požadavku na certifikát je zvolen koprocesor ATECC608B, který v sobě uchovává potřebná „tajemství“, která se využívají pro zabezpečení komunikace. Jako demonstrace funkčnosti kryptografického koprocesoru, je připojení mikrokontroleru ESP32 k serveru AWS, kde veškerá navázání spojení se serverem probíhají pomocí kryptografického koprocesoru.
Analýza logů aktivních síťových prvků
Kajánková, Petra ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyhledávání škodlivé činnosti pocházející od autorizovaných uživatelů, kteří mají oprávnění modifikovat zařízení. Teoretická část nejprve představuje základní síťový model ISO/OSI, společně s TCP/IP. Poté se zaměřuje na dva nejznámější protokoly pro práci s logy Syslog protokol a SNMP. Praktickou část práce tvoří teoretický návrh a následná realizace programu, jenž je schopen vyhodnotit záznamy o nastalých událostech na jednotlivých síťových zařízeních.
High Availability firewally
Frátrik, Tibor ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Táto diplomová práca je venovaná výskumu možnosťam redundancie firewallov a to špeciálne komerčným, softvérovým alebo hardvérovým. V teoretickej časti sú popísane jednotlivé firewally a ich možnosti redundancie. Diplomová práca bola viac zameraná na dva konkrétne firewally: ASA a Pfsense. V rámci praktickej časti boli navrhnuté a implementované topógie pre otestovanie redundancie u týchto firewallov. Pre testovanie boli vybrané dynamické preklady adries (NAT), stav VPN spojení, či už VPN spojenie typu site-to-site alebo remote-access a tiež spojenia TCP. Na záver boli porovnané výsledky pre jednotlivé firewally. Kde bolo skúmané a porovnané prevažne to, ako počítačová sieť u jednotlivých typov firewallov reaguje na redundanciu.
Rušení v lokálních datových sítích
Michálek, Aleš ; Slavíček, Karel (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
This paper deals with the problem of crosstalk in data networks. It aims to introduce the issues of NEXT, FEXT and crosstalk to students. The practical output is then the design of a laboratory task for measuring crosstalk. In the lab task, students have the opportunity to manually measure crosstalk levels.
Multimediální přenosy v IP sítích
Kejík, Tomáš ; Slavíček, Karel (oponent) ; Grenar, David (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce jsou ,,Multimediální přenosy v IP sítích". Cílem práce bylo provést teoretický rozbor problematiky multimediálních přenosů v IP sítích a vytvořit základní testovací sadu pro generování a měření síťového přenosu. Teoretická část je věnována základním typům přenosu IP videa a způsobům vysílání v IP sítích. Dále jsou popsány protokoly pro řízení nebo distribuci multimediálního obsahu. Praktická část se zabývá tvorbou skriptu, jenž byl napsán v jazyce Bash. Testovací skript obsahuje sadu funkcí, které jsou tvořeny různými síťovými nástroji. Pro automatickou a pohodlnou instalaci všech potřebných nástrojů byl vytvořen instalační Bash skript. Za účelem generování multimediálního a datového přenosu byly použity příkazy vlc a nc. Úprava multimediálních dat byla řešena nástrojem ffmpeg a k grafickému zobrazení změřených dat jsou využity nástroje smag a youplot. V neposlední řadě je také porovnávána účinnost vybraných kompresních formátů v závislosti na rychlosti přehrávání jednodeskového počítače Raspberry Pi 4B.
Comparison of cryptography performance of microcontrollers ARM Cortex-A
Škurla, Tomáš ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the measurement of cryptographic performance of ARM Cortex-A series microcontrollers. The theoretical part focuses on the description of concepts of cryptography, while at the same time explaining the principles of operation of individual cryptographic systems. Afterwards, thesis also describes the inner workings of ARM processors, their historical development, support for cryptography and detection of said support within processors. This is followed by defining the metrics for testing, part of which includes enumerating the hardware used in the testing process, with the focus being on the cryptography acceleration and encryption support. This also includes a description of the planned environment and software used in the testing. The practical part includes a description of the actual preparation of the defined environment and its possible modifications within the individual testing needs. The thesis concludes with an evaluation of the processed data and subsequent drawing of conclusions
IoT systém pro optimalizaci spotřeby energie výrobního závodu
Čuhel, Radim ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá měřením elektrické spotřeby ve výrobním závodu Draka Kabely ve Velkém Meziříčí. Hlavní řešení problému v teoretické části je popis obecné distribuce elektrické energie v ČR, popis výrobního závodu a měření elektrické energie společně s principy regulace naměřené energie. Praktická část práce je zaměřena na implementaci měřících čidel do modelu podnikové sítě. Nastavení a zprovoznění čidel společně s možnostmi regulace spotřebované energie. Výsledek této práce bude použit ke zlepšení regulace a využití elektrické energie ve výrobním závodu.
Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti
Kejík, Tomáš ; Slavíček, Karel (oponent) ; Grenar, David (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je ,,Měření kvalitativních parametrů v přístupové síti“. Cílem práce byla charakterizace multimediálních přenosů v přístupové síti a vytvoření funkčního síťového generátoru. Teoretická část je věnována rozboru klíčových přenosových parametrů, které mají vliv na výslednou kvalitu síťového přenosu. Dále jsou rozebrány použité síťové protokoly, které se využívají pro síťový a multimediální přenos. Simulace byla uskutečněna pomocí programu GNS3. Následně byla změřena přenášená data. Jednotlivé parametry určují kvalitu videoobsahu. Poté byly analyzovány nežádoucí jevy ovlivňující funkčnost výsledného přenosu. Dále se praktická část zabývá zhotovením síťového generátoru vytvořeného v jazyce Bash a také vytvořením skriptu za účelem usnadnění zapínání generátoru pro různý počet klientů. Posledním krokem bylo vyhodnocení přenosových parametrů.
Modbus WiFi pro připojení pyrometru ve slévárně
Moravčík, Adam ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na návrh spôsobu pripojenia pyrometru komuni-kujúceho rozhraním MODBUS RTU k WiFi sieti v prostredí Brnenskej zlievarne. Prvá časť je venovaná protokolu MODBUS, jeho štruktúre, princípom a možnosti prepojenia k sieti TCP/IP, ktorá je využívaná aj vo WiFi. Druhá časť je zameraná na prehľad dostupných jednodoskových počítačov a mikro-kontrolérov vhodných pre realizáciu návrhu. Tretia časť sa venuje samotnému hardwarovému návrhu zariadenia realizujúceho prepojenie pyrometru k WiFi sieti. Popisuje význam jednotlivých častí a spôsob ich vzájomného prepojenia. Štvrtá časť sa zaoberá softwarovým návrhom programu. Opisuje jednotlivé bloky programu a ich funkciu. Piata časť sa venuje testovaniu zariadenia pomocou simulačných programov „Modbus Pool“ a „Modbus Slave“.
SDN for cloud computing
Kuklovský, Adam ; Frolka, Jakub (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
The theme of this bachelor work is SDN technology. It consists of both practical and theoretical part. In theory section, we described the main concept of the SDN network, functioning of OpenFlow protocol, comparison of individual open source SDN controllers and real onset of SDN technology. Practical section contains procedure of individual components being installed to create topology and to forward realization of laboratory task. The laboratory work also depicts the way of creation and modification of streams in the SDN network.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.