Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační systém pro jazykovou školu
Sikora, Martin ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnou a implementovat informační systém pro jazykovou školu, který nahradí dosavadní zpracování dat v tabulkách programu Microsoft Excel. Systém bude pracovat se všemi daty jazykové školy (kurzy, překlady, zaměstnanci, knihy, zákazníci) a ulehčí práci vedení. Většinu procesů zrychlí nebo zautomatizuje. Bude také upozorňovat na blížící se termíny překladů nebo konců smluv zaměstnanců. 
Expansion Strategy of Burda Auction, s.r.o. into Germany
Sikora, Martin ; Komárek,, Jaroslav (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
The thesis analyses the possibility of expansion of Burda Auction, s.r.o. into German market with philately. It includes analytical methods and theoretical knowledge which is then used for analysis of German market with philately and analysis of competition environment. Then it proposes suitable expansion strategies for the entry of Burda Auction, s.r.o. into the German market.
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA
Sikora, Martin ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Popularita vysokoúrovňové syntézy (HLS) se postupně zvyšuje a nástrojů pro ni stále přibývá. Otázkou je, jaký dopad mají tyto nástroje na konečný návrh číslicového obvodu a jestli se v konečném důsledku návrh v jazyce vyšší úrovně oplatí. V této práci je uveden přehled těchto nástrojů a vybrané nástroje jsou porovnávány na základě stanovených kritérií.
Řízení montážní linky světlometů
Sikora, Martin ; Hynčica, Ondřej (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na výrobu světlometů. Dokument obsahuje rozbor zadávací dokumentace montážní linky. Ve stručnosti je také popsáno, jak probíhá montáž světlometů. Dále je podrobně vysvětlena metoda Poka-Yoke, určená pro návrh opatření, která se pokoušejí co nejvíce snížit rizikovost chybné manuální montáže součástí světlometů operátorem výroby. Analýzy důsledků možných chyb FMEA a PFMEA jsou teoreticky rozebrány spolu s postupem vypracování těchto analýz. Dle těchto metod a podle požadavků zákazníka je navržena a realizována instrumentace vybraného montážního pracoviště. Ke zhodnocení, zda bylo navržené Poka-Yoke opatření účinné, je provedeno pomocí OEE ukazatele. Dalším cílem této práce bylo provést návrh a realizaci konkrétního řídicího systému linky z vybraných PLC. Na základě požadavků analýzy chyb operátora je provedena realizace řídicího programu a je zdokumentována pomocí vývojových diagramů spolu s přiloženým popisem využitých programových konstrukcí. Vizualizace pro vybraný operátorský panel montážního pracoviště je v této práci rovněž podrobně zdokumentována.
Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji
Sikora, Martin ; Grós, Jakub (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření implementačního modelu agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji. Analyzuje tyto dva přístupy ve vývojovém týmu v mezinárodní společnosti a představuje návrh řešení jejich využití pro zdokonalení procesů ve vybraných procesních oblastech modelu CMMI.
Elektro-termální model a simulace integrovaného obvodu
Sikora, Martin ; Kledrowetz, Vilém (oponent) ; Prokop, Roman (vedoucí práce)
Termální vlivy mají v integrovaných obvodech stále větší dopad na životnost a správnou funkci čipu. Z toho důvodu je nutné čipy podrobit elektro-termálním simulacím ještě před zahájením výroby, aby se předešlo případným selháním obvodů. Tato diplomová práce se proto v první části zabývá popisem těchto jevů a způsoby vytváření teplotních modelů. Dále se práce zabývá dostupnými nástroji pro elektro-termální simulace a způsobem, jakým tyto simulátory fungují. V praktické části je ověřeno fungování elektrotermální simulace v nástroji Eldo, je navržena metoda automatizovaného vytváření termální sítě a realizován program pro její vytvoření na základě layoutu obvodu. Výsledky elektro-termální simulace s vygenerovanou termální sítí jsou porovnány s výsledky aktuálně používané metody.
Návrh počítačové sítě pro základní školu
Sikora, Martin ; Jordán, Vilém (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou použity pro realizaci konkrétního návrhu. Obsahem práce je také kalkulace nákladů spojena s možnou realizací návrhu.
Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií
Sikora, Martin ; Brejcha, Jan (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace zaměřené na správu refotografií. Analyzovat stávající řešení, vytvořit seznam požadovaných funcí a jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Součástí je také návrh a vytvoření API pro komunikaci s mobilní aplikací. Mezi základní požadavky aplikace patří zanesení fotografií do mapy, kombinování různých fotografií v grafickém editoru s rozšířenými funkcemi pro automatické zarovnání obrazu.
Řízení modelu pneumatického lisu
Sikora, Martin ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vylepšením modelu pneumatického lisu. Dokument obsahuje stručný popis modelu lisu. Dále se zaměřuje na dokončení lisovacího zařízení po stránce bezpečnosti a funkčnosti. V kapitole Volba instrumentace je provedena analýza potřebných komponent pro změnu lisovací síly a zvýšení bezpečnosti tohoto stroje. Kapitola Konstrukční řešení lisu dokumentuje volbu součástí mechanické části lisu a řešení fyzického provedení modelu. V části Nadstavba řídicího programu se nachází rozbor řídicích algoritmů a vytvořených programů pro bezpečnostní PLC a pro PLC určeného k vizualizaci. Poslední část této práce je věnována samotné vizualizaci, která zobrazuje stavy snímačů a bezpečnostního PLC, a prostřednictvím které se nastavuje režim ručního nastavení tlaku nebo režim automatického lisování s různou lisovací silou proměnnou v čase.
New Integral Formulae in Hypercomplex Analysis
Sikora, Martin ; Souček, Vladimír (vedoucí práce) ; Krýsl, Svatopluk (oponent) ; Vanžura, Jiří (oponent)
Název práce: Nové integrální formule v hyperkomplexní analýze Autor: Mgr. Martin Sikora Katedra (ústav): Matematický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MÚ UK e-mail vedoucího: soucek@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Diracova rovnice pro funkce s hodnotami v Cliffordově algebře na Minkowského prostoru sudé dimenze může být chápána jako hyperbolický systém parciálních diferenciálních rovnic. Ukážeme jak zrekonstruovat řešení z počátečních dat zadaných na horním listu hyperboloidu. Odvodíme inte- grální formuli, která vyjadřuje hodnotu funkce ve zvoleném bodě jako integrál přes kompaktní cykl zadaný průnikem nulového kužele s horním listem hyper- boloidu v Minkowského prostoru. Zajímáme se taktéž o ultra-hyperbolický případ, kdy Diracova rovnice dává ultra-hyperbolický systém parciálních diferenciálních rovnic. Dokážeme rovněž obdobu Cauchyovy formule druhého řádu pro holomorfní funkce s hodnotami v (n−1)-vektorech. Tato formule re- produkuje hodnoty funkce uvnitř omezené oblasti v 2n-dimenzionálním kom- plexním prostoru prostřednictvím integrace přes charakteristickou hranici této oblasti. Klíčová slova: Diracova rovnice, Cliffordova algebra, integrální formule, charakteristická hranice, Minkowského prostor, ultra-hyperbolický prostor 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 Sikora, Marek
2 Sikora, Marian
7 Sikora, Michal
2 Sikora, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.