Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.08 vteřin. 
Návrh experimentálního zařízení řízeného z prostředí Matlab-Simulink pro měření statických charakteristik akcelerometru.
Malina, Antonín ; Sikora, Michal (oponent) ; Švejda, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik akcelerometru řízeného z prostředí Matlab-Simulink. Tím se rozumí zpětná informace z akcelerometru o náklonu plošinky ve stupních a vyobrazení prostorových histogramů. Zařízení je realizováno jako rotační plošinka z jedné strany rotačně uložena na hřídelce krokového motoru a z druhé strany na hřídelce aritmetického potenciometru. Mezi dílčími úkoly práce bylo seznámení se s kartou MF624, Real Time Toolboxem a řízením krokových motorů.
Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV
Kuba, Pavel ; Sikora, Michal (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC byla použita měřící karta NI USB-6216. Ke zpracování dat pak program MATLAB.
Studie elektrického invalidního vozíku
Filipec, Petr ; Sikora, Michal (oponent) ; Švejda, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rešeršní studií elektrického invalidního vozíku a vlastním návrhem pro jeho vylepšení. Na začátku je popsána základní charakteristika elektrického invalidního vozíku. Práce pokračuje rešeršní studií řídících systémů. Dále jsou v práci zpracované statistiky z dotazníků veřejného průzkumu. Na základě těchto informací je vytvořen nástroj pro sestavení nejvhodnější kombinace výkonu motoru a kapacity baterie.
Mechatronic Design and Verification of Autonomic Thermoelectric Energy Source for Aircraft Application
Ančík, Zdeněk ; Sikora, Michal (oponent) ; Opluštilová, Michaela (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
This thesis deals with the complex mechatronic design of autonomic thermoelectric source of energy for aircraft application. The study of theoretical background and the state-of-the-art based on available sources are summarized at the beginning of this thesis. The numerical models of two commercially available MEMS thermoelectric modules are created and verified by datasheet values and experimental testing. According to the model-based design, the three prototypes are designed, manufactured and experimentally tested under real condition.
Inovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metod
Sikora, Michal ; Ondrůšek, Čestmír (oponent) ; Kotrba,, Vít (oponent) ; Sháněl, Martin (oponent) ; Kratochvíl, Ctirad (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací netradičního způsobu chlazení, určeného především pro synchronní generátory středních výkonů. Hlavním cílem tohoto návrhu je odstranění rozměrného výměníku tepla, který bývá součástí těchto generátorů a nepřiměřeně zvyšuje prostorové nároky na umístění stroje. Navržené řešení spočívá v použití přímého vodního chlazení statoru, přičemž se předpokládá, že vinutý rotor bude i nadále chlazen vzduchem. Návrh vodního chlazení proto počítá s instalací menšího chladiče uvnitř stroje, který by vzduch zahřátý teplem rotoru ochlazoval. Práce obsahuje odvození a způsob návrhu základních parametrů vodního chlazení s ohledem na dosažení cílových teplot. Pro praktické ověření zvolené koncepce chlazení byl zvolen malý asynchronní motor. Ten byl upraven do podoby odpovídající stávajícímu způsobu chlazení synchronních generátorů a do podoby reflektující navržené vodní chlazení. Tato dvě provedení byla podrobena měřením a vzájemnému porovnání. Byly rovněž vytvořeny i počítačové CFD modely těchto dvou provedení. Naměřené teploty pak napomohly k odladění modelů a k identifikaci řady materiálových vlastností komponent těchto strojů. Odladěný model vodního chlazení navíc umožnil simulovat práci stroje při vyšším výkonu a stanovit tak jeho přetížitelnost v porovnání se stávající variantou chlazení. Řada poznatků a zkušeností získaných při aplikaci vodního chlazení na malý asynchronní stroj byla použita i při návrhu vodního chlazení pro větší synchronní generátor. Rovněž pro tento stroj byly vytvořeny CFD modely stávající varianty chlazení a navržené varianty s vodním chlazením. I když tyto modely nejsou podloženy měřeními na skutečných generátorech, jejich výsledky naznačují, že je aplikace vodního chlazení na tento typ strojů vhodná a přináší řadu výhod.
Měřicí stanoviště pro ověřování vlastností rotační tepelné trubice
Liška, Martin ; Sikora, Michal (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá chlazením elektrických strojů pomocí rotační tepelné trubice a především návrhem a konstrukcí experimentálního stanoviště, který představuje rotační tepelnou trubici skutečného rotoru stroje. Trubice je ohřívána pomocí vinutí z odporového vodiče a střední teplota povrchu trubice je snímána paralelním přídavným vinutím. Stanoviště bylo navrženo pro ověření vlastností rotační tepelné trubice a experimentům při změně některých parametrů trubice.
Bytový dům
Sikora, Michal ; Havířová, Zdeňka (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu ve městě Jablunkov. Jedná se o samostatně stojící, podsklepený objekt, se třemi nadzemními podlažími. V suterénu se nachází sklepní kóje a technické zázemí. V nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky. Celkem se v domě nachází šest bytových jednotek, z nichž tři jsou řešeny jako bezbariérové. Jedná se o stavbu zděnou ze zdiva Porotherm. Konstrukce stropu je řešena jako železobetonová monolitická deska. Je navržen kontaktní zateplovací systém. Střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová.
Návrh zdroje elektrické energie se Savoniovým rotorem
Hruška, Martin ; Sikora, Michal (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o možnosti získávání elektrické energie z energie větru. Zdroj elektrické energie se Savoniovým rotorem byl navržen a vytvořen jako výukový model, navržený podle dostupných materiálů. Bylo provedeno jednoduché měření, pro zjištění vlastností modelu.
Návrh výukového modelu termocykleru
Smělý, Jakub ; Sikora, Michal (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových článků a měření pomocí termočlánků.
Návrh vzduchotechnické komory
Klusoň, Vladimír ; Sikora, Michal (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o zhotovení zařízení pro měření vzduchotechnických veličin, tzv. vzduchotechnické komory. Vzduchotechnická komora slouží k vývoji ventilačních systémů elektrických strojů. Pomocí ní je možné testovat chlazení různých typů elektrických strojů (například asynchronní motor). Tato práce sestává ze tří částí. První část obsahuje popis celého zařízení po jednotlivých komponentách. U každé komponenty se text soustředí jednak na obecnou teorii s ní související a zároveň na popis samotné realizace. Další část se věnuje odzkoušení výrobku, tj. ověření jeho funkčnosti a těsnosti. Třetí část uzavírá text zhodnocením výsledného řešení problému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 Sikora, Marek
2 Sikora, Marian
22 Sikora, Martin
2 Sikora, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.