Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití radarových dat v klasifikaci land cover
Gerschon, Jan ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Součková, Jana (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a klasifikaci radarových dat. Snímky, pořízené v roce 2009 senzorem AMI-SAR umístěným na satelitu ERS-2, byly použity pro pixelovou a objektově orientovanou klasifikaci zemědělsky využívané půdy. Klasifikace byly testovány pro dvě vybraná zájmová území. Legenda byla převzata z databáze LPIS a obsahuje tři třídy - ornou půdu, travnaté porosty a třídu zahrnující chmelnice, vinice a ovocné sady. Předzpracování snímků proběhlo v softwaru NEST a následné klasifikace v softwaru ENVI. Výstupy z klasifikací byly porovnány a jako výrazně lepší se jeví objektová klasifikace využívající algoritmu SVM. Nejlepší výsledek klasifikace dosáhl celkové přesnosti 90,74 % a koeficientu Kappa 0,5. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Zjišťování mokrého sněhu z radarových dat
Matyáš, Jiří ; Kolář, Jan (vedoucí práce) ; Součková, Jana (oponent)
Zjišťování mokrého sněhu z radarových dat Abstrakt Tato práce se zaměřuje na existující metodu pro získávání informací o sněhové pokrývce z družicových radarových dat. Zkoumaná metoda byla navržena Malnesem a Guneriussenem (2002) a je schopná provést subpixelovou klasifikaci mokrého sněhu, a také klasifikovat pixely se suchým sněhem. Klasifikace je založená na detekci změn, takže je potřeba referenční snímek bez sněhové pokrývky. V průběhu zpracování byly v algoritmu objeveny některé nedostatky, které jsou v práci diskutovány, a zároveň je navrženo možné řešení. Navrhnul jsem také modifikaci tohoto algoritmu, která by mohla přispět ke zlepšení jeho přesnosti. Modifikovaný algoritmus jsem pak otestoval. Klíčová slova: SAR, sněhová pokrývka, dálkový průzkum Země, mokrý sníh
Hodnocení lesní vegetace Národního parku Šumava pomocí dat dálkového průzkumu Země
Kolešová, Petra ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Součková, Jana (oponent)
HODNOCENÍ LESNÍ VEGETACE NP ŠUMAVA POMOCÍ DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení změn lesního krajinného pokryvu v NP Šumava. Bude zde zachycen zdravotní stav, druhové složení a proměny krajinných typů v průběhu let pomocí družicových snímků s vysokým a velmi vysokým rozlišením. Použité snímky jsou pořízeny mezi lety 1995 - 2010. V rešeršní části se pomocí odborné literatury podrobně rozebírá všeobecný význam DPZ a DPZ v lesnictví. Nachází se zde základní charakteristika NP Šumava a problémy s lýkožroutem smrkovým. Dále jsou zde teoreticky popsány metody, které se v této práci užívají. Například klasifikace, prahování nebo metoda vegetačního indexu NDVI a LAI. Pro rozlišení zdravých a nakažených stromů se použila metoda vegetačních indexů a pomocí klasifikace bylo odlišeno druhové složení lesů. V praktické části je popsán podrobný postup klasifikace a tvorby vegetačních indexů. V závěru jsou zhodnoceny a diskutovány dosažené výsledky, které jsou porovnány s odbornou literaturou. Klíčová slova: Dálkový průzkum Země, lesy, klasifikace, vegetační index, lýkožrout smrkový, Národní park Šumava
Kultovní terminologie starochetitských textů
Velhartická, Šárka ; Zemánek, Petr (vedoucí práce) ; Rychtařík, Marek (oponent) ; Součková, Jana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 Cílem disertační práce "Kultovní terminologie starochetitských textů" je vytvoření uceleného přehledu všech dnes nám známých chetitských textů datovaných do starochetitského období s důrazem na texty rituálního charakteru. Základním východiskem jsou detailní kriteria datace klínopisných textů (paleografický rozbor, grafická a lingvistická analýza pramenů) a jejich přesná definice, které tvoří úvod k následné prezentaci jednotlivých textů. Hlavní část práce je rozdělena do dvou oddílů. První z nich je výčet starochetitských textů a jejich překlad do českého jazyka. V případech, kdy se jedná o dosud nezpracované rituální texty, nebo texty, jejichž transkripci je nutno doplnit a pozměnit na základě nově získaných fragmentů, přináší autorka i jejich...
Hodnocení změn land cover v Českém Švýcarsku pomocí dat DPZ
Lihanová, Kristýna ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Součková, Jana (oponent)
Hodnocení změn land cover v Českém Švýcarsku pomocí dat DPZ Abstrakt Cílem této práce bylo klasifikovat krajinný pokryv v Národním parku České Švýcarsko z dat družice LANDSAT (1999, 2002, 2009), FORMOSAT (2006) a QuickBird (2009). Vlastnosti těchto dat jsou v práci popsána. Pro zjištění tříd land cover byla použita metoda neřízené klasifikace v programu Geomatica. Vytvořené třídy byly sloučeny do pěti výsledných tříd. Hodnocena byla také přesnost klasifikace, která ukázala, že výsledky příliš neodpovídají skutečnosti zejména u typů lesa. Výsledky klasifikace byly vyhlazeny nízkofrekvenčním filtrem a převedeny do vektorové podoby v programu ArcGIS. Dále byly pro roky 2006 a 2009 spočteny vegetační indexy NDVI a LAI, které ukázaly, že nejhustější vegetace je v oblasti listnatých lesů. Změny krajinného pokryvu byly hodnoceny dvěma způsoby. Nejprve byly zjištěny podíly jednotlivých tříd land cover ve všech časových horizontech. Druhým způsobem byl překryv vrstev provedený v programu ArcGIS. Překryv byl proveden mezi lety 1999 a 2002 a mezi lety 1999 a 2009. Nejvíce změn bylo zjištěno mezi jehličnatými a smíšenými lesy. Tyto změny jsou však způsobeny spíše nepřesností v klasifikaci. Klíčová slova: land cover, České Švýcarsko, les, Landsat, Formosat, QuickBird
Stanovení rozsahu sněhové pokrývky z radarových dat
Součková, Jana ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brodský, Lukáš (oponent)
Práce pojednává o mapování sněhové pokrývky z časové řady snímků SAR ze senzorů ENVISAT ASAR a TerraSAR-X. Metodika je založena na tzv. Naglerově algoritmu, který pracuje na bázi změny absorpce radarového signálu vlivem obsahu vody v kapalném stavu ve sněhové pokrývce. Podle zvolené prahové hodnoty je pak snímek klasifikován na oblasti s tajícím sněhem a bez něj. Výsledky jsou porovnány s mapami sněhové pokrývky z optických dat MODIS a s daty z meteorologických stanic ČHMÚ. Hlavními cíli práce je nalézt nejvhodnější dobu pro pořízení referenčního snímku, zjistit změnu prahové hodnoty vzhledem k výběru referenčního snímku, v závislosti na typu krajinného krytu. Posledním úkolem je vyzkoušení stejného postupu na datech o kratší vlnové délce. Získané poznatky budou použity pro úpravu metodiky mapování sněhové pokrývky ze SAR dat na území ČR.
Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu
Součková, Jana ; Kalbáčová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
V této diplomové práci se snažím odpovědět na otázku, jak vidím uplatnění zásad RVP ve své pedagogické praxi za současných podmínek a při použití stávajících učebních materiálů. Podávám zde v proto stručný přehled učebnic s akreditací MSMT, s nimiž se nyní ve školách pracuje a které byly pochopitelně napsány i vydány dříve, než byl vytvořen RVP. V přehledu uvádím učebnice vzdělávacích programů základní škola, obecná škola i národní škola. Obsah předmětů prvouka i vlastivěda se u jednotlivých koncepcí příliš neliší a všechny zhruba odpovídají i RVP. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Houby a jejich význam ve výživě
SOUČKOVÁ, Jana
Diplomová práce je zaměřena na téma houby a jejich význam ve výživě. Teoretická část se zabývá chemickým složením vyšších hub obecně a je zde popsán jejich význam pro lidské zdraví. Věnuje se především pozitivním účinkům hub na lidský organismus. Praktickou část tvoří dotazníky na dané téma a jejich vyhodnocení. Cílem práce bylo zjistit, jaké znalosti mají lidé o houbách a jak často je konzumují.
Kalkulace nákladů ve vybrané firmě
Součková, Jana ; Lásková, Helena (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na kalkulací nákladů ve firmě Jihlavan a.s. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V části teoretických východiscích práce jsou vysvětleny jednotlivé pojmy nákladů a kalkulací. V analýze problémů a současné situace vybrané firmy je popsán systém tvorby nákladových kalkulací v podniku. V závěrečné části je na základě provedených analýz a zjištěných výstupů zformulováno doporučení pro zkvalitnění kalkulací.
Speciální vzdělávací potřeby dítěte s ADHD v běžné MŠ a v rodině.
SOUČKOVÁ, Jana
Práce se zabývá problematikou syndromu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), jeho příčinami, výskytem a projevy v chování dítěte předškolního věku, popisuje různé druhy farmakologické léčby a psychoterapeutické přístupy. Zaměřuje se na vytvoření metodiky práce pro konkrétní dítě s ADHD, která by sloužila rodičům ke každodennímu, systematickému a cílenému výchovně vzdělávacímu působení. Popisuje spolupráci učitelky mateřské školy s rodinou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Součková, Jana
1 Součková, Jaroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.