Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zmrtvýchvstání v židovském a křesťanském pojetí.
Paulík, Ivo ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Sadek, Vladimír (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat téma zmrtvýchvstání jako nedílné součásti jak židovské i křesťanské víry. Podkladem jsou kromě sekundární literatury také původní hebrejské a aramejské texty; jde zejména o výňatky z hebrejské Bible, Babylonského Talmudu a některých rabínských textů.
Židovská synagoga ve vztahu ke křesťanským chrámům a modlitebně
Ďurďovičová, Martina ; Sadek, Vladimír (vedoucí práce) ; Biernot, David (oponent)
Židovské náboženství, vztah člověka s Bohem Stvořitelem, má své kořeny v Mezopotámii, v místě, kde žil Abraham, v prostředí kultů řady božstev. Jistě se do podoby nového kultu Hospodinova odrážely formy kultů okolních. Ne vždy Izraelité stavěli svému Bohu nové oltáře, častěji používali stávající kenaánské. Člověk má omezené možnosti, i oltáře a svatyně byly a jsou víceméně stejné a stejně fungují.
Základní myšlenky středověkého hnutí Chasidej Aškenaz.
Hájková, Petra ; Sadek, Vladimír (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent)
Středověké židovské hnutí Chasidej Aškenaz čili Němečtí zbožní je dlouho opomíjené téma v židovské historii, kterým se až v současné době začali hlouběji zabývat myslitelé jako J. Dan, I. Baer, G. Vajda, E. E. Urbach, I. Marcus a další. Kvalitní základy položil již G. G. Scholem, který svojí trpělivou prací v archívech zpřístupnil prameny a tím usnadnil práci pozdějším badatelům. Tato práce má přiblížit tento ne zcela bezvýznamný jev českému prostředí. Práce je rozdělena tematicky na mysticko-teologickou část a na část etickou. Zatímco mystiku pojímám z více úhlů z různé literatury, pro etiku jsem zvolila jako výchozí bod Sefer chasidim. K dispozici jsem měla anglický překlad boloňské verze od Avrahama Jaakova Finkela i hebrejský originál verze boloňské. V odkazech používám číslování podle boloňské verze a pokud odkazuji na parmské vydání, jehož číslování odstavců je odlišné, je to v textu poznamenáno.
Staročeské glosy ve spisech Or zarua a Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (vedoucí práce) ; Sadek, Vladimír (oponent)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...
Židovsko - křesťanská polemika v minulosti
Kabůrková, Markéta ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Sadek, Vladimír (oponent)
This thesis focuses on the commencement and transformation of the Jewish - Christian controversy, from its initial display in the first centuries of the Christian calendar until the commencement of the modern era.
Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6-7 jako motivační základ... Prof.Sázava
Roubalová, Marie ; Sázava, Zdeněk (vedoucí práce) ; Sadek, Vladimír (oponent) ; Hanes, Pavel (oponent)
Marie Roubalová Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6 -7 jako motivační základ imperativu sociálně etických norem společenství Božího lidu (Kontextuální exegese a analýza etických požadavků Tóry) The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation's Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God's people (The Contextual Exegesis and the Analysis of the Ethical Requests of the Torah) Doktorská disertace "Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6-7 jako motivační základ imperativu sociálně etických norem společenství Božího lidu" podává kontextuální exegezi a analýzu etických požadavků Tóry vycházejících z Božích atributů. Seznamuje čtenáře s pracemi teologů posledních dvou století ad rem, kriticky je hodnotí a v bádání pokračuje vlastní cestou. Přináší některé nové pohledy a aktuální podněty pro každé, tedy i dnešní společenství Božího lidu.
Likutej amarim a chasidská spiritualita
Holubová, Markéta ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Sadek, Vladimír (oponent) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Likutej amarim a chasidská spiritualita Likutei Amarim and Hasidic Spirituality Mgr. Markéta Holubová Disertační práce je věnována jednomu ze základních děl východoevropského chasidismu, přesněji jeho směru Chabad. Čeští badatelé se hnutím Chabad dosud zabývali v rámci obecné charakteristiky chasidismu a jeho myšlenkového světa. Cílem práce bylo nabídnout čtenáři komprehenzívní překlad a komentář zásadních částí Tanja (tedy díla v českém jazyce až dosud nedostupného) a jeho zasazení do religiózních a historických souvislostí, ale i současného světa novověkého chasidut (na jehož utváření měl Šneur Zalman, a především jeho dílo, značný vliv).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.