Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb
Krčál, Martin ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb Abstrakt Tématem dizertační práce je měření výkonu v knihovnách vysokých škol. Bez něj si dnes nelze představit efektivní řízení knihoven a lze jej využít také při návrhu a zlepšování procesů a služeb. Pro měření výkonu jsou nezbytné statistiky. V prostředí vysokoškolských knihoven vznikla potřeba celý proces sběru dat revidovat. Hlavním cílem práce proto bylo připravit nový výkaz pro Asociaci knihoven vysokých škol ČR, který by reflektoval aktuální potřeby vysokoškolských knihoven, a navrhnout systém statistik pro sběr statistických údajů, jenž by probíhal v online prostředí. Dílčím cílem pak bylo sestavit etický kodex využívání systému statistik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena problematika měření výkonu knihoven a její využití v praxi, jsou popsány existující standardy kvality a různé výzkumné metody sloužící pro sledování výkonu knihoven. Dále je zde přehled zahraničních systémů, které následně posloužily jako inspirace při návrhu systému statistik. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů a samotného návrhu systému. Pro návrh výkazu byla použita metoda zvaná panel expertů. Výstupy z prvního výzkumu byly využity také pro návrh systému a jeho funkcionality....
Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky
Trtíková, Ilona ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Disertační práce Mgr. Ilona Trtíková Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky Abstrakt Disertační práce se zabývá spoluprací uvnitř vědeckých skupin a s jejich okolím s využíváním nástrojů a služeb informačních a komunikačních technologií. Byla provedena kvalitativní sonda s cílem zjistit, jak probíhá spolupráce, na jakých úrovních, jaký typ informací a dat je sdílen s využitím jakých softwarových nástrojů a služeb. V rámci práce byl vypracován popis hlavních typů dostupných softwarových prostředků na podporu vědecké spolupráce. Ve vybraných vědeckých skupinách byl veden polostrukturovaný rozhovor, na jehož základě bylo zjištěno, jak probíhá spolupráce a jaké nástroje jsou k ní reálně používány. Zpracování nasbíraných dat z rozhovorů a analýz bylo provedeno metodou zakotvené teorie. Výsledkem práce je popis vědeckého cyklu s vyznačenými činnostmi, při kterých probíhá spolupráce ve zkoumaných skupinách. Názorně je tak zdokumentován stav využívání ICT technologií při spolupráci ve výzkumu. Lze konstatovat, že informační a komunikační technologie mají vliv na výzkumnou práci v průběhu celého vědeckého cyklu v rámci zkoumaných vědeckých skupin. Klíčová slova: vědecké skupiny, e-věda, ICT technologie, spolupráce
Svobodný software a spolupráce jako směr rozvoje českého knihovnictví
Jansa, Václav ; Nič, Miloslav (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Disertace se zaměřuje na problematiku využívání svobodného softwaru v českých knihovnách. Zkoumá jak skutečnou praxi, tak postoje knihovníků k tomuto typu softwaru. Hlavními cíli práce bylo vyhodnocení postoje českých knihoven ke svobodnému softwaru a zmapování jeho využití v praxi, vypracování informační a komunikační strategie pro projekt z domény svobodného softwaru a její implementace na příkladu knihovního softwaru Evergreen. K dosažení cílů práce byly použity kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody. Především se jednalo o dotazníkové šetření, sběr a analýzu dat z webového prostředí a o případové studie. Navrženou a implementovanou informační a komunikační strategii tvoří osm hlavních bodů (vytvoření místní komunity, vytvoření nástrojů pro komunikaci, pořádání seminářů, přizpůsobení českému prostředí, vytvoření prvních společných katalogů, veřejné zpřístupnění dokumentace, aktivní zapojení do mezinárodní komunity a vytvoření právnické osoby za účelem zvýšení informovanosti knihovníků o svobodném softwaru), které jsou doplněny o SWOT analýzu zachycující stav po implementaci strategie.
Vývoj knižních trhů s důrazem na vývoj internetu včetně konceptu e-book (vztah nakladatel - knižní distributor - knihkupectví)
Váňová, Miloslava ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Jansová, Linda (oponent)
Disertační práce je věnována proměnám knižního trhu, které se odehrávají po nástupu internetu mezi subjekty knižního trhu, knihovnami a konečnými spotřebiteli informací (čtenáři, uživateli knihoven). Rozvoj internetu přinesl poptávku po hledání nových obchodních modelů a možnostech spolupráce. Elektronické publikování, které se s dostupností internetu začalo prosazovat, bylo startovacím faktorem pro rozvoj elektronických knih. Práce je koncipována s ohledem na role jednotlivých subjektů knižního trhu tj. nakladatele a prodejce (distributora, knihkupce, digitální platformy) a knihovny při tvorbě, prodeji a zpřístupnění knih s důrazem na knihy elektronické. Po vymezení používaných termínů, zejména různých přístupů k definici "e-knihy", a představení historie tištěné a elektronické knihy, následuje kapitola prezentující hardwarová zařízení a softwarové programy umožňující četbu e-knih. Třetí kapitola představuje roli nakladatele v procesu publikování tištěných a elektronických knih. Cílem je poukázat na odlišné postupy při zpracování tištěného a elektronického textu, vč. možností self-publishingu, který klade nové možnosti publikování přímo do rukou autora. Čtvrtá kapitola přibližuje možnosti distribuce a prodeje tištěných a zejména elektronických knih a zároveň specifikuje nový subjekt, který se díky...
Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Škyřík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v češtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v češtině Dizertační práce nejprve teoreticky popisuje roli a význam evaluačních aktivit v oblasti managementu informačních služeb v organizacích typu malých a středních podniků ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb. Následně se věnuje obecnému zmapování aktuálních světových a českých trendů v oboru evaluačních aktivit a shrnuje základní charakteristiky evaluací a metodologie evaluačních výzkumů se zaměřením na cílovou skupinu malých a středních podniků v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Hlavním cílem dizertační práce je zmapovat a diskutovat aktuální význam evaluačních výzkumů v oblasti managementu informačních služeb a hlavní výstup představuje evaluační metodika pro realizaci evaluačního výzkumu v oblasti...
Svobodný software a spolupráce jako směr rozvoje českého knihovnictví
Jansa, Václav ; Nič, Miloslav (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Disertace se zaměřuje na problematiku využívání svobodného softwaru v českých knihovnách. Zkoumá jak skutečnou praxi, tak postoje knihovníků k tomuto typu softwaru. Hlavními cíli práce bylo vyhodnocení postoje českých knihoven ke svobodnému softwaru a zmapování jeho využití v praxi, vypracování informační a komunikační strategie pro projekt z domény svobodného softwaru a její implementace na příkladu knihovního softwaru Evergreen. K dosažení cílů práce byly použity kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody. Především se jednalo o dotazníkové šetření, sběr a analýzu dat z webového prostředí a o případové studie. Navrženou a implementovanou informační a komunikační strategii tvoří osm hlavních bodů (vytvoření místní komunity, vytvoření nástrojů pro komunikaci, pořádání seminářů, přizpůsobení českému prostředí, vytvoření prvních společných katalogů, veřejné zpřístupnění dokumentace, aktivní zapojení do mezinárodní komunity a vytvoření právnické osoby za účelem zvýšení informovanosti knihovníků o svobodném softwaru), které jsou doplněny o SWOT analýzu zachycující stav po implementaci strategie.
Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky
Trtíková, Ilona ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Disertační práce Mgr. Ilona Trtíková Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky Abstrakt Disertační práce se zabývá spoluprací uvnitř vědeckých skupin a s jejich okolím s využíváním nástrojů a služeb informačních a komunikačních technologií. Byla provedena kvalitativní sonda s cílem zjistit, jak probíhá spolupráce, na jakých úrovních, jaký typ informací a dat je sdílen s využitím jakých softwarových nástrojů a služeb. V rámci práce byl vypracován popis hlavních typů dostupných softwarových prostředků na podporu vědecké spolupráce. Ve vybraných vědeckých skupinách byl veden polostrukturovaný rozhovor, na jehož základě bylo zjištěno, jak probíhá spolupráce a jaké nástroje jsou k ní reálně používány. Zpracování nasbíraných dat z rozhovorů a analýz bylo provedeno metodou zakotvené teorie. Výsledkem práce je popis vědeckého cyklu s vyznačenými činnostmi, při kterých probíhá spolupráce ve zkoumaných skupinách. Názorně je tak zdokumentován stav využívání ICT technologií při spolupráci ve výzkumu. Lze konstatovat, že informační a komunikační technologie mají vliv na výzkumnou práci v průběhu celého vědeckého cyklu v rámci zkoumaných vědeckých skupin. Klíčová slova: vědecké skupiny, e-věda, ICT technologie, spolupráce
Autenticita a digitální informace
Cubr, Ladislav ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Hutař, Jan (oponent)
Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů v organizacích (norma ISO 14721). Dále je představen současný stav problematiky řízení životního cyklu digitalizátů knih (tedy předmět autenticity). Poté jsou představeny relevantní tematizace autenticity digitálních dokumentů a provedena jejich analýza a revize. Výsledky této revize (obecný rámec pro zkoumání autenticity) jsou uplatněny pro specifikaci požadavků autenticity pro digitalizáty knih. Tato konceptualizace zahrnuje podrobnou analýzu problémů, které ohrožují autenticitu v životním cyklu digitalizovaných dokumentů. Na základě vybraných zjištění této konceptualizace je následně vypracován doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih, obsahující obecné principy i doporučení specifická pro konkrétní fáze jejich životního cyklu. Tento postup je dále podrobněji specifikován pro jedno z dílčích řešení problému zachování autenticity digitalizovaných dokumentů v celém jejich životním cyklu, kterým je systém perzistentní identifikace.
Webová aplikace pro zasílání push notifikací
Budař, Jan ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Hradil, Jiří (oponent)
Práce se zabývá vývojem aplikace pro odeslání push notifikací za použití PHP frameworku Symfony. Text práce je logicky rozčleněn do dvou hlavních částí. První část je zaměřena teoreticky a je zde vysvětleno co jsou push notifikace, k čemu se v současnosti využívají a jaká je jejich historie. Jednou z kapitol této části je i představení a přehled služeb pro jejich zasílání, včetně vysvětlení principu funkce. Druhá část práce je praktická a zabývá se návrhem a vývojem aplikace. V jejím úvodu lze najít požadavky, které jsou na aplikaci kladeny, následované návrhem aplikace za pomocí diagramu případů užití, doménového modelu a návrhů uživatelského rozhraní s využitím drátěných modelů. Následující kapitola představuje nejdůležitější nástroje a technologie použité pro vývoj. Závěrečná kapitola pojednává o samotné implementaci a představuje její výsledek. Výstupem práce je webová aplikace sloužící k odesílání push notifikací, která bude použita pro interní potřeby softwarové společnosti.
Informační systém pro správu IT hardwaru a nákladů
Dytrych, Michal ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem a implementací informačního systému pro správu IT hardwaru a nákladů. Práce si klade za cíl nahradit stávající systém IT asset managementu ve firmě GE Aviation Czech, s.r.o. první část práce zhodnotí stávající systém pro správu IT majetku se všemi jeho klady i zápory. Zjištění, zda uživatelé stojí o změnu. Práce si klade za cíl zhodnotit všechna rizika spojená s implementací nové práce a dále pak zhodnocení možností využití existujících řešení na trhu, jejich klady a zápory. Druhá část práce se potom zabývá samotným vývojem aplikace. Výběrem vhodných technologií, jejich nasazením a testováním aplikace. V závěru bude popsán výsledek práce, jeho rozdíly oproti původnímu systému a hodnocení spokojenosti uživatelů s novým systémem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.