Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokročilé materiály pro organickou bioelektroniku
Sedlák, Jiří ; Salyk, Ota (oponent) ; Weiter, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním materiálu PEDOT:DBSA pro možné využití v organické bioelektronice. Nejprve byl standardizován postup pro přípravu vrstev látky PEDOT:DBSA o požadované tloušťce a byla sledována závislost tloušťky na vodivost materiálu. Následně byl testován vliv teplotní stabilizace a látek EG, DMSO a H2SO4 na vodivost připravených vrstev. Pro zvýšení vodivosti byly testovány dva principy. Prvním byl princip přídavku látek jako dopantů do kapalných roztoků polymeru. Druhým způsobem přípravy vzorků byla metoda sekundárního ošetření již připravených vrstev čistého PEDOT:DBSA. Všechny připravené polymerní vrstvy byly charakterizovány pomocí čtyřbodové analýzy a profilometrie.
Využití referenčního klimatického roku pro hodnocení a návrh termického solárního systému
Jelínek, Petr ; Milan, Palko (oponent) ; Hirš, Jiří (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Disertační práce řeší využití referenčního klimatického roku pro návrh a hodnocení solárního termického systému. Hodnocení probíhalo na solárním termickém systému pasivního rodinného domu v obci Rapotice. Systém byl dlouhodobě monitorován a bylo prováděno dlouhodobé simultánní měření vnitřních i venkovních okrajových podmínek. Naměřená data byla porovnávána jak s referenčním klimatickým rokem, tak i s daty databáze Meteonorm. Vybrané okrajové podmínky solárního termického systému byly porovnány pomocí numerických simulací v programu Polysun a následně statisticky analyzovány. Výsledky simulací s využitím referenčního klimatického roku dosahují větší shodu s měřením na stavbě, než data z Meteonormu. Referenční klimatický rok se na základě výsledků jeví jako nejvhodnější databáze klimatických dat na našem území pro návrh solárního termického systému.
Hodnocení přírodních a recyklovaných surovin a materiálů v budovách
Stránská, Zuzana ; Ostrý, Milan (oponent) ; Lupíšek,, Antonín (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Posuzování životního cyklu LCA (Life-Cycle Assessment) je analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb a technologií. Při hodnocení touto metodou se bere ohled na celý životní cyklus produktu. Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny na základě posouzení vlivu materiálových a energetických toků, které si hodnocený produktový systém vyměňuje s životním prostředím. Environmentální dopady produktového systému jsou vždy stanoveny ve vztahu k funkci výrobku či služby a umožňují tak srovnání mezi alternativami. Jedním z nejdůležitějších důvodů volby tématu této disertační práce byl stále rostoucí zájem veřejnosti, a to nejen té odborné, o dopady výstavby a užívání domů na životní prostředí a tím i na lidský organismus. Vzhledem k tomu, že se v současné době problematikou environmentálního hodnocení budov v České republice zabývá poměrně málo odborníků a vědeckovýzkumných pracovišť byla disertační práce zaměřena na rozšíření poznání v oblasti hodnocení environmentálních dopadů stavebních materiálů a budov metodikou hodnocení životního cyklu (LCA). Pro řešení disertační práce byly stanoveny čtyři základní problémy: stanovení environmentálních dopadů vybraných materiálů chybějících v dostupných databázích, sestavení modelu životního cyklu hodnocených budov, stanovení nejvhodnější funkční jednotky pro hodnocení bytných budov a stanovení doporučeného obsahu protokolu o LCA analýze budovy. Hlavní část disertační práce se zabývá posuzováním životních cyklů obytných budov. Detailní model životního cyklu vybrané obytné budovy byl vytvořen na základě dostupných podkladů a databází. Tento LCA model „od kolébky po kolébku“ byl následně optimalizován pro velké množství scénářů životního cyklu za účelem zjištění významnosti vlivu jednotlivých proměnných na celkové environmentální dopady budovy. Získané znalosti z této analýzy byly aplikovány na modely životních cyklů dalších budov a byla sestavena doporučená podoba protokolu o LCA analýze budovy.
Ústavy Církve českolovenské husitské
Sedlák, Jiří ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Veverková, Kamila (oponent)
Diplomová práce je rozdělena do dvou základních okruhů, ve kterých pojednává ve stručném přehledu o vzniku a vývoji konfesního a církevního práva obecně a o vývoji vzájemného vztahu konfesního a církevního práva na území českých zemí od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje do vzniku Církve československé. Dále předkládá v časovém přehledu prameny "První" Ústavy Církve československé. Tyto prameny jsou rozděleny na časové období před vznikem Církve československé, počínaje Reformním programem Františka Náhlovského z roku 1848 k němuž dále patří: Přerovský reformní program z roku 1906, Návrh Jednoty čsl. katolického duchovenstva na obnovu církve katolické v Republice československé z roku 1919, Memorandum delegace do Říma z roku 1919, Program Ohniska z roku 1919, Program reforem v Právu národa z roku 1920; a na časové období po vzniku Církve československé, počínaje Poznámkami doktora Karla Farského k zatímnímu řádu Církve československé ze dne 8.1. 1920 k němuž dále patří: Provolání Národu československému z roku 1920, Zatímní řád Církve československé z roku 1920, Zatímní statut Církve československé z roku 1921, Zatímní ústava Církve československé z roku 1921. Výsledkem práce vývoji právního systému Církve československé je text "První" Ústavy Církve československé na I. řádném sněmu CČS v roce...
Nízkoenergetický rodinný dům
Nečesaný, Jiří ; Jelínek, Petr (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Řešení bakalářské práce je nízkoenergetický rodinný dům v obci Lužice s přístřeškem pro auto. Nízkoenergetický rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží asuterén. Je navržen z keramického systému Porotherm. Objekt je založeny na základovýchpasech. Střecha domu je valbová z příhradových vazníků. Přístřeškem pro autoje určen pro 1 vozidlo a je zastřešen pultovou střechou.
Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické dopady v Jihočeském kraji
SEDLÁK, Jiří
Předmětem diplomové práce je nezaměstnanost v Jihočeském kraji a její ekonomické a sociální dopady. Pro účely diplomové práci bylo v první řadě nezbytné vymezit si základní teoretické pojmy týkající se nezaměstnanosti prostřednictvím studia odborné literatury, statistických ročenek a portálů zabývajících se nezaměstnaností a pracovními trhy. Základním předpokladem práce bylo také rozlišení různých druhů nezaměstnanosti a představení metodiky výpočtu nezaměstnanosti. Teoretická část práce je zakončena problematikou sociálně ekonomických dopadů nezaměstnanosti a jejich vzájemným vztahem. V praktické části je analyzován vývoj nezaměstnanosti, její aspekty a struktura. Těžiště diplomové práce spočívá ve využití statistických metod, konkrétně korelační analýzy (užití Pearsonova koeficientu korelační matice v programu STATISTICA) a metody jednoduché lineární regrese (v programu STATISTICA a R). Pro zahájení výpočtů byly stanoveny vhodné sociální a ekonomické indikátory, které jsou vysvětlovány nezaměstnaností. Na závěr práce je provedena diskuze a navržena doporučení pro zlepšení stávající situace nezaměstnaných.
Ultrazvukový směrový reproduktor
Sedlák, Jiří ; Michalec, Jaroslav (oponent) ; Mikulka, Jan (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor principu šíření akustických vln v nelineárním prostředí, návrh výkonového zesilovače třídy D a jeho realizace. V teoretické části je popsáno pět různých typů amplitudové modulace a jejich matematické vyjádření. Jejich funkčnost je doložena jejich implementací v programu Matlab. Dále je zde proměřena impedanční charakteristika vybraného PZT měniče a následně popsán návrh PWM modulátoru a celého výkonového zesilovače třídy D. V praktické části práce je realizován návrh parametrického reproduktoru sestávajícího se ze zesilovače třídy D a PWM modulátoru. Na závěr je navržený parametrický reproduktor proměřen a jednotlivé metody amplitudové modulace jsou porovnány z hlediska celkového harmonického zkreslení vysílaného užitečného signálu.
Rekonstrukce bytového domu
Chmelař, Jiří ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací pro rekonstrukci šicí dílny ve Zlíně. Současný jednopodlažní objekt bude zvětšen o jedno nadzemní podlaží. V novém podlaží vznikne pět bytových jednotek. Prostor šicí dílny v přízemí bude zmenšen a nově vznikne byt a kancelář. K objektu přiléhá nádvoří, na kterém bude vystavěna pavlač pro přístup k bytům ve druhém nadzemním podlaží.
Mateřská škola
Muňko, Matej ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou 60 detí rozdelených do troch tried. Objekt je situovaný v kľudnej, okrajovej časti mesta. Pozemok je rovinatý. Objekt má dve nadzemné podlažia, je nepodpivničený a zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu. Jedná sa o budovu murovanú z keramických tvárnic zo systému Heluz. Stropy sú z keramobetónových stropných nosníkov s vložkami Miako a z prefabrikovaných železobetónových stropných panelov Spiroll.
Low energy house
Pavelová, Michaela ; Mrkos,, Dan (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavbu nízkoenergetického domu v Dlouhé Loučce. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který má obdélníkový půdorys. Je zastřešen šikmou střechou a podkroví je obytné. Práce obsahuje základní výpočty potřebné k vytvoření projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je zpracována podle platných norem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 SEDLÁK, Jiří
2 Sedlák, J.
6 Sedlák, Jakub
5 Sedlák, Jan
6 Sedlák, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.