Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Polná ideální, zámek a v podzamčí
Kapraľová, Kristína ; Sedlák, Jan (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Vo svojej práci sa zaoberám regeneráciou a rekultiváciou formálne dôležitých miest a bodov v meste Polná, na úrovni mesta (časti mesta), zámockého komplexu a nádvoria. Akupunktúrou mesta a zameraním sa na hlavné a podstatné časti, tvorím systém segmentov (plošin), ktoré ako samostatné prvky vytvárajú podobu mesta ako celku. V diplomovej práci som sa zamerala na segment Zámockého komplexu. Postupnou regeneráciou hlavých formálne dôležitých miest a bodov vytváram jeho celkový „ideálny“ stav. Výsledkom mojej práce je celkový návrh alternatívneho využitia zámockého areálu a návrh plošín elementov zámockého nádvoria.
Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru
Svoboda, Lukáš ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Loutocká, Vlasta (oponent) ; Sedlák, Jan (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které si musíme klást při práci s prostorem a uvést základní způsoby přístupu k tomuto fenoménu a upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci architektonického konceptu. Na získaném teoretickém základě by pak měly být objasněny elementární geometrické koncepce užívané v současnosti pro vyjádření různorodých konceptů, nebo geometrií, které se stávají samy základním konceptem architektonického díla. Jsou to koncepce, které zásadním způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích prostředků architektury.
Auguste Perret a česká architektura
Veselá, Radmila ; Švácha, Rostislav (vedoucí práce) ; Sedlák, Jan (oponent) ; Halík, Pavel (oponent)
Auguste Perret vstoupil do d jin architektury jako první architekt, který využil železobetonu jako výrazového materiálu. D m v ulici Franklin, garáže Ponthieu, kostel v Le Raincy p edstavují milníky ve vývoji sv tové architektury. Ve své disertační práci jsem naznačila situaci na poli francouzské kritiky architektury v prvních desetiletích XX. století, abych vytvo ila pozadí pro obraz Perretovy kariéry, který byl chronologicky vylíčen v další části práce. Její dopln ní p edstavuje p ehled Perretových významných staveb. Dále jsem cht la ukázat, jak byla jeho projektová tvorba spjata s jeho teoretickým uvažováním. Poukázala jsem na zdroje, z nichž Perretova doktrína vyr stala a p edstavila jsem témata, která tento architekt konsekventn rozvíjel po dobu celé své tv rčí činnosti. Mohla jsem čerpat z bohatého fondu zachovaného archívu Perretovy kancelá e a opírat se o dobovou i recentní literaturu. V další části práce jsem se snažila nalézt odpov di na otázky, jaký byl ohlas Augusta Perreta v ýechách a jaké byly jeho kontakty s českými architekty. Zajímalo mne také, jaký vztah mohl mít Perret k české architektu e. V záv rečním oddíle jsem zkoumala, zda nalezneme v české architektu e díla, u kterých se p ímo projevuje vliv Perretových d l. Na posledn položené otázky lze odpov d t, že m žeme konstatovat...
Ladislav Žák (1900-1973)
Dvořáková, Dita ; Švácha, Rostislav (vedoucí práce) ; Sedlák, Jan (oponent) ; Wittlich, Petr (oponent)
Předmětem předkládané práce je monografické zpracování díla Ladislava Žáka (1900- 1973), všestranného tvůrce, který kromě architektury zasáhl do oboru malířství, designu nábytku a krajinářství. Praktickou činnost podložil soustavnou teoretickou reflexí. Působil i ve funkci středoškolského učitele kreslení (1924-1930) a v letech 1946 až 1973 docenta krajinářské architektury na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU). Žák vystudoval na AVU malířství u Karla Krattnera (1919-1924) a architekturu u profesora Josefa Gočára (1924-1927). Už v raných architektonicko-urbanistických studiích a návrzích nábytku užil zásady formujícího se funkcionalismu. Hluboko do třicátých let sledoval příklad Le Corbusierova purismu. V architektových prvních teoretických textech se objevuje rys jisté dvojkolejnosti, úcta k tradici i vnímavost k aktuálním trendům, která je pro jeho dílo typická. Roku 1927 se Žák zapojil do dobového hnutí za reformu bytové kultury. Spolu s Karlem Herainem a Ladislavem Sutnarem napsal osvětovo brožuru O bydlení (knižně 1932). Ve výstavní kolonii Svazu československého díla v Praze na Babě úspěšně realizoval tři rodinné domy, zařízení interiérů a úpravy zahrad. Výrazným rysem jeho realizací na Babě je funkcionalistické téma využití volného prostoru k architektonickým záměrům. Architektovy vrcholné a...
Ladislav Žák (1900-1973)
Dvořáková, Dita ; Švácha, Rostislav (vedoucí práce) ; Sedlák, Jan (oponent) ; Wittlich, Petr (oponent)
Předmětem předkládané práce je monografické zpracování díla Ladislava Žáka (1900- 1973), všestranného tvůrce, který kromě architektury zasáhl do oboru malířství, designu nábytku a krajinářství. Praktickou činnost podložil soustavnou teoretickou reflexí. Působil i ve funkci středoškolského učitele kreslení (1924-1930) a v letech 1946 až 1973 docenta krajinářské architektury na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU). Žák vystudoval na AVU malířství u Karla Krattnera (1919-1924) a architekturu u profesora Josefa Gočára (1924-1927). Už v raných architektonicko-urbanistických studiích a návrzích nábytku užil zásady formujícího se funkcionalismu. Hluboko do třicátých let sledoval příklad Le Corbusierova purismu. V architektových prvních teoretických textech se objevuje rys jisté dvojkolejnosti, úcta k tradici i vnímavost k aktuálním trendům, která je pro jeho dílo typická. Roku 1927 se Žák zapojil do dobového hnutí za reformu bytové kultury. Spolu s Karlem Herainem a Ladislavem Sutnarem napsal osvětovo brožuru O bydlení (knižně 1932). Ve výstavní kolonii Svazu československého díla v Praze na Babě úspěšně realizoval tři rodinné domy, zařízení interiérů a úpravy zahrad. Výrazným rysem jeho realizací na Babě je funkcionalistické téma využití volného prostoru k architektonickým záměrům. Architektovy vrcholné a...
Dřeviny zámeckých parků okresu Plzeň - jih
Sedlák, Jan ; Havlíček, Petr (vedoucí práce) ; Mácová, Marcela (oponent)
- 5 - 1 Abstrakt Cílem diplomové práce je zmapovat zámecké parky v okrese Plzeň-jih. Přináší soupis druhů dřevin vyskytujících se na sledovaných územích a hodnotí současný stav parků v souvislosti s jejich historií. Průzkum proběhl v 8 lokalitách: Dolní Lukavice, Hradiště u Blovic, Merklín, Ptenín, Spálené Poříčí, Šťáhlavy, Zelená Hora a Žinkovy, o celkové rozloze přibližně 38,6 ha. Terénní práce probíhaly v letech 2006 až 2008. Text je doplněn mapami parků, které vznikly na základě terénních měření a jsou v nich zaneseny nejcennější dřeviny. V obecné části jsou uvedeny přírodní podmínky zkoumaného území a soupis všech nalezených druhů dřevin, rozdělený na rostliny nahosemenné (Pinophyta) a krytosemenné (Magnoliophyta). V druhé části jsou popsány jednotlivé studované objekty, jejich historie, současný stav a inventární seznam nalezených taxonů. U nejvýznamnějších z nich jsou uvedeny i běžně měřené rozměry. Celkově bylo na zkoumaných lokalitách zjištěno 176 druhů dřevin, včetně jejich kultivarů, z toho 46 nahosemenných (Pinophyta) a 130 krytosemenných (Magnoliophyta). Dendrologicky nejbohatší je park v Žinkovech, nevzácnějšími nalezenými dřevinami jsou metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides) a tisovec dvouřadý (Taxodium distichum) z parku v Dolní Lukavici. Z výsledků vyplývá, že většina zámeckých...
Sada testů GUI instalačního nástroje Anaconda
Sedlák, Jan ; Hrubý, Martin (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je prozkoumat principy a dostupné nástroje pro automatizované testování grafického uživatelského rozhraní. Jeden z těchto nástrojů je rozšířen a použit pro návrh a implementaci testů instalace linuxové distribuce Fedora programem Anaconda. Je implementována možnost dynamického generování testovacích případů z menších částí.
Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat
Sedlák, Jan ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá dolováním z dat v prostředí sociálních sítí. Představuje dolování z dat jako takové a jeho možné využití při dolování ze sociálních sítí. Dále se zabývá analýzou aplikačních rozhraní sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn a GitHub z pohledu dolování z dat. Představuje implementaci aplikace, která slouží pro stažení datasetu ze serveru GitHub, zabývá se experimenty se získaným datasetem a návrhem a implementací aplikace, která provádí datovou analýzu míry budoucí aktivity projektu.
Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru
Kačírková, Pavla ; Babyrádová, Hana (oponent) ; Sedlák, Jan (oponent) ; Havlík, Vladimír (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce si klade za cíl porozumět rurálnímu prostředí, na konkrétním případu vesnice Šarovy, v celé jeho jedinečnosti a celistvosti intravilánu i extravilánu. Poukazuje na palčivé problémy současné krajiny jako je odcizení člověka krajině, scelování lánů, špatná politika státu. Případová studie mapuje činnost občanského sdružení Jinákrajina na území katastru obce Šarovy a blízkých obcí. Popisuje jednotlivé aktivity občanského sdružení (sochy, aleje a stromy, zajímavá místa v krajině, naučné stezky, akce, a návrhy pro vesnici), jejich důvody vzniku, vyvolané reakce a důsledky. Cíle výzkumu chtějí ukázat, že umění může být právě spojovatelem přístupů ekologického a sociálního.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 SEDLÁK, Jiří
2 Sedlák, J.
6 Sedlák, Jakub
6 Sedlák, Jaroslav
16 Sedlák, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.