Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Financování pořízení dlouhodobého majetku
Zbranková, Eva ; Sedláková, Jaroslava (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá způsoby financování při pořízení osobního automobilu pro danou společnost. Zpravuje o finanční situaci podniku a vyhodnocuje nabídky institucí, které se zabývají úvěry a leasingem. Hlavním cílem práce je zjistit a porovnat nejvhodnější způsoby financování při pořízení daného majetku.
Podnikatelský záměr
Beránková, Jitka ; Sedláková, Jaroslava (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vznikem společnosti, jaká nemá ve městě, pro něž je realizace projektu plánována, obdoby. Tématem práce je založení společnosti pro volnočasové aktivity, analýza trhu a možná návratnost investic. Práce též obsahuje zjištění možností financování realizace projektu, a to jak z evropských fondů, tak i z jiných zdrojů finančních prostředků v případě neúspěchu získání dotace.
Motivace a pracovní spokojenost ve vybrané organizaci
Březinová, Miluše ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Bártů, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců sekce územního pracoviště finančního úřadu. Cílem analýzy je zjištění slabých míst v organizaci v oblasti pracovní spokojenosti a na základě zjištěných výsledků analýzy navrhnout možná opatření, která by mohla přispět ke zlepšení pracovní spokojenosti. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s motivací, pracovní spokojeností a faktory, které pracovní spokojenost ovlivňují. Aplikační část je zaměřena na zjištění stávající situace v organizaci pomocí dotazníkového šetření, jehož předmětem zkoumání bylo sedm oblastí, kterými jsou spokojenost s pracovním prostředím a podmínkami práce, obsah a charakter práce, organizace práce, odměňování a mzdové ohodnocení, vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, sociální vztahy na pracovišti a úroveň péče o zaměstnance. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a shrnutí výsledků jsou navržena doporučení pro možné zlepšení pracovní spokojenosti zaměstnanců organizace.
Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko
Kučerová, Bohumila ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl sumarizovat nejdůležitější demografické údaje, analyzovat demografický vývoj v České republice, provést komparaci s ostatními státy a na základě dosažených výsledků formulovat závěry a doporučení. Hlavními demografickými ukazateli jsou úmrtnost, porodnost, sňatečnost, rozvodovost a potratovost. Populační vývoj České republiky je ovlivněn také migrací. Analýza demografického vývoje je zpracována od roku 1975 do roku 2015. Následná Projekce 2013 vypracovaná Českým statistickým úřadem přináší pohled na demografický vývoj až do roku 2101. Z obou výsledků je patrné, že česká populace stárne a porodnost je na velmi nízké úrovni. Tato skutečnost s sebou přináší řadu sociálních a ekonomických rizik. Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodná opatření ke zmírnění nepříznivého demografického vývoje a tím zároveň eliminovat sociální a ekonomická rizika.
Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních
Bezstarostiová, Leona ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Křížová, Věra (oponent)
Diplomová práce s názvem Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních se ve své teoretické části zabývá popisem Standardů kvality sociálních služeb s důrazem na standardy personální a dále řízením lidských zdrojů v kontextu těchto standardů. V praktické části je vymezen cíl práce a jeho dílčí cíle, na které navazují čtyři výzkumné otázky. K zodpovězení výzkumných otázek je v této práci použita analýza primárních a sekundárních dat. Výsledky diplomové práce vypovídají o tom, jak se ve vybraných domovech pro seniory v okrese Plzeň-město využívají personální Standardy kvality sociálních služeb k řízení lidských zdrojů. Z práce vyplývají doporučení pro zkoumaná zařízení v oblasti řízení lidských zdrojů.
Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko
Ježková, Eliška ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Cílem bakalářské práce jsou návrhy na minimalizaci sociálních a ekonomických rizik, která se objevují v důsledku současných demografických trendů. Stěžejní demografické události pro tuto práci jsou porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace. Na základě jejich vývoje Česká republika v posledních letech zaznamenává velmi nízkou míru porodnosti, proměnu věkového složení obyvatelstva, nízkou míru sňatečnosti, vysokou rozvodovost a mírně se zvyšující migraci. Jednotlivé demografické trendy jsou analyzovány v průběhu jejich vývoje po roce 1989 až do současnosti a hodnoty jsou porovnány s vybranými zeměmi Evropské unie. Součástí práce je i projekce demografického vývoje ve třech možných variantách do roku 2100 podle dat Českého statistického úřadu.
Koučování jako nástroj prevence vyhoření v sociálních službách
Soukupová, Zuzana ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Stejskalová, Irena (oponent)
Bakalářská práce představuje koučování jako nástroj, pomocí kterého lze předcházet syndromu vyhoření v sociálních službách. Teoretická část informuje o všech základních oblastech této problematiky. Konkrétně popisuje syndrom vyhoření, jeho oblasti vzniku a také léčbu a jiné možné způsoby předcházení syndromu. Je blíže přiblížena problematika koučování, jeho cíle, nástroje a využití v pracovní sféře. Část pojednávající o sociálních službách tento termín blíže představí a s ním i vysvětlí pojmy jako zřizovatel, inspekce v sociálních službách, kvalita služeb a sociální pracovník. Praktická část je provedena formou dotazníkového šetření mezi pracovníky v sociálních službách v jindřichohradeckém okrese. Tento výzkum má za cíl zjistit, zda příslušné organizace vědí o této možnosti předcházení syndromu vyhoření, případně získat jiné příklady přímo z praxe, jak danému syndromu přecházet.
Motivace dobrovolníků působících v neziskové organizaci
Pernicová, Denisa ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je komplexní analýza a následné zhodnocení motivace dobrovolníků u vybraného dobrovolnického programu. Dalším cílem je navrhnutí vhodných metod oceňování a odměňování dobrovolníků pro koordinátora. V teoretické části se zabývám převážně tématem dobrovolnictví a motivací. Na základě získaných teoretických znalostí zpracovávám v praktické části motivaci dobrovolníků u vybraného výzkumného vzorku, zabývám se tím, jak koordinátor s dobrovolníky pracuje, a navrhuji vhodná opatření ke zlepšení. Data jsem získala na základě dotazníkového šetření a osobního polostrukturovaného rozhovoru s dobrovolníky z Programu 5P. Závěrem práce je porovnání, hodnocení a interpretace získaných dat.
Podpora rodin v kontextu aktuálních demografických trendů v ČR
Kupková, Vendula ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zabývá demografickým vývojem v České republice, vysvětlením základních demografických pojmů, zmapováním jejich vývoje v ČR a okolních zemích a vývojem demografických ukazatelů do budoucna. Dále rozebírá, jak je v České republice podporována rodina, jaké typy sociální podpory jsou rodinám k dispozici, porovnání těchto dávek a jiných typů podpory s podporou rodin v okolních zemích. Cílem práce je dle analýzy podpory rodin v České republice nalézt případné nedostatky a nevyužitý potenciál a pokusit se navrhnout možná řešení, jak motivovat k zakládání rodin. Dílčím cílem práce je na základě analýzy historického vývoje demografických ukazatelů a předpokládaného vývoje těchto ukazatelů identifikovat vznikající ekonomická a sociální rizika.
Kvalita v sociálních službách
Beňová, Šárka ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Stejskalová, Irena (oponent)
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality poskytovaných sociálních služeb, konkrétně služby chráněného bydlení. Pro toto hodnocení kvality byly vybrány čtyři neziskové organizace se zaměřením na službu bydlení v Jihočeském kraji. V této práci jsou stanoveny komparační oblasti dle kritérií standardů kvality sociálních služeb, na základě kterých jsou organizace mezi sebou porovnávány a hodnoceny. Pro porovnání organizací se zaměřením na sociální služby je využito metody benchmarking. Cílem diplomové práce je, na základě zjištěných poznatků komparace organizací, identifikace možných zlepšení poskytované sociální služby a zpracování konkrétních návrhů a doporučení. Tato doporučení mohou organizace využít do praxe pro zlepšení a zvýšení kvality poskytované sociální služby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 SEDLÁKOVÁ, Jana
17 SEDLÁKOVÁ, Jitka
19 Sedláková, Jana
2 Sedláková, Jana,
17 Sedláková, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.