Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Typologie historické kulturní krajiny české republiky: metodika s osvědčením Ministerstva kultury
Ehrlich, Marek ; Kuča, Karel ; Kučová, Věra ; Pacáková, Božena ; Pavlátová, Marie ; Salašová, Alena ; Šantrůčková, Markéta ; Vorel, Ivan ; Weber, Martin ; Ehrlichová, Olga ; Fiřtová, Barbora ; Halamíčková, Alena ; Jonešová, Eva ; Králová, Vladimíra ; Kupka, Jiří ; Luhan, Čestmír ; Malina, Ondřej ; Matějka, Daniel ; Medková, Lucie ; Sedláček, Jozef ; Trpáková, Lenka ; Veith, Tomáš ; Veselovská, Věra ; Vondráčková, Simona ; Žallmannová, Eva
Nově vytvořená národní typologie historické kulturní krajiny definuje soustavu 34 typů historické kulturní krajiny, které reálně existují v podmínkách České republiky. Vychází ze tří kategorií kulturní krajiny, vymezených Výborem pro světové dědictví, tj. krajin komponovaných, organicky vyvinutých a asociativních. Typologie historické kulturní krajiny představuje otevřený systém sloužící pro účely vymezování, třídění a hodnocení historických kulturních krajin na národní úrovni. Praktická aplikace typologie zahrnuje návod k prostorovému vymezení krajinného celku s významnými kulturními hodnotami, tím slouží k vymezení potenciálu ochrany území ve veřejném zájmu. Umožňuje rovněž zviditelnění celků historické kulturní krajiny v rámci sledovaných jevů územně analytických podkladů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny
Sedláček, Josef ; Salašová, Alena ; Trpáková, Lenka
Cílem metodiky je vytvoření postupu pro vyhodnocení vlivu nových záměrů na hodnoty definované v krajinných památkových zónách. Východiskem při tvorbě metodiky byla potřeba prosazovat historickou a kulturní kontinuitu vývoje v krajinných památkových zónách a integrovat rozvoj území s plánem ochrany a plánem regenerace krajinné památkové zóny. Postup vychází z principu prevence a je navržen tak, aby bylo možné předejít nevratným zásahům, které mohou mít negativní vliv na kulturně-historické hodnoty v území. Metodika je určena expertním posuzovatelům a pracovníkům Národního památkového ústavu odpovědným za odborná vyjádření k změnám a úpravám v krajinných památkových zónách a ochranných pásmech a specialistům, oprávněným posuzovat vlivy záměrů na krajinu. Metodika poskytuje strukturovaný postup, který prověří možné dopady záměrů na hodnoty KPZ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny
Salašová, Alena ; Sedláček, Jozef ; Trpáková, Lenka ; Martinková Kuchyňková, Hana
Historická kulturní krajina představuje významný fenomén kulturního bohatství společnosti. Území s vysokou koncentrací dochovaných kulturně historických hodnot může Ministerstvo kultury prohlásit za památkovou zónu. Velkým problémem současné správy krajinných památkových zón v ČR je absence systematicky pojatého managementu území zahrnujícího komplexní evidenci hodnot památkové zóny, plán její ochrany a regenerace a způsob sledování stavu území ve vazbě na plánování krajiny. Z uvedeného důvodu byl v letech 2012 - 2015 realizovaný výzkumný projekt financovaný Národní agenturou kulturní identity ""Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón"", jehož hlavním cílem byla standardizace všech výše zmíněných etap ochrany a správy památkových zón. Metodika se zaměřuje na problematiku monitoringu stavu krajinných památkových zón, který přesto, že je nezbytnou součástí správy každého území, není v České republice dosud standardizován ani efektivně zabezpečen. Metodika prezentuje hlavní principy metodiky monitoringu stavu krajinné památkové zóny, zpracované v rámci uvedeného projektu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika identifikace komponovaných krajin
Kulišťáková, Lenka ; Kučera, Petr ; Salašová, Alena ; Flekalová, Markéta ; Matějka, Daniel ; Sedláček, Jozef ; Vítovská, Daniela ; Matáková, Barbora ; Lacina, Darek
Metodika identifikace komponovaných krajin předkládá postupy, kterými je možné v dnešní kulturní krajině rozeznat stopy a projevy záměrných krajinných úprav. Krajinné kompozice se dodnes často podílejí na organizaci prostoru , jeho identitě a charakteristikách krajinného rázu, avšak neznalostí jejich skladby a celistvosti dochází k jejich narušování a poškozování nešetrným územním rozvojem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.