Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  začátekpředchozí75 - 84další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování a detekce útoku SlowDrop
Mazánek, Pavel ; Smékal, David (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na nedávno objevený slow DoS útok s názvem SlowDrop. Zabývá se podrobným nastudováním a popisem současného stavu problému DoS útoků obecně i útoku konkrétního. Z teoretického základu vychází při implementaci vlastního modelu SlowDrop útoku, který je následně testován v různých scénářích a vzešlé výsledky jsou analyzovány a kriticky diskutovány. Dále se práce snaží o návrh obrany proti SlowDrop útoku, rozebírá doporučená nastavení na straně serveru a metodiky pro snížení hrozby stavu DoS jak obecně, tak i z pohledu SlowDrop útoku. Navržená metodika obrany proti této hrozbě je následně zkoušena a hodnocena. V neposlední řadě je datový provoz SlowDrop útoku porovnáván s datovým provozem legitimního klienta se špatným připojením, které se tento útok snaží napodobit. Z uvedené komparace jsou v závěru vyvozena finální východiska práce.
Xtend GUI regression testing tool
Hamár, Lukáš ; Mašek, Jan (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with regression testing of the Campaign Manager web application of the Xtend product. The work interprets the software development methodologies and subsequently it describes the types of testing that are closely related to development. Furthermore, the work focuses on tools used for the graphical user interface testing and their mutual comparison. The next part of the work is dedicated to the creation of the development environment and it analyzes the structure of test cases that were developed in the created environment. The last section describes how the Campaign Manager was tested and how test results were generated and obtained.
Technologie blockchain a její využití
Hrbotický, Lukáš ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou technologie blockchain a jejího praktického využití, především v nefinančních službách. Práce popisuje technologii jako takovou a také na ni nahlíží z právního hlediska. Dále uvádí případy praktického nasazení technologie blockchain. V praktické části je návrh dvou laboratorních úloh, kdy se student blíže seznámí s technologií blockchain a realizuje praktické aplikace postavené na této technologii.
Mateřská škola v Čelákovicích, příprava realizace stavby
Sikora, Marek ; Kratochvílová, Erika (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je zpracování přípravy realizace stavby Mateřské školy v obci Čelákovice. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh hlavních stavebních mechanismů s návrhem dopravních tras, zařízení staveniště, časový a finanční plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro provádění jednoplášťové ploché střechy a kontrolní a zkušební plán.
Detekce anomálií pomocí neuronových sítí
Strakoš, Jan ; Sikora, Marek (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na detekci anomálii v podobě síťových útoků, pomocí neuronových sítí. Mezi nejčastější síťové útoky patří Distributed Denial of Service (DDoS)útoky, které by měl detekční systém založený na neuronových sítích identifikovat. V teoretické části práce je rozebrán legitimní, nestandardní a útočný provoz. Součástí teoretické části práce je i popis DDoS útoků, možnosti jejich detekce a princip využití neuronových sítí. Praktická část popisuje zvolené parametry síťové komunikace, stanovení prahových intervalů, návrh a realizaci neuronové sítě s využitím těchto parametrů a jejich prahových intervalů, implementaci neuronové sítě do detekčního systému spolu s výsledkem testování realizovaného systému.
Návrh metodiky testování chytrých smart meterů se zaměřením na invazivní testování
Biolek, Martin ; Sikora, Marek (oponent) ; Lieskovan, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalarska prace je zamerena na problematiku penetracniho testovani chytrych elektro- meru. V ramci teoreticke casti jsou popsany dostupne standardy, kterymi by se vyrobci chytreho elektromeru meli ridit. Nasleduje pak prakticka cast zamerena na testovani dvou systemu chytrych elektromeru a zjisteni jejich nedostatku. Vysledkem prace je kompromi- tace jednoho systemu, ktery potrebuje vyrazne vylepseni pro nasazeni do provozu v nove verzi. Popis nedostatku je zahrnut v prakticke casti prace.
Contrasting Near Synonyms from the Corpus-Based Perspective
Sikora, Marek ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Hejhalová, Věra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tematikou blízké synonymie, a to na příkladu adjektiv. Za pomoci korpusovělingvistických metod jsou analyzovány dvě dvojice blízkých synonym - verschieden/unterschiedlich a bedeutend/bedeutsam. 15 primárních kolokátů získaných pro každé adjektivum (dle syntaktické pozice adjektiva) je zpracováno prostřednictvím paralelního korpusu InterCorp za účelem získání nejčastějších českých ekvivalentů. Klíčová slova: lexikálně-sémantické vztahy, blízká synonyma, lexikografie, korpusy, kookurenční analýza, Self Organizing Maps, CCDB
Rodinný dům
Sikora, Marek ; Osička, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je rovinatý. Objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Dvě nad sebou položené podlaží jsou věnovány garáži a obytným částem domu. Nad druhým nadzemním podlažím se nachází prostor půdy. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Svislé konstrukce tvoří tvárnice Liapor. Stropní konstrukce je navržená ze stropních panelů Liastrop. Střecha je valbová.
Technologie rovnání polotovarů
Sikora, Marek ; Řiháček, Jan (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je vytvoření všeobecného přehledu postupů pro rovnání polotovarů, a to jak za pomoci metod ručních, tak i strojních. Práce podává informace o principech této technologie, zabývá se ukázkami použití a předkládá výčet výhod a nevýhod daných postupů na základě průzkumu literatury a internetu. Projekt se taktéž zabývá stručným rozdělením strojů a nástrojů pro dané technologie.
Webový portál pro pořádání závodů
Maslák, Roman ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom pre podporu poriadania závodov. Pre správu tohto systému je využitý CMS systém Drupal, ktorý je vhodný pre správu obsahu webový stránok. Prvá časť tejto práce je venovaná popisu a požiadavkám, ktoré musí navrhovaný systém pre podporu poriadania závodov obsahovať. Druhá časť práce sa zaoberá porovnávaním dostupných CMS systémov. Sú tu porovnané najpoužívanejšie CMS systému, ktoré sú momentálne k dispozícii v licencií OpenSource. Ďalej je tu rozobratá možnosť vytvorenia vlastného systému pre správu obsahu, poprípade jeho využitie s jedným s CMS systémov. Tretia časť je venovaná návrhu webového portálu. Táto časť obsahuje vývojové diagramy popisujúce princíp fungovania jednotlivých funkcií. Ďalej obsahuje popis základnej štruktúry webového portálu a postup inštalácie CMS systému. V poslednej časti je popísaná praktická realizácia webového portálu. Je tu popísaný postup pristupovania k dátam uloženým v MySQL databáze, generovanie štartovacích a výsledkových listín do PDF súboru, registrácia závodníkov, využitie mail klienta a nastavenie CMS systému. V závere sú zhrnuté všetky dosiahnuté výsledky práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   začátekpředchozí75 - 84další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Sikora, Marian
22 Sikora, Martin
7 Sikora, Michal
2 Sikora, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.