Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití dynamické a statické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu
Slabá, Andrea ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Šporclová, Veronika (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl porovnat výsledky získané statickou a dynamickou diagnostikou u dětí s poruchou attachmentu v předškolním věku v oblasti kognitivních funkcí. V rámci dynamické diagnostiky je využívána metoda ACFS-cz, konkrétně čtyři subtesty: Třídění, Krátkodobá auditivní paměť, Krátkodobá vizuální paměť, Doplňování sekvenčních vzorců. Využívaná metoda statické diagnostiky je Woodcock-Johnson IV COG, konkrétně čtyři subtesty: Vizualizace, Verbální pozornost, Rozpoznávání obrázků, Analýza-Syntéza. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 16 dětí předškolního věku (3 až 6, resp. 8 let) umístěných v ústavní péči. Závěry výzkumu ukázaly, že mezi výsledky pretestu ACFS-cz a výsledky Woodcock-Johnson IV COG neexistují rozdíly. Zatímco porovnání výsledků posttestu ACFS-cz s Woodcock-Johnson IV COG prokázalo signifikantní rozdíly ve třech zkoumaných oblastech (Kategorizace, Krátkodobá auditivní paměť, Krátkodobá vizuální paměť). Z dynamické diagnostiky vyplynuly vhodné intervence pro kognitivní rozvoj dětí v ústavní výchově. Klíčová slova ACFS, Woodcock-Johnson IV COG, kognitivní funkce, porucha attachmentu, předškolní období
Attachment a copingové strategie u klinické populace
SLABÁ, Andrea
Bakalářská práce si klade za cíl popsat druhy attachmentu u klinické, následně i neklinické, populace a porovnat je s používanými copingovými strategiemi. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 111 respondentů ve věku 20-64 let. Tento vzorek je rozdělen na klinickou (lidé se závislostí) a neklinickou skupinu. Typ attachmentu byl zjišťován pomocí dotazníku ECR-CZ. Dotazník SVF 78 byl využit pro zjištění používaných copingových strategií ve stresových situacích. Výsledky výzkumu ukázaly, že existují rozdíly mezi uvedenými skupinami v typech vyskytujícího se attachmentu. Dalším zjištěním bylo, že bojácný vyhýbavý typ attachmentu se nejvíce odlišuje od ostatních typů ve využívání strategií zvládání zátěže. Více se pojí s používáním negativních copingových strategií a méně s pozitivními. Neexistuje signifikantně významný rozdíl mezi skupinami v druhu využívaných copingových strategií.

Viz též: podobná jména autorů
2 SLABÁ, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.